Uchwała Nr 145/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr 45/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 7 ust. 5 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W załączniku do uchwały nr 45/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonuje się poniższych zmian:

 

W pkt. 9 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180

  1. liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 96 - studia stacjonarne , 68 - studia niestacjonarne*
  2. liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS): 117
  3. liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS): 78
  4. liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 ECTS - w  przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne:  9 ECTS z zakresu nauk humanistycznych.”

W pkt. 10 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„Łączna liczba godzin zajęć: 4.736 (studia stacjonarne), 4.646 (studia niestacjonarne) - w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2.631 - studia stacjonarne,  1.846 - studia niestacjonarne*.”

W tabeli: Zajęcia wraz z przypisanym do nich punktami ECTS, efektami uczenia się i treściami programowymi zmienia się:

„NR     Przedmioty                                                                                                    ECTS

7.         Podstawy socjologii i metod badań socjologicznych                                     2

8.         Prawo cywilne z umowami w administracji                                                   2

12.       Prawo administracyjne                                                                                              7

17.       Postępowanie egzekucyjne w administracji                                                   2

18.       Podstawy ekonomii – makroekonomia                                                                     2

Grupa przedmiotów do wyboru w specjalizacji z zakresu Administracja Gospodarki

Komunalnej i Finansów Przedsiębiorstw                                                                   35

Grupa przedmiotów do wyboru z zakresu Administracja Porządku i

Bezpieczeństwa Publicznego                                                                                    35

PRAKTYKI (wymiar, zasady i forma):                                                                                 26”

 

  1. Załącznik do uchwały Nr 45/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 10:25:01
Data aktualizacji:2019-07-03 10:25:02

Liczba wyświetleń strony: 481

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka