Uchwała Nr 143/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr 65/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku dietetyka do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 7 ust. 5 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W załączniku do uchwały nr 65/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku dietetyka do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonuje się poniższych zmian:

 

W pkt. 9 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„1.       Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180

1)         liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 109,(studia stacjonarne), 82 (studia niestacjonarne)

2)         liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS): 103 ECTS

3)         liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS):  54 ECTS (przedmioty wsparcia w procesie uczenia się,  przedmioty z zakresu żywienia dzieci i młodzieży/przedmioty z zakresu żywienia osób dorosłych w tym starszych).

4)         liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 ECTS - w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne: 5 ECTS.”

 

W pkt. 9 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Łączna liczba godzin zajęć: 4701 godzin – studia stacjonarne, 4641 godzin-studia niestacjonarne,w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2851 godzin (studia stacjonarne) 2186 godzin (studia niestacjonarne).

 

Łączna liczba  godzin  zajęć  na  studiach  stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-60 godzin (w tym wykłady-39 godzin, ćwiczenia-21 godzin).”

W pkt. 12 zmienia się symbol efektów uczenia się dla kierunku dietetyka z D na DI.

 

Pkt 13.8. otrzymuje brzmienie:

BHP

0

Istota regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki organizatorów procesów pracy i wykonawców (współdziałanie jako warunek powodzenia). Przyczyny zdarzeń wypadkowych (obszar techniki – materialne środowisko pracy, organizacja procesów pracy, zachowania ludzkie). Prewencja jako priorytet bhp.

DI1P_W06

DI1P_U10

DI1P_K01

 

 

 

 

 

W pkt. 13. 9. dokonuje się zmiany liczby punktów ECTS:

„Liczba punktów ECTS - 3.”

 

W pkt. 13. 24. dokonuje się zmiany liczby punktów ECTS:

„Liczba punktów ECTS - 4.”

 

W Pkt. 13. Praktyki dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

PRAKTYKI (wymiar, zasady i forma):

 

780 godzin (w tym 30- niekontaktowe)

26

(1 pkt ECTS-30 godzin)

W ramach kierunku Dietetyka Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje obowiązkowe praktyki zawodowe, które stanowią integralną część planu studiów i procesu kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Odbywają się one zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 i Nr 37/2018 z dnia 13 czerwca 2018 w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej Uniwersytetem, organizuje obowiązkowe praktyki stanowiące integralną część planu studiów i procesu kształcenia. Praktyki są realizowane zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku efektami kształcenia w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w wymiarze określonym oraz uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów. Miejsca odbywania praktyk są zróżnicowane, tak aby student miał możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy dietetyka na różnych stanowiskach.

Zgodnie z programem kształcenia na kierunku Dietetyka w Wydziale Lekarskim i nauk o Zdrowiu w Kielcach na studiach pierwszego stopnia obowiązują studenckie praktyki zawodowe w wymiarze 780 godzin.

 W zależności od zgody Prodziekana ds. Studenckich istnieje możliwość odbywania praktyki zawodowej w innym terminie niż przewidziano w planach studiów. Grupa studentów odbywających praktykę zawodową śródroczną powinna liczyć od 3 do 12 osób.

Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach gospodarczych, na podstawie umów/porozumień o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych na dany rok, które zawierane są pomiędzy Uniwersytetem reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu a Instytucjami reprezentowanymi przez stosowne władze. Warunkiem otrzymania „porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych” jest posiadanie przez studenta aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Student może uzyskać również zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej, o ile wykonywana praca ma związek z kierunkiem studiów, wolontariatu w uprawnionych instytucjach lub stażu. Koszty związane z odbywaniem praktyki oraz koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków pokrywa student. Za realizację praktyki zgodnie z jej celami i zadaniami odpowiada Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych, który zalicza praktykę w oparciu o dostarczoną przez studenta dokumentację.

Najważniejsze cele praktyk studenckich podczas procesu kształcenia, które student musi osiągnąć to:

poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach pracy związanych z kierunkiem studiów;

kształtowanie umiejętności realizowania standardów i procedur zapewniających rozwiązywanie problemów zdrowotnych pacjenta;

kształtowanie umiejętności współpracy w zespole terapeutycznym;

czynny udział studenta w opracowaniu programów edukacji zdrowotnej adresowanej do jednostki, rodziny;

poznanie struktury organizacji i specyfiki zarządzania w dziale żywienia,

wykształcenie umiejętności intelektualnych oraz praktycznych zastosowania wiedzy zdobytej na studiach dotyczącej żywienia człowieka w warunkach rzeczywistych;

poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Program praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Dietetyka powinien pozwolić na:

ugruntowanie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych;

realizację zadań wynikających ze statusu kwalifikacji studenta odbywającego praktykę;

realizację zadań zespołowych;

poznanie specyficznych warunków pracy;

wykonywanie zadań w komunikacji z otoczeniem, zbieranie i przetwarzanie informacji w miejscu odbywania praktyk zawodowych.

DI1P_W01

DI1P_W04

DI1P_W05

DI1P_W06

DI1P_W07

DI1P_W08

DI1P_W09

DI1P_U02

DI1P_U03

DI1P_U04

DI1P_U05

DI1P_U06

DI1P_U06

DI1P_U08

DI1P_U09

DI1P_U10

DI1P_K01

DI1P_K02

DI1P_K03

DI1P_K05

 

 

 

 

  1. Załącznik do uchwały Nr 65/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku dietetyka do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 10:15:40
Data aktualizacji:2019-07-03 10:15:41

Liczba wyświetleń strony: 753

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka