Drukuj

Zapytanie ofertowe

świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Znak sprawy: ADP.2302.4.2022
 • Termin składania ofert: 2022-04-19 10:00
 • Opublikowano: 2022-04-06 13:31:50 przez Barbara Kotras

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usługi polegającej  na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach ”

Nr postępowania: ADP.2302.4.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1).

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (41) 3497277 , (41) 349 73 32

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

Adres strony internetowej  na której dostępne są dokumenty dotyczące niniejszego postępowania; https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php

ROZDZIAŁ II. SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:

Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę która została najwyżej oceniona zgodnie
z kryteriami oceny ofert przyjętymi w tym zapytaniu i opisanymi w niniejszym dokumencie. 

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Zamawiającym – należy przez to rozumieć  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego dla studentów I, III, IV V, VI roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Przewiduje się że rolę pacjenta standaryzowanego odgrywać będzie min. 6 osób max 12 osób.

2.     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego tj. osoby wcielającej się w rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami, przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza stosownie do sytuacji i potrzeb.

3.       Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:

a)     podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie (u Zamawiającego) wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;

4.     odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie scenariusza symulacji stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 50 max. 100 godzin (h);

5.     Ze względu na charakter wykonywanych czynności Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób realizujących zamówienie w oparciu o umowę o pracę. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej – zamawiający zawrze z wybraną osobą umowę cywilno-prawną.

6.     Celem realizacji zamówienia jest stworzenie realistycznych sytuacji klinicznych dla studentów kierunku lekarskiego.

7.     Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyspozycyjność osoby odgrywającej rolę pacjenta standaryzowanego w celu uczestnictwa w zajęciach ze studentami.

8.     Osoba odgrywająca rolę pacjenta standaryzowanego zobowiązana będzie do:

8.1   podporządkowania się i stosowania w praktyce obowiązujących  u zamawiającego wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;

8.2  Przystąpienia do szkolenia na pacjenta standaryzowanego w wymiarze co najmniej 10 godzin, realizowanego w Collegium Medicum UJK;

8.3  Odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie scenariusza symulacji stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 50 max 100 h (1h=45 minut)

 

POZOSTAŁE  INFORMACJE :

1.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną osobę. Oznacza to że można złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy….. lub dwanaście  osób. Zakłada się że jeden pacjent standaryzowany świadczyć będzie usługę w wymiarze min. 50 max. 100h.  Przy czym należy wziąć pod uwagę fakt, że zajęcia, w tym udział pacjenta standaryzowanego, mogą odbywać się równolegle w różnych rocznikach.

2.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.     Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia ani jego części  podwykonawcy.

4.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wspólny słownik zamówień CPV:

 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 80320000 usługi edukacji medycznej

ROZDZIAŁ IV:  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa świadczona będzie w pomieszczeniach zamawiającego na terenie miasta  Kielce,                             w terminach:

Od daty podpisania umowy:

- w semestrze letnim 2021/2022

-w semestrze zimowym 2022/2023

- w semestrze letnik 2022/2023 – nie dłużej niż do 01.06.2023r.

Szczegółowe terminy uzgodnione zostaną z wykonawcą/wykonawcami wybranym/wybranymi do wykonania usługi.

 

ROZDZIAŁ V:  OPIS WYMAGAŃ

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy : dysponują   min. 1 osobą (kobieta lub mężczyzna) w przedziale wiekowym 18- 60 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, u których nie występują  przeciwwskazania do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego, które  dotyczą zaburzeń psychicznych.

ROZDZIAŁ VI: WYKAZ DOKUMENTÓW:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1.     Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 2, Oferta musi być podpisana przez osobę wymienioną we właściwym rejestrze lub przez pełnomocnika. Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna – oferta musi być podpisana przez tę osobę lub przez jej pełnomocnika.

2.     Formularz pacjenta  stanowiący załącznik nr 3.

3.     Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

4.     Kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie – jeśli dotyczy.

5.     dyplomy i certyfikaty – potwierdzające wykształcenie medyczne osoby/osób które odgrywać będą rolę pacjenta standaryzowanego

6.     certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia – potwierdzających ukończenie szkolenia/kursu aktorskiego osoby/osób które odgrywać będą rolę pacjenta standaryzowanego

7.     Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów

UWAGA: Dokumenty wymienione w punktach 5 i 6 nie podlegają uzupełnieniu, ponieważ służą do przyznawania punktów w kryteriach 2) i 3).

ROZDZIAŁ VII: INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, lub jednej z części.

2.      Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.  Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności,  jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert;  jeżeli jej treść jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego; jeżeli została podpisana przez osobę nieuprawnioną.

3.      Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.       Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.      Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

6.      Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje.

7.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

9.      Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.   Ofertę składaną na piśmie  należy złożyć w  zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum” Znak: ADP.2302.4.2022”

11.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne (lub pocztą elektroniczną) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt  9 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12.   Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

13.   Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz z wyjątkiem  informacji podlegających ochronie danych osobowych (RODO).

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.     Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać za pomocą operatora pocztowego lub drogą elektroniczną (do wyboru przez Wykonawcę) za wyjątkiem umowy, która musi być zawarta w formie pisemnej.

2.     Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.     W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w niniejszym zapytaniu ( ADP.2302.4.2022).

4.     Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                       
Dział Zamówień Publicznych                                                                                                                                       
ul. Żeromskiego5                                                                                                                                                    
25-369 Kielce

lub na adres mailowy: bkotras@ujk.edu.pl

5.     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania do połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert. Na pytania zadanie po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi. Termin na wnoszenie pytań wniosków liczony jest od pierwotnie wskazanego (oznacza to, że zmiana terminu składania ofert nie zmienia terminu na zadawanie pytań/składanie wniosków).

7.     Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,  zamieści na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/dzp/.

8.     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Barbara Kotras,  adres mailowy: j.w.

9.     Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający zamieści  niezwłocznie na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php

ROZDZIAŁ IX: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 - 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna).

lub pocztą elektroniczna na adres email: bkotras@ujk.edu.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 19.04.2022 r. do godziny 10:00.

2.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Kancelaria Ogólna. Koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Świadczenie usługi polegającej  na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum” ADP.2302.4.2022”.

3.     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty) lub w przypadku złożenia oferty  w innym miejscu niż wskazane w punkcie 1.

4.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5;  Dział Zamówień Publicznych.

5.     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

6.     Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.     W przypadku złożenia oferty elektronicznie (na adres mailowy) oferta i załączniki do niej muszą być podpisane podpisem osobistym lub podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

 

ROZDZIAŁ X:  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.   Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie                                   w złotych  polskich.

2.   W ofercie cena ryczałtowa brutto za jedną godzinę lekcyjną (45 minut) musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadząca działalności gospodarczej cena za 1 godzinę lekcyjną musi być ubruttowiona tzn. musi zawierać  należne składki ZUS                     i podatek dochodowy.

3.   Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                          u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                    i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

4.   Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

5.   Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty które związane są z wykonywaniem usługi, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia (np. koszt dotarcia osób do miejsca w którym prowadzone będą zajęcia). Koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

6.   Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny określonej w ofercie. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

7.   Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.     Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

2.     Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena brutto (za 1 godzinę lekcyjną)

60%

60

2

Wykształcenie medyczne

 

 

 

 

 standaryzowanegi

20%

20

3

Szkolenie/kurs aktorski

10%

10

4

Klauzule społeczne

10%

10

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

              Ad.1.) 

                najniższa oferowana cena brutto

              -------------------------------------------------- x  70 pkt

                  cena brutto badanej oferty

Ad.2)

Punkty za kryterium 2) przyznawane będą na podstawie przedstawionych dyplomów i certyfikatów – potwierdzających wykształcenie medyczne

Ad.3)

Punkty za kryterium 3) przyznawane będą na podstawie przedstawionych certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń – potwierdzających ukończenie szkolenia/kursu aktorskiego

Ad.4)

Punkty za kryterium 4 przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach kryteriów oceny ofert  aspekty społeczne.

Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia  z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby na minimum 3/4 etatu, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup  osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                         i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

- osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu           cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680,  z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz.783);

- osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

- osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) na czas realizacji umowy.

Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru:

„Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia zatrudnię na podstawie umowy o pracę                            w wymiarze minimum  ¼ etatu do realizacji przedmiotu zamówienia , która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                          i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

- osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680,  z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz.783);

- osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

- osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Niniejszym obowiązuję się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).”

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 10 punktów;

- brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 10 pkt.

UWAGA : Oświadczenie o którym mowa powyżej nie podlega uzupełnieniu. W przypadku braku oświadczenia  oferta otrzyma 0 punktów.

Ostateczna ocena punktowa (D) wyliczana będzie wg wzoru:

D = (1) + (2) + (3) + (4)

3.     Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w rozdz. XI kryterium oceny ofert.

5.     Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje o wyniku zapytania ofertowego.

6.     Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 5, na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php

ROZDZIAŁ XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZAWARCIE UMOWY

1.     W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

2.     Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje – złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa.

3.     Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

1.     Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik   nr  4 lub 4A.

2.     Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                            w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,                                      w szczególności w poniższych przypadkach: 

1)     zmiany terminu realizacji zamówienia, która może nastąpić na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu, przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, mającego charakter siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych.  Z wnioskiem o zmianę terminu może wystąpić również Zamawiający;

2)     zmiany programu zajęć  w zakresie godzin realizacji usługi, jeżeli jej wykonanie na zasadach określonych w zapytaniu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy;

3)     zmiany osoby wskazanej w ofercie do świadczenie usługi, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała co najmniej takie samo doświadczenie i kwalifikacje, jak osoba wskazana w ofercie. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,                     o których mowa wyżej, Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego/Wykonawcę  i wystąpienia z wnioskiem                                        o dokonanie wskazanej zmiany.

 

ROZDZIAŁ XIV: INFORMACJE OGÓLNE:

1.      Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 - Barbara Kotras, tel. 41 349 72 78, email: bkotras@ujk.edu.pl

3. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień  publicznych  z dnia  11 września  2019 r. (Dz.Urz.z2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż:

1)     administratorem   Pani/Pana danych   osobowych   jest   Uniwersytet   Jana   Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

2)     podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

-       art.  6  ust.1  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4)     podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który  wiąże  się  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udzielenia zamówienia publicznego.

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6)     odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające  dane osobowe na zlecenie  administratora  w  związku  z  wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)     posiada Pani/Pan:

a.      na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w  szczególności  podania: daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego);

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

c.      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  osobowych z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa wart.18 ust. 2 RODO[2];

9)     nie przysługuje Pani/Panu:

a.      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na   podstawie  art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

10)  posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11)  w przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  może  Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1)     Opis przedmiotu zamówienia

2)     Wzór/formularz oferty

3)      Formularz  zgłoszeniowy kandydata

4)     Projekt umowy

4A) Projekt umowy dla osoby fizycznej

5)     Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

ZATWIERDZAM

 

 

 

Załącznik  nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego dla studentów I, III, IV V, VI roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Przewiduje się że rolę pacjenta standaryzowanego odgrywać będzie min.6 osób max. 12 osób

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego tj. osoby wcielającej się w rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami, przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza stosownie do sytuacji i potrzeb.

3.     Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:

a)     podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie (u Zamawiającego) wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;

b)     odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie karty przedmiotu stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 50 godzin max. 100 godzin (h);

4.     Ze względu na charakter wykonywanych czynności Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób realizujących zamówienie w oparciu o umowę o pracę. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej – zamawiający zawrze z wybraną osobą umowę cywilno-prawną.

5.     Celem realizacji zamówienia jest stworzenie realistycznych sytuacji klinicznych dla studentów kierunku lekarskiego.

6.     Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyspozycyjność osoby odgrywającej rolę pacjenta standaryzowanego w celu uczestnictwa w zajęciach ze studentami.

7.     Osoba odgrywająca rolę pacjenta standaryzowanego zobowiązana będzie do:

a.      podporządkowania się i stosowania w praktyce obowiązujących  u zamawiającego wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;

b.     Przystąpienia do szkolenia na pacjenta standaryzowanego w wymiarze co najmniej 10 godzin, realizowanego w Collegium Medicum UJK;

c.      Odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie karty przedmiotu stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min.50 h max 100 h (1h=45 minut).

Załącznik nr 2

Pełna nazwa Wykonawcy:          ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo):        ………………….………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nr KRS: ………………………… NIP/PESEL:………………………… REGON:……………………

Adres poczty elektronicznej:  ………………………………………………………………………

Numer telefonu :……………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

 

FORMULARZ  OFERTOWY

 

1.     W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w Collegium Medicum.” (postępowanie nr ADP.2302.4.2022), przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy  w całości wszystkie warunki zawarte w treści zapytania ofertowego i załączników do tego dokumentu.

2.     Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym treścią zapytania ofertowego i załącznikami do niego za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za 1 godzinę lekcyjną (45 minut)    ………………………zł (słownie złotych: ……………………………);

Uwaga !!!

W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadząca działalności gospodarczej cena za 1 godzinę lekcyjną musi być ubruttowiona tzn. musi zawierać należne składki ZUS i podatek dochodowy.

3.     Składamy ofertę częściową na liczbę osób……….każda osoba w wymiarze ………*                               ( min. 50 h max. 100 h (1h=45 minut);

*wpisać liczbę godzin 50 lub 100

 

4.     Oświadczam, że spełniam/nie spełniam* wymogi określone w SWZ w Rozdziale XI pkt. 2 dotyczące klauzuli społecznej.

*skreślić niewłaściwe  

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „spełniam” do oferty należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XI SWZ

5.     Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

6.     Nie występują wobec mnie/osób przeze mnie wskazanych przeciwwskazania do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego, które dotyczą  zaburzeń psychicznych.

7.     Oświadczam, że jestem / nie jestem mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat: (zaznaczyć jeśli dotyczy)

mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo

5.     INFORMUJEMY, że:

ž     nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

ž     będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

…………………………………………… o wartości netto: …………………………………… zł**

 

(*Zaznaczyć właściwe; **Należy wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz ich wartość netto; jeżeli nie dotyczy  - skreślić).

6.     Ponadto oświadczamy, że:

1)     Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności, będą zgodne z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania będzie zgodny z zakresem objętym ww. zapytaniu i będzie zgodny   z treścią złożonej oferty.

2)     Posiadamy odpowiednią wiedzę i wymagane doświadczenie gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

3)     Spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym ADP.2302.4.2022 r.

4)     Dysponuje/my osobami legitymującymi się doświadczeniem zawodowym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

5)     Załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6)     Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

7.     Informujemy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

 

1……………………………..                                            

      (imię i nazwisko)                                                                                      

 

2………………………….. ...                                            

       (imię i nazwisko)                                                                                  

 

 

                                  dnia                                                                                  

  podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

   woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 3

Wykonawca: ……………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………..

 

 

FORMULARZ  KANDYDATA NA PACJENTA STANDARYZOWANEGO

 dla każdej części/osoby oddzielnie

 

I.                 DANE  KANDYDATA 

Imię (imiona):

 

Nazwisko:

 

Płeć:

 

Kobieta

 

Mężczyzna

Wiek:

 

 

II.             DANE  KONTAKTOWE

 

Numer telefonu kontaktowego:

 

Adres e-mail:

 

 

 

III.           DOŚWIADCZENIE

Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia związane z występowaniem na scenie / odgrywaniem roli?*

Tak

Nie

Jeśli tak, proszę krótko opisać swoje doświadczenia

 

 

 

 

Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia związane z nauczaniem?*

Tak

Nie

Jeśli tak, proszę krótko opisać swoje doświadczenia

 

 

 

 

*zakreślić właściwe

IV. OŚWIADCZENIA  OSOBY KTÓRA SWIADCZYĆ BĘDZIE USŁUGĘ

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiedniej kratce po lewej stronie tabeli):

 

jestem osobą powyżej 18 roku życia

 

jestem osobą gotową do wyuczenia się roli pacjenta i odgrywania jej w sposób powtarzalny

 

nie cierpię na zaburzenia psychiczne

 

wyrażam gotowość do uczestnictwa w zajęciach z elementami badania fizykalnego przeprowadzanego przez studenta (m.in. dotyk, badanie określonych części ciała, zdjęcie ubrań);

 

1.      Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody[3] na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (administrator danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Jestem świadomy/a faktu, że:

1)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

2)     dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody,

3)     dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia;

4)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5)     posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych  w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem,

6)     przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)     w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

Kielce, dnia …………………… r.                                                            ……………………………..

                                                                                                        (czytelny podpis)

Załącznik nr 4                                                     PROJEKT

UMOWA NR ADP.2302…..2022

 

zawarta w dniu ....................2022 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP: 657-02-34-85, Regon: 000001407, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. …………………………………– ………………………………

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………, z siedzibą w …………… przy ulicy …………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………..., NIP:…………., REGON:………… zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………… – ……………………

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) …………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą

w ……………… przy ulicy ………………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:………………

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 z późn. zm. – art. 2 ust. 1 pkt 1) zawarto umowę następującej treści:

 

§ 1.

1.     Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami.

2.     Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera szczegółowy opis zamówienia, który zawarty jest w zapytaniu ofertowym, którego treść stanowi załącznik  do umowy.

3.     Usługa będzie świadczona w semestrze letnim 2021/2022 i zimowym 2022/2023 oraz
w semestrze letnim 2022/2023, od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 1.06.2023r.

4.     Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1

5.     Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe z dnia …….…. wraz                                  z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

6.     Zamawiający ma prawo kontrolować sposób wykonania umowy i domagać się odpowiednich zmian w jej realizacji.

7.     W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń do wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian i poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia.

8.     Wykonawca zobowiązuje się podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów.

9.     Za jednostkę obliczeniową przyjmuje się 45 minut (1 godzina zajęć) pracy według ustalonego planu,  związanego  z realizacją zajęć.

 

§ 2.

1.     Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownymi osobami, niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, zwanymi dalej „osobami wyznaczonymi”.

2.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, czuwać nad prawidłową realizacją umowy zgodnie z programem studiów oraz zasadami bhp, zgodnie z treścią złożonej oferty.

 

§ 3.

1.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę za pomocą osób wyznaczonych i nie może powierzyć jej wykonania w całości lub części innym osobom bez zgody Zamawiającego.

2.     W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania, kontynuacji lub zakończenia usługi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

3.     Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone znają przepisy i zasady bezpieczeństwa                   i higieny pracy i zobowiązują się do ich przestrzegania w miejscu prowadzenia zajęć,                                         a w szczególności do:

1)     wykonywania usługi w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa                                    i higieny pracy,

2)     dbania o należyty stan mienia Zamawiającego oraz o porządek i ład w miejscu wykonywania usługi,

3)     stosowania występujących w miejscu wykonywania usługi, dostępnych środków ochrony zbiorowej, a także używania własnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, o ile charakter wykonywanej usługi tego wymaga,

4)     niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonym u Zamawiającego wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia współpracowników oraz wszystkich osób znajdujących się w rejonie zagrożenia  o grożącym im niebezpieczeństwie.

4.     Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności osób wyznaczonych, realizowane w ramach powierzonego do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania regresowego w przypadku zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

5.     Administratorem danych osobowych osoby wyznaczonej jest Zamawiający. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy oraz w celu jej realizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwia jej zawarcie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas przechowywania tego typu umów, wynikający z przepisów odrębnych. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych. Osoba wyznaczona posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie wyznaczonej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych osoba wyznaczona może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres iod@ujk.edu.pl lub na adres pocztowy Zamawiającego.

6.     W przypadku powierzenia wykonania niniejszej umowy w części lub całości, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, osobie innej niż osoba wyznaczona, przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby innej niż osoba wyznaczona.

§ 4.

1.     Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie ceny za 1 godzinę lekcyjną (45 min.) podaną w ofercie Wykonawcy.

2.     Koszt wykonania usługi (wynagrodzenie wykonawcy) wyniesie brutto:…….…… zł (słownie: ………….. złotych) za każdą godzinę lekcyjną.

 

 

§ 5.

1.     Z tytułu wykonania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone według następującej  formuły: stawka za jedną godzinę lekcyjną (45 minut), podana w § 4 ust. 2 x liczba faktycznie przepracowanych godzin.

2.     Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury miesięcznej, obejmującej okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Do faktury musi być dołączony protokół odbioru usługi potwierdzony przez Strony, zawierający liczbę faktycznie przepracowanych godzin. Faktura zostanie doręczona zamawiającemu w ciągu  7 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

3.     Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, płacone będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru potwierdzonym przez Strony. W przypadku  niezłożenia faktury w terminie wskazanym w ust. 2, konsekwencje późniejszej zapłaty wynagrodzenia obciążają Wykonawcę.

4.     Wykonawca będzie opłacał należne składki ZUS oraz podatki we własnym zakresie.

5.     Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy.

 

§ 6.

1.     Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy (w całości lub części), niezależnie od przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, mimo wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszeń.

2.     W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400,00 zł brutto.

3.     W przypadku każdego nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto.

Przez „nienależyte wykonanie umowy” rozumieć należy m.in. naruszenie przez Wykonawcę ustalonych przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy, zasad realizacji przedmiotu umowy, tj. w szczególności  nieprzestrzeganie ustalonego harmonogramu zajęć.

4.     Uiszczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania obowiązków określonych niniejszą umową.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych                                  z należnego wynagrodzenia Wykonawcy z faktury lub innych ewentualnie wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

6.     Jeżeli zastrzeżona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

7.     Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

8.     Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie 30 dni od powzięcia informacji przez zamawiającego informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie.

 

§ 7.

1.     Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty przy zachowaniu niezmiennej ceny, w szczególności w przypadku:

4)     zmiany terminu realizacji zamówienia, która może nastąpić na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu, przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, mającego charakter siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych.
Z wnioskiem o zmianę terminu może wystąpić również Zamawiający;

5)     zmiany programu zajęć w zakresie godzin realizacji usługi, jeżeli jej wykonanie na zasadach określonych w zapytaniu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy;

6)     zmiany osoby wskazanej w ofercie do świadczenie usługi, pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała co najmniej takie samo doświadczenie i kwalifikacje, jak osoba wskazana w ofercie. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2.     W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego/Wykonawcę  i wystąpienia z wnioskiem
o dokonanie wskazanej zmiany.

 

§ 8.

1.     Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć, ani jemu zapobiec.

2.     Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę.

3.        W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

 

§ 9.

Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie, postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.

 

§ 10.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy na inny podmiot, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

 

§ 11.

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r. poz. 1740
z późn. zm.).

2.     Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.     Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z ze zm.).

§ 12.

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy a nie zostaną rozwiązane w drodze rokowań, będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

 

§ 13.

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden  dla Wykonawcy.

             WYKONAWCA:                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:                                                     

Załączniki do umowy:

1.      Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

2.      Protokół odbioru

3.      Oferta Wykonawcy

Załącznik do umowy

Protokół zdawczo – odbiorczy  - wzór

sporządzony w dniu......................................................................................................................................

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr.........................................................................................................................................

z dnia ………………. w ramach   projektu   pt. …………………….

Wykonawca:  ……………………………………………………………

Przedmiot  umowy:  ………………………………………….

 

Wykonawca  wykonał usługę  pn. ………….   a   Zamawiający:

 

 

Ÿ przyjął     bez   zastrzeżeń stwierdzając, że usługa została  wykonana zgodnie  z zawartą umową.

Ÿ zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy:

………………………………………………………………………………………………

 

LICZBA PRZEPRACOWANYCH GODZIN  ……………………………………….

 

 

…………………………………                                         

Przedstawiciel Zamawiającego

 

 

 

                ………………………………

                       Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4A

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, niezatrudniającej pracowników lub niezawierającej umów ze zleceniobiorcami, oraz dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

UMOWA NR ADP.2302…..2022                                          PROJEKT

 

zawarta w dniu ....................2022 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP: 657-02-34-85, Regon: 000001407, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. …………………………………– ………………………………

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) …………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą

w ……………… przy ulicy ………………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:………………

 

(w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej)

Panią/Panem……………………………………………………………………………………….…..,

zamieszkałą/zamieszkałym w …………………….………………………………………………....,

PESEL…………..………………………………………………………………………………………,

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania ofertowego, bez stosowania  przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – art. 2 ust. 1 pkt 1) zawarto umowę następującej treści:

 

§ 1.

1.     Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami.

2.     Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera szczegółowy opis zamówienia, który zawarty jest w zapytaniu ofertowym, którego treść stanowi załącznik  do umowy.

3.     Usługa będzie świadczona w semestrze letnim 2021/2022 i zimowym 2022/2023 oraz
w semestrze letnim 2022/2023  od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 1.06.2023r.

4.     Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.

5.     Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ………. wraz                                     z załącznikami  oraz oferta Wykonawcy.

6.     Zamawiający ma prawo kontrolować sposób wykonania umowy i domagać się odpowiednich zmian w jej realizacji.

7.     W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń do wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian i poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia.

8.     Wykonawca zobowiązuje się podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów.

9.     Za jednostkę obliczeniową przyjmuje się 45 minut (1 godzina zajęć) pracy według ustalonego planu,  związanego z realizacją zajęć.

 

§ 2.

1.     Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, niezbędne do należytej realizacji umowy.

2.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, czuwać nad prawidłową realizacją umowy zgodnie z programem studiów oraz zasadami bhp, zgodnie z treścią złożonej oferty.

 

§ 3.

1.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę osobiście i nie może jej powierzyć w całości lub części innym  osobom bez zgody Zamawiającego.

2.     W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania, kontynuacji lub zakończenia usługi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym Zamawiającego.

3.     Wykonawca oświadcza, że zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy                                 i zobowiązuje się do ich przestrzegania w miejscu prowadzenia zajęć, a w szczególności do:

1)     wykonywania usługi w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa                              i higieny pracy,

2)     dbania o należyty stan mienia Zamawiającego oraz o porządek i ład w miejscu wykonywania usługi,

3)     stosowania występujących w miejscu wykonywania usługi, dostępnych środków ochrony zbiorowej,a także używania własnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, o ile charakter wykonywanej usługi tego wymaga,

4)     niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonym u Zamawiającego wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia współpracowników oraz wszystkich osób znajdujących się w rejonie zagrożenia                             o grożącym im niebezpieczeństwie.

4.     Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności Wykonawcy, realizowane w ramach powierzonego do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania regresowego
w przypadku zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

5.     Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy oraz w celu jej realizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwia jej zawarcie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas przechowywania tego typu umów, wynikający z przepisów odrębnych. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych. Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Wykonawca może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres iod@ujk.edu.pl lub na adres pocztowy Zamawiającego.

6.     W przypadku powierzenia wykonania niniejszej umowy w części lub całości, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, innej osobie, o której mowa w ust. 1, przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do tej osoby.

 

§ 4.

1.     Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie ceny za 1 godzinę lekcyjną podaną w ofercie Wykonawcy.

2.     Koszt wykonania usługi (wynagrodzenie wykonawcy) wyniesie brutto:…….…… zł (słownie złotych: ………………….. 00/100) za każdą godzinę lekcyjną.

 

§ 5.

1.     Z tytułu wykonania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone według formuły: stawka za jedną godzinę lekcyjną (45 minut), podaną w § 4 ust. 2 x liczba faktycznie przepracowanych godzin.

2.     Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/rachunku, która/y zawiera wykaz liczby faktycznie zrealizowanych godzin i dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

3.     Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy, po należytym
i terminowym wykonaniu czynności zlecenia, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/ na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku, z uzgodnionym przez obie strony zestawieniem miesięcznym liczby faktycznie zrealizowanych godzin za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W przypadku niezłożenia faktury/rachunku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, konsekwencje późniejszej wypłaty wynagrodzenia obciążają Wykonawcę, a wypłata wynagrodzenia z tytułu  umowy przechodzi na kolejny miesiąc kalendarzowy, przy czym wypłata ta będzie zrealizowana przy uwzględnieniu
w zestawieniu godzin za miesiąc  poprzedni, w  którym  nie  zrealizowano wypłaty ze względu na brak doręczenia  zestawienia.

4.     Przedstawione potwierdzenie liczby godzin w formie zestawienia znajdującego się na  fakturze/rachunku wystawionej/go przez Wykonawcę, wyczerpuje ustawowy obowiązek Wykonawcy w zakresie potwierdzania liczby godzin realizowanego zlecenia. Ponadto Strony zgodnie potwierdzają, iż obowiązek Wykonawcy w zakresie potwierdzenia liczby godzin, służy wyłącznie uczynieniu zadość postanowieniom ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w żadnej mierze obowiązek ten nie może być interpretowany jako jeden z podstawowych obowiązków pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
i nie stanowi dodatkowego narzędzia do kontrolowania Wykonawcy, bowiem wolą Stron nie jest i nie było zawarcie umowy o pracę.

5.     Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy.

6.     Wykonawca będzie opłacał należne składki ZUS oraz podatki we własnym zakresie,                                w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej*.

Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nastąpią inne umniejszenia, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie do celów ubezpieczeniowych                                           i podatkowych jako załącznik do niniejszej umowy*.

*(dany zapis znajdzie zastosowanie po wyborze Wykonawcy)

 

§ 6.

1.     Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy (w całości lub części), niezależnie od przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, mimo wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszeń.

2.     W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400,00 zł brutto.

3.     W przypadku każdego nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto.

Przez „nienależyte wykonanie umowy” rozumieć należy m.in. naruszenie przez Wykonawcę ustalonych przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy, zasad realizacji przedmiotu umowy, tj. w szczególności nieprzestrzeganie ustalonego harmonogramu zajęć.

4.     Uiszczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania obowiązków określonych niniejszą umową.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych
z należnego wynagrodzenia Wykonawcy z faktury lub innych ewentualnie wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

6.     Jeżeli zastrzeżona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

7.     Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

8.     Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie 30 dni od powzięcia informacji przez zamawiającego informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie.

 

§ 7.

1.     Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty przy zachowaniu niezmiennej ceny, w szczególności w przypadku:

1)     zmiany terminu realizacji zamówienia, która może nastąpić na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu; przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, mającego charakter siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, powodujących zmianę terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych.                              Z wnioskiem o zmianę terminu może wystąpić również Zamawiający;

2)     zmiany programu zajęć w zakresie godzin realizacji usługi, jeżeli jej wykonanie na zasadach określonych w zapytaniu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub zamawiającego. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2.     W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego/Wykonawcę i wystąpienia z wnioskiem                                 o dokonanie wskazanej zmiany.

 

§ 8.

1.     Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec.

2.     Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę.

3.     W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

 

§ 9.

Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie, postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.

 

§ 10.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy na inny podmiot, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

 

§ 11.

(dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)

1.     Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, w zakresie przedmiotu umowy.

2.     Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie stanu faktycznego, określonego w ust. 1, w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3.     Na Wykonawcy ciąży obowiązek ustalenia ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz przedłożenie druku A 1 w  przypadku gdy ustawodawstwo jest inne niż polskie. Na Wykonawcy ciąży także obowiązek dokonania zapłaty składek w imieniu pracodawcy, zgodnie z art.21 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości obowiązującej w Instytucji Ubezpieczeniowej właściwej dla miejsca zamieszkania Wykonawcy i zgodnego z drukiem A 1, w sytuacji podlegania ustawodawstwu innemu niż polskie.

 

§ 12.

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740                     z późn. zm.).

2.     Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron                                    w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.     Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z ze zm.).

 

§ 13.

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy a nie zostaną rozwiązane w drodze rokowań, będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

 

§ 14.

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden  dla Wykonawcy.

 

    WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY:                                                                       

 

 

Załączniki do umowy:

1.      Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

2.      Protokół odbioru

3.      Oferta Wykonawcy

Załącznik do umowy

Protokół zdawczo – odbiorczy  - wzór

sporządzony w dniu......................................................................................................................................

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr.........................................................................................................................................

z dnia ……………….

Wykonawca:  ……………………………………………………………

Przedmiot  umowy:  ………………………………………….

 

Wykonawca  wykonał usługę  pn. ………….   a   Zamawiający:

 

 

Ÿ przyjął     bez   zastrzeżeń stwierdzając, że usługa została  wykonana zgodnie  z zawartą umową.

Ÿ zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy:

………………………………………………………………………………………………

 

LICZBA PRZEPRACOWANYCH GODZIN  ……………………………………….

 

 

…………………………………                                         

Przedstawiciel Zamawiającego

 

 

 

                ………………………………

                       Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do umowy  ADP.2302….2022

 

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ZATRUDNIONE W UNIWERSYTECIE W  OPARCIU  O UMOWĘ O PRACĘ

                                        

    OŚWIADCZENIE

                                           do umowy zlecenia

                                                    nr ……………………………    zawartej dnia      ….………………………

Nazwisko  i  imię ……………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………

Nr telefonu……………………………………………...       e-mail ………………………………………….

PESEL …………………………………………………………………….      NIP………………………………………………………………………..

Moim identyfikatorem podatkowym jest PESEL / NIP*

Urząd Skarbowy ………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku  bankowego ………………………………………………………………………………………………………………………………                                                          

Adres zamieszkania

Miejscowość ……………………………………. Ulica  .……………………………………. .........

Nr domu/mieszkania ……………………………  Kod pocztowy………………………………….

Poczta …………………………………............ .. Gmina……………………………………………….

Powiat …………………………………………… Województwo…………………………………………

Adres do  korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Miejscowość ……………………………………. Ulica  .……………………………………. .........

Nr domu/mieszkania ……………………………  Kod pocztowy………………………………….

Poczta …………………………………............ .. Gmina……………………………………………….

Powiat …………………………………………… Województwo…………………………………………

Oświadczam, że

 1. Jestem zatrudniony(a) w oparciu o umowę o pracę u innego pracodawcy

o   TAK 

-  a moje wynagrodzenie ze stosunku pracy  wynosi brutto:

o   –co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w okresie umowy

o   –mniej niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w okresie umowy

o     NIE

 1. Przebywam na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym*

 

od…………………………………………………………….             do……………………………………………………………

 

 1. Jestem wykonawcą umowy zlecenia u innego pracodawcy

o   TAK                                                                                                         

umowa została zawarta na okres od………………………………do …………………………….........

i moje  wynagrodzenie stanowiące podstawę do ubezpieczenia społecznego, w każdym m-cu  wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w okresie umowy TAK / NIE*

o   NIE

 1. Jestem ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i opłacam z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

o   TAK        -      STANDARDOWE / PREFERENCYJNE*

o   NIE

 1. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej*/ponadgimnazjalnej*/studentem: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich i nie ukończyłem (am) 26 lat

o   TAK     -         dołączam ksero legitymacji

o   NIE

 1. Jestem emerytem*/rencistą*:

o   TAK ……………………………………………………………………………………………………………

                                                                                            (nr świadczenia, kto wypłaca)

o   NIE

 1. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności:

o   TAK ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(proszę podać stopień niepełnosprawności)

o   NIE

 1. Wnoszę o  objęcie  dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym:

o   TAK

o   NIE

 1. Wnoszę o objęcie  dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:

o   TAK

o   NIE

 1. NFZ (podać symbol) …………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i jestem świadomy odpowiedzialności,  a  o wszelkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia zobowiązuję się powiadomić płatnika na piśmie przed terminem wypłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy. W przypadku podania błędnych informacji, a także w razie nieprzekazania informacji o zmianie danych, które mają wpływ na opłacanie składek zobowiązuję się zwrócić płatnikowi opłacone przez niego do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego  oraz odsetki od całego powstałego zadłużenia.

 

…………………………………………                                      (data i podpis składającego oświadczenie)

 

*Niepotrzebne skreślić

 

                                                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 5

miejscowość, data    ………………………………..

………………………………………………..                                                                      
Nazwa Wykonawcy

………………………………………………
Adres siedziby

                                          OŚWIADCZENIE  O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, że  nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych rozumianych jako wzajemne powiązania  między  Zamawiającym – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach -  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                            i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającymi                                           w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika                                  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia                w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

                                                                                    ……………………………………………..

                                                                                    Czytelny podpis  osoby upoważnionej
                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

 

 [1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego.

[3] Niepotrzebne skreślić

UWAGA:   19.04.2022r.

W kolejnym załączniku (2) zamieszcza się informację z otwarcia ofert

OFERTA WSKAZANA W INFORMACJI ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA 1 OSOBĘ (100 godzin lekcyjnych)

 UWAGA: 20.04.2022r.,

W kolejnym załączniku (3) zamieszcza się informację o wyniku zapytania ofertowego

Barbara Kotras mail : bkotras@ujk.edu.pl