Drukuj

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2301.54.2017 świadczenie usługi hotelowej - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2301.54.2017 świadczenie usługi hotelowej - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Opublikowano: 2017-05-16 14:08:25
  • Ważne do:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest na  świadczenie usługi hotelowej (1 doba) z 20/21 maja 2017 dla 9 osób.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu : 15.03.2017r. na kwotę netto 1626,01 zł

(brutto 2 000,00 zł).

3. W dniu  5.05.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl , informację       o

zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

4. W dniu .................... 20.................... r. zaproszono niżej wymienionych wykonawców do

złożenia oferty:

Zapytanie to skierowano faksem/mailem/telefonicznie/drogą pocztową/właściwe podkreślić/

5. W terminie do dnia 12.05.2017r. do godz. 09:00  wpłynęła 1  oferta :

Lp.

 Nazwa i adres wykonawcy

 Cena netto zł

 

 Cena brutto zł

 

Uwagi

1

UpHotel Sp. z o.o

Ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

-----------------------

1294,00 zł

---------------

 

6. W wyniku analizy treści oferty wybrano ofertę wykonawcy nr 1.

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :   cena 100%.