Uchwała Nr 2/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 230 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1669) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19, art. 20, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668), § 59 ust.1 i ust.2 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Pierwsza Rada Uczelni, zwana dalej „Radą”, składa się z 7 członków.
 2. Kadencja Rady trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Do dnia wejścia w życie nowego statutu do zadań Rady należy:
 1. opiniowanie projektu statutu,
 2. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
 3. uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady.
 1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje wyboru 6 członków Rady:
 1. 3 osoby spośród członków wspólnoty uczelni,
 2. 3 osoby spoza wspólnoty uczelni.
 1. W skład Rady wchodzi również przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK wybrany na mocy odrębnych przepisów, który staje się jej członkiem z chwilą powołania członków Rady, o których mowa w ust. 4.
 2. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 2

 

Członkiem Rady może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i nie pełni funkcji organu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach lub innej uczelni, nie jest członkiem rady innej uczelni, ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej.

§ 3

 

 1. Kandydatów na członków Rady zgłasza Kolegium ds. Wyboru Pierwszej Rady, zwane dalej „Kolegium” powołane przez Rektora.
 2. W skład Kolegium wchodzi 9 osób stanowiących reprezentację wszystkich grup społeczności akademickiej reprezentowanych w Senacie. W  skład Kolegium wchodzi:
 1. 3 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem zatrudnienia,
 2. 2 pozostałych nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem zatrudnienia,
 3. 2 przedstawicieli samorządu studentów,
 4. 1 przedstawiciel samorządu doktorantów,
 5. 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 1. Przewodniczącego Kolegium wskazuje Rektor spośród osób, o których mowa w ust.2 pkt 1.

 

§ 4

 

 1. Przewodniczący Kolegium zwołuje i prowadzi posiedzenia Kolegium.
 2. Kolegium na pierwszym posiedzeniu ustala harmonogram prac, który niezwłocznie podawany do wiadomości wspólnoty uczelni.
 3. Z przebiegu posiedzenia Kolegium sporządzany jest pisemny protokół dokumentujący jego przebieg.
 4. W posiedzeniu Kolegium mogą brać udział zaproszone przez Przewodniczącego osoby, w tym eksperci.
 5. Obsługę posiedzeń Kolegium sprawuje Biuro Organizacyjno-Prawne.

 

§ 5

 

 1. Kolegium zgłasza Senatowi kandydatów na członków Rady w liczbie co najmniej 6 osób z uwzględnieniem postanowień § 1 ust.4  uchwały.
 2. Kolegium przeprowadza przesłuchania osób, które zamierza zgłosić jako kandydatów na członków Rady.
 3. Kolegium podejmuje decyzje w przedmiocie zgłoszenia Senatowi danego kandydata na członka Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ¾ składu Kolegium.

 

§ 6

 

 1. Kolegium przedstawia Senatowi kandydatów na członków Rady spośród osób zgłoszonych przez:
 1. co najmniej 10 członków Senatu,
 2. Rektora.
 1. Osoby, o których mowa w ust.1 dokonują zgłoszeń nie więcej niż po 3 osoby na listę spośród członków wspólnoty uczelni i nie więcej niż po 3 osoby na listę kandydatów spoza wspólnoty uczelni.
 2. Osoba uprawniona może udzielić poparcia dla kandydatów znajdujących tylko na jednej liście spośród członków wspólnoty uczelni i  tylko na jednej liście spośród kandydatów spoza wspólnoty uczelni.
 1. Zgłoszenie kandydatury dokonywane jest na piśmie wraz z uzasadnieniem. Wzór zgłoszenia stanowi odpowiednio załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
 2. Zgłoszenia Kandydatów składa się Przewodniczącemu Kolegium w terminie i miejscu  ustalonym  przez Kolegium w harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust.2 przedmiotowej uchwały. Zgłoszenia składa się w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Kandydaci na członków Rady Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” lub „Kandydat na członka Rady Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.
 3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust.4 należy dołączyć oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
 4. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie, o którym mowa w ust.8  Kandydat składa oświadczenie lustracyjne zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. – o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy oraz aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Oświadczenie oraz Informację z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w ust.9 należy dołączyć do zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oświadczenie lustracyjne oraz Informacja z Krajowego Rejestru Karnego kandydata na Członka Rady Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.”.
 6. Kolegium sprawdza prawidłowość zgłoszeń Kandydatów. W przypadku braków formalnych zgłoszenia odpowiednio lista lub osoba kandydująca podlega odrzuceniu.

 

§ 7

 

 1. Senat  powołuje  Radę w tajnym głosowaniu łącznym, względną większością głosów,  przy  obecności co najmniej 2/3 składu Senatu. Członkami Rady zostaje trzech kandydatów z danej listy, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 30% głosów liczby członków Senatu.
 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów z danej listy uzyskało tę samą liczbę głosów za ich powołaniem na miejsce kwalifikujące, przeprowadza się drugą turę głosowania
  z udziałem tych kandydatów. W ponownym głosowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, członkiem Rady zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów.
 3. W  razie  nieuzyskania  wymaganej liczby 30%  głosów  przez  wymaganą liczbę kandydatów
  z list  kandydatów,  zarządza  się ponowne głosowanie nad kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone miejsca w Radzie.
 4. Kandydata na Przewodniczącego Rady wskazuje Rektor spośród powołanych członków pochodzących spoza wspólnoty Uczelni.
 5. Przewodniczącego Rady wybiera Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu.
 6. Wybory na członków Rady Uczelni przeprowadza Uniwersytecka Komisja Wyborcza, która ustala wzory kart do głosowania.
 7. Głosowanie łączne polega na jednoczesnym oddaniu głosów na kandydatów umieszczonych na jednej liście. W przypadku głosowania łącznego uprawniona do głosowania osoba może oddać nie więcej głosów na kandydatów umieszczonych na danej liście niż liczba miejsc do obsadzenia.

 

§ 8

 

Ważność wyboru Rady i Przewodniczącego Rady stwierdza przewodniczący Senatu.

 

§ 9

 

 1. Na posiedzeniu Senatu, na którym dokonuje się wyboru członków Rady i jej Przewodniczącego, przed głosowaniem prezentowane są w porządku alfabetycznym kandydatury poszczególnych osób.
 2. Kandydaci na członków Rady mogą brać udział w posiedzeniu Senatu i mogą dokonać autoprezentacji. Czas autoprezentacji nie może być dłuższy niż  5 minut.

 

§ 10

 

 1. Wygaśnięcie  członkostwa  w  Radzie  następuje  z  przyczyn  określonych  w  art.  20  ust.  4  ustawy z dnia  20  lipca  2018  r.  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce, 
  z  zastrzeżeniem  §  1  ust.  6 niniejszej uchwały.
 2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie  stwierdza przewodniczący Senatu.
 3. W   przypadku   wygaśnięcia   członkostwa   w   Radzie   przed   upływem   kadencji   określonej w § 1 ust. 2 Senat, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6, niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do końca kadencji w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały.

 

§ 11

 

Rada  Uczelni,  o  której  mowa  w  §  1  ust.  1  rozpoczyna  swoją działalność z  dniem  określonym uchwałą Senatu o jej powołaniu. 

 

§ 12

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 10:11:35
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-04 13:47:22

Liczba wyświetleń strony: 1386

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka