Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa narzędzi do modelarni Wydziału Sztuki UJK w Kielcach / Informacja o wyniku postępowania

Dostawa narzędzi do modelarni Wydziału Sztuki UJK w Kielcach / Informacja o wyniku postępowania

  • Znak sprawy: ADP.2302.56.2022
  • Termin składania ofert: 2023-02-17 11:00
  • Opublikowano: 2023-02-09 10:37:10 przez Wioletta Baran

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę  narzędzi do modelarni Wydziału Sztuki UJK w Kielcach”.

                Postępowanie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Szczegółową  treść ogłoszenia zawierają załączniki do niniejszego zaproszenia.

UWAGA

W załączniku pytania i odpowiedzi do niniejszego postępowania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Pani Wioletta Baran, tel. 41 349 7332; email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Sowiński, tel. 602 388 194, email: Grzegorz.sowinski@ujk.esu.pl