Uchwała Nr 254/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 169/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W załączniku do Uchwały Nr 169/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się poniższe zmiany:

 

  1. w§ 26 dotychczasową treść ust. 16 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„W przypadku negatywnego wyniku zaliczenia komisyjnego podejmuje się decyzje w przedmiocie:

1)  skierowania studenta na powtarzanie semestru,

2)   skreślenia studenta z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie.”,

 

  1. w§ 27 skreśla się ust.12. Dotychczasowy ust. 13 staje się ust. 12,

 

  1. w § 30dotychczasową treść ust. 10 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„W przypadku niezłożenia przez studenta egzaminu komisyjnego podejmuje się decyzje w przedmiocie:

1)  skierowania studenta na powtarzanie semestru,

2)   skreślenia studenta z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru w określonym terminie.”,

 

  1. w§ 31dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, podejmuje się decyzje w przedmiocie:

1)   zezwolenia na powtarzanie semestru, z tym że w przypadku pierwszego roku studiów zezwolenie dotyczy wyłącznie powtarzania drugiego semestru,

2)   warunkowego zezwolenia na podjęcie nauki w następnym semestrze (wpis warunkowy),

3)   skreślenia studenta z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie.”,

 

  1. w§ 33 dotychczasową treść ust. 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„W przypadku nieuzupełnienia zaległości programowych w wyznaczonym terminie, podejmuje się decyzje w przedmiocie:

1)  skierowania studenta na powtarzanie semestru,

2)   skreślenia studenta z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru w określonym terminie.”,

 

            6) w§ 34 dotychczasową treść ust. 8 zastępuje się treścią w brzmieniu:

,,W przypadku nieuzupełnienia różnic programowych w terminach określonych
w decyzji zezwalającej na wznowienie studiów, rektor może podjąć decyzję o skreśleniu
z listy studentów”,

 

  1. w § 48 dotychczasową treść ust. 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

,,W przypadku niezłożenia przez studenta powtórnego egzaminu dyplomowego
lub nieusprawiedliwionego niestawiennictwa studenta w ustalonym terminie
na powtórnym egzaminie dyplomowym, rektor wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów”.

 

  1. Tekst jednolity załącznika do Uchwały Nr 169/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 ust.1,stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-09 11:06:13
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-01-03 12:46:35

Liczba wyświetleń strony: 567

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka