Zmieniona uchwałą nr 126/2020

Uchwała Nr 208/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 r.

 

w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku logopedia ogólna do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), § 3-4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450) oraz § 59 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dostosowuje program studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku logopedia ogólna do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
  2. Kierunek studiów pierwszego stopnia logopedia ogólna przyporządkowuje się do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz do następujących dyscyplin nauki: językoznawstwo, pedagogika, psychologia i nauki medyczne. Dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się, stanowi językoznawstwo.

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów wynosi:

- językoznawstwo – 70%,

- pedagogika – 14%,

- psychologia – 10%,

- nauki medyczne – 6%.

  1. Program studiów w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Program studiów obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-09-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-09 08:13:23
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 14:37:27

Liczba wyświetleń strony: 402

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka