Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego

 • Znak sprawy: ADP.2301.20.2021
 • Termin składania ofert: 2021-04-09 10:00
 • Opublikowano: 2021-04-01 15:01:04 przez Marcin Kmieciak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 3497277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl  

 

Numer sprawy: ADP.2302.20.2021

 

Kielce dnia 01.04.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego”.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (liczba części w postepowaniu : 8)  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu sprzętu komputerowego i elektronicznego                      zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

Kod CPV:

Główny 302000001

              30237200-1

 

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić                    z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach.

2. Dostarczone produkty powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

4. Wymagany okres gwarancji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

5. Zamawiający będzie się ubiegał o dokument upoważniający do zastosowania zerowej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do naliczenia VAT zgodnie aktualną/ podstawową stawką podatku VAT na ten sprzęt. W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT a w przypadku otrzymania pisma z MNiSW z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „ zwolnienie z VAT”, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku.

IV. TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.      Zamówienie należy wykonać w terminie max. 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

2. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do jednostek organizacyjnych Uczelni w Kielcach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

 

4. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1. Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

Cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d. Specyfikację techniczną oferowanych produktów.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 09.04.2021 r., do godziny 10:00

2. Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego , numer sprawy ADP.2302.20.2021”. Nie otwierać przed 09.04.2021r., godzina 10:00

 

 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.20.2021.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego” nr ADP.2302.20.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

 

UWAGA: W związku z tym że każdy z pozycji będzie finansowana z różnych źródeł, wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wystawienia  osobnych faktur na każdą z pozycji osobno.

 

                                                                                                                                                    ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                    ……..…………….……………..

                                                                                                                                                    Kanclerz UJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Dostawa dla Instytutu Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

a)    ZPPZ/2021/00493

1)     Dysk HDD 4TB 3.5” typu NAS – 6 szt.

Pojemność: min. 4000 GB

Format: 3.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Pamięć podręczna cache: min. 256 MB

Prędkość obrotowa: 7200 obr./min

Niezawodność MTBF: min. 1 000 000 godz.

Dodatkowe informacje: Zwiększona odporność na drgania, Zgodność z systemami NAS

Gwarancja: min. 60 miesięcy (gwarancja producenta)

 

2)     Dysk SSD 1TB 2.5” typu NAS  - 3 szt.

Przeznaczenie produktu: NAS

Pojemność: min. 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: 2,5" SATA

Prędkość odczytu (maksymalna): min. 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): min. 530 MB/s

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: min. 2 000 000 godz.

Radiator: Nie

Gwarancja: min. 60 miesięcy (gwarancja producenta)

 

3)     Pamięć RAM – 2 szt.

Typ produktu: Pamięć RAM do serwera

Pojemność: 32GB (1x32GB)

Rodzaj pamięci: 288-PIN RDIMM

Typ pamięci: DDR4

Częstotliwość: 2400MHz

Napięcie (Volt):          1.2

Opóźnienie (CL): maks. 17

Rank: 2Rx4

ECC: ECC Registered

 

4)     Karta sieciowa PCIe 10GbE – 2 szt.

Architektura: 10GbE

Złącze: SFP+

Ilość portów: 2

Typ złącza magistrali: PCI Express 3.0 x8

Format: Low Profile

5)     Przewód sieciowy wraz z modułami SFP+  4 szt.

Kabel Pas CPR Cab ETH 10GbE 10Gb/s SFP+

Długość: 2m

 

 

 

 

b)    ZPPZ/2021/00419 i ZPPZ/2021/00420

1)   Tablet graficzny – 3 szt

 

Typ produktu: Tablet piórkowy

Technologia: Rezonans elektromagnetyczny

Wymiany obszaru roboczego min.: 150 x 90 mm

Rozdzielczość min: 100 linii na 1 mm

Poziomy nacisku: 4096

Typ połączenia: USB, Bluetooth

Waga max: 300 g

Typ rysika: Bezbateryjny, bezprzewodowy

Przyciski: ExpressKeys

Wielodotyk: Nie

Zasilanie: Wbudowany akumulator, USB

Zgodność z systemami: Mac OS X, Windows

Akcesoria / Wyposażenie: Wymienne końcówki, pióro Pen 4K, instrukcja obsługi, przewód USB

Kolor: czarny

Gwarancja min.: 24 miesiące

 

 

Część 2 Dostawa dla Instytutu Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

a)    ZPPZ/2021/00424

Zasilacz do laptopa Lenovo  Think Pad 13 cali- 1 szt.

1)    Input 100-240V 1.8A,50-60Hz 2) Output 20V, 3.25A, moc zasilacza 65W Max, wtyk prostokątny (slim tip)

 

b)    ZPPZ/2021/0509

1)     Tablet – 1 szt.

Przekątna ekranu: 10" - 11”

Rozdzielczość ekranu, min: 2100 x 1600

Typ ekranu: IPS

Pamięć Ram, min.: 3GB

Pamięć wbudowana, min: 128 GB

Zainstalowany system operacyjny: iPadOS lub odpowiednik

Czytnik linii papilarnych: Tak

Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Aparat, min 2 szt: 1 x przód, 1 x tył

Dodatkowe informacje: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon

Kolor: Szary lub zbliżony

Gwarancja, min: 12 miesięcy

Rysik dedykowany do tabletu:

Typ połączenia: Bluetooth

2)     Multimedialny projektor komputerowy – 1 szt.

Technologia          LCD

Typ lampy Lampa metalohalogenkowa

Jasność lampy     min.  4000 Ansi Lumen

Rozdzielczość      min. Full HD 1920 x 1080 

Format      16:10 lub 16:9

Kontrast    min.   15000 : 1

Szumy urządzenia           max.   40 dB

Żywotność lampy min.  5000 h

Stosunek projekcji            min. 1.4-2.2 : 1

Korekcja trapezu w poziomie      min. 20 °

Korekcja trapezu w pionie           min. 30 °

Wejścia (minimum)          2 x HDMI (w tym jedno zgodne z MHL),1 x port Ethernet, 1 x RS232,1 x  Composite-Video,1 x USB typu A,1 x USB typu B, 2 x VGA, 1 x 3,5 mm Mini Jack

Wyjścia (minimum)          1 x VGA, 1 x 3,5 mm Mini Jack

Parametry projektora       Zgodność z MHL, Miracast, USB Display; Wbudowany głośnik, obsługa łączności WiFi

Waga produktu     max. 4,5 kg

Wyposażenie        Kabel VGA, Oprogramowanie (CD), wbudowany moduł W-LAN

Gwarancja            min. 36 miesięcy

 

c)     ZPPZ/2021/00576

Tablet ekonomiczny 10” – 1 szt.

• Przekątna ekranu: 10.1 cali, IPS

• Rozdzielczość ekranu min: 1920x1080

• Pamięć RAM min: 3GB

• Pamięć Flash min.: 32GB

• Ilość rdzeni procesora min.: 8

• Modem: 4G LTE

• Aparat fotograficzny: 5 Mpix, lampa błyskowa

• Obsługa kart pamięci: microSD

• Głośniki: stereo

• Pojemność akumulatora min: 5100 mAh

• Komunikacja: microUSB, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth

• System operacyjny: Android 8.0 lub nowszy – lub odpowiednik

• Czujniki: zbliżeniowy, akcelome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 3 Dostawa dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa  UJK

a)    ZPPZ/2021/00482

Laptop ekonomiczny- 1 szt

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 4000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1366 x 768 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2133 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 240 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x

USB 3.0 Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci,

wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 2,5 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby

ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający

poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do

zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą

katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System InformacjiPrawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

 

b)    ZPPZ/2021/00490

1)     Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z mikrofonem – 1 szt.

Typ głośnika   Neodymowe

Czułość [dB]   111

Impedancja [Ω]          32

Pasmo przenoszenia min. [Hz]         20

Pasmo przenoszenia max. [Hz]        20000

Transmisja bezprzewodowa Bluetooth

Dźwięk przestrzenny 7.1

Mikrofon         Tak

Typ mikrofonu            Jednokierunkowy

Czułość mikrofonu [dB]         -40

Pasmo przenoszenia mikrofonu max. [Hz]   10000

Pasmo przenoszenia mikrofonu min. [Hz]    100

Aktywna redukcja szumów    Tak

Złącze            micro USB

Regulacja głośności Tak

Zasięg [m]      Minimum 12

Typ słuchawek           Nauszne

Waga [g]         Mniej niż 350 g.

Gwarancja      24 miesiące

 

 

2)     Mikrofon – 1 szt

 

Gwarancja      2 lata w serwisie sprzedawcy

Rodzaj mikrofonu       pojemnościowy

Kierunkowość kardioidalna

Typ     komputerowy

Komunikacja z urządzeniem przewodowa

Statyw tak (trójnóg)

Złącze 1 x USB

Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz

Czułość mikrofonu     -45 dB

Impedancja mikrofonu           2200 Ohm

Zasilanie         USB z urządzenia

Zawartość zestawu    mikrofon, kosz antywibracyjny, kabel USB, statyw

 

 

3)     Kamera USB – 1 szt.

 

Typ sensora   CCD

Rozdzielczość            1920 x 1080

Kompresja wideo       H.264

Focus Tak

Interfejs i zasilanie     USB

Mikrofon wbudowany            Tak

Funkcja wideokonferencji      Tak

Wyposażenie Zaczep do notebooka

Gwarancja      36 miesięcy

 

Część 4 Dostawa dla Instytutu Chemii  UJK

ZPPZ/2021/00581

Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8100 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 2.2 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

Część 5 Dostawa dla Instytutu Matematyki UJK

ZPPZ/2021/00522 i ZPPZ/2021/00544

1)     Zestaw ekonomiczny, All in One przeznaczony do pracy biurowej i administracyjnej oraz do pracowni komputerowych. – 1 zestaw

Rodzaj: All in One

przekątna ekranu: min. 23.8 cali

rozdzielczość: min. 1920 x 1080

procesor: min. 7100 pkt. w CPU Mark, min. 3 MB Cache

pamięć RAM: min 8 GB, DDR4-2666

dysk twardy: SSD min. 480 GB

karta graficzna: zintegrowana

złącza: 1 x HDMI, min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0

komunikacja: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera

gwarancja: min. 2 lata (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku SSD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i

profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH,

Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Mysz i klawiatura: Klawiatura pełnowymiarowa, układ polski QWERTY, Mysz optyczna USB

2)     Laptop ultrabook 15.6” – 1 szt.

 

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt.

Ekran LCD: przekątna 15,6" cala, matowy, EWV/IPS

Maksymalna wysokość laptopa: 18 mm

Nominalna rozdzielczość: min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4

Dysk twardy: SSD M.2 PCIe o pojemności min. 512 GB

Karta graficzna: zintegrowana

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5

Złącza: min. 4 porty USB w tym min. 1 x USB 3.x oraz 1 x USB Typu-C

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD), wydzielona klawiatura numeryczna, czytnik linii papilarnych

Materiał wykonania: aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Kolor dominujący: Szary / srebrny

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

3)     Przejściówka HDMI – VGA – 1 szt.

Typ: adapter

Standard: HDMI, VGA

Końcówka 1: 1 x HDMI

Końcówka 2: 1 x VGA gniazdo

Kolor: czarny

4)     Ultra Fractal 6 Extended Edition – 1 licencja.

5)     Oprogramowanie „CorelDraw Standard 2020 Edu”, 1 stanowisko

-  lub równoważne spełniające następujące parametry: oprogramowanie służące do tworzenia grafiki wektorowej (od prostych linii i kształtów do skomplikowanych prac), projektowania układów stron (w tym ulotek, broszur, zaawansowanych dokumentów), edycji zdjęć, dające pełną kontrolę nad każdym elementem wyglądu (grafika, tekst, czcionka, itp.),

 

 

 

 

 

 

 

Program umożliwia dobranie koloru wypełnienia lub przezroczystości, eksport plików graficznych, możliwość skorzystania z gotowych do wykorzystania materiałów (grafik wektorowych, zdjęć, czcionek, wypełnień i szablonów). Zapewnia również zgodność z popularnymi formatami plików (GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, CPX, CMX,FILL, TXT, PDF, DOCX, PSD, TIFF i wiele innych),

Oprogramowanie równoważne musi zawierać odpowiedniki modułów (m. in. Shape Edit Tool, Zoom Tool, Curve Tool, Smart Drawing Tool, Rectangle Tool, Ellipse Tool, Object Tool, Shapes Tool, Text Tool, Interactive Tool, Eyedropper Tool Outline Tool oraz inne ). Musi posiadać ich pełną funkcjonalność i być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem CorelDraw Standard 2020 Edu - wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów stworzonych w oprogramowaniu CorelDraw Standard 2020 Edu bez instalowania dodatkowych programów oraz bez utraty jakichkolwiek danych.

 

Część 6 Dostawa dla Instytutu Historii  UJK

a)    ZPPZ/2021/00521 i ZPPZ/2021/00589

b)     Ultrabook – komputer przenośny  - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

c)      Monitor 22” – 1 szt.

Przekątna ekranu: min. 22 cale;

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (Full HD);

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;

Typ matrycy: IPS; Typ podświetlenia: LED; filtrowanie niebieskiego światła i redukcja migotania; Czas reakcji: maks. 5 ms; Jasność [cd/m2]: min. 250;

Kąt widzenia [stopnie]: min. 178 (pion) , 178 (poziom);

Złącza: 1x D-Sub (VGA) , 1x HDMI;

Konstrukcja: możliwy montaż ścienny , Odłączana podstawa , Regulacja kąta pochylenia;

Załączone wyposażenie: Przewód zasilający, przewód sygnałowy;

Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

B) ZPPZ/2021/00535

1) Dysk zewnętrzny – Pamięć przenośna do komputera 1 TB – 2 szt.

Pojemnosć 1000 GB

Format 2,5

Interfejs USB 3.0 – 1 szt ( wstecznie kompatybilne z USB 2.0

Zasilanie przez port USB

Dołączone akcesoria Kabel USB

Gwarancja producenta min 24 miesiące

 

Część 7 Dostawa dla Wydziału Humanistycznego  UJK

a)    ZPPZ/2021/00460

Tablet graficzny- 1 szt.

Rodzaj:     tablet graficzny (piórkowy)

Interfejs i zasilanie:          USB

Obszar roboczy:   254 x 152mm

Rodzaj/Typ pióra: Pasywne

Kąt nachylenia piórka:     60 stopni

Przyciski programowane  minimum 8

Czułość nacisku:  Minimum 8192 poziomów

Rozdzielczość:     5080 LPi

Szybkość odczytu:           266 pkt./sekundę

Precyzyjność:       ±0.254 mm

Zawartość poza tabletem dodatkowe wkłady/końcówki do pióra, Kabel USB,

Waga        Mniej niż 650 g

Gwarancja            Minimum 2 lata

 

b)    ZPPZ/2021/00547

Tablet ekonomiczny 10” – 1 szt

• Przekątna ekranu: 10.1 cali, IPS

• Rozdzielczość ekranu min: 1920x1080

• Pamięć RAM min: 3GB

• Pamięć Flash min.: 32GB

• Ilość rdzeni procesora min.: 8

• Modem: 4G LTE

• Aparat fotograficzny: 5 Mpix, lampa błyskowa

 

 

 

 

 

 

 

• Obsługa kart pamięci: microSD

• Głośniki: stereo

• Pojemność akumulatora min: 5100 mAh

• Komunikacja: microUSB, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth

• System operacyjny: Android 8.0 lub nowszy – lub odpowiednik

• Czujniki: zbliżeniowy, akcelome

 

Część 8 Dostawa dla Instytutu Biologii  UJK

a)    ZPPZ/2021/00386

1)     Pendrive 64 GB – USB 3.02 szt

 

b)    ZPPZ/2021/00444

1)     Prezenter – wskaźnik laserowy z możliwością obsługi pokazów slajdów -  1 szt.

Łączność: bezprzewodowa 2.4GHz

Zasięg: min do 10m

Zasilanie: baterie typu AAA lub AA

Dodatkowe: wskaźnik poziomu naładowania baterii

Interfejs: USB

Czas pracy prezentera na baterii: min. 1000h

Czas pracy wskaźnika na baterii: min. 20h

Kompatybilność: Microsoft Windows 7, 8, 10

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

2)     Pendrive 128 GB – USB 3.0 – 2 szt.

3)     Pendrive 64 GB – USB 3.0 – 2 szt.

4)     Pendrive 32 GB – USB 3.0 – 2 szt.

 

c)     ZPPZ/2021/00540

Dysk zewnętrzny USB SSD – 2 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 2TB

Prędkość odczytu: min. 350MB/s

Prędkość zapisu: min. 350MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

d)    ZPPZ/2021/00626

 

Ultrabook – komputer przenośny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bezpotrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

 

ADP.2302.20.2021                                                                         
                        Kielce dn.14.04.2021

WYNIK
POSTĘPOWANIA ADP.2302.20.2021

            W związku z
zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na
dostawa sprzętu
komputerowego                            
i elektronicznego

W dniu  01.04.2021 r. 
zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni .
Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 09.04.2021 r., do godziny 10:00.

WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY

 

Część 1
Dostawa dla Instytutu Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK ZPPZ/2021/00493,
ZPPZ/2021/00419 i ZPPZ/2021/00420

 


 1. Syriana
  Joanna Fisher
  80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z
  zaoferowaną kwota brutto 11407,02 zł w tym podatek VAT– w
  kryterium cena zdobyła 100 pkt została wybrana jako najkorzystniejsza

 2. Man Complex
  Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 12853,50
  w tym podatek VAT- w kryterium cena zdobyła 88,74 pkt.

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 11200,03 zł

 

Część 2 Dostawa dla Instytutu Fizyki Wydziału
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK ZPPZ/2021/00424, ZPPZ/2021/0509 postępowanie
w tej części zostało unieważnione. Oferta nie spełnia wymagań postawionych
przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego

 


 1. Syriana
  Joanna Fisher
  80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z
  zaoferowaną kwota brutto 11537,40 zł w tym podatek VAT–- oferta
  odrzucona – w zaoferowanym tablecie 2c) brak lampy błyskowej, w
  zaoferowanym projektorze Epson 2255U lampa nie spełnia wymagań
  zamawiającego ( jest 3lcd a nie metalohalogenkowa )

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 11100 zł

 

Część 3 Dostawa dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa  UJK ZPPZ/2021/00482, ZPPZ/2021/00490


 1. Syriana
  Joanna Fisher
  80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z
  zaoferowaną kwota brutto 4071,30 zł w tym podatek VAT – zdobyła 97,12
  pkt

 2. Marksoft
  Marek Kundera
  25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
  zaoferowaną kwota brutto 3954,45 zł w tym podatek VAT w kryterium cena zdobyła 100 pkt została wybrana jako
  najkorzystniejsza

 3. Man
  Complex
  Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 4624,80
  w tym podatek VAT – otrzymała 85,5 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 5053zł

 

Część 4 Dostawa dla Instytutu Chemii 
UJK ZPPZ/2021/00581 – postępowanie w tej części zostało unieważnione.
Żadna z ofert nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego w treści zapytania
ofertowego

1.      Marksoft
Marek Kundera
25-512 Kielce ul. Warszawska
25A z zaoferowaną kwota brutto 3585,45 zł w tym podatek VAT- oferta
odrzucona  - brak wbudowanego portu typu
C

2.     
Syriana Joanna Fisher 80-180 Gdańsk ul. Porębskiego
28/17 z zaoferowaną kwota brutto 3567,00 zł w tym podatek VAT- oferta
odrzucona – brak czytnika kart pamięci

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 4000zł

 

Część 5 Dostawa dla Instytutu Matematyki UJK

ZPPZ/2021/00522 i ZPPZ/2021/00544

1.     
Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwota
brutto 8130,30 zł w tym podatek VAT w kryterium cena zdobyła 100 pkt
została wybrana jako najkorzystniejsza

2.      Syriana Joanna
Fisher
80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17 z zaoferowaną kwota brutto 9446,40
w tym podatek VAT – oferta zdobyła 86 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 8250zł

 

Część 6 Dostawa dla Instytutu Historii  UJK

a)    
ZPPZ/2021/00521
i ZPPZ/2021/00589, B) ZPPZ/2021/00535– postępowanie w tej części zostało
unieważnione. Kwota zaoferowana przez Wykonawca przekracza założony przez
Zamawiającego budżet.

1.     
Forti
Krzysztof Jurek
26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z
zaoferowaną kwota brutto 8400 zł w tym podatek VAT

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 6891,66 zł

 

Część 7 Dostawa dla Wydziału
Humanistycznego  UJK

a)    
ZPPZ/2021/00460
 b) ZPPZ/2021/00547

1)     Man
Complex
Norbert Łapacz, Marek Grzywna
ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 1854,84
w tym podatek VAT w kryterium cena zdobyła 100 pkt została wybrana
jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 1530zł

 

Część 8 Dostawa dla Instytutu Biologii  UJK

a)    
a)  ZPPZ/2021/00386, b) ZPPZ/2021/00444, c) ZPPZ/2021/00540,
d) ZPPZ/2021/00626
– postępowanie w tej części zostało
unieważnione.
Kwota
zaoferowana przez Wykonawca przekracza założony przez Zamawiającego budżet.

 

 

 

1.     
Forti
Krzysztof Jurek
26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z
zaoferowaną kwota brutto 8990 zł w tym podatek VAT

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 6934 zł

 

 

Zapraszamy do podpisania umowy w terminie 16.04.2021 r., następujących
wykonawców:

W części 1 – Syriana
Joanna Fisher
80-180 Gdańsk ul. Porębskiego 28/17

W części 3-   MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

W części 5-   MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

W części 7 -  Man Complex Norbert Łapacz, Marek
Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce

 

W części 2,4,6 i 8
postepowanie zostało unieważnione. Zamówienie należy wykonać w terminie max.
7 dni kalendarzowych
licząc od daty podpisania umowy.  ( max do 23.04.2021 r.)

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 09.04.2021 r., do godziny 10:00
2. Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego , numer sprawy ADP.2302.20.2021”. Nie otwierać przed 09.04.2021r., godzina 10:00


3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl