Drukuj

Zapytanie ofertowe

Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce ADP.2302.53.2022

Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce ADP.2302.53.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.53.2022
  • Termin składania ofert: 2022-12-28 10:00
  • Opublikowano: 2022-12-20 14:29:28 przez Marcin Kmieciak


ADP.2302.53.2022                                                                                 Kielce dn.28.12.2022

Wynik postepowania  UNIEWAŻNIENIE ADP.2302.53 2022

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.   „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)    ANNA CHMIEL USŁUGI-HANDEL TRANSPORT ul. Oskara Kolberga 9, 25-516 Kielce  z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 23,90 zł brutto, cena 1 km

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę brutto 11934  zł

Za transport uczestników w  I turnusie -  od 08.01.2023 do 15.01.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 59 osób ok 550 km oraz  II turnus – od 26.02.2023 do 05.03.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 67 osób   - ok 550 km łącznie 1100 km co daje ok 10,85 zł brutto / 1 km

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że unieważnia niniejsze postepowanie ze wzglądu na brak wystarczających środków finansowych.


ADP.2302.53.2022

Kielce, 20.12.2022r.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników obozu zimowego wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce-Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników obozu wraz ze sprzętem narciarskim. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1)     dysponują pojazdem min. ( 1 autokarem/autobusem) spełniającymi normy minimum EURO 3, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2007r.,przystosowanym do przewozu osób z miejscami siedzącymi dla minimum 69 osób ( w tym kierowca i pilot)   dostosowanym do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego uczestników. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

 

1)   III. Termin realizacji zamówienia

 Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz  umową w terminie: 

I turnus -  od 08.01.2023 do 15.01.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 59 osób - wszyscy uczestnicy muszą zmieścić się w 1 środku transportu ( autokarze)

 

II turnus – od 26.02.2023 do 05.03.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 67 osób ( uczestników obozu)  wszyscy uczestnicy muszą zmieścić się w 1 środku transportu (  69 osobowym autokarze)

 

 

 

IV. Kryteria wyboru oferty

Podstawą wyboru oferty będzie kryterium  najniższa  cena brutto za 1 kilometr.

Wykonawca w swojej ofercie powinien podać:

1)    cenę brutto za 1 kilometr za autokaru waga  100%

 

 

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać  cenę brutto za 1 km.  

Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ewentualne opłaty parkingowe.

 

waga  100%

 

1)Sposób obliczenia wartości punktowej oferty dla kryterium )„ cena brutto za 1 km przejazdu”

wg. wzoru:

           B

A = ----------- x 100 pkt.

           C

gdzie:

A- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena za 1 kilometr przejazdu autokarem

B- najniższa zaoferowana cena,

C- cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2.Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która  uzyska największą liczbę punktów łącznie za kryterium oceny oferty (A).

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów, wezwie  tych Wykonawców do dogrywki cenowej. Oferta cenowa złożona w wyniku dogrywki nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej.

 

V. Termin związania ofertą

 Termin związania  ofertą :  minimum 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego :

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04) do dnia 28.12.2022r do godziny 10:00.

Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce Bukowina Tatrzańska Kielce”,  numer sprawy ADP.2302.53.2022. Nie otwierać przed 28.12.2022r., godzina 10:00.

Złożenia oferty odbywa się za pomocą środków elektronicznych   ( poczta elektroniczna ) na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

 
VII. Wykonawca winien podać w swojej ofercie
1.Cenę brutto za 1 km za przejazd autokarem. 
Cena ma obejmować  wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie                       z wymaganiami.

2.Termin wykonania zamówienia.

3.Termin związania ofertą.

 

VIII. Dokumenty które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą

1.Kserokopię KRS lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

2.Opis pojazdów - autokaru (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponuje  i  będzie świadczył usługę Wykonawca. W celu weryfikacji podstawowych informacji o środku transportu. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty numery rejestracyjne  środków transportu którymi będzie wykonywał usługi. Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

3.Oświadczenie Wykonawcy, że pojazd, którym dysponuje i którymi będzie świadczył usługę spełnia normę minimum EURO 3  dysponuje minimum 1 autokarem minimum 69 osobowy, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2007 roku.  dostosowany do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego. autokar posiada aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu) swoim okresem obejmujące cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem)

 

4.Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji  w dokumentach rejestrowych firmy.

Dokumenty muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych (czytelny podpis lub imienna pieczątka z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.

 

IX. Osoby uprawnione do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349  7365, 
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

 

X. Informacje ogólne

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

2.Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.53.2022.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa transportowa  Kielce-Bukowina Tatrzańska-Kielce” nr ADP.2302.48.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy

3.Wzór umowy

     ZATWIERDZAM

 

…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

             OFERTA

                                                                                                  Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach

             ul. Żeromskiego 5

            25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

Numer faksu: ……………………………………………………………………………………….

 

1.Nawiązując do zapytania ofertowego pn.: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”

nr sprawy ADP.2302.53.2022:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami za cenę :

cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min 69 osobowy)  – …………… zł brutto

 

Zaoferowana cena  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami , w tym : koszty pozostawienia środków transportu wraz z kierowcami w Bukowinie

Tatrzańskiej na czas trwania obozu, koszty związane opłatami parkingowymi.

 

 

 

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

 

Oświadczamy, że pojazd, którym dysponujemy i którym będziemy świadczyć usługi spełnia normy minimum EURO 3. Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2007 rok. Dysponujemy minimum 1 autokarem  minimum 69 osobowy ( w tym kierowca i pilot), Oświadczamy że  środek transportu   dostosowany jest do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego.  autokar posiada aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu) swoim okresem obejmujące cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem)

 

 

Dołączmy również opis pojazdów – autokaru (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponujemy  i  będziemy świadczyć usługi.

Autokar o numerze rejestracyjnym ( min 69 osobowy)…………………………………………

 

 Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

2.Przyjmujemy do realizacji wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.Termin realizacji zamówienia:  I turnus -  od 08.01.2023 do 15.01.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 59 osób - wszyscy uczestnicy muszą zmieścić się w 1 środku transportu ( autokarze)

oraz

II turnus – od 26.02.2023 do 05.03.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 67 osób   - wszyscy uczestnicy muszą zmieścić się w 1 środku transportu (  69 osobowym autokarze)

 

4.Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. [2]

8.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp  oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[3] (Dz. U.  poz. 835)

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..................................................................  

2. ...........................................................................

Załącznikami do oferty są:

……………………………..

…………………………………………..                                 ……………………………………….

                    /miejscowość, data/                                                        /podpis Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników obozu zimowego wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce-Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników obozu wraz ze sprzętem narciarskim. 

Lp.

Turnus

Szacunkowa liczba

uczestników obozu

Termin przejazdu

Uwagi

 

1.

I turnus

08.01 -15.01.2023 r.

 

59 osób*

 

08.01.2023 r.

Wyjazd z uczestnikami obozu I turnusu z Kielc do Bukowiny Tatrzańskiej ok. godz. 8:00. *

Pozostawienie środków transportu w Bukowinie Tatrzańskiej (transport uczestników na stoki) **

2.

I turnus

08.01-15.01.2023 r.

59 osób*

 

15.01.2023 r.

Wyjazd autokarów/busów z uczestnikami obozu I turnusu z Bukowiny Tatrzańskiej do Kielc ok. godz. 11:00.

3.

II turnus

26.02 -05.03.2023 r.

 

 

67osób *

 

26.02.2023 r.

Wyjazd z uczestnikami obozu II turnusu z Kielc do Bukowiny Tatrzańskiej ok. godz. 8:00. *

Pozostawienie środków transportu w Bukowinie Tatrzańskiej (transport uczestników na stoki) **

4.

II turnus

26.02 -05.03.2023 r.

67 osób *

 

05.03.2023 r.

Wyjazd obu autokarów/busów z uczestnikami obozu II turnusu z Bukowiny Tatrzańskiej do Kielc ok. godz. 11:00.

 

*Dokładna godzina odjazdu zostanie ustalona na 5 dni przed rozpoczęciem turnusu

 

Zamawiający zastrzega sobie pozostawienie środków transportu w Bukowinie w celu sprawniejszego dowozu uczestników obozu na stoki. Dokładna liczba uczestników obozu będzie znana na 5 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu.

Zamawiający pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia kierowców pozostających w Bukowinie Tatrzańskiej.

Terminy organizacji obozów są terminami planowanymi i mogą ulec zmianie w związku ze zmianami regulacji prawnych w tym Covid ( przy czym okres ich realizacji będzie nie dłuższy jak 30 dni)

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać aktualnych przepisów sanitarno- epidemiologicznych do czasu ich całkowitego zniesienia.

Zamawiający nie wymaga usługi pilota.

Zamawiający wymaga takiej ilości wykwalifikowanych kierowców  która zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

UMOWA NR ADP.2302….2022

zawarta w Kielcach w dniu ………………………..  pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………….. – Kanclerz

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………….., z siedzibą w ……………………. przy ulicy ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k. s. h.), zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………………………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” …………….……..

reprezentowanym przez: ………… ,

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego:

 

§ 1.

1.       Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportowej polegającej na przewożeniu uczestników obozu zimowego na trasie Kielce - Bukowina Tatrzańska – Kielce, oraz w trakcie obozu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią załącznik do niniejszej umowy .

2.       Usługa, o której mowa w ust. 1, świadczona będzie w terminie:

I turnus -  od 08.01.2023 do 15.01.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 59 osób

 

II turnus – od 26.02.2023 do 05.03.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 67 osób + około 20 osób (kadra ) 

3.       Zamawiający zastrzega sobie pozostawienie  środków transportu w Bukowinie w celu sprawnego dowozu uczestników obozu na stoki.

4.       Zamawiający pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia kierowców pozostających w Bukowinie Tatrzańskiej.

5.       Terminy organizacji obozów są terminami planowanymi i mogą ulec zmianie w związku ze zmianami regulacji prawnych w tym Covid ( przy czym okres ich realizacji będzie nie dłuższy jak 30 dni)

6.       Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać aktualnych przepisów sanitarno- epidemiologicznych do czasu ich całkowitego zniesienia.

7.       Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszystkim pasażerom miejsca siedzące, bezpieczne warunki dowozu, we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojazdu  z pełną kulturą obsługi.

8.       Dokładną liczbę uczestników obozu Zamawiający poda Wykonawcy nie później niż 5 dni przed planowanym terminem świadczenia usługi.

9.       Długość trasy liczona będzie od miejsca podstawienia pojazdu.

10.    W przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu zastępczego, spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym
i ofercie Wykonawcy.

11.    W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usługi określonej w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający, jeśli opóźnienie będzie przekraczało 60 min, uprawniony będzie do skorzystania z transportu zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.    W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z transportu zastępczego, stosownie do ust. 12, Strony dokonają rozliczenia w ten sposób, że Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu pełne koszty, jakie ten poniósł z tytułu wykonania usług, w terminie 7 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego rozliczenia poniesionych kosztów.

§ 2.

1.     Strony ustalają, iż usługa świadczona będzie w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2.     Miejsce i godzinę podstawienia pojazdu w wyznaczonym terminie wskaże Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego – ……………………………tel. …………………

3.     Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………………….. tel.………………....... lub e-mail …………………….

4.     W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 3.

1.     Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: 6570234850.

2.     Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: ……………………...

§ 4.

1.     Wykonawca oświadcza, że pojazdy, które będą użyte do przewozu osób posiadają aktualne badania techniczne i są sprawne.

2.     Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną na czas trwania niniejszej umowy licencję na wykonywanie krajowego transportu osób, a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

3.     Wykonawca zapewnia niezbędną dokumentację dla środków transportu oraz ponosi odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie techniczne.

4.     Wykonawca oświadcza niniejszym i zobowiązuje się, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, umożliwiające mu wykonanie usługi określonej w § 1. ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5.

1.     Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po  wykonaniu usługi  na podstawie faktury  wystawionej w oparciu o potwierdzony bezusterkowy protokół odbioru, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów
1 autokarem, ( min 69 osobowy)kwota brutto ………. Zł za 1 przejechany kilometr  w tym podatek VAT

3.     Kwota o której mowa w ust. 2 uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej
w tym opłaty parkingowe, drogowe i nie może ulec zmianie.

4.     Protokół odbioru musi być zatwierdzony przez wszystkich członków komisji odbioru końcowego w skład której wchodzą:

1) przedstawiciele Zamawiającego,

2) przedstawiciel Wykonawcy.

§ 6.

1.       Zapłata  należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2.       Za datę płatności należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

3.       Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności należnych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej.

 

§ 7.

1.     Strony postanawiają, że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)       Wykonawca płaci kary umowne za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 1000 zł,

2)       Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1000 zł, z wyjątkiem odstąpienia w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 lub
w § 8 ust. 4 umowy.

2.       Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego, niezależnie od kar umownych,

3.       W przypadku złej jakości świadczonych usług Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar
w postaci  potrącania kar umownych z wynagrodzenia za niezgodne z umową świadczenie usługi 
w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Nie więcej jednak niż 1000 zł.

 

§ 8.

1.       Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.       W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.       W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

4.       W przypadku wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego w kraju, uniemożliwiających realizację umowy lub czyniących tę realizację niecelową, w szczególności w przypadku braku możliwości zapewnienia zakwaterowania uczestnikom obozu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

§ 9.

1.       Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:

- w rozumieniu art.4a pkt 29 ustawy a dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2021r.poz.1800 z późn.zm.) lub

- w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

2.       W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust.1, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

3.       Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

§ 10

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu sąd powszechny w Kielcach.

 

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień  publicznych.

§ 12.

Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

 

……………………….                                                                                                           ………………………

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                     WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI z dnia …………………………..

Wykonawca : …………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Zamawiający : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Data odbioru: ……………………………………………….

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana należycie, zgodnie z umową nr ADP.2302..…2022z dnia …………………….*

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana nienależycie z przyczyn określonych w uwagach do protokołu*

* Niepotrzebne skreślić

Zestawienie przejechanych kilometrów:

I turnus -  od 08.01.2023 do 15.01.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 59 osób

 

II turnus – od 26.02.2023 do 05.03.2023 r. przewidywana liczba uczestników obozu to około 67 osób, łączna liczba przejechanych kilometrów ……………….

Uwagi : ………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………..

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

      Wykonawca:                                                                                                                         Zamawiający:

……………………………                                                                                                   ……………………………

    Czytelny podpis                                                                                                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

[3] Zgodnie z treścią  art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego :
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04) do dnia 28.12.2022r do godziny 10:00.
Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce Bukowina Tatrzańska Kielce”, numer sprawy ADP.2302.53.2022. Nie otwierać przed 28.12.2022r., godzina 10:00.
Złożenia oferty odbywa się za pomocą środków elektronicznych ( poczta elektroniczna ) na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl