Uchwała Nr 30/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 lutego 2019 roku

w sprawie utworzenia utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie finanse i rachunkowość o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Społecznych

Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2019/2020 kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie finanse i rachunkowość o profilu praktycznym pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

 

  1. Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów finanse i rachunkowość  na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, który zostanie utworzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 13:47:38
Data aktualizacji:2019-03-06 13:47:39

Liczba wyświetleń strony: 378

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka