Uchwała Nr 142/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja w Filii w Sandomierzu do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 3-4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dostosowuje program studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Kierunek studiów pierwszego stopnia administracja przyporządkowuje się do dziedziny nauk społecznych oraz następujących dyscyplin nauki: nauki o polityce i administracji, nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie. Dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się, stanowią nauki o polityce i administracji.

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów wynosi:

- nauki o polityce i administracji – 64%,

- nauki prawne – 23%,

- nauki o bezpieczeństwie – 13%.

  1. Program studiów w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Program studiów obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 10:12:37
Data aktualizacji:2019-07-03 10:12:37

Liczba wyświetleń strony: 603

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka