Uchwała Nr 78/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie filologia angielska o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2019/2020 kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie filologia angielska o profilu ogólnoakademickim.
  2. Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów filologia angielska na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, który zostanie utworzony na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 15:18:40
Data aktualizacji:2019-04-26 15:18:41

Liczba wyświetleń strony: 468

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka