Drukuj

Zapytanie ofertowe

Sukcesywna dostawa środków czystości ADP.2302.36.2023

Sukcesywna dostawa środków czystości ADP.2302.36.2023

  • Znak sprawy: ADP.2302.36.2023
  • Termin składania ofert: 2023-09-08 11:00
  • Opublikowano: 2023-08-31 14:35:19 przez Marcin Kmieciak


Wynik postepowania  ADP.2302.36 2023

UNIEWAŻNIENIE

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.   „Sukcesywną dostawę środków czystości”. Numer postepowania: ADP.2302.36.2023

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęła  oferta:

1)    Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk                  ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce z zaoferowaną ceną  111 912,91 zł brutto, oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań określonych przez Zamawiającego tzn. Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał błędną kwotę brutto, taka samą jak w tabeli asortymentowej tylko tam ta  kwota widnieje jako kwota netto. Zamawiający nie jest                     w stanie samodzielnie wyliczyć na podstawie samej kwoty netto jaka będzie całkowita kwota brutto, poszczególne towary maja różane stawki podatku VAT

 

Zamawiający informuje że unieważnia niniejsze postępowanie  
Kielce, dnia 31.08.2023 r

                                                                               ZAPYTANIE  OFERTOWE

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywną dostawę środków czystości”.

Nr postepowania: ADP.2302.36.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1).

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania w uzasadnionych przypadkach.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza skłaniania ofert wariantowych.

 

I.                    DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

 tel.: 41 3497365, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl    

 

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

33763000-6 ręczniki papierowe do rąk

33761000-2 papier toaletowy

33711900-6 mydło,

39832000-3 produkty do zmywania naczyń

39811100-1 odświeżacze powietrza,

39811100-1 detergenty do zmywarek

39224320-7 gąbki

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów higienicznych oraz środków czystości. Dostawy odbywać się będą w godz. 8:00 – 15:00 do ustalenia z Zamawiającym. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał środki czystości do siedziby UJK – do wskazanego pomieszczenia.

 

III.                OPIS WYMAGAŃ oraz Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

 

1.       Dostarczane środki czystości powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz                          z obowiązującymi przepisami.

2.       Wykonawca dostarczy, przedmioty zamówienia do Zamawiającego na własny koszt na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy która stanowi integralny element zapytania.

3.       Wykonawcy winni wykazać że  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną dostawę polegającą na dostarczaniu środków czystości o wartości, co najmniej  50 000 zł brutto. Przez dostawę jest rozumiana umowa terminowa z jednym wykonawcą. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych dostaw                        z załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                               o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

4.       Dodatkowe warunki Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)       Rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia przed wyborem najkorzystniejszej oferty podając uzasadnienie.

b)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lut treści złożonych ofert.

c)        Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału                                       w postępowaniu.

d)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia/ do wyjaśnień tylko       w stosunku do wykonawcy najlepiej ocenionego.

e)       Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

f)         Zasady poprawiania omyłek w ofercie – Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy w ofercie:  oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych;  innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem.

g)       Odrzucenie oferty – Zamawiający zastrzega prawo do odrzucania oferty, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;, wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,  oferta zawiera rażąco niską cenę;

h)       Unieważnienie postępowania – Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;,  jeżeli postepowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

i)         Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę który,                   z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

Uwaga W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza, że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden ze wspólników.

5.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tzn.: Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę który:

1) Jest wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) jest wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) jest wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:   

Termin realizacji: 9 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty                   o jakiej mowa w § 4 ust 1 umowy nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, osoba do kontaktów w sprawie dostaw : Anna Waligórska tel 41 349 7280, Dział Obsługi Nieruchomości

Dokładne terminy dostaw należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym. \

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

 

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według załącznika nr 4 oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3. Aktualny dokument rejestrowy z którego będzie wynikać  umocowanie do podpisania oferty lub adres bezpłatnej bazy danych z której zamawiający samodzielnie pobierze taki dokument.

4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                               z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: − Wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli                   z dokumentów dołączonych do oferty umowy spółki cywilnej nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji, − Wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 

5.  Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym -załącznik nr 2 )

6. Oświadczenie Wykonawcy  nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych                  w rozdziale III pkt 4  litera  „i” tzn. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę który,  z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

 

 

 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim.

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

 

VII. TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres mailowy marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  , do dnia 08.09.2023 r., do godziny 11:00. W temacie maila należy wpisać „Oferta na dostawę środków czystości, nr sprawy ADP.2302.36.2023.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2023 r. o godz. 11:00

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona.

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych                    w zapytaniu ofertowym.

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

2. W ofercie cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

3. Jeżeli w postepowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

IX KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Kryteria oraz sposób dokonania oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto - znaczenie 100%.

Zamawiający przyzna punkty według wzoru:

                                                          najniższa zaoferowana cena brutto

Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------------- x 100 cena

                                                                  ocenianej oferty brutto

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, oferty pozostałe proporcjonalnie mniej.

 

 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl , 2) w zakresie merytorycznym: Anna Waligórska, tel. 41 3497280,

 

4. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenieo ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień  publicznych  z dnia  11 września  2019 r. (Dz.Urz.z2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż:

1) administratorem   Pani/Pana danych   osobowych   jest   Uniwersytet   Jana   Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: − art.  6  ust.1  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który  wiąże  się  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udzielenia zamówienia publicznego. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające  dane osobowe na zlecenie  administratora  w  związku  z  wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a. na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  w  szczególności  podania: daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego);

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  osobowych z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa wart.18 ust. 2 RODO2;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na   podstawie  art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO 

10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11) w przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  może  Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 2. Formularz ofertowy.

 3. Wzór umowy.

4. Wykaz dostaw.

 

                                                                                              ZATWIERDZAM  

 

                                                                                              ………………………..              

                                                                                              KANCLERZ  

 

 

 

 

1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Pełna nazwa firmy:          ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo):        ………………….………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nr KRS: ………………………… NIP:………………………… REGON:…………………………….

Adres poczty elektronicznej:  ……………………………………………………………………………

Numer telefonu :…………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………………..

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

               

                                           FORMULARZ  OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie, prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. :sukcesywna dostawa środków czystości ”.

Nr sprawy ADP.2302.36.2023:

1.     Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za łączną cenę brutto ……………..…..zł, (słownie złotych: ……………………………………… 00/100), w tym należny podatek VAT..….%.

Jako załącznik do formularza ofertowego załączamy wypełniony szczegółowy formularz  (TABELA- formularz asortymentowy)

2.     Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (opisem przedmiotu zamówienia) stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.     Oświadczamy że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia wskazane w rozdziale III pkt 4  litera  „i” tj. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę który,                                  z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

4.     Oświadczam/my, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, i gotowy do użycia, spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: aprobaty techniczne, atesty oraz wszystkie niezbędne dokumenty. Zobowiązujemy się w razie potrzeby i wezwania Zamawiającego  do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę Zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

5.     Zamówienie wykonamy w terminie podanym w treści zapytania ofertowego i projekcie umowy Warunki płatności: Zamawiający ureguluje fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego – przelewem na numer konta bankowego wskazanego na fakturze Wykonawcy.

6.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: …….…..………, tel. kontaktowy ….…………….., email …...………

7.     Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

8.     Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.     Oświadczam/my, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.  Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[1] (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

11.  Osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy są:


…………………………………………., telefon: ………………………………, e-mail: ………………………...

12.  Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ………………. stron.

13.  Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu/e-maila ………………………………………………………...

14.  Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[2]  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[3].

15.  W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

Załącznik do formularza ofertowego:

…………………… dnia …………………. r.

………………………………………………..

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

(WZÓR)

UMOWA Nr ADP.2302…..2023

zawarta w dniu ……………….. 2022 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-369) przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………. – …………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., REGON……………….. NIP…………………zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………….– ………………..

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP …………………wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej  zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) – art. 2 ust. 1 pkt 1).

 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1.        Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości – zwanych dalej produktami, szczegółowo opisanych w załączniku Nr 1 do umowy – Formularzu asortymentowo – cenowym (stanowiącym integralną część umowy), na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2.       Określone w Załączniku nr 1 ilości możliwych do zamówienia produktów podano szacunkowo.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  ilości zamawianych produktów z zachowaniem cen jednostkowych, przy czym minimalna wartość zamówionych środków czystości nie może być niższa niż 70% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1. Z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych produktów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo – asortymentowych w ramach zawartej umowy.

3.       W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1)      dostarczania Produktów do miejsca (pomieszczeń) wskazanych przez Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego,

2)      objęcia dostarczonych Produktów rękojmią,

4.       Wykonawca oświadcza, że Produkty są fabrycznie nowe i nie były używane, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że są jego wyłączną własnością, nie są obciążone żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, że nie podlegają one żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące Produktów, posiadają termin przydatności do użycia nie krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu jak również, że nie są mu znane żadne roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby Produktów.

§ 2.

Terminy i realizacja

1.    Wykonawca będzie realizować przedmiot Umowy w terminie do 9 miesięcy od zawarcia Umowy na własny koszt i ryzyko, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, § 2 ust 2  oraz § 9 ust 2 pkt 4, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1.

2.    Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji poszczególnych dostaw Produktów w terminie trzech dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Zamawiane ilości poszczególnych artykułów mogą się różnić w stosunku do ilości wskazanych w formularzu cenowym,                                   z zastrzeżeniem, że kwota za realizację całości przedmiotu zamówienia nie przekroczy całkowitej  kwoty ceny oferty.

3.    Zamówienie na dostawę, zawierające wyszczególnienie asortymentu i ilości będzie  przesyłane do Wykonawcy za pomocą e-maila w dni robocze, w godzinach od 7:30 - 15:30.

4.    Zamawiający przewiduje, że zamówienia składane będą nie częściej niż 1 raz w tygodniu.

5.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i na własny koszt kompletną partię Produktów do  siedziby Zamawiającego (Magazyn - ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce lub do siedziby jednostki organizacyjnej Dom Studenta Odyseja ul. Śląska 11A, 25-328 Kielce) po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.

6.    Dostawy Produktów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, przy czym Zamawiający ma prawo wyznaczyć inne godziny realizacji przedmiotu Umowy.

7.    Wykonawca przekaże dostawę Produktów zgodnie z zamówieniem i w jakości odpowiadającej zobowiązaniom określonym w ofercie.

8.    Wszelkie koszty dostawy, wydania Zamawiającemu i odebrania przez Zamawiającego Produktów ponosi Wykonawca.

9.    Wydanie Produktów przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego zostaną potwierdzony zaakceptowanym przez Zamawiającego wykazem dostarczonych Produktów, przygotowywanym każdorazowo przez Wykonawcę (dokument WZ). Wykaz będzie podpisany przez osoby upoważnione przez  Zamawiającego i Wykonawcę. Wydanie Produktów uznaje się za dokonane z chwilą podpisania przez Zamawiającego wykazu bez zastrzeżeń.

10.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady i usterki, w szczególności w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem lub w jakości nie odpowiadającej zobowiązaniom określonym w ofercie , nastąpi podpisanie wykazu dostarczonych produktów z uwagami.

11.W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru Produktów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnych z zamówieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania wykazu z uwagami.

12.Zastrzeżenie powyższego terminu nie wyłącza żadnych uprawnień Zamawiającego na wypadek zwłoki w wydaniu przedmiotu Umowy.  

13.W dniu dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad i usterek przez Wykonawcę, Strony przystąpią do ponownego odbioru.

14.Własność przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego skutecznego odbioru.

15.W przypadku gdy Produkty będą przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej, Wykonawca odpowiedzialny jest za jego import, w tym za odprawę celną.

§ 3.

Rękojmia

1.    Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest zgodny ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy oraz, że jest wolny od jakichkolwiek wad.

2.    Domniemywa się, że stwierdzone wady lub usterki dostarczonych Produktów wynikają z przyczyn tkwiących w danym elemencie przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru i leżą po stronie Wykonawcy.

3.    Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi na Produkty, w przypadku gdy okres przydatności do użycia Produktu jest krótszy niż 24 miesiące okres rękojmi jest równy okresowi przydatności produktu do użycia Okres rękojmi rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Zamawiającego wykazu dostarczonych produktów bez uwag.

4.    W przypadku wystąpienia wad Zamawiający zgłosi je Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie do 30 dni po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia na adres e-mail: ……………….. W przypadku zmiany adresu e-mailowego, Wykonawca w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niepowiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach.

5.    W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe produkty na nowe w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady w sposób określony w ust. 4. Rękojmia na wymienione Produkty biegnie na nowo i liczona jest od daty ich odbioru.

§ 4.

Wynagrodzenie i płatność

1.    Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 nie przekroczy kwoty brutto ……………. zł (słownie: …………….. złotych i 00/100), w tym należny podatek VAT.

2.    Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym m.in.: koszty dojazdu, transportu, , ubezpieczenia, rękojmi, marżę Wykonawcy, wszystkie należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia.

3.    W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

4.    Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach,  w wysokości odpowiadającej zrealizowanej wartości dostaw. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego wykazów dostarczonych Produktów, o których mowa w § 2 ust. 9 Umowy, o łącznej wartości wskazanej w zdaniu poprzednim, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

5.     Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.)

6.    Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 5.

Kary umowne

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)      za zwłokę w wykonaniu obowiązku wydania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 10% wartości danej dostawy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 100% wartości dostawy;

2)      za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

3)      za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

4)      z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

3.    Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

4.    Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.    Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego stosownej noty obciążeniowej, 

6.    Ciężar wykazania okoliczności uzasadniającej brak istnienia podstawy do naliczenia kary umownej obciąża Wykonawcę.

 

 

§ 6.

Odstąpienie od Umowy

1.       Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                          o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

2.       Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli:

1)           w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

2)           Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.

3.       Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

4.       W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.

5.       Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.

6.       W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

7.       Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

8.       W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru dostarczonych produktów do dnia odstąpienia od Umowy, oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane dostawy.

9.    Zmawiający może odstąpić od całości lub części Umowy, jeśli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami, lub realizuje Umowę nieprawidłowo lub niestarannie, lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 4 i ust. 5.

§ 7.

Przedstawiciele stron

1.    Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają ze Strony:

1)      Zamawiającego:

Pan/i ………………. – tel. ……………, e-mail: ………………..,

2)      Wykonawcy:

Pan/i ……………….. – tel. ……………., e-mail: ……………..,

2.    Strony mają prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany Umowy.

3.    O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

§ 8.

Oświadczenia Wykonawcy

1.    Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.

2.    Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

3.    W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej, w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego.

4.    Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich.

§ 9.

Zmiana umowy

 

1.    Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:

1)      zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu Produktu, modyfikacja/zmiana parametrów Produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu Towaru równoważnego, tj. Towaru o co najmniej takich samych cechach, co dany Produkt określony w załączniku Nr 1. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego Produktu pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto;

2)      zmniejszenia zakresu realizacji Umowy, jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta Produktu określonego w załączniku Nr 1 do Umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego Produktu Produktem równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację Umowy;

3)      zmiany i/lub ustalenia nowych miejsc dostaw Produktów ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie będzie prowadziło do zmiany cen jednostkowych netto określonych w Umowie. Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego;

4)      zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego;

5)      wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

6)      wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7)      zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty o jakiej mowa w § 4 ust 1 w okresie obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż o 3 miesięcy.

 

2.         Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że niniejsza umowa nie przewiduje konieczności zawierania aneksu w przypadku zaistnienia określonej podstawy prawnej jej zmiany.

3.         Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.

 

§ 10.

Podwykonawcy

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1.       W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).

2.       Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do umowy.

3.       Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej                                       z niniejszej umowy:

1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022r.poz.2587 z późn.zm.), lub

2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.),

- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

4.       W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust.4 Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

5.       Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela, o którym mowa w ust. 3.

6.       Do umowy mają zastosowanie przepisy art 15r i  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023r. poz. 1327 z późn. zm.).

7.       Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8.    Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

9.    W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.

10.Załączniki stanowią integralną część Umowy.

11.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

ZAMAWIAJĄCY                

 

                                                                           WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.”  niniejszym informujemy, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl,

2)       podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4)       podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6)       odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan:

a.       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

b.       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c.        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

9)       nie przysługuje Pani/Panu:

a.       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

10)   posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11)   w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 [1] Zgodnie z treścią  art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[3] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres mailowy marcin.kmieciak@ujk.edu.pl , do dnia 08.09.2023 r., do godziny 11:00. W temacie maila należy wpisać „Oferta na dostawę środków czystości, nr sprawy ADP.2302.36.2023.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2023 r. o godz. 11:00
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.