Uchwała Nr 146/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr 47/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 7 ust. 5 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W załączniku do uchwały nr 47/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonuje się poniższych zmian:

 

W pkt. 9 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 300

  1. liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 177 - studia stacjonarne , 101 - studia niestacjonarne*
  2. liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS): 150
  3. liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS): 129  (w tym 26 ECTS praktyk)
  4. liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 ECTS - w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne: 13 z dziedziny nauk humanistycznych.”

 

W pkt. 10 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Łączna liczba godzin zajęć: 7.811 (studia stacjonarne), 7.751 (studia niestacjonarne) - w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 4.656 - studia stacjonarne,  2.706 lub 2.701 (w zależności od wyboru ścieżki) - studia niestacjonarne*.”

 

Punkt 14 ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI – otrzymuje brzmienie (zmiany w tabeli):

 

NR      Przedmiot                                                                                                              ECTS

Przedmioty podstawowe/kierunkowe:

13.       Polityka społeczno-gospodarcza                                                                               2

29.       Proseminarium                                                                                                                      1

Przedmioty do wyboru:                                                                              

1.         Grupa przedmiotów do wyboru z zakresu specjalizacji sądowej                                          66

2.         Grupa przedmiotów do wyboru z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego         66

Praktyki:

PRAKTYKI (wymiar, zasady i forma):                                                                                            26”.

 

  1. Załącznik do uchwały Nr 47/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 10:36:51
Data aktualizacji:2019-07-03 10:36:51

Liczba wyświetleń strony: 450

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka