Drukuj

Zapytanie ofertowe

usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum UJK ADP.2302.8.2023

usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum UJK ADP.2302.8.2023

  • Znak sprawy: ADP.2302.8.2023
  • Termin składania ofert: 2023-02-27 09:00
  • Opublikowano: 2023-02-10 13:31:47 przez Marcin Kmieciak

 Kielce, dnia 01.03.2023 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. „świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum UJK”, nr sprawy ADP.2302.8.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1). W celu udzielenia zamówienia przeprowadzono rozeznanie rynku,  ponieważ nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych  

W odpowiedzi na nasze zapytanie w wymaganym terminie tj. do dnia 27.02.2023 r. do godz.9:00 ofertę złożyli niżej wymieni Wykonawcy. Ofertom przyznano następującą punktację:

 

 

Nr oferty

Oferta

ZAOFEROWANA CENA BRUTTO

Doświadczenie w latach

Kryterium Cena brutto

Kryterium Doświadczenie w roli pacjenta standaryzowanego

Łączna liczba punktów

1.       

Bartłomiej Iwan 26-004 Bieliny ul. Batalionów Chłopskich 8a

44 zł , 1 rok doświadczenia

51 pkt

120 godzin, 30 pkt

81 pkt

2.       

Sebastian Dudek 25-362 Kielce ul. Radostowa 35

44 zł, 10 lat doświadczenia

51 pkt

482 godziny, 30 pkt

81 pkt

3.       

Marcin Lenard 25-409 Kielce, ul. Wyspiańskiego 1E/28

44 zł, 5 lat doświadczenia

51 pkt

275 godzin, 30 pkt

81 pkt

4.       

FIUFIU Michał Marciniewski 25-557 Kielce ul. Turystyczna 9m17

60 zł, 0 lat doświadczenia

37 pkt

 0 pkt

37 pkt

5.       

Urszula Lisowska 26-120 Blizyn Kucębów Borek 7

35 zł, 2 lata doświadczenia

64 pkt

200 godzin, 30 pkt

94 pkt

6.       

Maja Wójcik Zagnańsk Młynarka17, 26-050

35 zł, 3 lata doświadczenia

64 pkt

300 godzin, 30 pkt

94 pkt

7.       

Kazimiera Ździebło Borków 60C, 26-021 Daleszyce

59 zł, 4 lata doświadczenia

38 pkt

150 godzin, 30 pkt

68 pkt

8.       

Magdalena Szostak-Kwietniewska 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 158/76

35 zł, 6 miesięcy doświadczenia

64 pkt

50 godzin , 12,5 pkt

76,5 pkt.

9.       

Anna Czesak ul. Bunscha 20/31, 30-392 Kraków

35 zł, 1 rok doświadczenia

64 pkt

60 godzin, 15 pkt.

79 pkt

10.   

POLAMI MODEL                            Renata Gaucheler 25-018 Kielce, ul. Żytnia 18 m4

32 zł 0 lat doświadczenia

70 pkt

0 pkt

70 pkt

11.   

Klaudia Siadul Oblęgór ul. Łąkowa 3

35 zł, 0 lat doświadczenia

64 pkt

8 godzin  2 pkt

66 pkt

12.   

Siczek Zofia 25-394 Kielce, ul. Bohaterów Warszawy 17/72

49 zł, 3 lata doświadczenia

46 pkt

350 godzin, 30 pkt

76 pkt

13.   

Małgorzata Domagała Ciekoty 39A

35 zł, 2 lata doświadczenia

64 pkt

200 godzin, 30 pkt

94 pkt

14.   

Elżbieta Kraska Ociesęki 39, 26-035 Raków

35 zł, 1 rok doświadczenia

64 pkt

48 godzin, 12 pkt

76 pkt

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 69 741 zł brutto.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Zamawiający zamierzał powierzyć świadczenie usługi min. 15 osobom. W związku z tym, że oferty ww. Wykonawców spełniają warunki określone w treści zapytania ofertowego i w ogłoszeniu o zapytaniu, dokonano wyboru wszystkich złożonych ofert.

Wybrano ww.  oferty. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oferty są zgodne
z treścią zapytania ofertowego, a zaproponowane ceny mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Z ww. Wykonawcami proponuję podpisanie umowy na realizacje zamówienia.

 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wybór brakującej osoby Wykonawcy roli pacjenta standaryzowanego  we własnym zakresie przez osobę merytoryczną, bez stosowania procedury zapytania ofertowego. Pierwotne warunki określone w zapytaniu ofertowym nie mogą zostać zmienione, a przedmiot zamówienia nie przekroczy szacunkowej kwoty określonej w zapotrzebowaniu.

UWAGA

Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert do dnia 27.02.2023 r godzina 9.00

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia oraz zaktualizowane umowyADP.2302.8.2023                                                                                               Kielce, dnia 10.02.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum UJK

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1).

 

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

 

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:

Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę która została najwyżej oceniona zgodnie
z kryteriami oceny ofert przyjętymi w tym zapytaniu i opisanymi w niniejszym dokumencie. 

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Zamawiającym – należy przez to rozumieć  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego, tj. osoby wcielającej się w rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami, przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza stosownie do sytuacji i potrzeb. minimum 15 osób.

2.      Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:

a)      podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie(u Zamawiającego) wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;

b)      odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie karty przedmiotu stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych                   w wymiarze min 48 h z możliwością zwiększenia wymiaru godzin, gdzie za każdą dodatkową godzinę naliczona zostanie normalna stawka godzinowa wynikająca z umowy.

3.      Ze względu na charakter wykonywanych czynności Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób realizujących zamówienie w oparciu o umowę o pracę   W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej – zamawiający zawrze z wybraną osobą umowę cywilno-prawną.

4.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został poniżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 Wspólny słownik zamówień CPV:

 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 80320000 usługi edukacji medycznej

 

POZOSTAŁE INFORMACJE :

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną osobę. Oznacza to że można złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy….. lub piętnaście osób.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na zasadzie opisanej w rozdziale II

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia ani jego części podwykonawcy.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

ROZDZIAŁ III: TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Udział w zajęciach dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia będzie konieczny                                   w terminach:

- w semestrze letnim 2023 i zimowym 2023/2024 od daty podpisania umowy do 28.02.2024 r.;

 

2.   Udział w zajęciach dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia odbędzie się w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ IV:  OPIS WYMAGAŃ

1.     O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują min 1 osobą                         w przedziale wiekowym 18-70 lat.

2.     Doświadczenie w odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego.

 

ROZDZIAŁ V: WYKAZ DOKUMENTÓW:

1.     Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 2, Oferta musi być podpisana przez osobę wymienioną we właściwym rejestrze lub przez pełnomocnika. Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna – oferta musi być podpisana przez tę osobę lub przez jej pełnomocnika. Forma dokumentu oryginał).

2.     Wykaz osób stanowiący załącznik nr 3.

3.     Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy                      w dokumentach rejestrowych.

4.     Kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie – jeśli dotyczy.

 

 

ROZDZIAŁ VI: INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, lub jednej z części.

2.       Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.  Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności,  jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert;  jeżeli jej treść jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego; jeżeli została podpisana przez osobę nieuprawnioną.

3.       Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.        Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.       Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

6.       Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje.

7.       Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.       Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

9.       Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum” Znak: ADP.2302.8.2023”

11.    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne (lub pocztą elektroniczną) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt  9 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12.    Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

13.    Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz z wyjątkiem  informacji podlegających ochronie danych osobowych (RODO).

 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.     Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać za pomocą operatora pocztowego lub drogą elektroniczną (do wyboru przez Wykonawcę) za wyjątkiem umowy, która musi być złożona w formie pisemnej.

2.     Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.     W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w niniejszym zapytaniu.

4.     Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                          Dział Zamówień Publicznych                                                                                                                                          ul. Żeromskiego 5                                                                                                                                                                  25-369 Kielce

lub na adres mailowy: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

5.     Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.

6.     W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

7.     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania do połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert. Na pytania zadanie po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi. Termin na wnoszenie pytań wniosków liczony jest od pierwotnie wskazanego (oznacza to, że zmiana terminu składania ofert nie zmienia terminu na zadawanie pytań/składanie wniosków).

9.     Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,  zamieści na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/dzp/.

10.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Marcin Kmieciak: adres mailowy: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.

11.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

12.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający zamieści  niezwłocznie na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/dzp/.

 

ROZDZIAŁ VIII: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 - 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna).

lub pocztą elektroniczna na adres email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 22.02.2023 r. do godziny 9:00.

2.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Kancelaria Ogólna. Koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Świadczenie usługi polegającej  na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum” ADP.2302.8.2023”.

3.     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty) lub w przypadku złożenia oferty  w innym miejscu niż wskazane w punkcie 1.

4.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 9:15, w siedzibie Zamawiającego:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5;  Dział Zamówień Publicznych.

5.     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

6.     Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

ROZDZIAŁ IX: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.   Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

2.   W ofercie cena ryczałtowa brutto  za jedną godzinę lekcyjną (45 minut) musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,  w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadząca działalności gospodarczej cena za 1 godzinę lekcyjną musi być ubruttowiona tzn. musi zawierać w sobie należne składki ZUS i podatek dochodowy.

3.   Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

4.   Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

5.   Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty które związane są z wykonywaniem usługi, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia(np. koszt dotarcia osób do miejsca w którym prowadzone będą zajęcia).  Koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                         

6.   Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny określonej w ofercie. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

7.   Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

ROZDZIAŁ X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.     Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

2.     Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

cena brutto (za 1 godzinę lekcyjną)

70%

70

2

Doświadczenie w roli pacjenta standaryzowanego  (liczba godzin )

30%

30

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

1)    Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 1 - cena brutto (1):

                         najniższa oferowana cena brutto

              -------------------------------------------------- x  70 pkt 

cena brutto badanej oferty

 

2)    Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 2   

W przypadku świadczenia usługi przez osobę posiadającą doświadczenie w roli pacjenta standaryzowanego – za każde 20 h- 5 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 30 pkt. Oznacza to, że za 120 H doświadczenie i dłuższe oferta otrzyma 30 pkt.

 

1.     Ostateczna ocena punktowa (D) wyliczana będzie wg wzoru:

D = (1) + (2)

2.     Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w rozdz. XI kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.

4.     Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje o wyniku zapytania ofertowego.

5.     Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 5, na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/dzp/.

 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZAWARCIE UMOWY

1.     W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

2.     Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje – złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa.

3.     Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

1.     Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik   nr  4.

2.     Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach: 

1)    zmiany terminu realizacji zamówienia, która może nastąpić na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu, przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, mającego charakter siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych. Z wnioskiem o zmianę terminu może wystąpić również Zamawiający;

2)    zmiany programu zajęć  w zakresie godzin realizacji usługi, jeżeli jej wykonanie na zasadach określonych w zapytaniu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy;

3)    zmiany osoby wskazanej w ofercie do świadczenie usługi, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała co najmniej takie samo doświadczenie i kwalifikacje, jak osoba wskazana w ofercie. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

 

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego/Wykonawcę  i wystąpienia z wnioskiem  o dokonanie wskazanej zmiany.

 

ROZDZIAŁ XIII: INFORMACJE OGÓLNE:

1.     Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2.     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)    w zakresie proceduralnym: Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7276, email:                                                                marcin.kmieciakr@ujk.edu.pl,

2)    w zakresie merytorycznym: Agnieszka Kaleta, tel. 413496922/6920, email:                                                     kaleta.agnieszka@ujk.edu.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień  publicznych  z dnia  11 września  2019 r. (Dz.Urz.z2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż:

1)    administratorem   Pani/Pana danych   osobowych   jest   Uniwersytet   Jana   Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

2)    podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

-         art.  6  ust.1  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4)    podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który  wiąże  się  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udzielenia zamówienia publicznego.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6)    odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające  dane osobowe na zlecenie  administratora  w  związku  z  wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)    posiada Pani/Pan:

a.     na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  w  szczególności  podania: daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego);

b.     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

c.     na  podstawie art.  18  RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa wart.18 ust. 2 RODO[2];

9)    nie przysługuje Pani/Panu:

a.     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.     na   podstawie  art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

10)  posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11)  w przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  może  Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1)    Opis przedmiotu zamówienia

2)    Wzór/formularz oferty 

3)    Wykaz osób wraz z formularzem zgłoszeniowym kandydata

4)    Wzór umowy

 

 

Komisja akceptuje treść zapytania ofertowego:

 

1.     Agnieszka Kaleta  ……………………….................

2.     Marzena Turyk  ………………………………….

3.     Marcin Kmieciak     ……………………………………

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                        ……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1:       SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego dla studentów kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

2.         Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego, tj. osoby wcielającej się w rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami, przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza stosownie do sytuacji i potrzeb.

3.         Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:

a)    podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie(u Zamawiającego) wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;

b)    odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie karty przedmiotu stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min 48 h z możliwością zwiększenia wymiaru godzin, gdzie za każdą dodatkową godzinę naliczona zostanie normalna stawka godzinowa wynikająca z umowy.

1)      Cel: stworzenie realistycznych sytuacji klinicznych dla studentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa

2)       Wykonawca musi zapewnić dyspozycyjność w celu uczestnictwa w zajęciach ze studentami.

4.       Usługa  trwać będzie w roku akademickim:

- w semestrze letnim 2023 i zimowym 2023/2024 od daty podpisania umowy do 28.02.2024 r.;

6. Sposób realizacji usługi: 

Osoba zrekrutowana do roli pacjenta symulowanego odgrywa ustaloną role w ilości godzin w danym dniu, wskazanej przez trenera bądź osobę prowadzącą scenariusz lub egzamin.

8. Harmonogram zajęć Zamawiający przekaże Wykonawcy.

9. Godzina usługi = 45 min.

10. Minimalne wymagania jakie musi spełnić osoba prowadząca usługę: 

1)      kobieta lub mężczyzna,

2)      przedział wiekowy 18-70 lat

11. Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)     zapewnienia dyspozycyjności czasowej,

b)    podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie(u Zamawiającego) wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;

c)     odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie karty przedmiotu stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min 48 h z możliwością zwiększenia wymiaru godzin, gdzie za każdą dodatkową godzinę naliczona zostanie normalna stawka godzinowa wynikająca z umowy.

d)    12. Termin realizacji usługi: od momentu podpisania umowy do 28 lutego 2024 roku – szczegółowy termin musi być uzgodniony z Zamawiającym.

13. Czas usługi: jeden pacjent standaryzowany odegra rolę w wymiarze min 48 h

14. Miejsce usługi: pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

Dane Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:          ………………………………………………………………………………………

Siedziba:        ………………….……………………………………………………………………………;

Nr KRS: ……………………….

Adres do korespondencji: …………….…………………………………………………….……

Adres poczty elektronicznej  …………………………………………….

Strona internetowa            ……………..……………..…………….

Numer telefonu ………………………..

Numer KRS……………………. lub wpisu do CEDIG……………………

OFERTA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

1.     W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum.”  (postępowanie nr DP2302.8.2023), przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy  w całości wszystkie warunki zawarte w treści zapytania ofertowego i załączników do tego dokumentu.

2.     Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym treścią zapytania ofertowego i załącznikami do niego za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za 1 godzinę lekcyjną (45 minut)    ………………………zł (słownie złotych: ……………………………); 

3.     doświadczenie teatralne osób które świadczyć będą usługę  ( w latach):

 (pełne lata liczone)   …………………………;

4.     Oświadczam, że jestem / nie jestem mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE). W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat: (zaznaczyć jeśli dotyczy)

□ mikroprzedsiębiorstwo □ małe przedsiębiorstwo □ średnie przedsiębiorstwo   

  1. INFORMUJEMY, że:

ž      nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług*

ž      będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.*

 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

…………………………………………… o wartości netto: …………………………………… zł**

 

(*Zaznaczyć właściwe; **Należy wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz ich wartość netto; jeżeli nie dotyczy  - skreślić).

 

6.     Ponadto oświadczamy, że:

1)    Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności, będą zgodne z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania będzie zgodny z zakresem objętym ww. zapytaniu i będzie zgodny   z treścią złożonej oferty.

2)    Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

3)    Dysponujemy osobami legitymującymi się doświadczeniem zawodowym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

4)    Załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5)    Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6)    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

 

7.     Informujemy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

 

1……………………………..                                            

      (imię i nazwisko)                                                                                      

 

2………………………….. ...                                            

       (imię i nazwisko)                                                                                  

 

 

                                  dnia                                                                                                            

  podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

   woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Wykonawca: ……………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………..

 

WYKAZ OSÓB

OŚWIADCZAM(Y), że w wykonaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

 

Imię i Nazwisko/wiek/płeć

Doświadczenie (należy podać doświadczenie teatralne w latach i gdzie zdobyte) 

 

 

…………………………………………………….

…………………………………………………………………

 

 

data ………………….                                                                                                          

                                                                       .………………………………………………………..

                                                                                                     podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

FORMULARZ  KANDYDATA NA PACJENTA STANDARYZOWANEGO

 

I.                    DANE  KANDYDATA 

Imię (imiona):

 

Nazwisko:

 

Płeć:

 

Kobieta

 

Mężczyzna

Wiek:

 

 

II.                DANE  KONTAKTOWE

 

Numer telefonu kontaktowego:

 

Adres e-mail:

 

 

III.             STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY

 

osoba bierna zawodowo

 

osoba pracująca

 

Student

 

Emeryt

 

 

 

 

IV. INFORMACJĘ DOT. STATUSU STUDENTA (dane uzupełnia osoba o statusie studenta)

Kierunek

 

Stopień i rok studiów

 

Forma studiów

 

Stacjonarne

 

niestacjonarne

 

IV.             DOŚWIADCZENIE

Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia związane z występowaniem na scenie / odgrywaniem roli?*

Tak

Nie

Jeśli tak, proszę krótko opisać swoje doświadczenia

 

 

Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia związane z nauczaniem?*

Tak

Nie

Jeśli tak, proszę krótko opisać swoje doświadczenia

 

*zakreślić właściwe

V. OŚWIADCZENIA  OSOBY KTÓRA SWIADCZYĆ BĘDZIE USŁUGĘ

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiedniej kratce/uzupełnić):

 

jestem osobą powyżej 18 roku życia

 

jestem osobą gotową do wyuczenia się roli pacjenta i odgrywania jej w sposób powtarzalny

 

nie cierpię na zaburzenia psychiczne

 

wyrażam gotowość do uczestnictwa w zajęciach z elementami badania fizykalnego przeprowadzanego przez studenta (m.in. dotyk, badanie określonych części ciała, zdjęcie ubrań);

 

1.     Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody[3] na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (administrator danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Jestem świadomy/a faktu, że:

1)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

2)     dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody,

3)     dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia;

4)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5)     posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem,

6)     przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)     w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres
pocztowy.

 

Kielce, dnia …………………… r.                                                             …………………………………                                                     

                                                                                                        (czytelny podpis)

 

 

 [1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego.

[3] Nie potrzebne skreślić

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25 - 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna).
lub pocztą elektroniczna na adres email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2023 r. do godziny 9:00.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonaw-cę pisemnie winny być składane na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Dział Zamówień Publicznych ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce
lub na adres mailowy: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
tel 41 3497365