Drukuj

Zapytanie ofertowe

świadczenie usługi transportowej dla ok 50 +/-5 uczestników obozu adaptacyjnego, wraz z bagażem na trasie Kielce – Jastrzębia Góra – Kielce

świadczenie usługi transportowej dla ok 50 +/-5 uczestników obozu adaptacyjnego, wraz z bagażem na trasie Kielce – Jastrzębia Góra – Kielce

  • Znak sprawy: ADP.2302.30.2023
  • Termin składania ofert: 2023-08-17 10:00
  • Opublikowano: 2023-08-09 12:55:36 przez Marcin Kmieciak


Wynik postepowania  ADP.2302.30 2023

UNIEWAŻNIENIE

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.   „Świadczenie usługi transportowej dla ok  50 +/-5 uczestników obozu adaptacyjnego, wraz   z bagażem na trasie Kielce – Jastrzębia Góra – Kielce w termie od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00, Kielce, ul. Śląska 11.do 31 sierpnia w godzinach wieczornych.

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)    Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jacek Jopek 28-300 Jędrzejów ul Słodowa 8 z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 11,69 zł brutto, cena 1 km – oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań określonych w OPZ przez Zamawiającego tzn zaoferowany autokar może pomieścić 51 osób wraz z kierowcą, Zamawiający wymagał 50+/5 osób.

2)    Alfa bus sp. z.o.o. 25-516 Kielce ul. Kolberga 9 z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 14 zł brutto, cena 1 km

 

Zamawiający informuje że unieważnia niniejsze postępowanie  gdyż cena oferty najkorzystniejszej przekracza założony przez Zamawiającego budżet.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę brutto 15120 zł ( przewidując że trasa do Jastrzębiej Góry i z powrotem to około 1120 km + 2 wycieczki na miejscu tj. pierwsza do Trójmiasta (150 km) i  druga na Hel ( 90 km) łącznie około 1360 km)

Zamawiający informuje że w dniu 17.08.2023 ogłosi nowe postępowanie na świadczenie opisanej w OPZ usługi nie zmieniając jej terminu.

 

 

Pytania i odpowiedzi

1) czy podczas obozu , kierowca i samochód ma być do dyspozycji, czy też może go nie byc na miejscu, to tydzień czasu więc dniówka kierowcy i postojowe zrobią koszt , który trzeba wliczyć w kilometry , kilometrów pewnie z 1 000 ale /7 dni o 142 km dziennie , czyli tak jakby wyjazd do Opatowa i z powrotem, zatem czy pojazd podczas pobytu musi być do dyspozycji zamawiającego

ODPOWIEDŹ: Musi być na miejscu cały czas zarówno autobus jak i kierowca, w trakcie są przewidziane wycieczki jedna 140 km druga 90 km, ale ich termin będzie uzależniony od realizacji programu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

dysponują pojazdami min. (1 autokarem/autobusem) oraz osobami posiadającymi wymagane uprawnienia  (ilość osób zatrudniona przez Wykonawcę powinna zapewnić zgodne z prawem wykonanie przedmiotu zamówienia) spełniającymi następujące wymagania:

autokar turystyczny w pełni sprawny technicznie, zapewniający komfort podróży całej grupie,  maksymalny wiek pojazdu to 12 lat (rok produkcji od 2011), musi spełniać normę EURO5+
pojazdy wyposażony w: sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, system nawigacji
satelitarnej, WC, sprzęt audio, mikrofon, odtwarzacz DVD, mini barek z napojami gorącymi 
udostępniony dla grupy bezpłatnie, lodówkę, autokar wraz z kierowcą będzie na miejscu i w stałej dyspozycji, pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały pobyt,

kierowca/y powinni posiadać/ją odpowiednie kwalifikacje (prawo jazdy uprawniające do prowadzenia autobusów i przewozu osób, ważne badania psychotechniczne dla kierowców).

 

 

1)   III. Termin realizacji zamówienia

 Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz  umową w terminie:   od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00 do 31 sierpnia w godzinach wieczornych.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

Podstawą wyboru oferty będzie kryterium – najniższa  cena brutto za 1 przejechany kilometr.

Wykonawca w swojej ofercie powinien podać: cenę brutto za 1  przejechany kilometr  autokaru.  Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ewentualne opłaty parkingowe, autostradowe. w czasie pobytu grupy w ośrodku zostanie dla autokaru udostępniony nieodpłatnie parking na terenie obiektu, zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowcy nie będzie zapewnione.

 

1.Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, według następujących kryteriów:

Kryterium (A)  „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem” - waga  100%

 

1) Sposób obliczenia wartości punktowej oferty dla kryterium  „cena  brutto za 1 km przejazdu”

wg. wzoru:

           B

A = ----------- x 100 pkt.

           C

gdzie:

A- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium uśredniona cena za 1 kilometr przejazdu autokarem

B- najniższa zaoferowana cena,

C- cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która  uzyska największą liczbę punktów.

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów, wezwie  tych Wykonawców do dogrywki cenowej. Oferta cenowa złożona w wyniku dogrywki nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej.

 

V. Termin związania ofertą

 Termin związania  ofertą :  minimum 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej

Otwarcie ofert nastąpi  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce                 ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04.) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2023 r do godziny 10:00.

UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.
 
VII. Wykonawca winien podać w swojej ofercie
1.Cenę brutto za 1 km za przejazd autokarem. 
Cena ma obejmować  wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie                       z wymaganiami.

2.Termin wykonania zamówienia.

3.Termin związania ofertą.

 

VIII. Dokumenty które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą

1.Kserokopię KRS lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

2. Opis pojazdu - autokaru  (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponuje  i  będzie świadczył usługę Wykonawca. W celu weryfikacji podstawowych informacji o środku transportu. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty numery rejestracyjne  środków transportu, którymi będzie wykonywał usługi. Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

3.Oświadczenie Wykonawcy, zapewnia autokar turystyczny w pełni sprawny technicznie, zapewniający komfort podróży całej grupie,  maksymalny wiek pojazdu to 12 lat (rok produkcji od 2011), musi spełniać normę EURO5+ pojazdy wyposażony w: sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, system nawigacji satelitarnej, WC, sprzęt audio, mikrofon, odtwarzacz DVD, mini barek z napojami gorącymi   udostępniony dla grupy bezpłatnie, lodówkę, autokar wraz z kierowcą będzie na miejscu i w stałej dyspozycji, pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały pobyt,

Oświadczenie Wykonawcy że  zapewnia kierowcę/ów posiadących odpowiednie kwalifikacje (prawo jazdy uprawniające do prowadzenia autobusów i przewozu osób, ważne badania psychotechniczne dla kierowców).

4. Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji  w dokumentach rejestrowych Wykonawcy.

 

IX. Osoby uprawnione do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349  7365, 

e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej
Otwarcie ofert nastąpi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04.) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2023 r do godziny 10:00.
UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.