Uchwała Nr 179/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2019 r.

 

w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku filologia angielska w Filii w Piotrkowie Trybunalskim do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 3-4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dostosowuje program studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku filologia angielska do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Kierunek studiów pierwszego stopnia filologia angielska przyporządkowuje się do dziedziny nauk humanistycznych oraz następujących dyscyplin nauki: językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się, stanowi językoznawstwo.

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów wynosi:

- językoznawstwo – 60%,

- literaturoznawstwo – 40%.

  1. Program studiów w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Program studiów obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-18 09:23:23
Data aktualizacji:2019-09-18 09:23:24

Liczba wyświetleń strony: 598

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka