Drukuj

Zapytanie ofertowe

Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce

Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce

  • Znak sprawy: ADP.2302.72.2021
  • Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00
  • Opublikowano: 2022-01-04 14:22:19 przez Marcin Kmieciak


Wynik postepowania ADP.2302.72 2021

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.    „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”  nr sprawy ADP.2302.72.2021”

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)    WZOREK-BUS Marian Wzorek 25-801 Kielce ul. Krakowska 291 z zaoferowaną uśrednioną kwotą brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min  57 os) i busem/autobusem ( min.20 osobowy)  – 8,49 zł brutto (słownie brutto: osiem złotych 49/100 zł). w tym:

1)        cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min 57 osobowy)  – 8,49 zł brutto

2)        cena brutto za 1 km za przejazd 1 busem/autokarem/autobusem ( min 20 osobowy)  – 8,49 zł brutto. W jedynym kryterium najniższa uśredniona cena brutto za 1 kilometr oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 18000 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapraszamy Wykonawcę WZOREK-BUS Marian Wzorek 25-801 Kielce ul. Krakowska 291 do podpisania umowy w terminie 23.12.2021 r. 
Uwaga z dnia 14.12.2021 Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną treść zapytania ofertowego  

Zamawiający uszczegółowił zapisy dotyczące wymogu dysponowania basem min 20 osobowym. 


AKTUALNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 14.12.2021

ADP.2302.72.2021

Kielce, 10.12.2021r.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników obozu zimowego wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce-Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników obozu wraz ze sprzętem narciarskim. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1)     dysponują pojazdami min. ( 3 autokarami/autobusami) spełniającymi normy minimum EURO 3,

wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2007r.,przystosowanymi do przewozu osób z miejscami siedzącymi dla minimum 57 osób ( w tym kierowca i pilot)   dostosowanymi do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego uczestników. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

2)    dysponują pojazdem min. ( 1 busem/autokarem/autobusem ) z miejscami siedzącymi dla min. 20 osób dostosowanymi również do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego spełniającym normy minimum EURO 4, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2011 roku. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

 

1)   III. Termin realizacji zamówienia

 Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz  umową w terminie:   09.01.2022 do 06.03.2022r.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

Podstawą wyboru oferty będzie kryterium – najniższa uśredniona cena brutto za 1 kilometr.

Wykonawca w swojej ofercie powinien podać: cenę brutto za 1 kilometr za autokaru – 57 osobowego, cenę brutto za 1 kilometr za busa/autokaru/autobusu – 20 osobowego oraz uśrednioną cenę brutto za 1 km. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ewentualne opłaty parkingowe.

 

1.Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, według następujących kryteriów:

Kryterium (A)  „uśredniona cena brutto za 1 km przejazdu autokarem i busem” - waga  100%

 

1)Sposób obliczenia wartości punktowej oferty dla kryterium )„Uśredniona cena cena brutto za 1 km przejazdu”

wg. wzoru:

           B

A = ----------- x 100 pkt.

           C

gdzie:

A- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium uśredniona cena za 1 kilometr przejazdu autokarem i busem,

B- najniższa zaoferowana cena,

C- cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2.Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która  uzyska największą liczbę punktów łącznie za kryterium oceny oferty (A).

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów, wezwie  tych Wykonawców do dogrywki cenowej. Oferta cenowa złożona w wyniku dogrywki nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej.

 

V. Termin związania ofertą

 Termin związania  ofertą :  minimum 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego :

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04) do dnia 20.12.2021r do godziny 10:00.

Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce Bukowina Tatrzańska Kielce”,  numer sprawy ADP.2302.72.2021. Nie otwierać przed 20.12.2021r., godzina 10:15.

UWAGA : Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pomocą środków elektronicznych                    ( poczta elektroniczna ) na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

 
VII. Wykonawca winien podać w swojej ofercie
1.Cenę brutto za 1 km za przejazd autokarem. Za 1 km przejazd busem/autokarem oraz wyliczoną uśrednioną cenę
Cena ma obejmować  wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie                       z wymaganiami.

2.Termin wykonania zamówienia.

3.Termin związania ofertą.

 

VIII. Dokumenty które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą

1.Kserokopię KRS lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

2.Opis pojazdów - autokaru i busa (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponuje  i  będzie świadczył usługę Wykonawca. W celu weryfikacji podstawowych informacji o środku transportu. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty numery rejestracyjne  środków transportu którymi będzie wykonywał usługi. Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

3.Oświadczenie Wykonawcy, że pojazdy, którymi dysponuje i którymi będzie świadczył usługę spełniają normę minimum EURO 3  dysponuje minimum 3 autokarami każdy minimum 57 osobowy, każdy  dostosowany do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego. Wszystkie autokary posiadają aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu) swoim okresem obejmujące cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem) oraz są dostosowane do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego uczestników.

4. Oświadczenie Wykonawcy że dysponuje pojazdem min. ( 1 busem/autokarem/autobusem ) z miejscami siedzącymi dla min. 20 osób dostosowanymi również do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego spełniającym normy minimum EURO 4, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2011 roku. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

 

4.Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji  w dokumentach rejestrowych firmy.

Dokumenty muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych (czytelny podpis lub imienna pieczątka z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.

IX. Osoby uprawnione do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349  7365, 
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

 

X. Informacje ogólne

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

2.Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.72.2021.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa transportowa  Kielce-Bukowina Tatrzańska-Kielce” nr ADP.2302.72.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy

3.Wzór umowy

     ZATWIERDZAM

 

…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników obozu zimowego wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce-Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników obozu wraz ze sprzętem narciarskim. 

Lp.

Turnus

Szacunkowa liczba

uczestników obozu

Termin przejazdu

Uwagi

 

1.

I

09.01 -16.01.2022r.

 

130

 

09.01.2022r.

Wyjazd z  uczestnikami obozu I turnusu  z Kielc do Bukowiny Tatrzańskiej ok. godz. 8:00.

Pozostawienie środków transportu w Bukowinie Tatrzańskiej (transport uczestników na stoki)*

2.

I

09.01-16.01.2022r.

130

 

16.01.2022r.

Wyjazd autokarów/busów z uczestnikami obozu I turnusu z Bukowiny Tatrzańskiej do Kielc ok. godz. 11:00.

3.

II

27.02 -06.03.2022r.

 

 

100

 

27.02.2022r.

Wyjazd z uczestnikami obozu II turnusu z Kielc do Bukowiny Tatrzańskiej ok. godz. 8:00.

Pozostawienie środków transportu w Bukowinie Tatrzańskiej (transport uczestników na stoki)*

4.

II

27.02 -06.03.2022r.

100

 

06.03.2022r.

Wyjazd obu autokarów/busów z uczestnikami obozu II turnusu z Bukowiny Tatrzańskiej do Kielc ok. godz. 11:00.

 

*Zamawiający  zastrzega sobie możliwość wyboru takiej ilości  środków transportu  (autokar 57 osobowy lub bus/autokar/autobus min 20 osobowy )  jaka będzie potrzebna na dany wyjazd. Uzależnione to będzie  od faktycznej liczby uczestników danego obozu. Biorąc pod uwagę obostrzenia  dotyczące ilości obłożenia autokaru lub busa ze względów pandemicznych. Zamawiający przyjął że nie będzie potrzebna większa ilość autokarów niż 3 szt. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie pozostawienie wszystkich środków transportu w Bukowinie w celu sprawniejszego dowozu uczestników obozu na stoki. Dokładna liczba uczestników obozu będzie znana na 5 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu.

Zamawiający pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia kierowców pozostających w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zamawiający szacuje, że łączna liczba kilometrów do przejechania wynosić będzie ok. 2000 km.

Terminy organizacji obozów są terminami planowanymi i mogą ulec zmianie w związku z sytuacją pandemiczną w kraju.

W przypadku wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego w kraju zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usług bez ponoszenia kar finansowych.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać aktualnych przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

             OFERTA

                                                                                                  Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach

             ul. Żeromskiego 5

            25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

Numer faksu: ……………………………………………………………………………………….

 

1.Nawiązując do zapytania ofertowego pn.: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”

nr sprawy ADP.2302.72.2021:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami za cenę :

UŚREDNIONA cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min  57 os) i busem/autobusem ( min.20 osobowy)  – …………… zł brutto (słownie brutto: ………………………………zł). w tym:

1)       cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min 57 osobowy)  – …………… zł brutto

2)       cena brutto za 1 km za przejazd 1 busem/autokarem/autobusem ( min 20 osobowy)  – …………… zł brutto

 

Zaoferowana cena  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami , w tym : koszty pozostawienia środków transportu wraz z kierowcami w Bukowinie

Tatrzańskiej na czas trwania obozu, koszty związane opłatami parkingowymi.

 

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Oświadczamy, że pojazdy, którymi dysponujemy i którymi będziemy świadczyć usługi spełniają normy minimum EURO 3. Dysponujemy minimum 3 autokarami każdy minimum 57 osobowy ( w tym kierowca i pilot), Oświadczamy że każdy środek transportu   dostosowany jest do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego. Wszystkie autokary posiadają aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu) swoim okresem obejmujące cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem)

Oświadczam  że dysponuje pojazdem min. ( 1 busem/autokarem/autobusem ) z miejscami siedzącymi dla min. 20 osób dostosowanymi również do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego spełniającym normy minimum EURO 4, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2011 roku. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

 

Dołączmy również opis pojazdów – autokarów i busa (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponujemy  i  będziemy świadczyć usługi.

Pojazd 1 Autokar o numerze rejestracyjnym ( min 57 osobowy)…………………………………………

Pojazd 2  Autokar o numerze rejestracyjnym ( min 57 osobowy)…………………………………………

Pojazd 3 Autokar  o numerze rejestracyjnym  ( min 57 osobowy)…………………………………………

Pojazd 4 Bus/autokar/autobus (min 20 osobowy)  o numerze rejestracyjnym……………………………

 

 

 Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

2.Przyjmujemy do realizacji wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.Termin realizacji zamówienia:  09.01.2022 do 06.03.2022r.

4.Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
. *

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..................................................................  

2. ...........................................................................

Załącznikami do oferty są:

……………………………..

…………………………………………..                                 ……………………………………….

                    /miejscowość, data/                                                        /podpis Wykonawcy/

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

UMOWA NR ADP.2302….2021

zawarta w Kielcach w dniu ………………………..  pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………….. – Kanclerz

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………….., z siedzibą w ……………………. przy ulicy ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k. s. h.), zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………………………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” …………….……..

reprezentowanym przez: ………… ,

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego:

 

§ 1.

1.       Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportowej polegającej na przewożeniu uczestników obozu zimowego na trasie Kielce - Bukowina Tatrzańska – Kielce, oraz w trakcie obozu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią załącznik do niniejszej umowy .

2.       Usługa, o której mowa w ust. 1, świadczona będzie w terminie:

        09.01.2022 r. do 06.03.2022 r.

3.       Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszystkim pasażerom miejsca siedzące, bezpieczne warunki dowozu, we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojazdu  z pełną kulturą obsługi.

4.       Dokładną liczbę uczestników obozu Zamawiający poda Wykonawcy nie później niż 5 dni przed planowanym terminem świadczenia usługi.

5.       Długość trasy liczona będzie od miejsca podstawienia pojazdu.

6.       W przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu zastępczego, spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym
i ofercie Wykonawcy.

7.       W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usługi określonej w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający, jeśli opóźnienie będzie przekraczało 60 min, uprawniony będzie do skorzystania z transportu zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.       W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z transportu zastępczego, stosownie do ust. 7, Strony dokonają rozliczenia w ten sposób, że Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu pełne koszty, jakie ten poniósł z tytułu wykonania usług, w terminie 7 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego rozliczenia poniesionych kosztów.

§ 2.

1.     Strony ustalają, iż usługa świadczona będzie w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2.     Miejsce i godzinę podstawienia pojazdu w wyznaczonym terminie wskaże Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego – ……………………………tel. …………………

3.     Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………………….. tel.………………....... lub e-mail …………………….

4.     W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 3.

1.     Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: 6570234850.

2.     Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: ……………………...

§ 4.

1.     Wykonawca oświadcza, że pojazdy, które będą użyte do przewozu osób posiadają aktualne badania techniczne i są sprawne.

2.     Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną na czas trwania niniejszej umowy licencję na wykonywanie krajowego transportu osób, a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

3.     Wykonawca zapewnia niezbędną dokumentację dla środków transportu oraz ponosi odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie techniczne.

4.     Wykonawca oświadcza niniejszym i zobowiązuje się, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, umożliwiające mu wykonanie usługi określonej w § 1. ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5.

1.     Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po  wykonaniu usługi  na podstawie faktury  wystawionej w oparciu o potwierdzony bezusterkowy protokół odbioru, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów
1 autokarem i stawki odpowiednio za: 1 kilometr brutto ……………….  zł (słownie złotych brutto : ……………………………………..), zgodnie ze złożoną ofertą.

w przypadku usługi realizowanej autokarem  ( min 57 osobowy)kwota brutto ………. Zł w tym podatek VAT

w przypadku usługi realizowanej busem( min 20 osobowy) kwota brutto ……………. Zł w tym podatek VAT

3.     Kwota o której mowa w ust. 2 uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej
w tym opłaty parkingowe, drogowe i nie może ulec zmianie.

4.     Protokół odbioru musi być zatwierdzony przez wszystkich członków komisji odbioru końcowego w skład której wchodzą:

1) przedstawiciele Zamawiającego,

2) przedstawiciel Wykonawcy.

§ 6.

1.       Zapłata  należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2.       Za datę płatności należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

3.       Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności należnych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej.

§ 7.

1.     Strony postanawiają, że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)       Wykonawca płaci kary umowne za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 1000 zł,

2)       Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1000 zł, z wyjątkiem odstąpienia w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 lub
w § 8 ust. 4 umowy.

2.       Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego, niezależnie od kar umownych,

3.       W przypadku złej jakości świadczonych usług Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar
w postaci  potrącania kar umownych z wynagrodzenia za niezgodne z umową świadczenie usługi 
w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Nie więcej jednak niż 1000 zł.

 

 

 

 

§ 8.

1.       Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.       W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.       W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

4.       W przypadku wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego w kraju, uniemożliwiających realizację umowy lub czyniących tę realizację niecelową, w szczególności w przypadku braku możliwości zapewnienia zakwaterowania uczestnikom obozu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

 

§ 9.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu sąd powszechny w Kielcach.

 

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień  publicznych.

 

§ 11.

Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

 

 

 

 

……………………….                                                                                                           ………………………

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                     WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI z dnia …………………………..

Wykonawca : …………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Zamawiający : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Data odbioru: ……………………………………………….

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana należycie, zgodnie z umową nr ADP.2302..…2022z dnia …………………….*

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana nienależycie z przyczyn określonych w uwagach do protokołu*

* Niepotrzebne skreślić

Zestawienie przejechanych kilometrów:

09.01.2022 do 06.03.2022 r.., łączna liczba przejechanych kilometrów ……………….

Uwagi : ………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………..

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

      Wykonawca:                                                                                                                         Zamawiający:

……………………………                                                                                                   ……………………………

    Czytelny podpis                                                                                                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis

 

 

 


POPRZENIA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZED NANIESIENIEM ZMIAN


ADP.2302.72.2021

Kielce, 10.12.2021r.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników obozu zimowego wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce-Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników obozu wraz ze sprzętem narciarskim. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1)     dysponują pojazdami min. ( 3 autokarami) spełniającymi normy minimum EURO 3,

wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2007r.,przystosowanymi do przewozu osób z miejscami siedzącymi dla minimum 57 osób ( w tym kierowca i pilot)   dostosowanymi do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego uczestników. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

2)    dysponują pojazdem min. ( 1 basem ) z miejscami siedzącymi dla min. 20 osób dostosowanymi również do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego spełniającym normy minimum EURO 4, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2011 roku. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

 

1)   III. Termin realizacji zamówienia

 Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz  umową w terminie:   09.01.2022 do 06.03.2022r.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

Podstawą wyboru oferty będzie kryterium – najniższa uśredniona cena brutto za 1 kilometr.

Wykonawca w swojej ofercie powinien podać: cenę brutto za 1 kilometr za autokar, cenę brutto za 1 kilometr za busa oraz uśrednioną cenę brutto za 1 km. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ewentualne opłaty parkingowe.

 

1.Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, według następujących kryteriów:

Kryterium (A)  „uśredniona cena brutto za 1 km przejazdu autokarem i busem” - waga  100%

 

1)Sposób obliczenia wartości punktowej oferty dla kryterium )„Uśredniona cena cena brutto za 1 km przejazdu”

wg. wzoru:

           B

A = ----------- x 100 pkt.

           C

gdzie:

A- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium uśredniona cena za 1 kilometr przejazdu autokarem i busem,

B- najniższa zaoferowana cena,

C- cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2.Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która  uzyska największą liczbę punktów łącznie za kryterium oceny oferty (A).

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów, wezwie  tych Wykonawców do dogrywki cenowej. Oferta cenowa złożona w wyniku dogrywki nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej.

 

V. Termin związania ofertą

 Termin związania  ofertą :  minimum 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego :

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04) do dnia 20.12.2021r do godziny 10:00.

Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce Bukowina Tatrzańska Kielce”,  numer sprawy ADP.2302.72.2021. Nie otwierać przed 20.12.2021r., godzina 10:15.

UWAGA : Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pomocą środków elektronicznych                    ( poczta elektroniczna ) na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

 
VII. Wykonawca winien podać w swojej ofercie
1.Cenę brutto za 1 km za przejazd autokarem. Za 1 km przejazd busem oraz wyliczoną uśrednioną cenę
Cena ma obejmować  wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie                       z wymaganiami.

2.Termin wykonania zamówienia.

3.Termin związania ofertą.

 

VIII. Dokumenty które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą

1.Kserokopię KRS lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

2.Opis pojazdów - autokaru i busa (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponuje  i  będzie świadczył usługę Wykonawca. W celu weryfikacji podstawowych informacji o środku transportu. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty numery rejestracyjne  środków transportu którymi będzie wykonywał usługi. Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

3.Oświadczenie Wykonawcy, że pojazdy, którymi dysponuje i którymi będzie świadczył usługę spełniają normę minimum EURO 3  dysponuje minimum 3 autokarami każdy minimum 57 osobowy, każdy  dostosowany do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego. Wszystkie autokary posiadają aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu) swoim okresem obejmujące cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem) oraz są dostosowane do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego uczestników.

4. Oświadczenie Wykonawcy że dysponuje pojazdem min. ( 1 basem ) z miejscami siedzącymi dla min. 20 osób dostosowanymi również do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego spełniającym normy minimum EURO 4, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2011 roku. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

 

4.Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji  w dokumentach rejestrowych firmy.

Dokumenty muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych (czytelny podpis lub imienna pieczątka z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.

IX. Osoby uprawnione do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349  7365, 
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

 

X. Informacje ogólne

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

2.Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.72.2021.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa transportowa  Kielce-Bukowina Tatrzańska-Kielce” nr ADP.2302.72.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy

3.Wzór umowy

     ZATWIERDZAM

 

…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników obozu zimowego wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce-Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników obozu wraz ze sprzętem narciarskim. 

Lp.

Turnus

Szacunkowa liczba

uczestników obozu

Termin przejazdu

Uwagi

 

1.

I

09.01 -16.01.2022r.

 

130

 

09.01.2022r.

Wyjazd z  uczestnikami obozu I turnusu  z Kielc do Bukowiny Tatrzańskiej ok. godz. 8:00.

Pozostawienie środków transportu w Bukowinie Tatrzańskiej (transport uczestników na stoki)*

2.

I

09.01-16.01.2022r.

130

 

16.01.2022r.

Wyjazd autokarów/busów z uczestnikami obozu I turnusu z Bukowiny Tatrzańskiej do Kielc ok. godz. 11:00.

3.

II

27.02 -06.03.2022r.

 

 

100

 

27.02.2022r.

Wyjazd z uczestnikami obozu II turnusu z Kielc do Bukowiny Tatrzańskiej ok. godz. 8:00.

Pozostawienie środków transportu w Bukowinie Tatrzańskiej (transport uczestników na stoki)*

4.

II

27.02 -06.03.2022r.

100

 

06.03.2022r.

Wyjazd obu autokarów/busów z uczestnikami obozu II turnusu z Bukowiny Tatrzańskiej do Kielc ok. godz. 11:00.

 

*Zamawiający  zastrzega sobie możliwość wyboru takiej ilości  środków transportu  (autokar lub bus )  jaka będzie potrzebna na dany wyjazd. Uzależnione to będzie  od faktycznej liczby uczestników danego obozu. Biorąc pod uwagę obostrzenia  dotyczące ilości obłożenia autokaru lub busa ze względów pandemicznych. Zamawiający przyjął że nie będzie potrzebna większa ilość autokarów niż 3 szt. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie pozostawienie wszystkich środków transportu w Bukowinie w celu sprawniejszego dowozu uczestników obozu na stoki. Dokładna liczba uczestników obozu będzie znana na 5 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu.

Zamawiający pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia kierowców pozostających w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zamawiający szacuje, że łączna liczba kilometrów do przejechania wynosić będzie ok. 2000 km.

Terminy organizacji obozów są terminami planowanymi i mogą ulec zmianie w związku z sytuacją pandemiczną w kraju.

W przypadku wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego w kraju zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usług bez ponoszenia kar finansowych.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać aktualnych przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

             OFERTA

                                                                                                  Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach

             ul. Żeromskiego 5

            25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

Numer faksu: ……………………………………………………………………………………….

 

1.Nawiązując do zapytania ofertowego pn.: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce”

nr sprawy ADP.2302.72.2021:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami za cenę :

UŚREDNIONA cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem i busem – …………… zł brutto (słownie brutto: ………………………………zł). w tym:

1)       cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem  – …………… zł brutto

2)       cena brutto za 1 km za przejazd 1 busem  – …………… zł brutto

 

Zaoferowana cena  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami , w tym : koszty pozostawienia środków transportu wraz z kierowcami w Bukowinie

Tatrzańskiej na czas trwania obozu, koszty związane opłatami parkingowymi.

 

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Oświadczamy, że pojazdy, którymi dysponujemy i którymi będziemy świadczyć usługi spełniają normy minimum EURO 3. Dysponujemy minimum 3 autokarami każdy minimum 57 osobowy ( w tym kierowca i pilot), Oświadczamy że każdy środek transportu   dostosowany jest do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego. Wszystkie autokary posiadają aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu) swoim okresem obejmujące cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem)

Oświadczam  że dysponuje pojazdem min. ( 1 basem ) z miejscami siedzącymi dla min. 20 osób dostosowanymi również do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego spełniającym normy minimum EURO 4, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2011 roku. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

 

Dołączmy również opis pojazdów – autokarów i busa (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponujemy  i  będziemy świadczyć usługi.

Pojazd 1 Autokar o numerze rejestracyjnym …………………………………………

Pojazd 2  Autokar o numerze rejestracyjnym …………………………………………

Pojazd 3 Autokar  o numerze rejestracyjnym …………………………………………

Pojazd 4 Bus  o numerze rejestracyjnym …………………………………………

 

 Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

2.Przyjmujemy do realizacji wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.Termin realizacji zamówienia:  09.01.2022 do 06.03.2022r.

4.Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
. *

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..................................................................  

2. ...........................................................................

Załącznikami do oferty są:

……………………………..

…………………………….

 

…………………………………………..                                 ……………………………………….

                    /miejscowość, data/                                                        /podpis Wykonawcy/

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

UMOWA NR ADP.2302….2021

zawarta w Kielcach w dniu ………………………..  pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………….. – Kanclerz

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………….., z siedzibą w ……………………. przy ulicy ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k. s. h.), zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………………………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” …………….……..

reprezentowanym przez: ………… ,

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego:

 

§ 1.

1.       Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportowej polegającej na przewożeniu uczestników obozu zimowego na trasie Kielce - Bukowina Tatrzańska – Kielce, oraz w trakcie obozu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią załącznik do niniejszej umowy .

2.       Usługa, o której mowa w ust. 1, świadczona będzie w terminie:

        09.01.2022 r. do 06.03.2022 r.

3.       Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszystkim pasażerom miejsca siedzące, bezpieczne warunki dowozu, we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojazdu  z pełną kulturą obsługi.

4.       Dokładną liczbę uczestników obozu Zamawiający poda Wykonawcy nie później niż 5 dni przed planowanym terminem świadczenia usługi.

5.       Długość trasy liczona będzie od miejsca podstawienia pojazdu.

6.       W przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu zastępczego, spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym
i ofercie Wykonawcy.

7.       W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usługi określonej w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający, jeśli opóźnienie będzie przekraczało 60 min, uprawniony będzie do skorzystania z transportu zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.       W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z transportu zastępczego, stosownie do ust. 7, Strony dokonają rozliczenia w ten sposób, że Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu pełne koszty, jakie ten poniósł z tytułu wykonania usług, w terminie 7 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego rozliczenia poniesionych kosztów.

§ 2.

1.     Strony ustalają, iż usługa świadczona będzie w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2.     Miejsce i godzinę podstawienia pojazdu w wyznaczonym terminie wskaże Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego – ……………………………tel. …………………

3.     Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………………….. tel.………………....... lub e-mail …………………….

4.     W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 3.

1.     Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: 6570234850.

2.     Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: ……………………...

§ 4.

1.     Wykonawca oświadcza, że pojazdy, które będą użyte do przewozu osób posiadają aktualne badania techniczne i są sprawne.

2.     Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną na czas trwania niniejszej umowy licencję na wykonywanie krajowego transportu osób, a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

3.     Wykonawca zapewnia niezbędną dokumentację dla środków transportu oraz ponosi odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie techniczne.

4.     Wykonawca oświadcza niniejszym i zobowiązuje się, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, umożliwiające mu wykonanie usługi określonej w § 1. ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5.

1.     Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po  wykonaniu usługi  na podstawie faktury  wystawionej w oparciu o potwierdzony bezusterkowy protokół odbioru, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów
1 autokarem i stawki odpowiednio za: 1 kilometr brutto ……………….  zł (słownie złotych brutto : ……………………………………..), zgodnie ze złożoną ofertą.

w przypadku usługi realizowanej autokarem kwota brutto ……………. Zł w tym podatek VAT

w przypadku usługi realizowanej busem kwota brutto ……………. Zł w tym podatek VAT

3.     Kwota o której mowa w ust. 2 uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej
w tym opłaty parkingowe, drogowe i nie może ulec zmianie.

4.     Protokół odbioru musi być zatwierdzony przez wszystkich członków komisji odbioru końcowego w skład której wchodzą:

1) przedstawiciele Zamawiającego,

2) przedstawiciel Wykonawcy.

§ 6.

1.       Zapłata  należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2.       Za datę płatności należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

3.       Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności należnych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej.

§ 7.

1.     Strony postanawiają, że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)       Wykonawca płaci kary umowne za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 1000 zł,

2)       Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1000 zł, z wyjątkiem odstąpienia w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 lub
w § 8 ust. 4 umowy.

2.       Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego, niezależnie od kar umownych,

3.       W przypadku złej jakości świadczonych usług Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar
w postaci  potrącania kar umownych z wynagrodzenia za niezgodne z umową świadczenie usługi 
w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Nie więcej jednak niż 1000 zł.

 

 

 

 

§ 8.

1.       Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.       W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.       W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

4.       W przypadku wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego w kraju, uniemożliwiających realizację umowy lub czyniących tę realizację niecelową, w szczególności w przypadku braku możliwości zapewnienia zakwaterowania uczestnikom obozu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

 

§ 9.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu sąd powszechny w Kielcach.

 

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień  publicznych.

 

§ 11.

Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

 

 

 

 

……………………….                                                                                                           ………………………

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                     WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI z dnia …………………………..

Wykonawca : …………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Zamawiający : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Data odbioru: ……………………………………………….

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana należycie, zgodnie z umową nr ADP.2302..…2022z dnia …………………….*

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana nienależycie z przyczyn określonych w uwagach do protokołu*

* Niepotrzebne skreślić

Zestawienie przejechanych kilometrów:

09.01.2022 do 06.03.2022 r.., łączna liczba przejechanych kilometrów ……………….

Uwagi : ………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………..

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

      Wykonawca:                                                                                                                         Zamawiający:

……………………………                                                                                                   ……………………………

    Czytelny podpis                                                                                                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis

 

 

 

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego :
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04) do dnia 20.12.2021r do godziny 10:00.
Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce Bukowina Tatrzańska Kielce”, numer sprawy ADP.2302.72.2021. Nie otwierać przed 20.12.2021r., godzina 10:15.
UWAGA : Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pomocą środków elektronicznych ( poczta elektroniczna ) na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365,
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl