Uchwała  Nr 202/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 145/2012 Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia warunków dla nauczycieli akademickich zamierzających otworzyć postępowanie w sprawie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego poza Uniwersytetem

 

 

Na podstawie art. 28  ust. 1 pkt 16)  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 18 Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 145/2012 Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia warunków dla nauczycieli akademickich zamierzających otworzyć postępowanie w sprawie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego poza Uniwersytetem paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, który wszczął postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego poza Uczelnią albo postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora, zobowiązany jest poinformować o tym prorektora właściwego ds. nauki, w celu ustalenia zasad finansowania tego postępowania zgodnie z art. 182 ust 6 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 roku
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.).”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-08 11:51:39
Data aktualizacji:2019-10-08 11:51:40

Liczba wyświetleń strony: 596

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka