Drukuj

Zapytanie ofertowe

Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego

Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego

  • Znak sprawy: ADP.2302.59.2021
  • Termin składania ofert: 2021-11-05 12:00
  • Opublikowano: 2021-10-28 12:11:53 przez Marcin Kmieciak

 ADP.2302.59.2021                                                                                 Kielce dn.08.11.2021

 

 

INOFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W  POSTĘPOWANIU ADP.2302.59.2021

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.” Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego ”.  o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że w postepowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy:

 

1)    Redox Krzysztof Buczek 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Gdańska 12 z zaoferowaną kwota brutto 39360 zł  Wykonawca zadeklarował że zrealizuje zamówienie w terminie do 31.12.2021 roku. –oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zapraszamy Wykonawcę  Redox Krzysztof Buczek do podpisania umowy w terminie 16.11.2021 r.

 

 


Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę netto 32000 złUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 349 7277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl  

 

Numer sprawy: ADP.2302.59.2021

 

Kielce dnia 28.10.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: „Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego ”.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest : Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego

Zakup usługi weryfikacji receptur i przygotowanie produktów od technologii do półki sklepowej w ramach projektu BKOM.RNI.20.049

 

Kod CPV:

Główny 71356300 Usługi wsparcia technicznego

              79415000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją

              72316000 Usługi analizy danych

 

 

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinien wykazać się:

  1)  doświadczeniem w realizacji projektów od pomysłu do półki sklepowej – min. 3 wdrożone linie produktowe

  2)  doświadczeniem w opracowaniu receptur mieszanin środków powierzchniowo czynnych – min. 5 ostatnich lat doświadczenia (bieżąca znajomość rynku surowców i aktualnych trendów projektowych i technologicznych)

  3)  doświadczeniem w doradztwie technologicznym min. 5 lat - znajomość procesów jednostkowych wykorzystywanych przy wytwarzaniu niebezpiecznych mieszanin chemicznych w ilości powyżej jednej tony.

  4) doświadczeniem w organizowaniu produkcji mieszanin chemicznych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne

 

 

IV. TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1)      Zamówienie należy wykonać w terminie 31 grudnia 2021 r.

2)      Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie III. Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno  wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postepowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte  w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty  wyszczególnionych poniżej:

1)      Oświadczenie Wykonawcy że  posiada  doświadczenie w realizacji projektów od pomysłu do półki sklepowej wykonał prawidłowo  min. 3 wdrożone linie produktowe.

2)      Oświadczenie Wykonawcy że posiada minimum 5 letnie doświadczenie w opracowaniu receptur mieszanin środków powierzchniowo czynnych (bieżąca znajomość rynku surowców i aktualnych trendów projektowych i technologicznych)

3)      Oświadczenie Wykonawcy że posiada  minimum 5 letnie doświadczenie w doradztwie technologicznym - znajomość procesów jednostkowych wykorzystywanych przy wytwarzaniu niebezpiecznych mieszanin chemicznych w ilości powyżej jednej tony.

4)      Oświadczenie Wykonawcy że posiada doświadczeniem w organizowaniu produkcji mieszanin chemicznych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji opisanych wyżej warunków udziału w postepowaniu, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1. Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

                   Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

                   Cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

 

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

 

2. Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 05.11.2021 r., do godziny 12:00

2. Oferta winna być  opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego , numer sprawy ADP.2302.59.2021”. Nie otwierać przed 05.11.2021r., godzina 12:00

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.                          W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.59.2021.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego” nr ADP.2302.59.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

 

 

 

                                                                                                                                                             ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                             ……..…………….……………..

                                                                                                                                                             Kanclerz UJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego

 

 

Zamawiający zamawia usługę polegającą na:

 

- analizie składów i korekcie otrzymanych kart charakterystyki dla produktów oraz ich aktualizacja do bieżących wymogów prawnych;

- stworzenie profilu w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA);

- dokonanie rejestracji mieszanin w PCN;

- przygotowanie produktów do oznaczeń i nadania numerów UFI (Unique Formula Identifier);

- przygotowanie wymaganych przepisami prawa treści na etykiety;

- przygotowanie propozycji materiałów do wykonania opakowań na mieszaniny;

- opracowanie systemu pozyskiwania surowców – stworzenia baz dostawców i negocjacje cen dostaw z uwzględnieniem potrzeb firmy i założeń logistycznych i handlowych;

- opracowanie technologii wytwarzania mieszanin z dokumentacją technologiczną oraz opis procesów jednostkowych dla każdego z produktów;

- opracowanie wytycznych i optymalizacja procesu produkcji i konfekcjonowania;

Wymagania wobec wykonawcy:

  - doświadczenie w realizacji projektów od pomysłu do półki sklepowej – min. 3 wdrożone linie produktowe

 

  - doświadczenie w opracowaniu receptur mieszanin środków powierzchniowo czynnych – min. 5 ostatnich lat doświadczenia (bieżąca znajomość rynku surowców i aktualnych trendów projektowych i technologicznych)

 

  - doświadczenie w doradztwie technologicznym min. 5 lat - znajomość procesów jednostkowych wykorzystywanych przy wytwarzaniu niebezpiecznych mieszanin chemicznych w ilości powyżej jednej tony.

 

  - doświadczenie w organizowaniu produkcji mieszanin chemicznych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne

Termin wykonania do 31 grudnia 2021

 

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Nr KRS/ wpis do CEIDG:……………………………………………………………………………

 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

1.         W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ADP.2302.59.2021 pn. „Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 

Za łączną kwotę……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie do 31.12.2021 r.

 

 

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2.       Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia.

3.       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: ………..…..…, tel. kontaktowy, ….………….., email:…………..

4.       Oświadczam/y, że zawarty w zapytaniu ofertowym  wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5.       Akceptuje/my termin i warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  z końcowym protokołem odbioru.

6.       Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.       Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu…………………….e-mail……………………………

8.       Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

ž        TAK

ž        NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

………Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].

9.    Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.................................................................... tel. .................................... e-mail………...............................

13. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

10)  Oświadczam że posiadamy  doświadczenie w realizacji projektów od pomysłu do półki sklepowej wykonał prawidłowo  min. 3 wdrożone linie produktowe.

11)  Oświadczam że   posiadamy minimum 5 letnie doświadczenie w opracowaniu receptur mieszanin środków powierzchniowo czynnych (bieżąca znajomość rynku surowców i aktualnych trendów projektowych i technologicznych)

12) Oświadczam  że posiadamy  minimum 5 letnie doświadczenie w doradztwie technologicznym - znajomość procesów jednostkowych wykorzystywanych przy wytwarzaniu niebezpiecznych mieszanin chemicznych w ilości powyżej jednej tony.

13) Oświadczam że   posiadamy doświadczenie w organizowaniu produkcji mieszanin chemicznych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne

 

Załącznikami do oferty są:

 

 

…………………………………….…

 

........................................ dnia ................ 2021r.

 

 

 

 

 

……………………………….

 

 podpis/y osoby/osób uprawnionych

                                                                                                                                                                        do składania oświadczeń woli

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA NR ……………………………………

zawarta w dniu ……………………… r. w  Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
REGON: 000001407, NIP: 657-023-48-50,

Zwanym w treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Stanisława Głuszka  – Rektora

a Firmą …………………………………….

reprezentowaną przez:  …………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

o poniższej treści:

 

§ 1

1.       Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na:

- analizie składów i korekcie otrzymanych kart charakterystyki dla produktów oraz ich aktualizacja do bieżących wymogów prawnych;

- stworzenie profilu w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA);

- dokonanie rejestracji mieszanin w PCN;

- przygotowanie produktów do oznaczeń i nadania numerów UFI (Unique Formula Identifier);

- przygotowanie wymaganych przepisami prawa treści na etykiety;

- przygotowanie propozycji materiałów do wykonania opakowań na mieszaniny;

- opracowanie systemu pozyskiwania surowców – stworzenia baz dostawców i negocjacje cen dostaw z uwzględnieniem potrzeb firmy i założeń logistycznych i handlowych;

- opracowanie technologii wytwarzania mieszanin z dokumentacją technologiczną oraz opis procesów jednostkowych dla każdego z produktów;

- opracowanie wytycznych i optymalizacja procesu produkcji i konfekcjonowania;

 

2.       Na etapie realizacji usługi Wykonawca i Zamawiający będą ściśle współpracować min. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędny do wykonania powierzonego dzieła.

3.       Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe wykonanie  umowy.

§ 2

1.     Przekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, będzie każdorazowo potwierdzane protokołem odbioru.

2.       Do kontaktów przy realizacji umowy, w tym do każdorazowego podpisania protokołu odbioru, uprawnieni są:  ze strony Zamawiającego Wykonawcy dr Dariusz Wideł, ze strony Wykonawcy …………………………

3.     O zmianie osób, o których mowa w ust. 2, Strony obowiązane są niezwłocznie siebie poinformować.

4.     Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, nie jest zmianą umowy.

 

§ 3

1.       Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu określonego w § 1 do dnia …………………….

2.       Wykonawca zobowiązuje  się do informowania Zamawiającego o:

1)         przebiegu prac,

2)         zaistniałych trudnościach,

3)         konieczności zmiany sposobu wykonywania umowy.

3.       Zamawiający powinien być niezwłocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania umowy. Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga sporządzenia stosownego aneksu do Umowy.

§ 4

1.       Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy niezbędnej pomocy przy wykonaniu umowy.

2.       Zamawiający może udzielać Wykonawcy wiążących wskazówek, co do sposobu wykonania zamówienia.

3.       Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, w ustalonym każdorazowo przez Strony terminie.

§ 5

1.       Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……….,00 netto (słownie: ……………. tysięcy złotych netto 00/100), powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki, co łącznie daje kwotę ……..brutto (słownie:………..).

Wynagrodzenie w wysokości wyżej określonej będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.

2.       Płatność będzie realizowana w dwóch równych częściach: I rata – 2 tygodnie po podpisaniu umowy

II rata: po zakończeniu całości umowy.

3.       Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

4.       Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy w ………………………………………………………………….

5.       Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

§ 6

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich (w tym prawa zależne) do utworów powstałych w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Prawa te przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru pracy, na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu w postaci elektronicznej w Internecie.

4. Wykonawca zobowiązuje się - zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy jak i po jej zakończeniu - do traktowania jako poufne, zachowania w tajemnicy, nie posługiwania się i niewykorzystywania w żadnym zakresie i formie oraz nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji i dokumentów wytworzonych przez Strony w trakcie realizacji Umowy i rozwijania produktów, oraz tych dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych przez Wykonawcę w ramach współpracy przez cały okres trwania Umowy.

§ 7

1.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:

1)  gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu;

2)  gdy Wykonawca nie dotrzymuje innych istotnych warunków niniejszej umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

1)  cel opracowania prac badawczo- rozwojowych jest niemożliwy do osiągnięcia,

2) niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu.

 

§ 8

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia  liczony od upływu terminu określonego w § 3 ust 1, ale nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wezwania do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów przekazanych do Wykonawcy w ramach wykonania umowy.

§ 10

Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotowej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd
w Kielcach.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

.....…….....………..………….....…                                                                 ………………….……….….............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia ………………………

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

                  ……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                 ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: …………………………….

                            …………………………….

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

 

 

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ADP.2302…..2021,  z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:                                                           Strona odbierająca:

……………………………                                                                …………………………..                                                                                          (Czytelny podpis i pieczęć)                                                                    (Czytelny podpis i pieczęć)

 

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615
Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl