Zmieniona uchwałą nr 69/2020

Uchwała Nr 29/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 lutego 2019 roku

w sprawie utworzenia utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2019/2020 kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

 

  1. Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów stosunki międzynarodowe na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, który zostanie utworzony na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-02-28
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 13:46:51
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-07-31 08:35:14

Liczba wyświetleń strony: 840

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka