Uchwała Nr 236/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr 107/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), § 3-4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) oraz § 59 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. W załączniku do uchwały nr 107/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonuje się poniższych zmian:

 

 

Pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

Liczba godzin w ramach e-learningu – 12.

 

Pkt. 2. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE/ KIERUNKOWE pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

 

7.

Podstawy zarządzania****

2

Funkcje zarządzania oraz wybrane metody zarządzania. Umiejętności rozumienia podstawowych pojęć z zakresu nauk o zarządzaniu oraz przygotowanie do zastosowania metod zarządzania w praktyce.

FiR1P_W02 FiR1P_W05 FiR1P_W09

FiR1P_U03

FiR1P_U17

FiR1P_U14

FiR1P_K06

 

Pkt. 2. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI. PRZEDMIOTY DO WYBORU pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

2.

Grupa przedmiotów z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw

33

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa.

Podatki w działalności gospodarczej

Rewizja sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Zarządzanie przez wartość

Rachunkowość w MŚP

Rachunkowość podatkowa***

Ryzyko w działalności gospodarczej***

Rachunkowość międzynarodowa**

Ekonomika opodatkowania

Strategie marketingowe

Doradztwo podatkowe

Planowanie i metody oceny inwestycji***/****

 

 

FIR1P_W01

FIR1P_W02

FIR1P_W03

FIR1P_W04

FIR1P_W05

FIR1P_W06

FIR1P_W07

FIR1P_W08

FIR1P_W09 FIR1P_W10

FIR1P_W11

FIR1P_W12

FIR1P_W13

FIR1P_W14

FIR1P_W15 FIR1P_W16

FIR1P_W17

FIR1P_U01

FIR1P_U02

FIR1P_U03

FIR1P_U04

FIR1P_U05

FIR1P_U06

FIR1P_U07

FIR1P_U08

FIR1P_U09

FIR1P_U10

FIR1P_U12

FIR1P_U13

FIR1P_U14

FIR1P_U15

FIR1P_U16

FIR1P_U17

FIR1P_U18

FIR1P_U19

FIR1P_K01

FIR1P_K02

FIR1P_K03

FIR1P_K04

FIR1P_K05

FIR1P_K06

 

 

 

Wyjaśnienie pod pkt. 2. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI otrzymuje brzmienie:

 

*** zajęcia prowadzone w języku angielskim

** zajęcia prowadzone w formie e-learningu

****  przedmioty, w ramach których część godzin jest prowadzona w formie e-learningu w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

  1. Załącznik do uchwały Nr 107/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-10-09 14:28:43
Data aktualizacji:2019-10-09 14:28:44

Liczba wyświetleń strony: 503

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka