Uchwała Nr 57/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 marca 2019 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie filologia angielska o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Filologiczno-Historycznym


Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2019/2020 kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie filologia angielska o profilu ogólnoakademickim pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

 

  1. Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia angielska na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, który zostanie utworzony na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-04-03 12:19:42
Data aktualizacji:2019-04-03 12:19:42

Liczba wyświetleń strony: 701

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka