Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku zapytania ofertowego DP.2302.143.2018

Informacja o wyniku zapytania ofertowego DP.2302.143.2018

  • Opublikowano: 2019-01-03 13:07:12
  • Ważne do:

                                         INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DP.2302.143.2018

                Zamawiający tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz Wydziału Humanistycznego z podziałem na 3 części.  , realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach:

projektu „Nowa Era Kształcenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki   i rozwoju Działanie 3.4 Zarządzanie  w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 14.12.2018 r. do godz. 14:30 do zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Część 1- szkolenie - TWORZENIE MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI, WYKORZYSTANIE TECHNIK 3 D

1. Collegium Wratislaviense Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 123/8, 53-332 Wrocław

- z  ceną brutto: 6.000,00 zł

- doświadczenie dedykowanego trenera- 214 h.

 

Część 2- szkolenie  INSPIRUJ, PORYWAJ, FASCYNUJ – INNOWACYJNE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE

1. Collegium Wratislaviense Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 123/8, 53-332 Wrocław,

- z ceną brutto: 18.000,00 zł

- doświadczenie dedykowanego trenera -128 h

2. „Obszar Rozwoju” Dorota Nawrotek, ul. Dionizego Czachowskiego 78, 25-106 Kielce

- z  ceną brutto: 9.000,00 zł

- doświadczenie dedykowanego trenera- 116 h

 

Część 3 - SZKOLENIE Z ZAKRESU COACHING I MENTORING W PRACY PEDAGOGA

1. Consero  Małgorzata Budny, ul. Gwieździsta 7a/10, 01-651 Warszawa ,

- z ceną brutto: 8.118,00 zł,

- doświadczenie dedykowanego trenera – 96 h

- dedykowany trener nie posiada certyfikatu z akredytacją International Coach Federation ICF

2. Collegium Wratislaviense Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 123/8, 53-332 Wrocław,

- z ceną brutto: 24.000,00 zł

- doświadczenie dedykowanego trenera – 688 h

-  dedykowany trener  posiada certyfikat z akredytacją International Coach Federation ICF

3. „Obszar Rozwoju” Dorota Nawrotek, ul. Dionizego Czachowskiego 78, 25-106 Kielce

- z ceną brutto: 13.440,00 zł

- doświadczenie dedykowanego trenera – 140 h

-  dedykowany trener nie  posiada certyfikat z akredytacją International Coach Federation ICF

 

KRYTERIAMI oceny ofert były:

Dla części 1 i 2:

Cena brutto- 60 %= 60 pkt; doświadczenie dedykowanego trenera – 40 %= 40 pkt

Dla części 3

Cena brutto- 60 %= 60 pkt.;  doświadczenie dedykowanego trenera – 40 %= 40 pkt , w rozbiciu na:

Doświadczenie dedykowanego trenera ( ilość godzin) – 30 pkt  i dodatkowo 10 pkt. za certyfikat ICF

 

 Jako najkorzystniejsza  dla części 1 wybrana została oferta Wykonawcy: Collegium Wratislaviense Sp. z o.o. ., ul. Powstańców Śląskich 123/8, 53-332 Wrocław . Łącznie oferta otrzymała 60 pkt, w tym za kryterium I- 60 pkt. i za kryterium II – 40 pkt.
Jako najkorzystniejsza  dla części 2 wybrana została oferta Wykonawcy: Obszar Rozwoju” Dorota Nawrotek, ul. Dionizego Czachowskiego 78, 25-106 Kielce. Oferta otrzymała łącznie 96,25 pkt, w tym za kryterium I- 60 pkt, i za kryterium II – 36,25 pkt.

Kolejna oferta wykonawcy: Collegium Wratislaviense Sp. z o.o, otrzymała łącznie 70 pkt, w tym za kryterium I- 30 pkt, za kryterium II 40 pkt.

Jako najkorzystniejsza  dla części 3 wybrana została oferta Wykonawcy: Collegium Wratislaviense Sp. z o.o. ., ul. Powstańców Śląskich 123/8, 53-332 Wrocław. Oferta otrzymała łącznie : 60,30 pkt, w tym za kryterium I -20,30 pkt, za kryterium II - 40 pkt w rozbiciu na a) Doświadczenie dedykowanego trenera ( ilość godzin) – 30 pkt  i dodatkowo 10 pkt. za certyfikat ICF

Kolejna oferta wykonawcy:  Obszar Rozwoju” Dorota Nawrotek, łącznie otrzymała: 42,34 pkt , w tym za kryterium I -36,24 pkt, za kryterium II – 6,10 pkt w rozbiciu na a) Doświadczenie dedykowanego trenera ( ilość godzin) – 6,10 pkt  i 0 pkt. za certyfikat ICF

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy: Consero  Małgorzata Budny, ul. Gwieździsta 7a/10, 01-651 Warszawa- z uwagi na fakt, że oferta złożona została w formie kopii.

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył:

 Część 1 - kwotę brutto w wysokości: 5.460,00 zł

 Część 2 –kwotę brutto w wysokości: 3.060,00 zł

 Część 3 – kwotę brutto w wysokości: 21.840,00 zł.

Zamawiający zwiększył kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Planowany termin podpisania umów: 09.01.2019 r.