Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania ADP.2302.38.2022”.

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania ADP.2302.38.2022”.

 • Znak sprawy: ADP.2302.38.2022
 • Termin składania ofert: 2022-10-24 14:00
 • Opublikowano: 2022-10-12 11:51:18 przez Marcin Kmieciak

Pytania i odpowiedzi 


1) Zamawiający podał w specyfikacji wymóg posiadania przez tablet 5 GB wbudowanej pamięci. Tablety graficzne typu tego opisanego przez Zamawiającego (tj. będące wyłączenie urządzaniem wskazującym) nie posiadają wbudowanej pamięci. Wiele sklepów internetowych podaje błędnie parametr pamięć wbudowana gdzie w rzeczywistości chodzi o dostęp do pamięci w chmurze jaką producenci udostępniają klientom przy zakupie urządzenia. Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami nie istnieje tablet graficzny spełniający wymagania Zamawiającego. W celu weryfikacji naszych uwag radzimy sprawdzić specyfikację na stronach producentów tabletów graficznych, a nie w sklepach internetowych.

Odpowiedź: Przychylamy się do propozycji Wykonawcy i usuwamy zapis, że wymagamy minimum 5GB pamięci.


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 349 7277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl  

 

Numer sprawy: ADP.2302.38.2022

 

Kielce dnia 12.10.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: „Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania ADP.2302.38.2022”.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu komputerowego i elektronicznego                      zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod CPV:

Główny 302000001

              30237200-1

 

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić                    z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach.

2. Dostarczone produkty powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

4. Wymagany okres gwarancji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 

IV. TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

2. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do jednostek organizacyjnych Uczelni w Kielcach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

 

4. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku udziału w postępowaniu

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1. Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

Cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz                           z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d. Specyfikację techniczną oferowanych produktów.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

7. Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty  ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT. W przypadku otrzymania pisma z MEiN, z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „zwolnienie z VAT”. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku. 

 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 24.10.2022 r., do godziny 14:00

Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona             w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych , numer sprawy ADP.2302.38.2022”. Nie otwierać przed 24.10.2022r., godzina 14:00

           złożenie oferty następuje w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.38.2022.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego” nr ADP.2302.11.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

 

 

                                                                                                                                                             ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                             ……..…………….……………..

                                                                                                                                                            

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów

a) ZPPZ/2022/01211

 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono) 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

 

Część 2 Dostawa sprzętu dla Wydziału Sztuki

a)  ZPPZ/2022/00970

Subskrypcja roczna oprogramowania Adobe Creative Cloud Teacher Edition.
Pakiet dostępny dla nauczycieli akademickich. – 1 szt.

 

Pakier zawiera ponad 20 aplikacji do pracy kreatywnej, między innymi:

·    Acrobat Pro

·    Photoshop

·    Illustrator

·    InDesign

·    Premiere Pro

·    After Effects

·    Lightroom

·    XD

·    Animate

·    Lightroom Classic

·    Dreamweaver

·    Dimension

·    Audition

·    InCopy

·    Character Animator

·    Capture

·    Fresco

·    Bridge

·    Adobe Express

·    Premiere Rush

·    Photoshop Express

·    Photoshop Camera

·    Media Encoder

·    Aero

·    Scan

·    Fill & Sign

·    Acrobat Reader

 

Uwagi: Roczna subskrybcja ma dotczyć utworzonego już konta Adobe Account w serwisie Adobe Creative Cloud dla nauczycieli akademickich

 

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

a)    ZPPZ/2022/01196

 

Dysk zewnętrzny – 2 szt.

·   Typ dysku: zewnętrzny

·   Pojemność: 2 TB

·   Format: 2.5" (cala|)

·   Interfejs: USB 3.2, złącze: USB Typu-A

·   Dodatkowe informacje: Wodoodporność, Kurzoodporność

·   Dołączone akcesoria: Kabel USB

·   Inne: Deklarowana przez producenta odporność na wibracje i upadki

·   Gwarancja: minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta)

 

 

 

b)    ZPPZ/2022/01224

 

1)      Pendrive 1 TB – 10 szt.

Interfejs USB 3.0 lub wyższy

Pojemność 1 TB

Szybkość odczytu minimum 400MB/s

Szybkość zapisu minimum 250MB/s

Gwarancja minimum 24 miesiące

 

2)      Dysk zewnętrzny SSD – 2 sztuki.

Interfejs USB 3.0 lub wyższy

Pojemność dysku minimum 480 GB

Typ dysku SSD zewnętrzny

Wielkość dysku 2,5

Gwarancja minimum 36 miesięcy.

 

c)    ZPPZ/2022/01210

 

1)      Dysk zewnętrzny USB – 2 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Technologia: magnetyczny

Pojemność: min. 2TB

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB, futerał umożliwiający przenoszenie dysku wraz z kablem

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

d)    ZPPZ/2022/01193

 

1)      Drukarka monochromatyczna – 1 szt.

Typ drukarki: Mono

Pamięć wbudowana: minimum 64MB

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: Do 15 stron na minutę

Standardowa szybkość drukowania A4: Do 30 strony na minutę

Połączenie: WiFi, USB

Iterface sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b/g/n

Połączenia mobilne: Tak, dedykowana aplikacja producenta drukarki, AirPrint

Podajniki papieru: Standardowy 250 arkuszy A4, wielofunkcyjny – szczelinowy

Gramatura papieru – podajnik standardowy: 60 - 163 g/m2

Gramatura papieru – podajnik wielofunkcyjny: 60 - 230g/m2

Duplex automatyczny: TAK

W zestawie: Toner sygnowany logiem producenta drukarki, kabel USB o długości minimum 1,5m, Kabel zasilający

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Na rynku musi być dostępny w sprzedaży toner o dużej wydajności minimum 3000 str. (zgodnie z normą ISO/IEC 19752) sygnowany logiem producenta sprzętu

 

 

Część 4 Dostawa sprzętu dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

ZPPZ/2022/00744

 

1)    Komputer stacjonarny o parametrach 1 szt.

1

procesor

Min. 40000pkt. w teście passmark; min. 16 rdzeni, min. 24 wątki, min. 28 MB cache

2

pamięć RAM

Min. 32GB DDR4 (3000MHz) z radiatorem

3

dysk twardy

Min. 2TB SSD m2 nvme pcie

4

karta graficzna

Dedykowana, min. 25000pkt. w teście passmark, 10 GB DDR6X

5

płyta główna

Format: ATX; Typ obsługiwanej pamięci: DDR4; Liczba banków pamięci: min. 4; chipset płyty min. Intel B660 lub równoważny; Zewnętrzne złącza: RJ45 (LAN)

6

zasilacz

Moc maksymalna: 850 W; Standard: ATX; certyfikat sprawności nie gorszy niż 80 Plus GOLD; układ PFC aktywny; średnica wentylatora min. 120 mm; Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe, Przed zbyt niskim napięciem

7

Układ chłodzenia procesora

Aktywny; Wentylator: min. 120mm; TDP min. 200W

8

napęd optyczny

Rodzaj napędu: wewnętrzny; Funkcje: Nagrywanie CD/DVD, Odtwarzanie CD/DVD; Interfejs: SATA;

9

obudowa

Standard: min. ATX; Złącza zewnętrzne min. 6x usb 2.0, 2x usb 3.0

10

Zainstalowany system operacyjny:

Windows 10 (64-bit) lub równoważny

11

Klawiatura

Klawiatura pełnowymiarowa, układ polski QWERTY

12

Mysz

Rozdzielczość: min. 1000dpi

 

 

 

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Inventor Professional 2021 Commercial, Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

2)    Monitor – 1 szt.
· Przekątna ekranu: min. 32 cale;
· Rozdzielczość : min. 4096 × 2160;
· Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;
· Typ matrycy: IPS, LED;
· Czas reakcji: maks. 5 ms;
· Jasność [cd/m2]: min. 250;
· Odwzorowanie przestrzeni barw: min. sRGB: 99%
· Kąt widzenia [stopnie]: min. 160 (pion) , 170 (poziom);
Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

3)    Dysk zewnętrzny USB – 1 szt.
Interfejs: USB 3.0 lub nowszy
Typ: HDD 3,5”
Pojemność: min. 6 TB
Prędkość odczytu: min. 500MB/s
Prędkość zapisu: min. 500MB/s
Dodatkowe zasilanie: Tak (jeśli konieczne)
Akcesoria: przewód USB, zasilacz (jeśli konieczny)
Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

4)    Zasilacz UPS – 1 szt.

Moc pozorna: 1500 VA
Moc: min. 900W
Ilość gniazd: min. 2szt
Czas reakcji: maks. 10 ms

Część 5 Dostawa sprzętu dla Instytutu Fizyki i Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

 

a)    ZPPZ/2022/01204

1.           Dysk wewnętrzny SSD 256 GB  - 1 szt.

o następujących parametrach:

Rodzaj dysku: SSD

Pojemność dysku: 256 GB

Format dysku: 2.5"

Interfejs

SATA III (6 Gb/s)

Maks. prędkość odczytu 550 MB/s,

Maks. prędkość zapisu 480 MB/s

Pamięć Flash NAND 3D, Kość pamięci TLC

 

 

2.           Dysk  wewnętrzny SSD 512 GB  o następujących parametrach – 1 szt.

Typ dysku: SSD,

Format dysku: 2,5 cala,

Pojemność dyska:  512 GB,

Interfejs SATA III,

Prędkość odczytu (maks.) 550 MB/s,

Prędkość zapisu (maks.) 500 MB/s,

Średni czas niezawodności dysku (MTBF): 2000000 h,

Technologia: S.M.A.R.T,

Pamięć flash 3D NAND

 

3.           Rysik, pióro aktywne (długopis cyfrowy) – 1 szt.

wg specyfikacji:

kompatybilność z laptopo-tabletem HP Envy 15x360,

konfigurowalne przyciski,

technologia N-trig umożliwiająca pisanie, rysowanie i precyzyjną nawigację.

funkcja czułości nacisku,

Współpraca z aplikacjami do zróżnicowanych zastosowań - od rysunków po dokonywanie obliczeń.

Konwersja pisma ręcznego na tekst

dodatkowa koncówka,

Wymienna bateria

 

4.           Folia ochronna na ekran dedykowana do laptopo-tabletuHP Envy 15x360- 1 szt.

Folia PET o dużej przeźroczystości,

bezklejowy system montażu.

 

 

5.           Adapter USB 3.0 SATA do Dysku HDD SSD – 1 szt

Specyfikacja:

standard: 3.0

kompatybilność: 2.0

system: Plug & Play

max szybkość transferu: 6Gb/s

złącza: USB / SATA III -22pin

kompatybilność: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10, MAC OS 9.X / 10.X / Linux

 

 

b)    ZPPZ/2022/00991

Dysk zewnętrzny USB SSD  - 1 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 96 0 GB

Prędkość odczytu: min. Prędkość zapisu: min. 5 0 0MB/s 5 0 0MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta

 

 

c)    ZPPZ/2022/01135

 

Dysk SSD SATA III – 1 szt.

Dane techniczne produktu:

Pojemność dysku - 500GB

Format 2.5"

Interfejs: SATA III

Max. prędkość odczytu – min. 500 MB/s

Max. prędkość zapisu – min. 500 MB/s

Dodatkowe akcesoria – adapter 7mm na 9,5mm

Dodatkowe informacje – 256-bitowe szyfrowanie danych AES

 

d)      ZPPZ/2022/01153

Bateria do laptopa TOSHIBA Tecra Z50-A-15P napięcie 14,4 V pojemność 3800 mAH – 1 szt.

 

 

e)      ZPPZ/2022/00743

 

 

Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt.

Technologia druku: Laser  Led,

Druk w kolorze: TAK,

Format nośnika: co najmniej A4, A5,

Podajnik papieru uniwersalny: min. 100 arkuszy (gramatura papieru 220 g),

Szybkość druku: czerń min. 30 str./min, kolor min. – 30 str./min.,

Podajnik papieru szuflada:  min. 250 arkuszy szuflada,

Minimalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi,

Automatyczny druk dwustronny,

Pamięć RAM:  min. 1GB,

Interfejsy: LAN, USB,

Waga: maks. 24 kg,

W komplecie:  tonery startowe, kabel zasilający,

Tonery oryginalne: czarny druk 7000 stron, kolory druk 6000 stron.

 

 

f)        ZPPZ/2022/01148

 

1)    MONITOR 1 szt.

Typ: LCD

Format matrycy: 16:9

Przekątna: 28 cali

Rozdzielczość nominalna: min. 4K UHD (3840 x 2160)

Częstotliwość odświeżania: min. 140 Hz

Czas odświeżania - min. 5 ms

Kontrast 1000:1 lub większy

Jasność: min. 250 cd/m2

Złącza: DVI, HDMI, opcjonalnie DisplayPort

2)    Dysk przenośny USB 3.0 SSD o pojemności 2TB – 1 szt.

3)    Klawiatura i mysz ( przewodowe, połączenie przez kabel USB) kabel podłączeniowy do monitora Display Port 4K 120Hz ( złącze DP) -  1 komplet

4)    Pendrive o pojemności 512 GB USB 3.0 – 2 szt.

 

g)   ZPPZ/2022/01128

1)      Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono) 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

2)    Dysk zewnętrzny USB SSD  - 4 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 96 0 GB

Prędkość odczytu: min. Prędkość zapisu: min. 5 0 0MB/s 5 0 0MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta

 

3)    Niszczarka – 1 szt

Dane techniczne

Niszczenie

Niszczy

Karty kredytowe, Papier, Płyty

CD/DVD/Blu-ray

Maksymalna liczba niszczonych kartek 10

Średnia prędkość niszczenia [m/min] 2.5

Rodzaj cięcia Ścinki

Szerokość cięcia [mm] 5 x 16

Zacięcie papieru – dioda Tak

Techniczne

Poziom bezpieczeństwa DIN P-4

Pojemność kosza [l] 21

Poziom głośności [dB] 68

Zabezpieczenie termiczne Tak

Pełny kosz - dioda

Tak

Funkcje

Blokada bezpieczeństwa Tak

Automatyczny Start/Stop Tak

Funkcja cofania Tak

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu Tak

 

4)    Pendrive – 2 szt.

Techniczne

Pojemność [GB] 1024

Maksymalna prędkość [MB/s] 400 odczytu

Maksymalna prędkość odczytu [MB/s] 400

Interfejs USB 3.0

5)    słuchawki z mikrofonem- 1 szt.

Dane podstawowe

Typ słuchawek

Nauszne

Bezprzewodowe Nie

Regulacja głośności Tak

Dźwięk przestrzenny Tak

Pasmo przenoszenia min. [Hz] 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 20000

Mikrofon Tak

Aktywna redukcja szumów Tak

Charakterystyka słuchawek

Typ głośnika

Neodymowe

Czułość [dB] 91.7

Impedancja [Ω] 35

Pasmo przenoszenia min. [Hz] 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 20000

Dźwięk przestrzenny Tak

Mikrofon Tak

Typ mikrofonu Jednokierunkowy

Pasmo przenoszenia mikrofonu max. [Hz] 10000

Pasmo przenoszenia mikrofonu min. [Hz] 100

Aktywna redukcja szumów Tak

 

 

Część 6 dostawa dla Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

a)    ZPPZ/2022/01079

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono) 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

2)      Pendrive 128 GB USB 3.0 – 2 szt.

3)      Mysz komputerowa USB bezprzewodowa – 2 szt.

 

b)    ZPPZ/2022/01152

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono) 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

c)    ZPPZ/2022/01133

Mysz komputerowa USB bezprzewodowa  - 2 szt

Interfejs: USB, 2,4GHz

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania: TAK Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: min. do 12 miesięcy

Odbiornik: nano Rozdzielczość: min. 1000dpi

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

Część 7 dostawa dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ZPPZ/2022/00713

 

tablet graficzny 1 szt.

·         Typ produktu: Tablet piórkowy

·         Aktywny obszar roboczy: minimum 311 x 216 mm

·         Rozdzielczość: 5080 lpi

·         Poziomy nacisku: 8192

·         Interfejsy: USB i Bluetooth

·         Typ piórka: Czułe na nacisk, Bezprzewodowe Bezbateryjne, Rozpoznające nachylenie

·         Technologia: Rezonans elektromagnetyczny

·         Przyciski: pierścień dotykowy; przyciski programowalne, przycisk zasilania

·         Pamięć wbudowana: minimum 5 GB

·         Zasilanie: Wbudowany akumulator ładowany przez złącze USB

·         Kompatybilność: Windows, Mac OS X

·         Multitouch, Programowalne przyciski

·         Dodatkowe akcesoria: Kabel USB, Pióro, Podstawka pod pióro, Zapasowe wkłady – minimum 10 sztuk

·         Wymiary: Wysokość: 287 mm ; Szerokość: 430 mm ; Grubość: 8 mm

·         Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Nr KRS/ wpis do CEIDG:……………………………………………………………………………

 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

1.         W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ADP.2302.38.2022 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 

 

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do  Katedry Ekonomii i Finansów

 

a) ZPPZ/2022/01211   za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 2 Dostawa sprzętu dla Wydziału Sztuki

 

ZPPZ/2022/00970   za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

a)    ZPPZ/2022/01196 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

b)    ZPPZ/2022/01224 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

c)    ZPPZ/2022/01210 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

d)    ZPPZ/2022/01193 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

 

Część 4 Dostawa sprzętu dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

ZPPZ/2022/00744 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

Część 5 Dostawa sprzętu dla Instytutu Fizyki i Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

 

a)    ZPPZ/2022/01204 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

b)    ZPPZ/2022/00991 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

c)    ZPPZ/2022/01135 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

d)    ZPPZ/2022/01153 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

e)    ZPPZ/2022/00743 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

f)     ZPPZ/2022/01148 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

g)    ZPPZ/2022/01128 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 6 dostawa dla Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

a)    ZPPZ/2022/01079 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

b)    ZPPZ/2022/01152 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

c)    ZPPZ/2022/01133 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

 

 

Część 7 dostawa dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ZPPZ/2022/00713 za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100),  w tym należny podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do tego, aby podać nazwę i parametry, numery części katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisać parametry techniczne                                                                                  w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami. UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SIWZ" nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania",  z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym.

L.p.

Wymagany przedmiot zamówienia

 Oferowany przedmiot zamówienia  nazwa  parametry

 

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów

ZPPZ/2022/01211

 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono) 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

 

 

 

 

Część 2 Dostawa sprzętu dla Wydziału Sztuki

b)      ZPPZ/2022/00970

Subskrypcja roczna oprogramowania Adobe Creative Cloud Teacher Edition.
Pakiet dostępny dla nauczycieli akademickich. – 1 szt.

 

Pakier zawiera ponad 20 aplikacji do pracy kreatywnej, między innymi:

·    Acrobat Pro

·    Photoshop

·    Illustrator

·    InDesign

·    Premiere Pro

·    After Effects

·    Lightroom

·    XD

·    Animate

·    Lightroom Classic

·    Dreamweaver

·    Dimension

·    Audition

·    InCopy

·    Character Animator

·    Capture

·    Fresco

·    Bridge

·    Adobe Express

·    Premiere Rush

·    Photoshop Express

·    Photoshop Camera

·    Media Encoder

·    Aero

·    Scan

·    Fill & Sign

·    Acrobat Reader

Uwagi: Roczna subskrybcja ma dotczyć utworzonego już konta Adobe Account w serwisie Adobe Creative Cloud dla nauczycieli akademickich

 

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

a)      ZPPZ/2022/01196

 

Dysk zewnętrzny – 2 szt.

 • Typ dysku: zewnętrzny
 • Pojemność: 2 TB
 • Format: 2.5" (cala|)
 • Interfejs: USB 3.2, złącze: USB Typu-A
 • Dodatkowe informacje: Wodoodporność, Kurzoodporność
 • Dołączone akcesoria: Kabel USB
 • Inne: Deklarowana przez producenta odporność na wibracje i upadki
 • Gwarancja: minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta)

 

b)      ZPPZ/2022/01224

 

1)      Pendrive 1 TB – 10 szt.

Interfejs USB 3.0 lub wyższy

Pojemność 1 TB

Szybkość odczytu minimum 400MB/s

Szybkość zapisu minimum 250MB/s

Gwarancja minimum 24 miesiące

 

2)      Dysk zewnętrzny SSD – 2 sztuki.

Interfejs USB 3.0 lub wyższy

Pojemność dysku minimum 480 GB

Typ dysku SSD zewnętrzny

Wielkość dysku 2,5

Gwarancja minimum 36 miesięcy.

 

 

 

c)       ZPPZ/2022/01210

 

2)      Dysk zewnętrzny USB – 2 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Technologia: magnetyczny

Pojemność: min. 2TB

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB, futerał umożliwiający przenoszenie dysku wraz z kablem

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

d)      ZPPZ/2022/01193

 

Drukarka monochromatyczna – 1 szt.

Typ drukarki: Mono

Pamięć wbudowana: minimum 64MB

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: Do 15 stron na minutę

Standardowa szybkość drukowania A4: Do 30 strony na minutę

Połączenie: WiFi, USB

Iterface sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b/g/n

Połączenia mobilne: Tak, dedykowana aplikacja producenta drukarki, AirPrint

Podajniki papieru: Standardowy 250 arkuszy A4, wielofunkcyjny – szczelinowy

Gramatura papieru – podajnik standardowy: 60 - 163 g/m2

Gramatura papieru – podajnik wielofunkcyjny: 60 - 230g/m2

Duplex automatyczny: TAK

W zestawie: Toner sygnowany logiem producenta drukarki, kabel USB o długości minimum 1,5m, Kabel zasilający

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Na rynku musi być dostępny w sprzedaży toner o dużej wydajności minimum 3000 str. (zgodnie z normą ISO/IEC 19752) sygnowany logiem producenta sprzętu

 

 

Część 4 Dostawa sprzętu dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

ZPPZ/2022/00744

 

1)      Komputer stacjonarny o parametrach 1 szt.

1

procesor

Min. 40000pkt. w teście passmark; min. 16 rdzeni, min. 24 wątki, min. 28 MB cache

2

pamięć RAM

Min. 32GB DDR4 (3000MHz) z radiatorem

3

dysk twardy

Min. 2TB SSD m2 nvme pcie

4

karta graficzna

Dedykowana, min. 25000pkt. w teście passmark, 10 GB DDR6X

5

płyta główna

Format: ATX; Typ obsługiwanej pamięci: DDR4; Liczba banków pamięci: min. 4; chipset płyty min. Intel B660 lub równoważny; Zewnętrzne złącza: RJ45 (LAN)

6

zasilacz

Moc maksymalna: 850 W; Standard: ATX; certyfikat sprawności nie gorszy niż 80 Plus GOLD; układ PFC aktywny; średnica wentylatora min. 120 mm; Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe, Przed zbyt niskim napięciem

7

Układ chłodzenia procesora

Aktywny; Wentylator: min. 120mm; TDP min. 200W

8

napęd optyczny

Rodzaj napędu: wewnętrzny; Funkcje: Nagrywanie CD/DVD, Odtwarzanie CD/DVD; Interfejs: SATA;

9

obudowa

Standard: min. ATX; Złącza zewnętrzne min. 6x usb 2.0, 2x usb 3.0

10

Zainstalowany system operacyjny:

Windows 10 (64-bit) lub równoważny

11

Klawiatura

Klawiatura pełnowymiarowa, układ polski QWERTY

12

Mysz

Rozdzielczość: min. 1000dpi

 

 

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Inventor Professional 2021 Commercial, Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

2)      Monitor – 1 szt.
· Przekątna ekranu: min. 32 cale;
· Rozdzielczość : min. 4096 × 2160;
· Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;
· Typ matrycy: IPS, LED;
· Czas reakcji: maks. 5 ms;
· Jasność [cd/m2]: min. 250;
· Odwzorowanie przestrzeni barw: min. sRGB: 99%
· Kąt widzenia [stopnie]: min. 160 (pion) , 170 (poziom);
Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

3)      Dysk zewnętrzny USB – 1 szt.
Interfejs: USB 3.0 lub nowszy
Typ: HDD 3,5”
Pojemność: min. 6 TB
Prędkość odczytu: min. 500MB/s
Prędkość zapisu: min. 500MB/s
Dodatkowe zasilanie: Tak (jeśli konieczne)
Akcesoria: przewód USB, zasilacz (jeśli konieczny)
Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

4)      Zasilacz UPS – 1 szt.

Moc pozorna: 1500 VA
Moc: min. 900W
Ilość gniazd: min. 2szt
Czas reakcji: maks. 10 ms

Część 5 Dostawa sprzętu dla Instytutu Fizyki i Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

 

a)      ZPPZ/2022/01204

1.         Dysk wewnętrzny SSD 256 GB  - 1 szt.

o następujących parametrach:

Rodzaj dysku: SSD

Pojemność dysku: 256 GB

Format dysku: 2.5"

Interfejs

SATA III (6 Gb/s)

Maks. prędkość odczytu 550 MB/s,

Maks. prędkość zapisu 480 MB/s

Pamięć Flash NAND 3D, Kość pamięci TLC

 

 

2.         Dysk  wewnętrzny SSD 512 GB  o następujących parametrach – 1 szt.

Typ dysku: SSD,

Format dysku: 2,5 cala,

Pojemność dyska:  512 GB,

Interfejs SATA III,

Prędkość odczytu (maks.) 550 MB/s,

Prędkość zapisu (maks.) 500 MB/s,

Średni czas niezawodności dysku (MTBF): 2000000 h,

Technologia: S.M.A.R.T,

Pamięć flash 3D NAND

 

3.         Rysik, pióro aktywne (długopis cyfrowy) – 1 szt.

wg specyfikacji:

kompatybilność z laptopo-tabletem HP Envy 15x360,

konfigurowalne przyciski,

technologia N-trig umożliwiająca pisanie, rysowanie i precyzyjną nawigację.

funkcja czułości nacisku,

Współpraca z aplikacjami do zróżnicowanych zastosowań - od rysunków po dokonywanie obliczeń.

Konwersja pisma ręcznego na tekst

dodatkowa koncówka,

Wymienna bateria

 

4.         Folia ochronna na ekran dedykowana do laptopo-tabletuHP Envy 15x360- 1 szt.

Folia PET o dużej przeźroczystości,

bezklejowy system montażu.

 

5.         Adapter USB 3.0 SATA do Dysku HDD SSD – 1 szt

Specyfikacja:

standard: 3.0

kompatybilność: 2.0

system: Plug & Play

max szybkość transferu: 6Gb/s

złącza: USB / SATA III -22pin

kompatybilność: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10, MAC OS 9.X / 10.X / Linux

 

 

b)      ZPPZ/2022/00991

Dysk zewnętrzny USB SSD  - 1 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 96 0 GB

Prędkość odczytu: min. Prędkość zapisu: min. 5 0 0MB/s 5 0 0MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta

 

 

c)       ZPPZ/2022/01135

 

Dysk SSD SATA III – 1 szt.

Dane techniczne produktu:

Pojemność dysku - 500GB

Format 2.5"

Interfejs: SATA III

Max. prędkość odczytu – min. 500 MB/s

Max. prędkość zapisu – min. 500 MB/s

Dodatkowe akcesoria – adapter 7mm na 9,5mm

Dodatkowe informacje – 256-bitowe szyfrowanie danych AES

 

d)      ZPPZ/2022/01153

Bateria do laptopa TOSHIBA Tecra Z50-A-15P napięcie 14,4 V pojemność 3800 mAH – 1 szt.

 

 

e)       ZPPZ/2022/00743

 

 

Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt.

Technologia druku: Laser  Led,

Druk w kolorze: TAK,

Format nośnika: co najmniej A4, A5,

Podajnik papieru uniwersalny: min. 100 arkuszy (gramatura papieru 220 g),

Szybkość druku: czerń min. 30 str./min, kolor min. – 30 str./min.,

Podajnik papieru szuflada:  min. 250 arkuszy szuflada,

Minimalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi,

Automatyczny druk dwustronny,

Pamięć RAM:  min. 1GB,

Interfejsy: LAN, USB,

Waga: maks. 24 kg,

W komplecie:  tonery startowe, kabel zasilający,

Tonery oryginalne: czarny druk 7000 stron, kolory druk 6000 stron.

 

 

f)       ZPPZ/2022/01148

 

1)      MONITOR 1 szt.

Typ: LCD

Format matrycy: 16:9

Przekątna: 28 cali

Rozdzielczość nominalna: min. 4K UHD (3840 x 2160)

Częstotliwość odświeżania: min. 140 Hz

Czas odświeżania - min. 5 ms

Kontrast 1000:1 lub większy

Jasność: min. 250 cd/m2

Złącza: DVI, HDMI, opcjonalnie DisplayPort

2)      Dysk przenośny USB 3.0 SSD o pojemności 2TB – 1 szt.

3)      Klawiatura i mysz ( przewodowe, połączenie przez kabel USB) kabel podłączeniowy do monitora Display Port 4K 120Hz ( złącze DP) -  1 komplet

4)      Pendrive o pojemności 512 GB USB 3.0 – 2 szt.

 

 

 

 

 

 

g)      ZPPZ/2022/01128

 

1)      Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono) 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

2)      Dysk zewnętrzny USB SSD  - 4 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 96 0 GB

Prędkość odczytu: min. Prędkość zapisu: min. 5 0 0MB/s 5 0 0MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta

 

 

3)      Niszczarka – 1 szt

Dane techniczne

Niszczenie

Niszczy

Karty kredytowe, Papier, Płyty

CD/DVD/Blu-ray

Maksymalna liczba niszczonych kartek 10

Średnia prędkość niszczenia [m/min] 2.5

Rodzaj cięcia Ścinki

Szerokość cięcia [mm] 5 x 16

Zacięcie papieru – dioda Tak

Techniczne

Poziom bezpieczeństwa DIN P-4

Pojemność kosza [l] 21

Poziom głośności [dB] 68

Zabezpieczenie termiczne Tak

Pełny kosz - dioda

Tak

Funkcje

Blokada bezpieczeństwa Tak

Automatyczny Start/Stop Tak

Funkcja cofania Tak

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu Tak

 

4)      Pendrive – 2 szt.

Techniczne

Pojemność [GB] 1024

Maksymalna prędkość [MB/s] 400 odczytu

Maksymalna prędkość odczytu [MB/s] 400

Interfejs USB 3.0

 

5)      słuchawki z mikrofonem- 1 szt.

Dane podstawowe

Typ słuchawek

Nauszne

Bezprzewodowe Nie

Regulacja głośności Tak

Dźwięk przestrzenny Tak

Pasmo przenoszenia min. [Hz] 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 20000

Mikrofon Tak

Aktywna redukcja szumów Tak

Charakterystyka słuchawek

Typ głośnika

Neodymowe

Czułość [dB] 91.7

Impedancja [Ω] 35

Pasmo przenoszenia min. [Hz] 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 20000

Dźwięk przestrzenny Tak

Mikrofon Tak

Typ mikrofonu Jednokierunkowy

Pasmo przenoszenia mikrofonu max. [Hz] 10000

Pasmo przenoszenia mikrofonu min. [Hz] 100

Aktywna redukcja szumów Tak

 

 

Część 6 dostawa dla Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

a)      ZPPZ/2022/01079

 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono) 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

4)      Pendrive 128 GB USB 3.0 – 2 szt.

5)      Mysz komputerowa USB bezprzewodowa – 2 szt.

 

b)      ZPPZ/2022/01152

 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono) 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

c)       ZPPZ/2022/01133

Mysz komputerowa USB bezprzewodowa  - 2 szt

Interfejs: USB, 2,4GHz

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania: TAK Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: min. do 12 miesięcy

Odbiornik: nano Rozdzielczość: min. 1000dpi

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

 

 

Część 7 dostawa dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ZPPZ/2022/00713

 

tablet graficzny 1 szt.

 

 • Typ produktu: Tablet piórkowy
 • Aktywny obszar roboczy: minimum 311 x 216 mm
 • Rozdzielczość: 5080 lpi
 • Poziomy nacisku: 8192
 • Interfejsy: USB i Bluetooth
 • Typ piórka: Czułe na nacisk, Bezprzewodowe Bezbateryjne, Rozpoznające nachylenie
 • Technologia: Rezonans elektromagnetyczny
 • Przyciski: pierścień dotykowy; przyciski programowalne, przycisk zasilania
 • Pamięć wbudowana: minimum 5 GB
 • Zasilanie: Wbudowany akumulator ładowany przez złącze USB
 • Kompatybilność: Windows, Mac OS X
 • Multitouch, Programowalne przyciski
 • Dodatkowe akcesoria: Kabel USB, Pióro, Podstawka pod pióro, Zapasowe wkłady – minimum 10 sztuk
 • Wymiary: Wysokość: 287 mm ; Szerokość: 430 mm ; Grubość: 8 mm
 • Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

 

Oferujemy przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do oferty.

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2.       Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia.

3.       Oświadczam/y, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym jak i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

4.       Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: aprobaty techniczne, atesty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie oraz zobowiązujemy się do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

5.       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: ………..…..…, tel. kontaktowy, ….………….., email:…………..

6.       Oświadczam/y, że zawarty w zapytaniu ofertowym  wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.       Akceptuje/my termin i warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  z końcowym protokołem odbioru.

8.       Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.       Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu…………………….e-mail……………………………

10.   Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

ž        TAK

ž        NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

………Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.................................................................... tel. .................................... e-mail………...............................

13. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty  ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT. W przypadku otrzymania pisma z MEiN, z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „zwolnienie z VAT”. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku. 

 

14.oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego  postępowania w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy                              o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

 

Załącznikami do oferty są:

Specyfikacja techniczna

…………………………………….…

 

........................................ dnia ................ 2022 r.

.......................................................

 podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń wol

Załącznik nr 3

 

UMOWA NR ADP.2302…..2022

zawarta w dniu ........................ 2022 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., REGON……………….. NIP…………………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………….– ………………..

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP …………………wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego (art. 11 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych):

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż i dostarczenie urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych
i oprogramowania, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, spełniającego warunki techniczne określone w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Miejsce dostarczenia (dokładny adres) ……………………………………..

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

4. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

6. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.

7. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia przedmiotu umowy.

8. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej.

9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

10. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

§ 2

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego oraz jego instalacją.

2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto ………….zł (słownie złotych: ……………………………………00/100) w tym podatek Vat.

3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2, stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnej mu kwoty z tytułu realizacji niniejszej umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów prac albo koszty okazały się wyższe niż przewidywane.

5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dokumentu upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z naliczoną 0% stawką podatku Vat, a w razie konieczności Wykonawca będzie zobligowany do przedłożenia stosownej korekty faktury VAT.

 

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: ................................. tel/e-mail .....................

2. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego: ......................... tel/e-mail ..................

3. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

 

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp., wymagane przy tego typu sprzęcie oraz powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.), niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.

 

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: ………….. miesięcy.

2. Wykonawca udziela także rękojmi na okres: 24 miesięcy.

3. Gwarancja jak i rękojmia obejmują wszystkie elementy dostarczonego sprzętu (w tym oprogramowania) wraz
z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.

5. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji, przy czym Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji również po upływie okresu trwania gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

6. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji, przy czym do uprawnień i obowiązków Stron z tytułu rękojmi stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące uprawnień i obowiązków Stron z tytułu gwarancji.

7. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zamawiającego.

8. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

9. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/e-mailem na numer telefonu/e-maila ……….……..

10. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji, Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

11. W przypadku wymiany sprzętu termin gwarancji sprzętu, o którym mowa w ust. 1, zaczyna swój bieg na nowo od daty wymiany. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 1, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

12. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. W przypadku braku odpowiedzi na pismo Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę.

13. W razie sprzeczności między postanowieniami karty gwarancyjnej, a treścią niniejszej umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy, chyba że postanowienia karty gwarancyjnej są bardziej korzystne dla Zamawiającego.

 

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy sprzętu wraz z licencją, pozwalające na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwia korzystanie z oprogramowania dla celu, dla którego oprogramowanie zostaje zakupione, w szczególności:

1) wprowadzanie programu do pamięci komputerów Zamawiającego,

2) usuwanie z pamięci komputerów,

3) stosowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,

4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,

5) sporządzanie kopii programu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

6) wykorzystanie programu podczas pokazów lub prezentacji publicznych,

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

8) modyfikowanie i rozbudowa oprogramowania lub łączenie go z innym programem lub programami na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego,

9) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1-8 powyżej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, obejmuje także prawo korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.

 

 

 

§ 7.

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez osobę wskazaną przez Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty  doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

4. Osobami upoważnionymi do odbioru faktury VAT są osoby wskazane w ust. 1.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP...............................

 

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1) 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

2) 0,25 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji lub rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

3) 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego:

1) w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej
w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej 
w § 2 ust. 2,

2) w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej
w § 10 ust. 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy, w tym z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

 

§9.

1. Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:

1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021r.poz.1800 z późn.zm.), lub

2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),

- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

2.W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust.6 Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela, o którym mowa w ust. 6.

 

 

§ 10.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, oraz wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.), stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Do umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

4. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

 

§ 13.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

 

§ 14.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

 

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                      WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia ………………………

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

                  ……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                 ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: …………………………….

                            …………………………….

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

Nazwa

Producent

Nr wersji

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ADP.2302…..2022,  z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:                                                                                                              Strona odbierająca:

……………………………                           ………………………..                                                                                          (Czytelny podpis i pieczęć)                                                                                                (Czytelny podpis i pieczęć)

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Ofertę należy złożyć do dnia 24.10.2022 r., do godziny 14:00
Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych , numer sprawy ADP.2302.38.2022”. Nie otwierać przed 24.10.2022r., godzina 14:00
złożenie oferty następuje w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl