Uchwała Nr 31/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 lutego 2019 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie filologia angielska o profilu praktycznym na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu

 

Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2019/2020 kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie filologia angielska o profilu praktycznym pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

 

  1. Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów filologia angielska na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, który zostanie utworzony na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 13:48:23
Data aktualizacji:2019-03-06 13:48:23

Liczba wyświetleń strony: 843

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka