Drukuj

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe DP.2302.51.2018)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe DP.2302.51.2018)

  • Opublikowano: 2018-06-06 13:32:03
  • Ważne do:

Nazwa nadana zamówieniu: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z Public Relations dla studentów UJK, znak zapytania ofertowego DP.2302.51.2018

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego, w oparciu o art.138o ust.2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.).

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia z PR z certyfikatem London School of Public Relations  w formie warsztatów dla  studentów II r. I stopnia  oraz III r. I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Uniweresytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że nie udzielono zamówienia. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w wyznaczonym terminie na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta w wymaganej formie.