Uchwała Nr 147/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr 64/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku logistyka do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 7 ust. 5 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W załączniku do uchwały nr 64/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku logistyka do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonuje się poniższych zmian:

 

Pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„DZIEDZINA NAUKI: NAUKI SPOŁECZNE”

 

Pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

 

„Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości – 167 ECTS (93%) - dyscyplina wiodąca, ekonomia i finanse – 13 ECTS (7%)”

 

Pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

  1. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180
  1. liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 91, obcokrajowcy 95 (studia stacjonarne), 46 (studia niestacjonarne)
  2. liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć związanych z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS): 163
  3. liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS):  66
  4. liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 ECTS - w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne: 5 z zakresu nauk humanistycznych.”

 

Pkt.10 otrzymuje brzmienie:

Łączna liczba godzin zajęć: 4576 (studenci obcokrajowcy 4696) (studia stacjonarne), 4516 (studia niestacjonarne) – w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2301, studenci obcokrajowcy – 2421 (studia stacjonarne), 1162 (studia niestacjonarne). Liczba godzin zajęć w formie e-learningu na studiach stacjonarnych – 31.”

 

Do pkt. 12 dodaje się tekst w brzmieniu:

LOG1A_W22

Posiada wiedzę jezykoznawczą dotyczącą świadomego, celowego i funkcjonalnego posługiwania się słowem (językiem) w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach komunikacyjnych

P6U_W

P6S_WG

 

 

Pkt.13.5. otrzymuje brzmienie:

5.

Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych

5

Etyka zawodowa

Filozofia

Kultura słowa

LOG1A_W03

LOG1A_W16

LOG1A_W19

LOG1A_W22

LOG1A_U02

LOG1A_U10

LOG1A_U12

LOG1A_U13

LOG1A_U15

LOG1A_U16

LOG1A_U18

LOG1A_K03

LOG1A_K04

LOG1A_K06

LOG1A_K07

 

Pkt. 13.31.

W punkcie 13.31 dokonuje się zmiany liczby punktów ECTS:

„Liczba punktów ECTS - 39”

 

Pkt. 13.32.

W punkcie 13.32 dokonuje się zmiany liczby punktów ECTS:

„Liczba punktów ECTS - 39”

 

Pkt. 13. 34. Otrzymuje brzmienie:

34.

Przedmioty fakultatywne II

8

Metodologia badań empirycznych

Nauka o organizacji

Socjologia

Wykład monograficzny II

LOG1A_W01

LOG1A_W02

LOG1A_W04

LOG1A_W06

LOG1A_W07

LOG1A_W18

LOG1A_U01

LOG1A_U02

LOG1A_U04

LOG1A_U05

LOG1A_U09

LOG1A_U11

LOG1A_U13

LOG1A_K01

LOG1A_K03

LOG1A_K04

LOG1A_K06

LOG1A_K07

 

 

Pkt. 13. Praktyki otrzymuje brzmienie:

PRAKTYKI:

Czas trwania: 4 tygodnie

Nakład pracy studenta: 175

Liczba godzin kontaktowych: 160

Praktyki odbywają się po II roku studiów 

 

7

Zasady odbywania praktyk:

Celem praktyki zawodowej jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i wykorzystanie jej w potencjalnym środowisku zawodowym, wprowadzenie w strukturę organizacyjną oraz specyfikę funkcjonowania środowiska zawodowego, poznanie zasad organizacji i planowania procesu pracy, podziału kompetencji, procedur, kontroli, doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z miejscem odbywania praktyki, kształtowanie kompetencji społecznych w naturalnym środowisku zawodowym, a w szczególności odnoszących się do relacji interpersonalnych, komunikacji i postawy zawodowej pracownika.

Forma odbywania praktyk:

Praktyki zawodowe na kierunku Logistyka na studiach pierwszego stopnia odbywają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach logistycznych, podmiotach gospodarczych takich jak: firmy przewozowe i spedycyjne, centra logistyczne, zakłady komunikacji miejskiej oraz w jednostkach administracji publicznej, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

LOG1A_W09

LOG1A_W12

LOG1A_U09

LOG1A_U17

LOG1A_K05

 

 

 

  1. Załącznik do uchwały Nr 64/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku logistyka do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 10:50:46
Data aktualizacji:2019-07-03 10:50:46

Liczba wyświetleń strony: 493

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka