Zmieniona uchwałą nr 173/2019

Uchwała Nr 26/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 lutego 2019 r.

 

w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach do dyscyplin

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) oraz § 59 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Kierunki studiów prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na określonych poziomach i profilach przyporządkowuje się do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, wskazanych w klasyfikacji stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818).
  2. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny:
  1. określa się dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie,
  2. wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się.
  1. Przyporządkowanie kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, o którym mowa w punkcie 1-2 zawarto w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-02-28
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 12:29:46
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-11-16 11:08:09

Liczba wyświetleń strony: 1371

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka