Uchwała Nr 262/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 70, art. 323-324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021 dokonuje się poniższych zmian wynikających ze zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu:

 1. dotychczasowa treść § 10 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) z-ca przewodniczącego, będący prodziekanem wydziału, a w przypadku Filii w Piotrkowie Trybunalskim wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki.”

 1. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 129/2019:
  1. w Części 1., tytuł rozdziału II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy zastępuje się nazwą II. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  2. w Części 1., tytuł rozdziału III. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zastępuje się nazwą III. Collegium Medicum,
  3. w Części 1., tytuł rozdziału IV. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny zastępuje się nazwą IV. Wydział Pedagogiki i Psychologii,
  4. w Części 1., tytuł rozdziału V. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania zastępuje się nazwą VI. Wydział Prawa i Nauk Społecznych,
  5. w Części 1., tytuł rozdziału VIII. Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu zastępuje się nazwą VIII. Filia w Sandomierzu.
 2. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 129/2019:
  1. w Części 1., wprowadza się Wydział Sztuki w następującym brzmieniu:

 

V. Wydział Sztuki

Sposób obliczania wyniku końcowego:

(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a*P + b*M + c*J + d*Z + e*Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata

P – wynik z języka polskiego

M – wynik z matematyki

J – wynik z języka obcego

S – sprawdzian uzdolnień artystycznych

Z,Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych

a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%)

 

 1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne)
 • Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
 • ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych
 • ocena gry na instrumencie

z ww. sprawdzianu zwolnieni są absolwenci szkół muzycznych II stopnia

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 51

 1. Sztuki plastyczne (stacjonarne)

Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata) zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk, w formacie nie mniejszym niż A3 –waga 50%  (liczba punktów od 0 do 200)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

– język ojczysty kandydata

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– historia

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– historia sztuki

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

W = a*S + b*J + c*Z + d*Y

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 30

 

 1. Visual Arts – studia prowadzone w języku angielskim (stacjonarne)

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

 • Cambridge English First- FCF,
 • IELT 5-6.5,
 • TOEFL iBT 87-105.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca przygotowanie kandydata do studiowania w języku angielskim, z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są:

 • kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
 • studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska,
 • absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski),
 • absolwenci innych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim przez uczelnie polskie lub zagraniczne.

 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata) zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk, w formacie nie mniejszym niż A3 – waga 50%  (liczba punktów od 0 do 200)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

– język ojczysty kandydata

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– historia

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– historia sztuki

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

W = a*S + b*J + c*Z + d*Y

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 30

 

 1. Wzornictwo (stacjonarne)

Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata) zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk, w formacie nie mniejszym niż A3  – waga 50% (liczba punktów od 0 do 200)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

– język ojczysty kandydata

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– historia

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– historia sztuki

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

W = a*S + b*J + c*Z + d*Y

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 30

 1. w części 1., wykreśla się VI. Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) oraz VII. Wydział Nauk Społecznych (Filia w Piotrkowie Trybunalskim)a wprowadza się Filię w Piotrkowie Trybunalskim w następującym brzmieniu:

„VII.  Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Sposób obliczania wyniku końcowego:

(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a*P + b*M + c*J + d*Z + e*Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata

P – wynik z języka polskiego

M – wynik z matematyki

J – wynik z języka obcego

Z,Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych

a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%)

 

1.Administracja (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

– historia lub wiedza o społeczeństwie  lub geografia

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 30%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 40%

W = a*P + b*M + c*J + d*Z

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 20

 

 1. Administracja (Administration)  studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

 • Cambrige English First- FCF,
 • IELT 5-6.5,
 • TOEFL iBT 87-105

Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:

 • kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
 • studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska
 • absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski).

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2.

 

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru:

– historia lub  geografia lub wiedza o społeczeństwie lub język polski lub język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 100%

W = a*P

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 25

 

2.Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

– historia lub wiedza
o społeczeństwie lub

geografia

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 50%

W = a*P + b*M + c*J + d*Z

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 20

 

3.Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

– język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

W = a*P + b*M + c*J

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 20

 

4.Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot wymagany punktowany

– język angielski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 100%

W = a*J

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 25

 

5.Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

– język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

W = a*P + b*M + c*J

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 20

 

6.Historia (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

– historia lub historia sztuki lub historia muzyki lub filozofia lub wiedza
o społeczeństwie lub

geografia

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 15%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 60%

W = a*P + b*M + c*J + d*Z

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 16

 

7.Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

historia lub wiedza
o społeczeństwie lub biologia lub geografia

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 35%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

W = a*P + b*M + c*J + d*Z

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 20

 

8.Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

historia lub wiedza
o społeczeństwie lub biologia lub geografia

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 35%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

W = a*P + b*M + c*J + d*Z

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 20

 

9.Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

W = a*P + b*M + c*J                                    

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 20

 1. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 129/2019:
  1. w Części 2., tytuł rozdziału II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy zastępuje się nazwą II. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  2. w Części 2., tytuł rozdziału III. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zastępuje się nazwą III. Collegium Medicum,
  3. w Części 2., tytuł rozdziału IV. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny zastępuje się nazwą IV. Wydział Pedagogiki i Psychologii,
  4. w Części 2., tytuł rozdziału V. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania zastępuje się nazwą VI. Wydział Prawa i Nauk Społecznych.
 2. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 129/2019:
  1. w Części 2., wprowadza się Wydział Sztuki w następującym brzmieniu:

„V.  Wydział Sztuki

 

1.Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne)

Absolwenci - kierunków muzycznych i muzykologicznych

Konkurs dyplomów

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

Absolwenci

 • innych kierunków posiadający przygotowanie muzyczne 

 

 • Sprawdzian predyspozycji muzycznych
 • Konkurs dyplomów - minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

2.Sztuki plastyczne(stacjonarne)

Absolwenci kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Konkurs dyplomów

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

 

 1. Visual Arts – studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim

 

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie lub kształcenie na studiach wyższych nie było prowadzone w języku angielskim:

 • Cambridge English First-FCF,
 • IELT 5-6.5,
 • TOEFL iBT 87-105.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca przygotowanie kandydata do studiowania w języku angielskim, z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są:

 • absolwenci szkół średnich z angielskim językiem wykładowym, którzy złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
 • studenci co najmniej II roku studiów kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska,
 • absolwenci studiów kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska,
 • absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych – specjalność język angielski,
 • absolwenci studiów wyższych prowadzonych w języku angielskim przez uczelnie polskie lub zagraniczne.

 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych plastycznych na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), zawierającej realizacje w wybranych technikach – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3.

Absolwenci kierunków artystycznych i projektowych mieszczących się w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

lub pokrewnych związanych ze sztukami plastycznymi w przypadku kandydatów obcokrajowców

Konkurs dyplomów

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

                                                                                                                                       „

 1. w części 2. wykreśla się VI. Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) oraz VII. Wydział Nauk Społecznych (Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
  a wprowadza się Filię w Piotrkowie Trybunalskim w następującym brzmieniu:

 

 „VII.  Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

1.Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci kierunków z dziedziny nauk społecznych

 

Konkurs dyplomów

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

 

2.Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci kierunku filologia, specjalność filologia angielska

 

Konkurs dyplomów

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

Absolwenci innych kierunków neofilologicznych

Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Konkurs dyplomów.

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

 

3.Historia (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci kierunków z dziedziny nauk humanistycznych

Konkurs dyplomów

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

Absolwenci kierunków spoza dziedziny nauk  humanistycznych

Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty uczenia się  studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

Minimalna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

 

4.Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci

 • kierunków z dziedziny nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne)
 • kierunków z dziedziny nauk humanistycznych

 

Konkurs dyplomów

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

 1. w związku z wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2019 r. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1573), wprowadzającego nowe  standardy kształcenia na kierunku fizjoterapia, i w związku z  koniecznością dostosowania niniejszej uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie kształcenia na studiach drugiego stopnia, uchyla się w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 129/2019 w Części 2 . w rozdziale III pkt. 1 pod nazwą Fizjoterapia (stacjonarne i niestacjonarne),
 2. dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w części 1., rozdział III Collegium Medicum w pkt 5 Pielęgniarstwo i 6 Położnictwo polegającej na błędnym zapisie: „Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż język polski i matematyka”, i w związku z tym dokonuje się zmiany: „Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż język polski, biologia lub chemia.” ,
 3. dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w § 1 ust. 1 w zdaniu drugim polegającej
  na wykreśleniu wyrazu „właściwy”,
 4. w związku z otrzymaniem zgód ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  na prowadzenie nowo utworzonych kierunków studiów usuwa się przypis o treści: „Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego”, przy następujących kierunkach: Filologia angielska – Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Pedagogika – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

 

 

§ 3

Wprowadza się tekst jednolity uchwały, uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwala nr 262-2019 - Zmieniająca uchwałę w sprawie rekrutacji.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 09:00:02
Rozmiar pliku:490.9 KB
Liczba pobrań:295
Uchwala nr 262-2019 - Zmieniająca uchwałę w sprawie rekrutacji Załącznik nr 1.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 09:00:02
Rozmiar pliku:738.6 KB
Liczba pobrań:347
Uchwala nr 262-2019 - Zmieniająca uchwałę w sprawie rekrutacji Załącznik nr 2.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 09:00:02
Rozmiar pliku:407.7 KB
Liczba pobrań:307
Uchwala nr 262-2019 - Zmieniająca uchwałę w sprawie rekrutacji Załącznik nr 3.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 09:00:02
Rozmiar pliku:199.0 KB
Liczba pobrań:327

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 09:00:02
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-07 09:02:14

Liczba wyświetleń strony: 1572

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka