Drukuj

Zapytanie ofertowe

DP.2302.55.2018 Informacja o zawarciu umowy w części 1 zamówienia i nie udzieleniu zamówienia w części 2 zamówienia

DP.2302.55.2018 Informacja o zawarciu umowy w części 1 zamówienia i nie udzieleniu zamówienia w części 2 zamówienia

  • Opublikowano: 2018-06-29 11:22:44
  • Ważne do:

DP.2302.55.2018                                                                                                                                                Kielce, 29.06.2018r.

Informacja o zawarciu umowy w cześci 1 zamówienia i nie udzieleniu zamówienia w części 2 zamówienia.

dot. zapytanie ofertowe DP.2302.55.2018 pn."Wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotownia i przeprowadzenia warsztatów dla studentów" 

 

W dniu 28.06.2018r. Zamawiający, Uniwersytet Jana Kochanowskiego z siedzibą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawarł umowę (na  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów "Aktywne sluchanie muzyki metodą Batii Strauss") z Wykonawcą: PRO CIVITAS Sp. z o.o. - Instytut Szkoleń Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach z siedzibą przy ul.Ignacego Paderewskiego 9/4, 25-017 Kielce, na kwotę: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Realizacja zamówienia  w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

W części 2 - zamówienia (przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów "Prowadzenie dziecięcych zespołów tańca ludowego") nie udzielono  - postępowanie zostało unieważnione.