Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania ADP.2302.29.2020 pn." Dostawa urządzeń elektromechanicznych"

Informacja o wyniku postępowania ADP.2302.29.2020 pn." Dostawa urządzeń elektromechanicznych"

  • Opublikowano: 2020-04-21 08:29:07
  • Ważne do:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT-zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18, realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

ADP.2302.29.2020                                                                                                  Kielce, 20.04.2020r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

(ZAPYTANIE OFERTOWE ADP.2302.29.2020 DOSTAWA URZĄDZEŃ ELEKTROMECHANICZNYCH)

 

W celu udzielenia zamówienia na podstawie art.4 pkt.8 ustawy prawo zamówień publicznych („Pzp”)

na  dostawę urządzeń elektromechanicznych przeprowadzono rozeznanie rynku, ponieważ Pzp nie stosuje się.

W dniu 31.03.2020r zamieszczono zaproszenie (Zapytanie ofertowe ADP.2302.29.2020) do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni.

 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył:

Część 1: kwotę   4 614,31 zł

Część 2: kwotę    9 957,86 zł

Cześć 3: kwotę  29 000,00 zł

Cześć 4: kwotę    6 500,00 zł

 

W odpowiedzi na nasze zapytanie do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert, tj. do dnia 08.04.2020r. do godziny 10:00 oferty złożyły następujące firmy:

 

CZĘŚĆ 1

1.EUROMETAL Sp. z o.o.

ul. Mieszewko 91

80-297 Banino

Cena brutto oferty: 59 040,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja i rękojmia 24 miesiące.

Termin płatności: 30 dni.

 

2. ATMSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Kolejowa 311

05-092 Łomianka

Cena brutto oferty: 17 097,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja i rękojmia 24 miesiące.

Termin płatności: 30 dni.

 

CZĘŚĆ 2

1.PHU FAKTOR  PIOTR  PACHCZYŃSKI

Ul. Jagiellońska 26

64-800 Chodzież

Cena brutto oferty: 8 794,50 zł

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja i rękojmia 24 miesiące.

Termin płatności: 30 dni.

 

 

2.LaborTech Polska Marceli Fuczek

Ul. Chemików 1B, lok.516

32-600 Oświęcim

Cena brutto oferty: 14 009,70 zł

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja i rękojmia 24 miesiące.

Termin płatności: 30 dni.

 

CZĘŚĆ 3

1.LaborTech Polska Marceli Fuczek

Ul. Chemików 1B, lok.516

32-600 Oświęcim

Cena brutto oferty: 114 390,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja i rękojmia 24 miesiące.

Termin płatności: 30 dni

 

CZĘŚĆ 4

1.Part-AD Artur Dyrda

Grzechynia 768

34-220 Maków Podhalański

Cena brutto oferty: 15 981,39 zł

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja i rękojmia 24 miesiące.

Termin płatności: 30 dni

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje o unieważnieniu postępowania  w części 1, 3 i 4 zamówienia oraz wyborze oferty w części 2 zamówienia.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania w części 1,3 i 4: ceny złożonych ofert przekraczają kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia.

Za najkorzystniejszą w części 2 zamówienia uznana została oferta firmy PHU FAKTOR  PIOTR  PACHCZYŃSKI, Ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież, z ceną ofertową brutto  8 794,50 zł

Uzasadnienie  wyboru: Złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100) w kryterium oceny ofert „cena”. 

 

zatwierdziła w dniu 20.04.2020r 

dr Aleksandra Pisarska

                                                                                                                                                                      KANCLERZ