Drukuj

Zapytanie ofertowe

ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE UJK w terminie 3-9.06.2023 rok

ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE UJK w terminie 3-9.06.2023 rok

  • Znak sprawy: ADP.2302.25.2023
  • Termin składania ofert: 2023-05-25 10:00
  • Opublikowano: 2023-05-17 11:47:44 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.25.2023                                                                                 Kielce dn.25.05.2023

Wynik postepowania ADP.2302.25 2023  

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.    

ORGANIZACJA  OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE UJK w terminie 3-9.06.2023 rok

 

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku – Górki Zachodnie ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk- Górki Zachodnie z zaoferowaną ceną brutto 195 zł /osobodoba  ),w tym obowiązujący podatek VAT  8%

W tym

1)    Cena za jeden nocleg 1 uczestnika obozu 50 Zł brutto  podatek VAT 8%

2)    Cena jednodniowego wyżywienia 1 uczestnika obozu 130 zł brutto podatek VAT 8%

3)    Cena za jednodniowe udostępnienie obiektów sportowych w przeliczeniu na jednego uczestnika turnusu 15 zł brutto, podatek VAT 23 %

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 201 zł osobodoba 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje ze jako najkorzystniejszą ofertę wybiera  Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku – Górki Zachodnie

Zapraszamy do podpisania umowy w terminie 30.05.2023 r.

 Kielce dnia 17.05.2023   r.

ADP.2302.25.2023

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25 – 369 Kielce

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na:

ORGANIZACJĘ  OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE UJK w terminie 3-9.06.2023 rok

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

Planowana ilość osób: 52 studentów i 5 osób kadry

Uwaga:  liczba uczestników zostanie podana 3 dni przed rozpoczęciem każdego z turnusów

Ilość osób wymieniona wyżej (może się zmienić w +/- 10 osób).

 

 

1. O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ  WYKONAWCY KTÓRZY:

1) dysponują obiektem/ośrodkiem przystosowanym do  prowadzenia zajęć sportowych w terenie i w wodzie,  oddalonym od akwenu wodnego w odległości nie większej niż 300 m.

2) posiadają możliwość  zakwaterowania i wyżywienia na miejscu ( na terenie tego ośrodka) grupy  min.57 osób, studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

3) dysponują bazą do  prowadzenia zajęć z kajakarstwa, żeglarstwa , turystyki rowerowej, atletyki terenowej.

4) dysponują :  minimum 10 Kajakami (ok. 20 miejsc), min. 15 Rowerami, boiskami sportowymi (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostępem do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu, kortem tenisowym (siatka+piłki+rakiety)

Ponadto Wykonawca powinien dysponować  następującym sprzętem :

-min. 2 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów)

-min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć.

20 miejscami parkingowymi strzeżonymi.

dysponują salą konferencyjną/wykładową na min. 50 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi. Na terenie ośrodka

 

2. PODSTAWĄ  WYBORU OFERTY BĘDZIE:

1)  cena brutto za osobo dobę  - stanowiące wagę 100%

w tym kryterium cena za osobo dobę można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena brutto oferty, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

cena brutto oferty najniższej : cenę brutto oferty badanej x 100 = ….pkt.

1)    Cena brutto oferty = cena brutto za 1 osobo dobę.  Na która to cenę się składają :

1)    cena za nocleg 1 uczestnika obozu

2)    cena jednodniowego wyżywienia  uczestnika obozu

3)    cena za udostępnienie obiektów sportowych w przeliczeniu na jednego uczestnika turnusu brutto

oraz wszystkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia , a nieuwzględnione w opisie.

UWAGA :

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów

 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1.    Wypełniony formularz ofertowy- wzór stanowi załącznik nr 2.

2.    Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje: obiektem/ośrodkiem przystosowanym do  prowadzenia zajęć sportowych w terenie i w wodzie,  oddalonym od akwenu wodnego w odległości nie większej niż 300 m.

3.    Oświadczenie wykonawcy że w ośrodku zapewni możliwość  zakwaterowania                                    i wyżywienia na miejscu ( na terenie tego ośrodka) grupy  min.57 osób, studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

4.    Oświadczenie wykonawcy ze dysponuje bazą do  prowadzenia zajęć z kajakarstwa, żeglarstwa , turystyki rowerowej, atletyki terenowej.

5.    Oświadczenie wykonawcy że dysponuje :  minimum 10 Kajakami (ok. 20 miejsc), min. 15 Rowerami, boiskami sportowymi (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostępem do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu, kortem tenisowym (siatka+piłki+rakiety)

Ponadto Wykonawca powinien dysponować  następującym sprzętem :

-min. 2 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów)

-min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć.

20 miejscami parkingowymi strzeżonymi.

dysponują salą konferencyjną/wykładową na min. 50 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi. Na terenie ośrodka

 

 

 

 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej

Otwarcie ofert nastąpi  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce                 ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04.) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2023r do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2023r do godzinie10:15.

UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.

 

 

 

DO OFERTY, OPRÓCZ DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH WYŻEJ,  NALEŻY DOŁĄCZYĆ

1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

2.    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie  wynika z dokumentu opisanego wyżej. Pełnomocnictwo należy  przedłożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

………………………………………

KANCLERZ

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

(WZÓR)

 

 

ADP.2302.25.2023

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

……………………………………………………………

(nazwa firmy)

……………………………………………………………

(dokładny adres)

NIP  ……………………………. REGON  …………………..

Tel:.......................................................................................

………………………………………………………………………

(adres poczty elektronicznej)

FORMULARZ OFERTOWY

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25 – 369 Kielce

 

        W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowania nr  ADP.2302.25.2023 pn. „Organizacja obozu letniego”,   oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym  niniejszym zamówieniem:

1.    Za cenę brutto  ……………………………zł /osobodoba  (słownie złotych: ……………………………………………..…….),w tym obowiązujący podatek VAT  …..%

W tym

1)    Cena za jeden nocleg 1 uczestnika obozu ………………. Zł brutto  podatek VAT …..%

2)    Cena jednodniowego wyżywienia 1 uczestnika obozu …………….. zł brutto podatek VAT ……%

3)    Cena za jednodniowe udostępnienie obiektów sportowych w przeliczeniu na jednego uczestnika turnusu ……….. zł brutto, podatek VAT ……%

 

Cena trzech powyższych składowych po zsumowaniu powinna być równa cenie brutto jednej osobo doby

wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, nie ma charakteru ostatecznego, gdyż wynagrodzenie ostateczne, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będzie wynikało z iloczynu ceny brutto za pobyt jednej osoby w ciągu 1 doby,( OSOBODOBY wskazanej w punkcie 1)  oraz ( x) faktycznej liczby osób, które wezmą udział w poszczególnych turnusach, pomnożona razy ilość dni poszczególnych turnusów

 

                  *Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Jeżeli przy świadczeniu usługi występuje więcej niż jedna stawka podatku VAT wykonawca zobowiązany jest podać  te wartości oddzielnie dla każdej stawki VAT).

2. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

1.     Oświadczam, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.     Oświadczam, że dysponuję obiektem o nazwie ………………………………………..(jeśli posiada), zlokalizowanym ……………………………………………………………………… (dokładny adres obiektu), w którym zorganizuje letni obóz. Dokumentacja potwierdzająca oferowane warunki zakwaterowania i wyżywienia tj. dokumentacja fotograficzna pokoi i stołówki w załączeniu lub na stronie www:………………………. (Jeśli obiekt jest dostępny na stronie internetowej wystarczy podać adres strony www)

6.    Oświadczam  że dysponuje: obiektem/ośrodkiem przystosowanym do  prowadzenia zajęć sportowych w terenie i w wodzie,  oddalonym od akwenu wodnego w odległości nie większej niż 300 m.

7.    Oświadczam   że w ośrodku zapewnimy możliwość  zakwaterowania                                    i wyżywienia na miejscu ( na terenie tego ośrodka) grupy  min.57 osób, studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

8.    Oświadczam że dysponuje bazą do  prowadzenia zajęć z kajakarstwa, żeglarstwa , turystyki rowerowej, atletyki terenowej.

9.    Oświadczam  że dysponuje :  minimum 10 Kajakami (ok. 20 miejsc), min. 15 Rowerami, boiskami sportowymi (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostępem do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu, kortem tenisowym (siatka+piłki+rakiety)

Ponadto Wykonawca powinien dysponować  następującym sprzętem :

-min. 2 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów)

-min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć.

20   iejscami parkingowymi strzeżonymi.

dysponują salą konferencyjną/wykładową na min. 50 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi. Na terenie ośrodka

 

10.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia .

11.  Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

12.   Informujemy, że dokumenty rejestrowe, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

ž        https://prod.ceidg.gov.pl

ž        https://ems.ms.gov.pl 

13.  Pozostałe dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, które Zamawiający posiada lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

1)……………………….

2)………………………

3)……………………….

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego (np. z innych postępowań) należy podać numer referencyjny tego postępowania lub inną jednoznaczną informację pozwalającą zidentyfikować taki dokument/oś.

14. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*

       * niewłaściwe skreślić

   Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą cześć zamówienia (zakres prac):

1) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………

2) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………

 

15. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.)**

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**    W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

       16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

       ........................................................................ tel. .................................... e-mail:…………….

    10. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

 

17. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń

 

 

 

      ………………………………………                                                    …………………………

/miejscowość, data/                                                  Podpis osób uprawnionych do składania

                                                                                     oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBÓZ LETNI DLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF STACJONARNI: 3-9.06.2023       52 STUDENTÓW + 5 OSÓB KADRY

Przedmiotem zamówienia jest :

Zorganizowanie pobytu studentów w wyżej wymienionym terminie.

Ośrodek na terenie Polski w bezpośrednim sąsiedztwie akwenów wodnych.

Ilość osób wymienione wyżej (mogą się zmienić w zależności od turnusu +/- 10 osób).

Struktura pokoi: studenci zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 - osobowych.

Sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć:

-min. 10 Kajaków (ok. 20 miejsc),

-min. 15 Rowerów,

-boiska sportowe (siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka), dostęp do hali sportowej na terenie ośrodka z możliwością przeprowadzenia zajęć podczas deszczu,

-kort tenisowy (siatka+piłki+rakiety)

-min. 2 łodzie żaglowe kabinowe (zarejestrowane na min. 4 osoby, długość max. 12 metrów)

-min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)

Posiłki przygotowane na miejscu, zamawiający nie dopuszcza żywienia typu catering, urozmaicona i zdrowa kuchnia, śniadania i kolacje typu „szwedzki stół”.

Ośrodek z min. 20 miejscami parkingowymi strzeżonymi.

Ośrodek powinien dysponować salą konferencyjną/wykładową na min. 50 osób z rzutnikiem i dostępem do internetu WiFi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa ADP.2302…….2023

zawarta w dniu ........................ r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą w Kielcach

przy ul. Żeromskiego 5,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., wysokość kapitału zakładowego ………..…………, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego……………….……….. i kapitału wpłaconego ……………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ........................................

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez....................................................................... pod numerem .................................., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: ……………………………………

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 

1.    Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania  OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE UJK dla  52 studentów i 5 osób kadry w terminie od dnia 3 do 9.czerwca2023 roku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

2.    Ilość osób wymieniona w ust. 1 może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza zmianę uczestników obozu na poziomie +/- 10 osób.

3.    Ostateczna liczba osób zostanie podana w terminie 3 dni przed rozpoczęciem obozu.

4.     Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu  umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą , które stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

§2

WARUNKI REALIZACJI

 

1.    Przedmiot umowy będzie realizowany w 2023r.

2.    Planowany termin obozu: 3-9.06.2023 rok.

3.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany ilości osób przez cały okres trwania umowy, o zmianie takiej Wykonawca zostanie poinformowany nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obozu.

4.    Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji umowy:

1)    od strony Zamawiającego ……………………………………tel. .................................................. fax. .........,

2)    od strony Wykonawcy: ……………………………………tel. .................................................... fax. ..........

5.    Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnej informacji ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego.

 

§3

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

1.    Strony zgodnie postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie obliczone jako iloczyn faktycznej liczby uczestników obozu  i ceny za jednego uczestnika określonej w ofercie Wykonawcy.

2.    Cena za pobyt jednej osoby w ciągu 1 doby (osobodoba) wynosi brutto:…………………………zł (słownie zł: ………………… ) w tym obowiązujący podatek VAT  ….%

     w tym:

1)    Cena za jeden nocleg 1 uczestnika obozu ………………. Zł brutto  podatek VAT …..%

2)    Cena jednodniowego wyżywienia jednego  uczestnika obozu …………….. zł brutto podatek VAT ……%

3)    Cena za jednodniowe udostępnienie obiektów sportowych w przeliczeniu na jednego uczestnika turnusu ……….. zł brutto, podatek VAT ……%

3.    Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma charakteru ostatecznego, gdyż wynagrodzenie ostateczne, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będzie wynikało z iloczynu ceny za pobyt jednej osoby w ciągu 1 doby, o której mowa w ust. 2 oraz faktycznej liczby osób, które wezmą udział w obozie. Wynagrodzenie ostateczne będzie również uwzględniało ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia, po spełnieniu przesłanek przewidzianych w umowie.  

4.    W cenie za pobyt jednej osoby w ciągu 1 doby zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w odniesieniu do jednego uczestnika obozu.

5.    Strony przewidują stałość cen jednostkowych w ciągu całego okresu trwania umowy za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 6  niniejszego paragrafu.

6.    Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

1)    stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy,

2)    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.                                   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)    zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4)    zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym zmiany, o których mowa w pkt. 2-4, wymagają formy aneksu do umowy.

7.    Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 pkt. 2-4, nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w ust. 6 pkt. 2-4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w ust. 6 pkt. 2-4 mają zastosowanie, wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

8.    Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązywać będą:

1)      w przypadku, o którym mowa w  ust. 6 pkt. 1 od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, dotyczyć będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie,

2)      w przypadku, o którym mowa w  ust. 6 pkt. 2-4 od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian, o jakich mowa w ust. 6 pkt. 2-4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

9.    W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt. 2-4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.    Należność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Strony  protokołem odbioru usługi.

2.    Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

3.     Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

 

§ 5

KARY UMOWNE

1.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

2.    W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy określonej na podstawie paragrafu 3 ust.2, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy jednak nie więcej niż 20% wartości umowy.

3.     W przypadku niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej na podstawie paragrafu 3 ust.2.

4.     Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia niezależnie od kar umownych odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

5.    W przypadku gdy nie dojdzie do wykonania umowy, na potrzeby naliczenia kar umownych za liczbę uczestników obozu przyjmuje się planowana liczbę 57 osób.

6.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

§6

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.    Zamawiający, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej,                                         z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, powinien poinformować Wykonawcą                        o stwierdzeniu niezgodności w trakcie trwania imprezy turystycznej (t.j. o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy)

2.    Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące wykonania przedmiotu umowy  mogą być składane w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Brak rozpoznania reklamacji
w terminie 30 dni uważa się za jej uznanie. W razie wątpliwości za datę udzielania odpowiedzi na reklamację uznaje się datę wysłania jej przesyłką poleconą.

3.    Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 7.

1.    Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej                            z niniejszej umowy:

- w rozumieniu art.4a pkt 29 ustawy a dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022r.poz.2587 z późn.zm.) lub

- w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

2.    W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust.1, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

3.    Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy  Kodeks Cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 511 ze zm.).

4.    Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

WYKONAWCA:                                                                                            ZAMAWIAJĄCY:

 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej
Otwarcie ofert nastąpi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04.) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2023r do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2023r do godzinie10:15.
UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.