Uchwała Nr 144/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr 62/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku praca socjalna do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 7 ust. 5 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W załączniku do uchwały nr 62/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku praca socjalna do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonuje się poniższych zmian:

 

W pkt. 9 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180

 1. liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
  z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 101 – studia stacjonarne
 2. liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS): 92
 3. liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS): 76 
 4. liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 ECTS - w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne: kierunek przyporządkowano do nauk społecznych, liczba ECTS z zakresu nauk humanistycznych wynosi 12.”

 

W pkt. 10 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Łączna liczba godzin zajęć: 4.841 - w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2.646 - studia stacjonarne.”

 

W pkt. 13. Praktyki dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

PRAKTYKI (wymiar, zasady i forma):

Praktyki na kierunku praca socjalna odbywają się w ogólnym wymiarze 750 godzin praktyki zawodowej ciągłej (całkowity nakład pracy – 780 godzin) w następującym porządku: 120 godz. - sem. I, 120 godz. - sem. II, 125 godz. - sem. III, 125 godz. - sem. IV, 130 godz. - sem. V, 130 godz. - sem. VI.

Zasady odbywania praktyk zawodowych: nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje Instytutowy opiekun praktyk. Jest on powoływany na początku każdego roku akademickiego; w zakresie jego obowiązków pozostaje opracowanie: programu praktyki zawodowej, instrukcji praktyk oraz regulaminu praktyk uwzględniających specyfikę studiowanego kierunku. Dokumenty te zamieszczane są na stronie internetowej Instytutu. Instytutowy opiekun praktyk jest zobowiązany do prowadzenia systematycznej dokumentacji realizowanych praktyk. Szczegółowe obowiązki instytutowego opiekuna praktyk określa zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (z późniejszymi zmianami).

26

 1. Struktura, podstawy formalno-prawne
  i finansowe działania instytucji/jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dokumentacja przez nie prowadzona.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych
  w instytucjach i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 3. Charakterystyka klientów oraz zasady ich kierowania do danej instytucji/jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
 4. Zasady i zakres współpracy instytucji
  i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z innymi podmiotami.
 5. Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania instytucji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 6. Zadania pracownika socjalnego w zakresie wsparcia i aktywizacji klientów.
 7. Trudności ograniczające realizację zadań statutowych instytucji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 8. Udział w działaniach realizowanych przez instytucje i jednostki organizacyjne pomocy społecznej w trakcie trwania praktyki.

 

PS1P_W04

PS1P_W05

PS1P_U02

PS1P_U03

PS1P_U12

PS1P_K02

PS1P_K05

PS1P_K06

PS1P_K08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Załącznik do uchwały Nr 62/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku praca socjalna do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 10:21:31
Data aktualizacji:2019-07-03 10:21:32

Liczba wyświetleń strony: 536

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka