Uchwała Nr 96/2019

 

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 351 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2018, wykazujące:

  1. w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów  sumę      

343 208 836,39 zł,

  1. w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. zysk  netto w wysokości  

327 433,10 zł,

  1. w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych

netto  w ciągu roku obrotowego 2018 o sumę  12 464 035,66 zł,

  1. w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2018 do 31.12.2018 zmniejszenie  

kapitału własnego o kwotę 7 230 154,75 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-04 12:56:32
Data aktualizacji:2019-06-04 12:56:33

Liczba wyświetleń strony: 458

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka