Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa sprzętu i instrumentów muzycznych dla UJK w Kielcach. ADP.2302.52.2022

Dostawa sprzętu i instrumentów muzycznych dla UJK w Kielcach. ADP.2302.52.2022

 • Znak sprawy: ADP.2302.52.2022
 • Termin składania ofert: 2022-12-29 13:00
 • Opublikowano: 2022-12-20 14:35:57 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.52.2022                                                                                 Kielce dn.05.01.2023

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 2 ust 1 pkt 1. ustawy                                        z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę sprzętu i instrumentów muzycznych  dla UJK w Kielcach. ADP.2302.52.2022”

W dniu  20.12.2022 r.  zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 29.12.2022 r., do godziny 13:00. wpłynęła  oferta Wykonawcy:

 

Część 1

Brak ofert

 

Część 2 Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 2 ze względu na brak wystarczających środków finansowych

 

1)    Jacek Kamiński Sklep Muzyczny ul. Królewiecka 25 lok 3-4, 09-402 Płock  z zaoferowana kwotą brutto  9699zł

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto  7843,14  zł

Część 3

1)    Jacek Kamiński Sklep Muzyczny ul. Królewiecka 25 lok 3-4, 09-402 Płock  z zaoferowana kwotą brutto  8599 zł  - oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto  8278,99  zł

Część 4

Brak ofert

 

 

 

Zapraszamy Wykonawcę : Jacek Kamiński Sklep Muzyczny

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części nr 3 i  w jedynym kryterium wyboru ofert (100% cena) zdobyła 100 pkt.,  do podpisania umowy w terminie 10.01.2023 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  


ADP.2302.52.2022                                                                                                      Kielce, dnia 20.12.2022 r.

 

                W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na:  Dostawę sprzętu i instrumentów muzycznych  dla UJK w Kielcach. ADP.2302.52.2022

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

2. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

5. Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie jeżeli środki przeznaczone na realizację zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego  realizację  nie zostały mu przyznane.

6. Dostawa przedmiotu zamówienia  na adres:  Katedra Muzyki Lokalizacja: ul. A. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 349 72 77,

Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php

 

I.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa instrumentów muzycznych ADP.2302.52.2022 – patrz opis przedmiotu zamówienia.

Zakup  realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.

2.Wszystkie urządzenia wraz z oprogramowaniem, akcesoria czy podzespoły muszą być ze sobą kompatybilne, konfiguracja urządzeń musi zapewniać bezawaryjną pracę 

3. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz wszelkie, niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie. Musi  być wyposażony  we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego.

4. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcji obsługi może być zapisana na DVD/ CD lub innym nośniku).

6. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu,  wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia zamawiającego,

 

7 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na warunkach określonych we wzorze projektu umowy.

8.  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji,

9. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej rękojmi .

Uwaga

Jeżeli zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy urządzenia/sprzętu, to dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem  zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się urządzenie/sprzęt wskazany przez zamawiającego. W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny nie jest gorszy od sprzętu wskazanego przez zamawiającego. Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia  spowoduje odrzucenie oferty.

 

II.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

 

III.   WYKAZ DOKUMENTÓW:

a)      kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie.

b)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy

c)        Szczegółowy opis zaproponowanego sprzętu

 

IV.   KRYTERIA OCENY OFERT:

Podstawą wyboru oferty jest najniższa cena  - 100%:

1.        Maksymalną ilość punktów  (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto za całość zamówienia, wg wzoru:  Cena brutto najniższa : Cena brutto badana X 100 pkt= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena.

2.       Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia oraz ewentualny podatek VAT.

3.       Zmawiający odrzuci ofertę, jeśli jest niekompletna, nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym lub wzorze umowy.

4.       Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium  przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

V.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie: 7 dni od daty podpisania umowy.           Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub  utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku  epidemii itp. w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

 

 

 

 

 

 

2.       Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VI.   TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać do dnia 29. 12.2022., do godziny 13:00.  

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, papierowej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04  lub elektronicznie na adres e:mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  w takim przypadku ofertę należy podpisać podpisem elektronicznym (kwalifikowany, zaufany lub osobistym) Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy/formularz spełnienia wymagań, sporządzony wg załącznika  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i informacji lub adres bezpłatnej bazy danych z której Zamawiający pobierze samodzielnie dokument rejestrowy, o którym mowa powyżej. 

Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii.

 Ofertę w formie pisemnej  wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę Instrumentów muzycznych ”, numer sprawy ADP.2302.52.2022. Nie otwierać przed 29.12.2022r., godzina 13:00.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu (czytelny podpis lub imienna pieczątka z parafą – w wersji papierowej lub podpis elektroniczny w przypadku składania oferty elektronicznie). Sposób reprezentacji Wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

 

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania.

1.                        Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest  tel. 41 349 73 65, e-mail: Marcin Kmieciak marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.,

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel.: 41/3497200;

2)    administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)    posiada Pani/Pan:

a)          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9)    nie przysługuje Pani/Panu:

a)        w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

 

c)        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

10)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną

 

                                                              

                                                                                                              

 

                                                                                                                                 ZATWIERDZIŁ  KANCLERZ   UJK

                                                                                                                     dr Aleksandra Pisarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 STAGE PIANO YAMAHA Z OSPRZĘTEM

 

1)      Stage piano YAMAHA CP88 – 2 szt.

 

Klawiatura:

Ilość klawiszy: 88

Typ klawiatury: klawiatura ważona, ze zróżnicowanym poziomem ważenia (cięższe w niskich rejestrach, lżejsze – w wysokich rejestrach), np. Natural Wood Graded Hammer

Rodzaj syntezy dźwięku: AWM2, polifonia 128-głosowa

Brzmienia / barwy: minimum 50

Pulpit nutowy

Sustain pedal

Możliwość pracy z programem Live Set

Efekty:

Procesor DSP: Delay (analogowy i cyfrowy), Reverb (Hall)

3-pasmowy equalizer

Kontrolery: pitch bend i modulation

Efekty:

a)       Piano: 2 systemy (1: Damper Resonance; 2) Compressor, Distortion, Drive, Chorus)

b)      E. Piano: 3 systemy (1: Drive / 2: Auto Pan, Tremolo, Ring Modulator, Touch Wah, Pedal Wah, Compressor / 3: Chorus1, Chorus2, Flanger, Phaser1, Phaser2, Phaser3)

c)       Sub: 1 system (Chorus/Flanger, Rotary Speaker, Tremolo, Distortion)

Złącza:

Wyjścia liniowe: 1 - [L/mono]/[R] (2 x jack 6.3 mm), 2 - [L]/[R] (2 gniazda typu XLR)

Wyjście słuchawkowe: jack 6,3 mm

Wejście Aux: [L]/mono; [R] 2 x jack 6.3 mm

Wejście dla kontrolerów nożnych: 4 sztuki (2x foot controller, 2x foot controller)

Złącze MIDI (In/Out)

Porty USB: To host i To device

Wyświetlacz LCD: minimalna rozdzielczość 128 x 64

Wymiary: szerokość: 1250-1350 mm; wysokość: 130-145 mm; głębokość: 350-370 mm

Waga: 17,5-20 kg

 

 

 

2)      Statyw pod stage piano K&M 18820 Omega Pro BK – 2 szt.

 

1.       Preferowany kolor: czarny

2.       Materiał: stal

3.       Nośność: powyżej 70 kg

4.       Regulacja wysokości: sprężynowe pokrętło zaciskowe

5.       Regulowane wsporniki górne: szerokość podparcia powyżej 70 cm

6.       Wysokość minimalna: powyżej 55 cm

7.       Wysokość maksymalna: powyżej 95 cm

8.       Wysokość minimalna: powyżej 55 cm

9.       Szerokość: powyżej 90 cm

 

 

 

3)      Yamaha SC-CP88 - Soft Case – 2 szt.

 

 1. Pokrowiec na Stage piano YAMAHA CP88
 2. Preferowany kolor: czarny
 3. Kółka transportowe zamontowane na stałe
 4. Zamykanie na suwak
 5. Uchwyt do przenoszenia


 

 

CZĘŚĆ 2 GITARY

1)      Gitara akustyczna FURCH Blue Master’s Gc-CM – 1 szt.

 

 1. Preferowany kolor: Natural
 2. Wykończenie: Open Pore
 3. Typ: Grand Auditorium
 4. Korpus z litego drewna
 5. Płyta przednia: lity cedr
 6. Płyta tylna: lity mahoń
 7. Boki: lity mahoń
 8. Szyjka: mahoń lub heban
 9. Menzura: 650 mm
 10. Ilość progów: minimum 20
 11. Gryf: heban lub mahoń
 12. Mostek: heban
 13. Próg zerowy: TusQ 45 mm
 14. Przetwornik: Tak
 15. Rodzaj przetwornika: Piezo
 16. Model elektroniczny: LR Baggs Stage pro Element
 17. Sterowanie: Vol, Bass, Mid, Treb, Notch, Phase, Tune
 18. Zintegrowany tuner

 

 

 

 

2)      Gitara elektryczna FENDER PLAYER STRATOCASTER MN BCR – 1 szt.

 

1.       Wykończenie: połysk

2.       Typ: Stratocaster

3.       Pudło: olcha

4.       Szyjka: klon

5.       Profil szyjki: Modern C

6.       Menzura: 648 mm

7.       Promień: 9,5 "

8.       Ilość progów: minimum 22

9.       Rozmiar progu zerowego: 42 mm

10.   Gryf: klon

11.   Konfiguracja przetworników: S-S-S

12.   Przetworniki: 3x New Player Single-Coil

13.   Sterowanie: 1x Volume, 2x Tone

14.   Przełącznik: 5 pozycyjny

15.   Mostek: Tremolo jednostronne

16.   Tunery: Standard Cast/Sealed

17.   Hardware: Chrom/Nikiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3  MIKSER

 

Mikser BEHRINGER X32 Producer – 1 szt.

1.       40-kanałowy, 25-busowy mikser cyfrowy do zastosowań Studio i Live

2.       Nie więcej niż16 w pełni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych Midas

3.       17 w pełni zautomatyzowanych zmotoryzowanych suwaków 100 mm

4.       8 wyjść XLR

5.       6 wejść/wyjść liniowych

6.       Złącze słuchawkowe

7.       Sekcja talkback z wejściem XLR na mikrofon

8.       32 x 32-kanałowy interfejs audio USB 2.0, ze sterowaniem DAW emulującym HUI i Mackie Control

9.       Kolorowy wyświetlacz TFT

10.    Main LCR, 6 szyn matrix i 16 szyn miks, 6-pasmowy korektor parametryczny, 8 grup DCA i 6 mute group

11.    Wirtualny rack FX z 8 slotami FX True-stereo

12.    40-bitowy procesor DSP zmiennoprzecinkowy

13.    Wymiary: nie więcej niż 490 mm x 506 mm x 163 mm

14.    Waga: nie więcej niż 11,4kg

 

 

 

CZĘŚĆ 4 MIKROFONY

 

 

 

1)      Mikrofon pojemnościowy Neumann TLM 103 – 1 szt.

 1. Charakterystyka: kardioidalna
 2. Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz
 3. Impedancja znamionowa: nie więcej niz50 Ohms
 4. Równoważny SPL CCIR 468-3: 17.5 dB
 5. Równoważny SPL DIN/IEC 651: 7 dB-A
 6. Stosunek sygnału do szumu: CCIR 468-3 - 76.5 dB, DIN/IEC 651 - 87 dB
 7. Maksymalne SPL dla THD nie większe niż 0.5%: 138dB
 8. Dynamika wzm. mikrofonowego: DIN/IEC 651: 131dB
 9. Gniazdo: XLR

 

 

 

2)      Mikrofon Audio Technica ATM350U – 3 szt.

 1. Kardioidalny mikrofon pojemnościowy
 2. Akcesoria dodatkowe: moduł zasilania; uniwersalny uchwyt zaciskowy, 5-calowa gęsia szyja uchwyt skrzypcowy (zapięcie na rzep); ochronny futerał transportowy
 3. Wkładka: Back-plate o stałym ładowaniu, kondensator o stałej polaryzacji

 

 1. Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna
 2. Pasmo przenoszenia: co najmniej 40 – 20 000 Hz
 3. Filtr niskich częstotliwości: 80 Hz, 12 dB/oktawę
 4. Czułość przy otwartym obwodzie: -49 dB (3.5 mV) re 1V przy 1 Pa
 5. Maksymalny poziom dźwięku na wejściu: 159 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.
 6. Zakres dynamiki: nie mniej niz130 dB, 1 kHz przy maks. SPL
 7. Stosunek sygnał/szum: nie więcej niż 65 dB, 1 kHz przy 1 Pa
 8. Przełączniki: Flat, roll-off
 9. Kabel: ok. 4 m długości (na stałe przymocowany do mikrofonu), średnica 3,2 mm, 2-żyłowy ekranowany kabel z wtyczką typu HIROSE HR10
 10. Złącze wyjściowe modułu zasilania: zintegrowane 3-pinowe złącze typu XLRM

 

 

 

 

3)      Słuchawki studyjne Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm – 3 szt.

 1. Przetworniki: dynamiczne, zamknięte
 2. Typ: zamknięte (konstrukcja wokółuszna)
 3. Pasmo przenoszenia: nie mniejsza od 5 - 35 000 Hz
 4. Nominalne natężenie dźwięku: 96 dB
 5. Impedancja: nie większa 32 Ohm
 6. Membrany: nie mniejsze od 40 mm
 7. Przewód: prosty powyżej 140 cm
 8. Połączenie: jack 3,5 mm stereo z przejściówką jack 6,3 mm
 9. Waga nie większa niż 270 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................

 /pieczęć Wykonawcy/

(WZÓR)

FORMULARZ  OFERTOWY/FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Oferent:

1. Pełna nazwa Wykonawcy:

………………............................................................................................................................

2. Dokładny adres Wykonawcy: …..…………………………………………………………......................................................

3. NIP, REGON……………………………………………………………………………………………

4. Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………

5. Adres e – mail: …………………………………………………………………………………………………

                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2022r. nr ADP.2302.52.2022 dotyczące zamówienia publicznego  pn. „Dostawa instrumentów muzycznych  dla UJK w Kielcach,  niniejszym składamy ofertę następującej treści:

 

Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym w

W części 1

W łącznej kwocie brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT. w tym:

1)      Stage piano YAMAHA CP88  - 2 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

2)      Statyw pod stage piano K&M 18820 Omega Pro BK – 2 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

3)      Yamaha SC-CP88 - Soft Case – 2 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

 

W części 2

W łącznej kwocie brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT. w tym:

1)      Gitara akustyczna FURCH Blue Master’s Gc-CM – 1 szt.  za kwotę  brutto..........…….............zł

2)      Gitara elektryczna FENDER PLAYER STRATOCASTER MN BCR – 1 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

W części 3

Mikser BEHRINGER X32 Producer  - 1 szt. za kwotę brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT. w tym:

W części 4

W łącznej kwocie brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT. w tym:

1)      Mikrofon pojemnościowy Neumann TLM 103 – 1 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

2)      Mikrofon Audio Technica ATM350U – 3 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

 

 

3)      Słuchawki studyjne Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm – 3 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

 

Do oferty dołączamy Szczegółowy opis zaproponowanego sprzętu

 

1.   Zamówienie wykonamy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

2.   Na oferowane  urządzenie udzielamy  …………..miesięcznej gwarancji

3.   Na oferowane urządzenie udzielamy 24 miesięcznej rękojmi

4.   Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.

5.       Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

 

6.       Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za dostarczany przedmiot zamówienia w terminie 30 dni, od momentu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.       Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.       Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

       ............................................................... tel. .................................... e-mail. .....................

7. Informujemy, że dokumenty rejestrowe znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

ž      https://prod.ceidg.gov.pl

ž      https://ems.ms.gov.pl

 

 

 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. [2]

9.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp  oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[3] (Dz. U.  poz. 835)

 

 

10. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..................................................................  

2. ...........................................................................

 

 

…………………………………………..                                                                     ……………………………………….

     /miejscowość, data/                                                                                              /podpis Wykonawcy/                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

(WZÓR)

 

UMOWA NR ADP.2302…..2022

zawarta w dniu ……………….. 2022 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-369) przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………. – …………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .........................., REGON……………….. NIP…………………zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………….– ………………..

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ........................................, przedsiębiorcą działającym pod firmą .......................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP ………………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania ofertowego, bez stosowania  przepisów  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – art. 2 ust. 1 pkt 1) zawarto umowę następującej treści:

 

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa instrumentów muzycznych dla UJK w Kielcach. Przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie z wymaganiami i ilościami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi integralną część umowy.

2. Zakup  realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

§ 2.

TERMIN REALIZACJI

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z terminami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofercie wykonawcy,  tj. ………. dni od daty podpisania umowy

 

 

 

 

 

§ 3.

                                                          SPOSÓB REALIZACJI

1.       Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy do Katedry Muzyki ul. A. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce , po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.

2.       Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy niezgodnego co do ilości lub jakości.

3.       Wykonawca na przedmiot umowy udziela …………. miesięcznej gwarancji oraz ……………… miesięcznej rękojmi.

4.       W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie dokonane elektronicznie na następujący adres e-mail: ……………………….. Domniemywa się, że stwierdzone wady przedmiotu umowy wynikają z przyczyn tkwiących w danym elemencie przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru  i leżą po stronie Wykonawcy.

5.       Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają:

   1) ze strony Wykonawcy

       - ………………………………… tel. …………………………. e-mail:…………………………..

   2) ze strony Zamawiającego:

        - ………………………………… tel. ………………………… e-mail:…………………………..

§ 4.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.       Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto: ………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………00/100), w tym należny podatek VAT.

2.       Zamawiający dokona całkowitego rozliczenia za faktycznie dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

3.       Ceny określone w ofercie Wykonawcy na przedmiot umowy obejmują wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz nie podlegają zmianom do końca realizacji umowy.

4.       Dane płatnika – Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 369 Kielce,

ul. Żeromskiego 5, NIP 6570234850.

5.       Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na nr konta bankowego wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Stron.

6.       Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.       Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP ………………..

8.       Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 w okresie trwania umowy.

9.       Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT,  posiada NIP 657-02-34-850.

10.   Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

11.   Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:

1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021r.poz.1800 z późn.zm.), lub

2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

12.   W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust. 11, Wykonawca niezwłocznie poinformuje
o tym Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

 

§ 5.

KARY UMOWNE

1.       W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

2)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

3)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
w wymianie wadliwego towaru w okresie gwarancji zgodnie z § 3 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

4)      10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

2.       Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wy­sokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.       Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

1)      przy zwłoce w odbiorze przedmiotu dostawy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

2)      10 % wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych, poprzez ich odpowiednie zastosowanie.

5.       Ciężar wykazania przesłanek umożliwiających odstąpienie od nałożenia kary umownej, ciąży na tej Stronie, na którą może być, zgodnie z postanowieniami umowy, nałożona kara umowna.

 

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.       Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realiza­cji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

3.       Wszelkie informacje związane z wnioskami, opiniami, umowami i raportami dotyczącymi zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b oraz art. 365 pkt 5, 7, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), oraz dotyczące Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, o jakiej mowa w art. 373 ust. 4 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, a także związane z ochrona osób i mienia, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

4.       Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.       Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

6.       Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wyko­nawca jest zobowią­zany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zama­wiającemu, uważana jest za skutecznie dorę­czoną.

7.       W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.       Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

9.       Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

10.   Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz.2095 z późn. zm.).

11.   W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).

12.   Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca przekaże każdej z tych osób informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
a także poinformuje, iż klauzule informacyjne Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej
https://bip.ujk.edu.pl/odo_klauzule_informacyjne_rodo.html.

13.   Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:                                                                                         

 

Załącznik nr 1 do umowy ADP.2302…………2022

 

(WZÓR)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Sporządzony w dniu……………………….. r.

 

Zakres realizacji zamówienia obejmował dostawę:

 

L.p.

Rodzaj

(Nazwa)

Ilość

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie/ niezgodnie* z umową nr ADP.2302………2022 z dnia…………………

Odbioru dokonali w imieniu:

 

Zamawiającego:      1. ………………………………. 2……………………………………………….

 

Wykonawcy:  1. ……………………………….   2……………………………………………….

 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

 

 

 

     WYKONAWCA:                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

 

 

    ……………………………                                                                          ………………………………

        (podpis i pieczątka)                                                                                                 (podpis i pieczątka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

[3] Zgodnie z treścią  art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 349 72 77,
Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę można złożyć w formie pisemnej, papierowej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04 lub elektronicznie na adres e:mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl w takim przypadku ofertę należy podpisać podpisem elektronicznym (kwalifikowany, zaufany lub osobistym) Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy/formularz spełnienia wymagań, sporządzony wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i informacji lub adres bezpłatnej bazy danych z której Zamawiający pobierze samodzielnie dokument rejestrowy, o którym mowa powyżej.