Uchwała Nr 52/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 19

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) w zw. z art. 312 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się,
co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na zmianę treści służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kielcach i jego następców prawnych na nieruchomościach stanowiących własność Uczelni, położonych w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19 i oznaczonych jako działki: 111/3 o powierzchni 0,8994  ha oraz 111/5 o powierzchni 0,0102 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00090805/7 na podstawie uchwały nr 70/2014  Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 30 października 2014 roku zgodnie z porozumieniem z dnia 3 stycznia 2019 r. poprzez ustanowienie nowego przebiegu trasy sieci ciepłowniczej.

 

 § 2

 

Zmiana treści służebności, o której mowa w § 1 uchwały nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-04-03 12:16:13
Data aktualizacji:2019-04-03 12:16:13

Liczba wyświetleń strony: 715

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka