Drukuj

Zapytanie ofertowe

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2302.34.2022
  • Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00
  • Opublikowano: 2022-09-16 10:13:59 przez Marcin Kmieciak

Zapytanie ofertowe:  ADP.2302.34.2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.

 

Znak: ADP.2302.34.2022                                                                     Kielce, dnia 16.09.2022r.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 1, bez stosowania  przepisów  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,).zwanej dalej „PZP na sukcesywną dostawą artykułów spożywczych dla Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapraszamy do złożenia oferty na sukcesywna dostawę artykułów spożywczych przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Rodzaj produktu

j.m.

Ilość

1.        

Kawa rozpuszczalna Nescafe Gold – słoik 200g

Szt.

130

2.        

Kawa ziarnista do ekspresu Lavazza Rossa, Creme  opakowanie 1kg

Op.

40

3.        

Herbata expresowa Lipton

opakowanie 100 torebek

Op.

30

4.        

Herbata expresowa Dilmah czarna opakowanie 100 torebek 

Op.

30

5.        

Herbata expresowa Dilmah różne rodzaje opakowanie 20 torebek

Op.

40

6.        

Herbata expresowa Dilmah Pick'n'Mix opakowanie 120 torebek

Op.

5

7.        

Herbata expresowa Dilmah Pick'n'Mix  opakowanie 240 torebek

Op.

5

8.        

Herbata liściasta zielona Biofix opakowanie 100g.

Op.

15

9.        

Herbata expresowa Biofix różne smaki, opakowanie 20 torebek

Op.

25

10.     

Napar owocowy z dziką różą Biofix op. 100 g.

Op.

15

11.     

Cukier w saszetkach (opakowanie pudełko 1kg)

Op.

6

12.     

Cukier kryształ, pakowany w torebkach 1kg               

Kg

100

13.     

Mleko zagęszczone Gostyń – karton 0,2 l

Szt.

170

14.     

Mleko zagęszczone Gostyń –karton 0,5l

Szt.

200

15.     

Mleko Łaciate 3,2% - karton 0,5l

Szt.

320

16.     

Cukierki w czekoladzie luz:

 

 

Kg

 

Śliwka w czekoladzie (Solidarność lub Mieszko)

60

Mieszanka wedlowska (WEDEL)

20

Złote praliny (Solidarność)

5

17.     

Ciastka różne ( Wedel, Tago, dr Gerard):

 

 

 

 

Kg

 

Wafle mini

4

Lider szarlotka zdobiona

4

Ciastka domowe kruche

4

Rogaliki w pudrze

4

Ciastka krakowskie

4

Ciastka domowe kruche

15

Słomka ptysiowa

10

Pierniki

10

Delicje Wedel (op.147 g.)

15

18.     

Orzeszki Felix – opakowanie torebka 200g

Szt.

80

19.     

Mieszanka studencka  FELIX- opakowanie  torebka  250g

Szt.

120

20.     

Bakalie, orzechy nerkowca, żurawina itd.

Op.

30

21.     

Woda mineralna gazowana (Buskowianka) PREMIUM - butelka 0,33 l

Szt.

450

22.     

Woda mineralna niegazowana (Buskowianka)PREMIUM – butelka 0,33 l

Szt.

450

23.     

Woda niegazowana Cisowianka  Perlage – butelka 0,7 l

Szt.

100

24.     

Woda gazowana Cisowianka Perlage – butelka 0,7 l

Szt.

100

25.     

Woda mineralna Cisowianka niegazowana – butelka 0,5 l

Szt.

200

26.     

Woda mineralna Cisowianka  gazowana – butelka 0,5 l

Szt.

200

27.     

Woda mineralna Cisowianka gazowana- butelka 1,5 l

Szt.

50

28.     

Woda mineralna Cisowianka niegazowana- butelka 1,5 l 

Szt.

50

29.     

Sok owocowy czarna porzeczka w kartonie HORTEX- 1l

Szt.

50

30.     

Sok owocowy pomarańczowy w kartonie HORTEX- 1l 

Szt.

50

31.     

Sok owocowy wieloowocowy w kartonie HORTEX- 1l 

Szt.

50

32.     

Sok owocowy jabłkowy w kartonie HORTEX- 1l 

Szt.

50

33.     

Sok owocowy czarna porzeczka w kartonie TYMBARK- 1l

Szt.

50

34.     

Sok owocowy pomarańczowy w kartonie TYMBARK- 1l

Szt.

50

35.     

Sok wieloowocowy w kartonie TYMBARK- 1l

Szt.

50

36.     

Sok owocowy jabłkowy w kartonie TYMBARK- 1l

Szt.

50

37.     

Ciastka- Talarki Lajkonik 200 g

Szt.

15

38.     

Ciastka- Lajkonik Mix  200 g

Szt.

15

39.     

Cytryny

Kg

10

40.     

Banany

Kg

5

41.     

Mandarynki

Kg

5

42.     

Winogron

Kg

5

43.     

Nektarynki

Kg

2

44.     

Brzoskwinie

Kg

2

45.     

Śliwki węgierki

Kg

2

46.     

Folia spożywcza

Szt.

10

47.     

Wykałaczki

Szt.

10

48.     

Herbata Ahmad tea

Szt.

5

49.     

Serwetki papierowe

Op.

30

 

II. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienia należy wykonać w terminie: sukcesywnie do 12 miesięcy.

IV. Kryteria wyboru oferty

1.      Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, według następującego kryterium:

Kryterium - Cena 100%

Sposób obliczenia wartości punktowej oferty wg wzoru:

       Cn

C=----------- x 100 pkt.

       Cob

gdzie:

C- ilość punktów przyznanych ofercie,

Cn- najniższa zaoferowana cena,

Cob- cena zaoferowana w ofercie badanej.

2.      Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która  uzyska największą liczbę punktów.

3.      Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi
na fakt, iż złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów za kryterium „cena”, wezwie tych Wykonawców do dogrywki cenowej. Oferta cenowa złożona w wyniku dogrywki nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej.

4.      Wynagrodzenie (zaoferowana cena brutto za całość zamówienia) będzie obejmować wszelkie czynności określone w przedmiocie zamówienia oraz wszelkie wydatki Wykonawcy  poniesione  przez  niego w związku lub w wykonaniu zamówienia.

V. Termin związania ofertą:

 Termin związania  ofertą :  minimum 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.

 

VI. Wykonawca winien podać w swojej ofercie:

 

1.      Cenę brutto za poszczególny asortyment. Cena brutto ma obejmować  wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (w szczególności transport).

2.      Termin związania ofertą.

 

VII. Dokumenty które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalność gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.      Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji 
w dokumentach rejestrowych firmy.

3.      Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych (czytelny podpis lub imienna pieczątka z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. Sposób reprezentacji wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego :

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych) do dnia 23.09.2022 do godziny 10:00.

 

IX. Osoby uprawnione do kontaktu:

 

 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest  Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365,

 e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

X. Informacje ogólne:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa art. spożywczych  nr ADP.2302.34.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy

     ZATWIERDZAM

 

 ………………………Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

 

Nazwa firmy ...............................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................................................

wpisaną do rejestru w ........................................pod numerem...............................................

posiadająca REGON    ...........................................NIP...........................................................

tel.…………………………. e-mail……………………………..

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego (Zapytanie ofertowe, znak ADP.2302.34.2022) realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, bez stosowania  przepisów  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,).zwanej dalej „PZP na sukcesywną dostawą artykułów spożywczych dla Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach, niniejszym składamy ofertę następującej treści:

1.    Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto ………………. (słownie złotych ……………………………..  złotych 00/100. złote ) w tym obowiązujący podatek Vat.

 

 

Lp.

Rodzaj produktu

j.m.

Ilość

Cena brutto za

1szt./1kg/1op.

Wartość brutto

1.        

Kawa rozpuszczalna Nescafe Gold – słoik 200g

Szt.

130

 

 

2.        

Kawa ziarnista do ekspresu Lavazza Rossa, Creme  opakowanie 1kg

Op.

40

 

 

3.        

Herbata expresowa Lipton

opakowanie 100 torebek

Op.

30

 

 

4.        

Herbata expresowa Dilmah czarna opakowanie 100 torebek 

Op.

30

 

 

5.        

Herbata expresowa Dilmah różne rodzaje opakowanie 20 torebek

Op.

40

 

 

6.        

Herbata expresowa Dilmah Pick'n'Mix opakowanie 120 torebek

Op.

5

 

 

7.        

Herbata expresowa Dilmah Pick'n'Mix  opakowanie 240 torebek

Op.

5

 

 

8.        

Herbata liściasta zielona Biofix opakowanie 100g.

Op.

15

 

 

9.        

Herbata expresowa Biofix różne smaki, opakowanie 20 torebek

Op.

25

 

 

10.     

Napar owocowy z dziką różą Biofix op. 100 g.

Op.

15

 

 

11.     

Cukier w saszetkach (opakowanie pudełko 1kg)

Op.

6

 

 

12.     

Cukier kryształ, pakowany w torebkach 1kg                

Kg

100

 

 

13.     

Mleko zagęszczone Gostyń – karton 0,2 l

Szt.

170

 

 

14.     

Mleko zagęszczone Gostyń –karton 0,5l

Szt.

200

 

 

15.     

Mleko Łaciate 3,2% - karton 0,5l

Szt.

320

 

 

16.     

Cukierki w czekoladzie luz:

 

 

Kg

 

 

 

Śliwka w czekoladzie (Solidarność lub Mieszko)

60

 

 

Mieszanka wedlowska (WEDEL)

20

 

 

Złote praliny (Solidarność)

5

 

 

17.     

Ciastka różne ( Wedel, Tago, dr Gerard):

 

 

 

 

Kg

 

 

 

Wafle mini

4

 

 

Lider szarlotka zdobiona

4

 

 

Ciastka domowe kruche

4

 

 

Rogaliki w pudrze

4

 

 

Ciastka krakowskie

4

 

 

Ciastka domowe kruche

15

 

 

Słomka ptysiowa

10

 

 

Pierniki

10

 

 

Delicje Wedel (op.147 g.)

15

 

 

18.     

Orzeszki Felix – opakowanie torebka 200g

Szt.

80

 

 

19.     

Mieszanka studencka  FELIX- opakowanie  torebka  250g

Szt.

120

 

 

20.     

Bakalie, orzechy nerkowca, żurawina itd.

Op.

30

 

 

21.     

Woda mineralna gazowana (Buskowianka) PREMIUM - butelka 0,33 l

Szt.

450

 

 

22.     

Woda mineralna niegazowana (Buskowianka)PREMIUM – butelka 0,33 l

Szt.

450

 

 

23.     

Woda niegazowana Cisowianka  Perlage – butelka 0,7 l

Szt.

100

 

 

24.     

Woda gazowana Cisowianka Perlage – butelka 0,7 l

Szt.

100

 

 

25.     

Woda mineralna Cisowianka niegazowana – butelka 0,5 l

Szt.

200

 

 

26.     

Woda mineralna Cisowianka  gazowana – butelka 0,5 l

Szt.

200

 

 

27.     

Woda mineralna Cisowianka gazowana- butelka 1,5 l

Szt.

50

 

 

28.     

Woda mineralna Cisowianka niegazowana- butelka 1,5 l 

Szt.

50

 

 

29.     

Sok owocowy czarna porzeczka w kartonie HORTEX- 1l

Szt.

50

 

 

30.     

Sok owocowy pomarańczowy w kartonie HORTEX- 1l 

Szt.

50

 

 

31.     

Sok owocowy wieloowocowy w kartonie HORTEX- 1l 

Szt.

50

 

 

32.     

Sok owocowy jabłkowy w kartonie HORTEX- 1l 

Szt.

50

 

 

33.     

Sok owocowy czarna porzeczka w kartonie TYMBARK- 1l

Szt.

50

 

 

34.     

Sok owocowy pomarańczowy w kartonie TYMBARK- 1l

Szt.

50

 

 

35.     

Sok wieloowocowy w kartonie TYMBARK- 1l

Szt.

50

 

 

36.     

Sok owocowy jabłkowy w kartonie TYMBARK- 1l

Szt.

50

 

 

37.     

Ciastka- Talarki Lajkonik 200 g

Szt.

15

 

 

38.     

Ciastka- Lajkonik Mix  200 g

Szt.

15

 

 

39.     

Cytryny

Kg

10

 

 

40.     

Banany

Kg

5

 

 

41.     

Mandarynki

Kg

5

 

 

42.     

Winogron

Kg

5

 

 

43.     

Nektarynki

Kg

2

 

 

44.     

Brzoskwinie

Kg

2

 

 

45.     

Śliwki węgierki

Kg

2

 

 

46.     

Folia spożywcza

Szt.

10

 

 

47.     

Wykałaczki

Szt.

10

 

 

48.     

Herbata Ahmad tea

Szt.

5

 

 

49.     

Serwetki papierowe

Op.

30

 

 

 

Razem:

 

 

 

1.      Termin realizacji zamówienia: zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2.      Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez ………………….. dni.

Załączniki:

1.      ………………………………………….

2.      ………………………………………….

 

 

                                                                …………………………………………………..

         (Data i podpis osoby upoważnionej)
 

 

UMOWA NR ADP.2302…...2022

zawarta w dniu ……..2022 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy
ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

 

dr Aleksandra  Pisarska – Kanclerz

 

a

 

…………………………… zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: Piotra Olchawę

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, bez stosowania  przepisów  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,).zwanej dalej „PZP”. zawarto umowę następującej treści:

 

 

§ 1.

1.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego artykuły spożywcze zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.    Dostawy będą realizowane na telefoniczne zamówienie Zamawiającego, nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Koszt transportu wliczony jest w wynagrodzenie Wykonawcy (obciąża Wykonawcę). Asortyment i termin każdej dostawy Zamawiający będzie określał telefonicznie lub faksem. Dostawa nastąpi w ciągi 1 dnia od momentu zgłoszenia.

3.    Umowa zastaje zawarta na czas określony, tj. na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania lub do wykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.

 

§ 2.

1.       Artykuły należy dostarczyć każdorazowo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

2.       W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wadliwości dostarczonych artykułów, Wykonawca dostarczy w terminie 1 dnia artykuły pozbawione wad na własny koszt.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów spożywczych, których termin przydatności do spożycia wynosi co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego.

§ 4.

1.    Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto ………………. (słownie złotych ……………………………..  złotych 00/100. złote ) w tym obowiązujący podatek Vat.

2.    Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do umowy) będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy.

3.    Zapłata wynagrodzenia za każdą dostawę nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4.    Podstawą wystawienia faktury będą dowody odbioru zamówionych artykułów.

5.    Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek uprawnienia z tytułu  niewyczerpania kwoty,                    o której mowa w ust. 1, w okresie trwania umowy.

6.    W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1, Zamawiający może dokonać zmian ilości poszczególnego rodzaju artykułów spożywczych, określonych w załączniku nr 1 do umowy.

7.    Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej                          z niniejszej umowy:

1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym                   od osób prawnych (Dz. U. z 2021r.poz.1800 z późn.zm.), lub

2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym                           od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

8. W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust. 11, Wykonawca niezwłocznie 

    poinformuje o tym Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

    niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące  rezydencji    

    rzeczywistego właściciela.

 

§ 5.

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb (lub innych) nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

2.    W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 6.

1.    W przypadku opóźnień Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł, za każdy dzień opóźnienia.

2.    W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 ust.1 i 2, będzie dłuższe niż 14 dni, niezależnie od kary umownej, określonej w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niewykonalnej części umowy. Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienia od umowy, niezależnie od prawa dochodzenia kary umownej.

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 

§ 7.

W razie sporu powstałego w związku lub w wykonaniu umowy Zamawiający zobowiązany jest
do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca odmówi wykonania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi
na zgłoszenie roszczenia w terminie 14 dni od zgłoszenia, Zamawiający może wystąpić
do właściwego dla niego Sądu Powszechnego.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

§ 9.

Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą wystąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

 

 

§ 10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 


Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego :
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych) do dnia 23.09.2022 do godziny 10:00.

IX. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365,
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl