Uchwała Nr 237/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr 27/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim, na którym kształcenie rozpoczęto w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), § 7 ust. 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) oraz § 59 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 1. W programie studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016, Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje poniższych zmian:

 

Pkt. 5 Program studiów ust. 2 Nauki kliniczne otrzymuje brzmienie:

 

Nauki kliniczne (wybór od 6-12 semestru studiów, żeby osiągnąć zakładane efekty kliniczne student musi mieć wiedzę z podstaw medycyny, którą uzyska od 1-5 semestru studiów)

•      Alergologia

•      Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca

•      Leczenie skojarzone*

•      Chirurgia naczyniowa

•      Diagnostyka obrazowa w onkologii

•      Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych

•      Elektrofizjologia

•      Elektrokardiografia

•      Farmakoekonomika

•      Farmakogenetyka

•      Gastroenterologia dziecięca

•      Genetyka w onkologii

•      Hipertensjologia

•      Kardiologia interwencyjna

•      Problemy płodności

•      Pulmonologia

•      Radiologia w pediatrii

•      Radioterapia

•      Seksuologia

•      Traumatologia dziecięca

•      Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi

•      Znaczenie profili genetycznych w leczeniu onkologicznym

•      Żywienie kliniczne

•      Podstawy kodowania i rozliczania świadczeń w ramach umów z płatnikiem publicznym

•      Interpretacja wyników laboratoryjnych

•      Racjonalna antybiotykoterapia

•      Choroby metaboliczne

•      Przygotowanie do LEK

 • Rozwój kompetencji w zakresie technik mikrochirurgicznych w medycynie**

 

Opis symboli:

* Zastępuje się nazwę fakultetu Chemioterapia na Leczenie skojarzone na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim

** fakultet dodany do katalogu

 

 1. Program studiów uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 1. W programie studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017, Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje poniższych zmian:

 

Pkt. 5 Program studiów ust. 2 Nauki kliniczne otrzymuje brzmienie:

 

Nauki kliniczne (wybór od 6-12 semestru studiów, żeby osiągnąć zakładane efekty kliniczne student musi mieć wiedzę z podstaw medycyny, którą uzyska od 1-5 semestru studiów)

•      Alergologia

•      Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca

•      Leczenie skojarzone*

•      Chirurgia naczyniowa

•      Diagnostyka obrazowa w onkologii

•      Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych

•      Elektrofizjologia

•      Elektrokardiografia

•      Farmakoekonomika

•      Farmakogenetyka

•      Gastroenterologia dziecięca

•      Genetyka w onkologii

•      Hipertensjologia

•      Kardiologia interwencyjna

•      Problemy płodności

•      Pulmonologia

•      Radiologia w pediatrii

•      Radioterapia

•      Seksuologia

•      Traumatologia dziecięca

•      Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi

•      Znaczenie profili genetycznych w leczeniu onkologicznym

•      Żywienie kliniczne

•      Podstawy kodowania i rozliczania świadczeń w ramach umów z płatnikiem publicznym

•      Interpretacja wyników laboratoryjnych

•      Racjonalna antybiotykoterapia

•      Choroby metaboliczne

•      Przygotowanie do LEK

 • Rozwój kompetencji w zakresie technik mikrochirurgicznych w medycynie**

 

Opis symboli:

* Zastępuje się nazwę fakultetu Chemioterapia na Leczenie skojarzone na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim i angielskim

** fakultet dodany do katalogu

 

 1. Program studiów uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

 1. W programie studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018, Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje poniższych zmian:

 

Zmiana dotyczy przedmiotów obowiązkowych pkt. 7. Plan studiów

3a Kierunek lekarski kształcenie prowadzone w języku polskim studia stacjonarne

3b Kierunek lekarski kształcenie prowadzone w języku polskim studia niestacjonarne

 

 

Zajęcia wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS, efektami uczenia się i treściami programowymi. Przedmioty kierunkowe.

Pkt: 2 moduł Naukowe Podstawy medycyny otrzymuje brzmienie

 

 

 

2.6

 

 

 

 

 

Patofizjologia*

 

 

7

Celem przedmiotu jest

wyjaśnienie zmian czynnościowych ustroju w chorobie

B.W19

B.W20

B.W26

B.W28

B.W30

C.W7

C.W9

C.W28

C.W33

C.W44

C.U11

 

Pkt. 3 Moduł Nauki przedkliniczne otrzymuje brzmienie

 

 

 

 

 

 

3.5.

 

Patologia*

 

 

13

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z patologii ogólnej człowieka ze szczególnym uwzględnieniem procesów adaptacyjnych, zapaleń, zaburzeń w krążeniu, nowotworów

C.W25
C.W26
C.W27
C.W28
C.W29
C.W30
C.W31
C.W32

A.U1
A.U2

C.U11

3.6

Farmakologia z toksykologią *


12

Celem przedmiotu jest poznanie definicji i zagadnień z zakresu farmakodynamiki, farmakokinetyki, farmakoekonomiki farmakogenetyki

C.W11
C.W34

C.W35

C.W36

C.W37

C.W38

C.W39

C.W40

C.W41

C.W42

C.W43

C.W44

C.W45

C.U13

C.U14

C.U15

C.U16

C.U17

C.U18

C.U19


Pkt. 2 Moduł Nauki kliniczne niezabiegowe otrzymuje brzmienie

 

5.12

Farmakologia kliniczna *

3

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów podstaw EBM

E.W10.

E.W25

E.W26.

E.W40

E.W41.

E.U17

E.U18.

E.U19

E.U31.

E.U34

 

Zajęcia wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS, efektami uczenia się. Przedmioty do wyboru:

Pkt. 11 planu studiów dodano

 

 

11.


Moduł fakultatywny


33

 

Fakultety dodane do katalogu

 

 

 

 

1

Chirurgiczne leczenie otyłości**

E.W1

E.W3

E.W10

E.U12

E.U13

E.U16

E.U20

E.U20

E.U21

E.U25

 

 

 

1

Dermatologia wieku dziecięcego**

E.W33

E.W34

E.U12

E.U16

E.U17

E.U24

E.U32

 

 

 

1

Zmiany skórne w przebiegu chorób ogólnoustrojowych**

E.W33

E.W34

E.U12

E.U16

E.U17

E.U24

E.U32

 

 

Pkt. 7 Program studiów. Załącznik nr 3 plan studiów ust. 2 Nauki kliniczne otrzymuje brzmienie:

 

Nauki kliniczne (wybór od 6-12 semestru studiów, żeby osiągnąć zakładane efekty kliniczne student musi mieć wiedzę z podstaw medycyny, którą uzyska od 1-5 semestru studiów)

 

•      Aktywne składniki materii żywej

•      Alergologia

•      Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca

•      Aparatura medyczna

•      Bezpieczeństwo pacjenta

•      Leczenie skojarzone ***

•      Chirurgia bariatryczna*****

•      Chirurgia endoskopowa i laparoskopowa

 • Chirurgiczne leczenie otyłości**

•      Chirurgia naczyniowa

•      Choroby metaboliczne

•      Choroby płuc

•      Dermatologia pediatryczna*****

 • Dermatologia wieku dziecięcego**

•      Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych

•      Elektrofizjologia

•      Elektrokardiografia

•      Endokrynologia dziecięca

•      Farmakoekonomika

•      Farmakogenetyka

•      Gastroenterologia dziecięca

•      Hemostaza i tromboza

•      Hipertensjologia

•      Immunologia onkologiczna

•      Interwencja kryzysowa (przedmiot realizowany w formie ćwiczeń)"

•      Inżynieria genetyczna

•      Język migowy  (przedmiot realizowany w formie ćwiczeń)"

•      Kardiologia interwencyjna

•      Metodyka pisania prac naukowych

•      Molekularne podstawy działania narządów zmysłów

•      Nieprawidłowości struktur tkankowych

•      Nowoczesne techniki mikroskopowe w medycynie

•      Patofizjologia nerek

•      Patofizjologia trzustki

•      Patofizjologia układu endokrynnego

•      Patomorfologia zmian zapalnych o różnej etiologii

•      Pediatria - kardiologia dziecięca

•      Podstawy kodowania i rozliczania świadczeń w ramach umów z płatnikiem publicznym

•      Praktyka medyczna oparta na dowodach naukowych (EBM)

 • Przygotowanie do LEK

•      Psychiatria dorosłych

•      Psychiatria dzieci i młodzieży

•      Racjonalna antybiotykoterapia

•      Radiologia w pediatrii

•      Radioterapia

•      Rozwój kompetencji w zakresie technik mikrochirurgicznych w medycynie****

•      Specyfika narządowa raportów patomorfologicznych nowotworów

•      Strukturalne podstawy interwencji sercowo-naczyniowych

•      Struktury ciała ludzkiego w badaniach obrazowych

•      Terapia bólu

•      Traumatologia dziecięca

•      Zaburzenia homeostazy komórek nabłonkowych

•      Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi

•      Znaczenie profili genetycznych w leczeniu onkologicznym

 • Zmiany skórne w przebiegu chorób ogólnoustrojowych**

•      Żywienie kliniczne

•      Żywność modyfikowana genetycznie

 

    Opis symboli:

*Przedmioty, w ramach których część godzin jest wprowadzona w formie e-learningu w ramach projektu „Okno na Świat”

     **  Fakultety wprowadzone do katalogu  z tytułu realizacji projektu „Okno na Świat”

*** Zastępuje się nazwę fakultetu Chemioterapia na Leczenie skojarzone na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim i angielskim

****Fakultet dodany do katalogu

***** Fakultet usunięty z planu studiów

 

Pkt. 7 Program studiów. Załącznik nr 3 plan studiów ust. 2 Moduł Naukowe Podstawy Medycyny otrzymuje brzmienie

 

Przedmiot Patofizjologia

 

•      Wyk. 20 GK (5 GN) ćwiczenia 30 GK (20GN) semestr zimowy

•      Wyk. 25 GK (25 GN) ćwiczenia 30 GK (20GN) semestr letni

 

Pkt.7 Zmiana formy przedmiotu w planie studiów. Dotychczasowa treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 • Fakultet Choroby płuc forma zajęć ćwiczenia 15 godz. sem. VII
 • Fakultet IV rok Pediatria - kardiologia dziecięca forma zajęć ćwiczenia 15 godz.

Pkt.7 Zmiana usytuowania przedmiotu w planie studiów. Dotychczasowa treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

 • Fakultet IV rok  Endokrynologia dziecięca sem. VII.                                         

2.  W programie studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018, Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje poniższych zmian:

Program studiów pkt. 7. Załącznik 3 Plan studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim

Pkt. 7 Program studiów. Załącznik nr 3 plan studiów ust. 2 Nauki kliniczne otrzymuje brzmienie:

 

Nauki kliniczne (wybór od 1-12 semestru studiów)

 

•           Aktywne składniki materii żywej

•           Alergologia

•           Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca

•           Aparatura medyczna

•           Bezpieczeństwo pacjenta

•           Leczenie skojarzone *

•           Chirurgia bariatryczna

•           Chirurgia endoskopowa i laparoskopowa

•           Chirurgia naczyniowa

•           Choroby metaboliczne

•           Choroby płuc

•           Dermatologia pediatryczna

•           Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych

•           Elektrofizjologia

•           Elektrokardiografia

•           Endokrynologia dziecięca

•           Farmakoekonomika

•           Farmakogenetyka

•           Gastroenterologia dziecięca

•           Hemostaza i tromboza

•           Hipertensjologia

•           Immunologia onkologiczna

•           Interwencja kryzysowa (przedmiot realizowany w formie ćwiczeń)"

•           Inżynieria genetyczna

•           Język migowy  (przedmiot realizowany w formie ćwiczeń)"

•           Kardiologia interwencyjna

•           Metodyka pisania prac naukowych

•           Molekularne podstawy działania narządów zmysłów

•           Nieprawidłowości struktur tkankowych

•           Nowoczesne techniki mikroskopowe w medycynie

•           Patofizjologia nerek

•           Patofizjologia trzustki

•           Patofizjologia układu endokrynnego

•           Patomorfologia zmian zapalnych o różnej etiologii

•           Pediatria - kardiologia dziecięca

•           Podstawy kodowania i rozliczania świadczeń w ramach umów z płatnikiem publicznym

•           Praktyka medyczna oparta na dowodach naukowych (EBM)

•           Przygotowanie do LEK

•           Psychiatria dorosłych

•           Psychiatria dzieci i młodzieży

•           Racjonalna antybiotykoterapia

•           Radiologia w pediatrii

•           Radioterapia

•           Rozwój kompetencji w zakresie technik mikrochirurgicznych w medycynie**

•           Specyfika narządowa raportów patomorfologicznych nowotworów

•           Strukturalne podstawy interwencji sercowo-naczyniowych

•           Struktury ciała ludzkiego w badaniach obrazowych

•           Terapia bólu

•           Traumatologia dziecięca

•           Zaburzenia homeostazy komórek nabłonkowych

•           Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi

•           Znaczenie profili genetycznych w leczeniu onkologicznym

•           Żywienie kliniczne

•           Żywność modyfikowana genetycznie

 

    Opis symboli:

     * Zastępuje się nazwę fakultetu Chemioterapia na Leczenie skojarzone na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim i angielskim

**Fakultet dodany do katalogu

 

Pkt. 7 Program studiów. Załącznik nr 3 plan studiów ust. 2 Moduł Naukowe Podstawy Medycyny otrzymuje brzmienie

 

Przedmiot Pathophysiology

 

•           Wyk. 20 GK (5 GN) ćwiczenia 30 GK (20GN) semestr zimowy

•           Wyk. 25 GK (25 GN) ćwiczenia 30 GK (20GN) semestr letni

 

 

 1. Program studiów uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 i ust.2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

 1. W programie studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019, Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje poniższych zmian:

 

Pkt. 7.  Program studiów. Załącznik nr 3 plan studiów ust. 2 Nauki kliniczne otrzymuje brzmienie:

 

Nauki kliniczne (wybór od 1-12 semestru studiów)

 

•      Aktywne składniki materii żywej

•      Alergologia

•      Anastezjologia i intensywna terapia dziecięca

•      Aparatura medyczna

•      Bezpieczeństwo pacjenta

•      Leczenie skojarzone *

•      Chirurgia bariatryczna

•      Chirurgia endoskopowa i laparoskopowa

•      Chirurgia naczyniowa

•      Choroby metaboliczne

•      Choroby płuc

•      Dermatologia pediatryczna

•      Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych

•      Elektrofizjologia

•      Elektrokardiografia

•      Endokrynologia dziecięca

•      Farmakoekonomika

•      Farmakogenetyka

•      Gastroenterologia dziecięca

•      Hemostaza i tromboza

•      Hipertensjologia

•      Immunologia onkologiczna

•      Interwencja kryzysowa (przedmiot realizowany w formie ćwiczeń)"

•      Inżynieria genetyczna

•      Język migowy  (przedmiot realizowany w formie ćwiczeń)"

•      Kardiologia interwencyjna

•      Metodyka pisania prac naukowych

•      Molekularne podstawy działania narządów zmysłów

•      Nieprawidłowości struktur tkankowych

•      Nowoczesne techniki mikroskopowe w medycynie

•      Patofizjologia nerek

•      Patofizjologia trzustki

•      Patofizjologia układu endokrynnego

•      Patomorfologia zmian zapalnych o różnej etiologii

•      Pediatria - kardiologia dziecięca

•      Podstawy kodowania i rozliczania świadczeń w ramach umów z płatnikiem publicznym

•      Praktyka medyczna oparta na dowodach naukowych (EBM)

•      Przygotowanie do LEK

•      Psychiatria dorosłych

•      Psychiatria dzieci i młodzieży

•      Racjonalna antybiotykoterapia

•      Radiologia w pediatrii

•      Radioterapia

•      Rozwój kompetencji w zakresie technik mikrochirurgicznych w medycynie**

•      Specyfika narządowa raportów patomorfologicznych nowotworów

•      Strukturalne podstawy interwencji sercowo-naczyniowych

•      Struktury ciała ludzkiego w badaniach obrazowych

•      Terapia bólu

•      Traumatologia dziecięca

•      Zaburzenia homeostazy komórek nabłonkowych

•      Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi

•      Znaczenie profili genetycznych w leczeniu onkologicznym

•      Żywienie kliniczne

•      Żywność modyfikowana genetycznie

 

Opis symboli:

 

* Zastępuje się nazwę fakultetu Chemioterapia na Leczenie skojarzone na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim i angielskim

** fakultet dodany do katalogu

 

Pkt. 7.  Program studiów. Załącznik nr 3 plan studiów ust. 2 Naukowe podstawy medycyny otrzymuje brzmienie:

 

 1. Przedmiot Fizjologia z cytofizjologią (Physiology with cytophysiology)*

 

•      Wyk. 25 GK (25 GN) ćwiczenia 30 GK (75GN) lab. 20 GK semestr zimowy

•      Wyk. 25 GK (25 GN) ćwiczenia 30 GK (75GN) lab. 20 GK semestr letni

 

 1. Zmiana usytuowania przedmiotu w planie studiów. Załącznik nr 3 Plan studiów ust. 2. Dotychczasowa treść zastępuje się treścią w brzmieniu Naukowe podstawy medycyny otrzymuje brzmienie:
 • Biofizyka 3 semestr *

 

 1. Zmiana usytuowania przedmiotu w planie studiów. Załącznik nr 3 Plan studiów ust. 2. Dotychczasowa treść zastępuje się treścią w brzmieniu Nauki przedkliniczne:
 • Immunologia 4 semestr *

 

Opis symboli:

*dotyczy kierunku lekarskiego prowadzonego w języku polskim i angielskim

 

 1. Program studiów uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-10-09 14:29:44
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-10-09 14:32:14

Liczba wyświetleń strony: 643

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka