Drukuj

Zapytanie ofertowe

Przegląd, konserwację i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węży hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.

Przegląd, konserwację i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węży hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.

 • Znak sprawy: ADP.2302.52.2021.
 • Termin składania ofert: 2021-10-05 10:00
 • Opublikowano: 2021-09-27 14:09:13 przez Marcin Kmieciak

Witam

Przesyłamy informacje o unieważnieniu postepowania


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ADP.2302.52.2021 

            


Dotyczy zamówienia publicznego pn.    „Przegląd, konserwację i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węży hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu. „

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1) Rinar ul. Koźla 44, 66-008 Świdnica z zaoferowaną kwota 16498 zł brutto

2) Adamex Ochrona Przeciwpożarowa Roksana Adamczyk ul. Nadrzeczna 7, 58-400 Kamienna Góra z zaoferowana kwotą  20141,25 zł brutto

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że unieważnia zapytanie ofertowe. Wartość oferty najkorzystniejszej  (16498 zł brutto) przekracza środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizacje  zamówienia ( 8500 zł brutto)Zapytanie ofertowe

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p,  zapraszamy do złożenia oferty na:

 „Przegląd, konserwację i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węży hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz gaśnic, zaworów i hydrantów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykaz obiektów Uczelni wraz z adresami zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dojazdem do obiektów Uczelni.

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2021 r. 

Dokładny termin należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

                                                                                                                   

Miejsce wykonania zamówienia: Kielce, Sandomierz.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy posiadać świadectwa autoryzacji producentów gaśnic:

 1. Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. w Grodkowie;
 2. Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych OGNIOCHRON S.A. w Andrychowie

 

Kryterium oceny ofert:

Cena: 100 %.

 

 1. Oferta musi zawierać łączną kwotę za realizację przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia, obliczoną na podstawie cen jednostkowych, zawartych w formularzu ofertowym.
 2. Ceny jednostkowe winny być wyrażone w PLN. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną za realizację przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia usługi w zakresie remontu gaśnic do 20% oraz ograniczenia usługi w zakresie konserwacji gaśnic do 80 %.
 4. Rozliczenie z wybranym do realizacji zadania wykonawcą nastąpi po wykonaniu usługi w oparciu o protokoły odbioru podpisane przez strony, wskazujące faktyczną ilość gaśnic podlegających  remontowi i konserwacji.
 5. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej faktury - w ciągu 30 dni przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

 

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (Kancelaria Ogólna) osobiście lub za pośrednictwem poczty na w/w adres, lub email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl,                      w nieprzekraczalnym terminie do 05.10.2021 roku godz.: 10:00.

Oferta ma zawierać:

 1. formularz ofertowy – załącznik na 3,
 2. świadectwa autoryzacji producentów wymaganych gaśnic (kopia potwierdzone za zgodność).

 

Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia:

Marcin Kmieciak  tel. (41)349 73 65; marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

 Tomasz Baszak tel. (41) 349 65 85; tbaszak@ujk.edu.pl

 

Załączniki:

1.            opis przedmiotu zamówienia,

2.            wykaz obiektów uczelni,

3.            formularz ofertowy,

4.            projekt umowy.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/460WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel.: 41/3497200,

2)       dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – adres poczty elektronicznej: iod@ujk.edu.pl,

3)       Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,          

4)       podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

5)       odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez UJK w Kielcach będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

6)       dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym zakończono sprawę,

7)       stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

8)       posiada Pan/Pani :

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9)       nie przysługuje Panu/Pani:

a)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

b)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

     10) jeżeli Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wytyczne do ogłoszenia na przegląd, konserwację i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węża hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu. Wykaz obiektów zawiera załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

1)      W obiektach występują następujące ilości gaśnic, hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz węży hydrantu wewnętrznego (które należy poddać próbie ciśnieniowej) według zestawienia poniżej:

Rodzaj sprzętu

Ilość/szt.

Gaśnica proszkowa 2kg

20 szt.

Gaśnica proszkowa 6 kg

530 szt.

Gaśnica śniegowa 5 kg

10 szt.

Hydrant wewnętrzny

260 szt.

Hydrant zewnętrzny

24 szt.

Zawór hydrantowy 52

35 szt.

Próba ciśnieniowa węża hydrantu wewnętrznego

50 szt.

 

 

 

 

 

 

2)      Należy założyć, że remontowi będzie podlegało ok. 20% gaśnic, natomiast pozostałe 80% konserwacji.

3)      Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądu, konserwacji i remontu gaśnic zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń.

4)      Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne   czynności  z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu oraz narzędzi. Dojazd i transport sprzętu do obiektów odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt.

5)      Wskazać należy, iż wykonanie: przeglądu, konserwacji i remontu gaśnic, pomiaru parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próby ciśnieniowej węży hydrantu wewnętrznego, musi zostać potwierdzone protokołami odbioru – osobny dla każdego obiektu. Ponadto po pomiarach ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 należy sporządzić stosowne protokoły z tych pomiarów (w załączeniu: Adresy obiektów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz obiektu Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu i kontakt z kierownikiem obiektu). Wszystkie protokoły odbioru i protokoły pomiarów należy sporządzić w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz należy przekazać kierownikowi obiektu, drugi egzemplarz (zatwierdzony przez kierownika obiektu) należy przekazać sekcji ds. bhp i ppoż. UJK.

6)      Wszystkie czynności (przegląd, konserwację i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węży hydrantu  wewnętrznego-Wykonawca zrealizuje w miesiącu październiku 2021 r.

7)      Wykonawca, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem wykonania usługi, zobowiązany jest zawiadomić (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) UJK o gotowości jej wykonania. UJK niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, potwierdza gotowość do realizacji usługi – uwzględniając powyższe, strony ustalają konkretną datę wykonania usługi.

8)       Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie wyczerpania kwoty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy (łączna cena ofertowa) .

9)       Wymagane jest by Wykonawca dostarczył kopie Świadectw Autoryzacji następujących producentów gaśnic:

a)      Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. w Grodkowie;

b)      Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych OGNIOCHRON S.A.

         w Andrychowie.

10)   Każdorazowo po wykonaniu usługi Wykonawca w sposób trwały potwierdzi na sprzęcie przydatność do użytku każdego sprzętu ppoż. poprzez zamieszczenie odpowiedniej etykiety z datą przeglądu i podpisami konserwatora oraz zamieszczenia odpowiednich plomb.

11)   Protokoły odbioru muszą być zatwierdzone przez wszystkich członków komisji odbioru końcowego w skład której wchodzą:

a)      przedstawiciel/przedstawiciele UJK,

b)      przedstawiciel Wykonawcy.

 

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:           ................................................

                      

Siedziba:       ................................................         

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania

 

umowy…………………………………………………………………………………

                                                                          

Adres poczty elektronicznej:    ................................................                                         

Numer telefonu:                         ......................................   

Numer faksu:                               ......................................     

Numer NIP/Pesel:                                      ................................................

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr: ADP.2302.52.2021  na: „Przegląd, konserwację i remont  gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych, zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węża hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym:

 

Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie:

1.       Oferowany koszt realizacji przedmiotu zamówienia, wyszczególnionego w ofercie wynosi: …………..zł brutto (w tym VAT …. %)

(słownie złotych : ………………………………………………………………..)

 

Rodzaj sprzętu

Ilość/

szt.

Cena brutto
za konserwację

1 szt.

Wartość brutto za 80 %

gaśnic do konserwacji

Cena brutto
za remont 1 szt.

 

Wartość brutto za 20 % gaśnic do remontu

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Gaśnica proszkowa 2 kg

20 szt.

 

16 szt. x kol. 3 =.…………………zł

 

4  szt.   x kol.5

=……………….zł

 

Gaśnica proszkowa 6 kg

530 szt.

 

424 szt. x kol.3 =

………..……….zł

 

106 szt. x kol.5

=……………….zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaśnica śniegowa   5 kg

10 szt.

 

8 szt.  x kol.3 =…………………zł

 

2 szt.  x kol.5 =…………….....zł

 

Łączna wartość brutto za konserwację/remont

 

 

 

Ilość/szt.

Cena brutto

za badanie techniczne

1 szt.

Wartość brutto
za badanie techniczne

 

 

Hydrant wewnętrzny

260 szt.

 

 

 

Hydrant zewnętrzny

24 szt.

 

 

 

Zawór hydrantowy 52

35 szt.

 

 

 

Próba ciśnieniowa węża hydrantu wewnętrznego

 

  50 szt.

 

 

 

Łączna wartość brutto za badanie techniczne

 

 

2.       Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadam autoryzację producentów gaśnic:

 

l.p.

Producent gaśnic

Wpisać odpowiednio

TAK/NIE

1

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A w Grodkowie

 

2

Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych OGNIOCHRON S.A.  w Andrychowie

 

 

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy w kwestiach dotyczących wykonania umowy: ..........................................................., tel.: …………., mail: …………………………….

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

-          oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Wykonawca oraz w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie;

-          oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym;

-          oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;

-          oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami opisanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym;

-          oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

-          zawarcie umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do jej zrealizowania;

-          oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy;

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała  oferta składa się z .............  kartek.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

...........................................................................................

 

.............................................                                                                      ……………………………………………………….

           (Miejscowość, data)                                                                         (Podpis/y osoby/osób upoważnionych

                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy)

Projekt umowy

UMOWA NR ADP.2302………..2021

zawarta w Kielcach w dniu ………………  2021 roku pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kiel­cach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………. …………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………….., z siedzibą w …………..……. przy ulicy ……………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k.s.h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k.s.h.), zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….., zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………….…….. – ………………….

następującej treści:

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1.

1.       Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeglądu, konserwacji i remontu gaśnic, pomiaru parametrów technicznych (ciśnienia
i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i „zaworów hydrantowych 52” oraz próby ciśnieniowej węży hydrantu wewnętrznego
, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

2.       Zamawiający przewiduje, że liczba gaśnic przeznaczonych do remontu będzie stanowiła 20% ich ogólnej ilości, wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym przewiduje, że liczba gaśnic poddawanych konserwacji będzie stanowiła 80% ich ogólnej ilości, wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę. W konsekwencji, bazując na cenach jednostkowych, wskazanych w ofercie, zostanie odpowiednio rozliczone wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia w sytuacji, gdy ostateczna liczba gaśnic przeznaczonych do remontu będzie niższa od wartości przewidzianej w zd. 1 niniejszego ustępu.

3.       Wykonawca przedmiot umowy wykona z wykorzystaniem materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu oraz narzędzi.

4.       Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta urządzeń oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.       Czynności związane z realizacją przedmiotu umowy zostaną potwierdzone protokołami odbioru wykonanych prac. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie sporządzony odrębnie dla każdego obiektu, w którym wykonane będą czynności. Wzór protokołu odbioru, w zależności od wykonanych prac, stwierdzonych tym protokołem, stanowi załącznik nr 1 i 2 do umowy.

6.       Wynagrodzenie określone w umowie, uwzględnia wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy, w tym  dojazd i transport sprzętu do obiektów Zamawiającego.

 

§ 2.

1.       Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, w tym: przegląd, konserwacja i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i „zaworów hydrantowych 52” oraz próby ciśnieniowej węży hydrantu wewnętrznego - Wykonawca zrealizuje nie później niż do 31 października 2021 r.

2.       Wykonawca każdorazowo, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego
o gotowości jej wykonania. O gotowości wykonania usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3.       Zamawiający każdorazowo niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza gotowość Zamawiającego do realizacji usługi, o której mowa w ust. 1.

4.       Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3, Strony ustalają konkretną datę wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 w poszczególnych obiektach.

5.       Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej.

6.       Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy,
w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie umowy.

7.       Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

 

§ 3.

1.       Wartość umowy (stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy) obejmuje także wszystkie koszty związane z jej realizacją.

2.       Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wartości przyjęte przez Zamawiającego w § 1 ust. 1, opiewa na kwotę brutto ………………………………zł (słownie: …………………………zł, 00/100) w tym obowiązujący podatek VAT. Ostateczna wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy, faktycznie przysługującego Wykonawcy, będzie uzależniona od liczby gaśnic rzeczywiście przeznaczonych do remontu lub konserwacji.

3.       Jednostkowe ceny brutto za przegląd, konserwacje i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i „zaworów hydrantowych 52” oraz próby ciśnieniowej węży hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK
w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu określa oferta Wykonawcy.

4.       Strony dopuszczają możliwość rozliczeń częściowych.

5.       Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnej mu kwoty z tytułu realizacji niniejszej umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów prac albo koszty okazały się wyższe niż przewidywane.

6.       Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności i zostanie ustalone na podstawie protokołów wykonanych czynności. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu umowy.

 

§ 4.

1.       Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane
do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca  zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2.       Każdorazowo po wykonaniu usługi Wykonawca w sposób trwały potwierdzi na sprzęcie przydatność do użytku każdego sprzętu ppoż. poprzez zamieszczenie odpowiedniej etykiety z datą przeglądu i podpisami konserwatora oraz zamieszczenie odpowiednich plomb.

3.       Zapłata za wykonaną usługę, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu wszystkich bezusterkowych protokołów odbioru (osobno dla każdego obiektu).

4.       Protokoły odbioru muszą być zatwierdzone przez wszystkich członków komisji odbioru końcowego w skład której wchodzą:

a)       przedstawiciel/przedstawiciele Zamawiającego,

b)      przedstawiciel Wykonawcy.

5.       Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Wykonawcy na podstawie  prawidłowo wystawionej faktury VAT,  30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego, przelewem
na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.

6.       Osobą uprawnioną do odbioru faktury jest kierownik danego obiektu.

 

§ 5.

1.       Osobami uprawnionymi do kontaktów przy wykonywaniu umowy są:

a)       ze strony Wykonawcy:  ………………………………….tel. ……………………………. e-mail: ……………………

b)      ze strony Zamawiającego: …………………………….tel………………………………..e-mail:…………………….

2.       Zamiana  osób nie wymaga  aneksu , a jedynie poinformowania drugiej strony na piśmie.

 

§ 6.

1.       W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1)      1% przewidywanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, jednak nie więcej niż 15% przewidywanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2,

2)      15% przewidywanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2.       Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 15% przewidywanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Za wyjątkiem odstąpienia w sytuacji opisanej w § 7 ust. 2.

3.       Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

§ 7.

1.       Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.       Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 8.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

 

§ 9.

1.       W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.       Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy,  na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

3.       Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

4.       Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

 

§ 10.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

 

§ 11.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana
do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

 

 

 

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

 

 

   WYKONAWCA:                                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia…………………..                                                                                               Załącznik nr 1 do umowy

 

WZÓR

P R O T O K Ó Ł    P O M I A R Ó W

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

zgodnie z wymaganiami PN-EN-671-3 oraz Rozp. MSWiA Dz. U. Nr 109, poz. 719

z dnia 7 czerwca 2010 r.

 

Nazwa i adres obiektu:

 

Lp.

Program badań

Rozp. MSWiA

Dz. U. Nr 109, poz. 719            

PN-EN-671-3

Data badania

 

Wymagania

Rozp. MSWiA

Dz. U. Nr 109,          poz. 719

Badania

PN-EN-671-3

Stwierdzenie zgodności

(zgodne / niezgodne)

1.

Oznakowanie

 

 

 

 

2.

Zasięg hydrantów

 

 

 

 

3.

Sprawdzenie wymiarów

 

 

 

 

4.

Sprawdzenie podłączenia węża

 

 

 

 

5.

Spr. wydajności wodnej - [dm3/s]

 

 

 

 

6.

Spr. ciśnienia - [MPa]

 

 

 

 

7.

Rodzaj hydrantu

 

Lokalizacja

 

 

Uwagi i zalecenia:

 

Data następnego badania

 

 

 

      Wykonawca:                                                                                                                      Zamawiający:                                                                                          

 

…………………………..                                                                                                      …………………………… 

 /pieczątka i podpis/                                                                                                           /podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia……….....                                                                                                      Załącznik nr 2 do umowy

 

 PROTOKÓŁ nr……………………………….

              Wykonawca: ……………………………………………….

                                    ……………………………………………….

                                    ……………………………………………….  

              Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                      ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

              Nazwa i adres obiektu: ………………………………..

                                                    …………………………………

                                                    …………………………………

                                                    ………………………………….

        I.            NAPRAWY

Lp.

Wykaz sprzętu

j.m.

ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      II.            KONSERWACJA/ PRZEGLĄD TECHNICZNY

Lp.

Wykaz sprzętu

j.m.

ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Wykonawca:                                                                                                           Zamawiający:                                                                                          

 

……………………………                                                                                            …………………………………                                                                                                                                                     /pieczątka i podpis/                                                                                                           /podpis/

 

 

Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia:
Marcin Kmieciak tel. (41)349 73 65; marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tomasz Baszak tel. (41) 349 65 85; tbaszak@ujk.edu.pl