Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa środków czystości DP.2302. 146.2017

Dostawa środków czystości DP.2302. 146.2017

 • Opublikowano: 2017-11-08 09:40:25
 • Ważne do:

 

 

Kielce, dnia 08.11.2017r.

DP.2302.146.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

 

 1. Dane Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zamówienie realizowane jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, dostawa środków czystości do magazynu UJK (Kielce, ul. Żeromskiego 5) oraz do Domów Studenta (Kielce, ul. Śląska) - zależnie od wskazań Zamawiającego.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. W załączniku Nr 1 podano przewidywaną ilość środków czystości. Wielkość ta jest wielkością szacunkową i nie każdy rodzaj asortymentu i każda ilość musi być kupiony przez Zamawiającego.

 

2) Wszystkie środki muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją ich użycia i bezpieczeństwa ich stosowania (dostarczone środki nie mogą mieć daty przydatności do stosowania krótszej niż  6 miesięcy. W przypadku środków produkowanych na bazie podchlorynu sodu okres przydatności musi być min. 3 miesiące)

3) W przypadku zaoferowania innego środka niż opisany w załączniku Nr 1 , należy podać w ofercie:

- nazwę środka

- nazwę producenta

- przeznaczenie produktu

- pojemność (Nie może być mniejsza niż wskazana w załączniku Nr 1)

Koszt transportu (dostawy środków czystości) ponosi Wykonawca.

 

4) Ofertę cenową należy złożyć na załączniku nr 3 stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta złożona  niezgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 3) zostanie odrzucona.

 

Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy materiału/ produktu, to dopuszcza się oferowanie materiału/produktu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów którymi charakteryzuje się materiał/produkt wskazany przez Zamawiającego. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez Zamawiającego;

 

 

W rubryce 3 (załącznik nr 1)  „ NAZWA OFEROWANEGO ARTYKUŁU” należy  wpisać nazwę oferowanego artykułu, jego pojemność, nazwę producenta.

 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcom:

Zamawiający nie precyzuje warunków stawianych Wykonawcom.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:
 1. Kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100%

 

 1. Termin realizacji:

- sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez kolejne 12 miesięcy

 

 1. Termin związania ofertą:

- minimum 30 dni

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy złożyć do dnia 14.11.2017r. do godziny 09:00 w siedzibie zamawiającego tj. 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 , Dział Zamówień publicznych, pokój nr 5.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Alicja Wrzosek tel. 41 349 – 72-78

 

W załączeniu:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy
 3. Przedmiot zamówienia

 

 

 

 

 

                                                                            ZATWIERDZAM

 

 

                                                                            ……………………….…

                                                                             KANCLERZ

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór oferty

 

........................................................

               (nazwa firmy)

........................................................

            (dokładny adres)

………………………………………

                      (mail)

………………………………………

                  (Tel/fax)

.......................................................

           (NIP/REGON)

                                                                OFERTA

 

Uniwersytet   Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-369 Kielce

ul. Żeromskiego 5

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na dostawę środków czystości dla Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach,    

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za  cenę brutto   ..............................zł (słownie złotych: ............................................ ......................................................... ; w tym  kwota netto ......................zł
 2. Cena uwzględnia  .................................................................................................... ..................................................................................................................................
 3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
 4. Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym  projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

   Zamówienie wykonamy w terminie .................................................................

 1.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez 30 dni. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna się  wraz

      z upływem terminu składania ofert.

 

Załączniki:

1 ………………………..

2 …………………………

3………………………..

                                                                                                                                                                                                        ...................................................................

                                                                                (podpis oferenta lub osoby                                                                                                                 upoważnionej)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR

 

UMOWA NR DP.2302. … 2017

 

zawarta w dniu.............................r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy            ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

 1. ………………………….. – Kanclerz

 

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) ………………………………, z siedzibą  w …………………………przy ul. …………………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………., wysokość kapitału zakładowego (art.206 § 1 pkt.4  k.s.h), a w przypadku spółki akcyjnej także  wysokość kapitału wpłaconego  (art. 373 § 1 pkt 4 k.s.h.) zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

………………………………………………………..

………………………………………………………….

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)(imię i nazwisko) ……………………,przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………..…………………… z siedzibą w ……………………………………………. przy ulicy ………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

 

w wyniku dokonania wyboru oferty w drodze zapytania ofertowego o następującej treści:

 

§ 1.

 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającemu środki czystości odpowiadających jakościowym normom branżowym lub normie polskiej, wyszczególnionych w kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy, w czasie 1 roku od dnia zawarcia umowy.  Dostarczane środki muszą mieć datę przydatności do użycia nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy.

 

 

§ 2.

 

Dostawy będą realizowane  na telefoniczne zamówienie kupującego nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Koszt transportu i wniesienia towaru do pomieszczeń Zamawiającego ponosi Wykonawca. Asortyment i termin każdej dostawy  Zamawiający będzie określał telefonicznie lub faxem. Dostawa nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia  do miejsca  określonego w § 3 niniejszej umowy.

 

§ 3.

 

1. Miejscem  wykonania  dostawy  jest magazyn Kupującego  przy ul. Żeromskiego 5, Domy Studenta przy ul. Śląskiej  - zależnie od wskazań Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru ilościowego i asortymentowego w dniu dostawy. Pracownik Zamawiającego potwierdzi odbiór. Potwierdzeniem dostawy będzie faktura podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego po każdej dostawie.

3. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru i żądania towaru bez wad
w przypadku:

 1. złej jakości dostarczonego towaru,
 2. dostarczenia towaru w asortymencie niezgodnym z zamówieniem,
 3. dostarczenia towaru o okresie przydatności do użycia krótszym niż 6 miesięcy.

4. W przypadku zakwestionowania towaru lub braków w zamawianym asortymencie Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając przyczynę odmowy przyjęcia towaru.

5. W przypadku, dwukrotnej odmowy przyjęcia towaru, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, co do niewykorzystanej jej części. Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia ilości i związaną z nią wartości przedmiotu umowy do faktycznie zamówionego asortymentu w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

 

§ 4.

 

1.Za realizację określonych w § 1 dostaw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosownie do ilości dostarczonego przedmiotu umowy.

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona za faktycznie dostarczony przedmiot umowy przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone
z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………..…………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.

4. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

§ 5.

 

 1. Łączna wartość umowy brutto nie przekroczy kwoty: ……….……… zł (słownie złotych: ………………………….………………..…….) w tym należny podatek VAT.
 2. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów asortymentu zawarte są w kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy.

3. Ceny określone w kalkulacji cenowej  będą obowiązywały  przez cały okres objęty    umową.

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie  z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w  ust. 1  w okresie trwania umowy.

 

§ 6.

 

1.Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

 1. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10%  wartości  umowy z podatkiem VAT (§ 5ust. 1).
 2. za opóźnienie z tytułu nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy lub braków w asortymencie - w wysokości 0,5%  wartości danej dostawy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy z podatkiem VAT (§ 5 ust. 1). Zapis ten nie dotyczy odstąpienia od umowy w sytuacji wskazanej w 3 ust 7 umowy.

3. Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie każdy dzień opóźnienia w zapłacie ceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

 

§ 7.

 1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ................................ - ................................, nr tel. służbowego: .........................................
 2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza się: ....................... –....................... nr tel. służbowego: ....................

 

§ 8.

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy, na rzecz osoby trzeciej, bez zgody Zamawiającego.

 

§ 9.

 

1. Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

 

1. W razie sporu  powstałego  w związku  lub w  wykonaniu  umowy Zamawiający zobowiązany  jest do wyczerpania  drogi postępowania  reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Wykonawcy. W przypadku, gdy sprzedawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na zgłoszone roszczenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Zamawiający może wystąpić do właściwego dla niego Sądu powszechnego.

2. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

 

 

§ 11.

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

 

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY:

 

 

 

 

 

 


                                                                                          

          Załącznik   Nr 3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 

 

LP

 

NAZWA  ARTYKUŁU

 

 

NAZWA  ARTYKUŁU

OFEROWANEGO; POJEMNOŚĆ,

NAZWĘ PRODUCENTA

 

ILOŚĆ

W SZT

 

CENA NETTO ZA 1 SZT

 

CENA BRUTTO  ZA 1 SZT

 

WARTOŚĆ BRUTTO

 

UWAGI

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Denaturat barwiony 500 ml

 

 

50

 

 

 

 

2

Kostka do WC + koszyczek 40g np. FILIP

 

50

 

 

 

 

3

Kostka odświeżająca do WC z dozownikiem (żel) 55 ml np. AMBI PUR świeży zapach

 

60

 

 

 

 

4

Mleczko do czyszczenia 500 ml usuwające naloty, nie powodujące zarysowań np. CIF

 

600

 

 

 

 

5

Mleczko do czyszczenia 500 ml usuwające naloty, nie powodujące zarysowań np. CINDY

 

800

 

 

 

 

6

Mydło toaletowe (hotelowe) w kostce, glicerynowe 20g np. Attis

 

2000

 

 

 

 

7

Mydło w pianie – wkład pojemność 700g

 

60

 

 

 

 

8

Mydło w pianie – wkład pojemność 880ml

 

30

 

 

 

 

9

Mydło w płynie zagęszczone pachnące  1op=5 l; zawierające substancje o właściwościach pielęgnacyjnych typu lanolina; – PH obojętne dla skóry 5,5

 

870

 

 

 

 

10

Mydło w płynie gęste – PH obojętne dla skóry 5,5

z dozownikiem 500 ml

 

20

 

 

 

 

11

Nabłyszczacz  do zmywarki

np. Finish  800 ml

 

40

 

 

 

 

12

Odświeżacz powietrza  spray – skutecznie usuwający przykre zapachy 300 ml np. BRISE

 

       70

 

 

 

 

13

Odświeżacz powietrza  elektryczny wtyczka + zapas o pojemności min. 19 ml skutecznie usuwający przykre zapachy np. Air Wick

 

 

10

 

 

 

 

14

Odkamieniacz w proszku do czajników i innych sprzętów AGD np. NEW CLEAN torebka o pojemności 30g.

 

50

 

 

 

 

 

15

 

Pasta do konserwacji drewna 500 ml np. Sidolux

 

 

400

 

 

 

 

16

Pasta super  połysk do drewna 750 ml konserwująca i nabłyszczająca powierzchnie drewniane np. PRONTO 750

 

300

 

 

 

 

17

Pasta  do  nabłyszczania paneli 500 ml konserwująca i nabłyszczająca  panele np. SIDOLUX

 

 

 

400

 

 

 

 

18

Pasta do marmuru zewnętrzna 500 ml  konserwująca i nabłyszczająca marmur np. SIDOLUX

 

500

 

 

 

 

19

Pasta do PCV 500 ml konserwująca i nabłyszczająca PCV np. SIDOLUX

 

 

550

 

 

 

 

20

Pasta do paneli 750 ml konserwująca i nabłyszczająca panele np. PRONTO

 

 

 

50

 

 

 

 

21

Płyn do mycia kamienia i terakoty 750 ml np. Sidolux

 

400

 

 

 

 

22

Płyn do czyszczenia paneli 750 ml usuwający  wszelkiego rodzaju zabrudzeń np. SIDOLUX 

 

 

50

 

 

 

 

23

Płyn do zmywania drewna 750 ml  do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń np. PRONTO 750 ml

 

50

 

 

 

 

24

Płyn do czyszczenia  do usuwania starych powłok z past 500 ml np. CLEANLUX

 

800

 

 

 

 

25

Płyn do czyszczenia zmywarek 250 ml

np. Calgonit 250

 

20

 

 

 

 

26

Płyn do mycia naczyń 1000 ml skutecznie usuwający brud i tłuszcz np. „LUDWIK”

 

 

 

800

 

 

 

 

27

Płyn do mycia szyb

( ze spryskiwaczem) 500 ml – skutecznie usuwający zabrudzenia bez pozostawiania smug np. CLIN

 

 

 

 

300

 

 

 

 

28

Płyn do mycia szyb

( ze spryskiwaczem) 750 ml– skutecznie usuwający zabrudzenia bez pozostawiania smug np. WINDOW

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

Płyn do mycia szyb (wkład) z octem 750 ml – skutecznie usuwający zabrudzenia bez pozostawiania smug np. WINDOW

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

30

Płyn do mycia  1 l do usuwania zabrudzeń różnego pochodzenia np. AJAX

 

500

 

 

 

 

31

Płyn do mycia 1 l do usuwania zabrudzeń różnego pochodzenia np. YPLON

 

300

 

 

 

 

32

Płyn do czyszczenia zatłuszczonych powierzchni np. MAX ODTŁUSZCZACZ -  850ml  (środek odtłuszczający , usuwający wszelkie mocne zabrudzenia)

 

30

 

 

 

 

33

Płyn do płukania 1,425 l (biały) np. Lenor

 

20

 

 

 

 

34

Proszek do prania firan 365g

 np. DATO

 

 

6

 

 

 

 

35

Płyn do prania tkanin 1l – wydajny, skutecznie usuwający zabrudzenia np. Vanish

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Płyn do prania dywanów 500 ml skutecznie usuwający zabrudzenia , plamy np.  Vanish

 

 

 

10

 

 

 

 

37

Płyn  do usuwania uporczywych zabrudzeń z długopisów, ołówków, tłuszczu ze spryskiwaczem 500 ml  np. Label OFF

 

 

30

 

 

 

 

38

Płyn wybielający  1l np. ACE

 

90

 

 

 

 

39

Płyn do udrażniania rur 500 ml skutecznie usuwający zatory w rurach wod. kan. np. „KRET”

 

 

30

 

 

 

 

40

Płyn do dezynfekcji i mycia WC skutecznie usuwający brud, osad z kamienia na bazie podchlorynu sodu  750 ml np. Biolizol

 

 

200

 

 

 

 

41

Płyn do dezynfekcji i mycia WC 750 ml  skutecznie usuwający brud, osad z kamienia, dezynfekujący np. Domestos

 

800

 

 

 

 

42

Płyn do dezynfekcji 2 l usuwający brud i osad z kamienia np. EKOJAVEL

 

200

 

 

 

 

43

Płyn do usuwania kamienia i rdzy 450 ml np. CILIT

 

250

 

 

 

 

 

44

 

Płyn do mycia posadzek

w maszynie szorującej 1000 ml – skutecznie usuwający zabrudzenia  różnego pochodzenia np.  Corvett

 

 

 

5

 

 

 

 

45

Płyn do mycia parkietu

i  laminatu 1 l skutecznie usuwający zabrudzenia  różnego pochodzenia np.KiehlParketto Clean Konz 

 

3

 

 

 

 

46

Płyn  pielęgnująco-myjący

 ( koncentrat) skutecznie myjący – usuwający zabrudzenia różnego pochodzenia  i konserwujący 1000 ml np. Procur

 

 

5

 

 

 

 

47

Płyn aktywnie myjący

(koncentrat) skutecznie usuwający zabrudzenia różnego pochodzenia 10 l np. Torvan

 

6

 

 

 

 

48

Preparat  (koncentrat) do czyszczenia sanitariatów  usuwający kamień, zacieki wodne, osady na ceramicznych urządzeniach sanitarnych (umywalki, sanitariaty itp.) 5 l  np. NanoClean N5

 

 

 

10

 

 

 

 

49

Proszek do prania do bieli     2,8 kg skutecznie usuwający brud np. PERSIL

 

140

 

 

 

 

50

Proszek do prania do koloru 2,8 kg skutecznie usuwający brud , nie powodujący odbarwień np. PERSIL

 

 

140

 

 

 

 

51

Proszek do szorowania 450 g do usuwania uciążliwych zabrudzeń np. AJAX

 

 

100

 

 

 

 

52

Proszek do szorowania 500 g do usuwania uciążliwych zabrudzeń np. IZO

 

 

200

 

 

 

 

53

Proszek (granulat) do udrażniania rur 400g skutecznie usuwający zatory w rurach wod. kan. np. KRET 

 

 

30

 

 

 

 

54

Proszek  do pralek przeciw osadzaniu się kamienia 0,5 kg  np. Calgon

 

20

 

 

 

 

55

Proszek w tabletkach do mycia naczyń  w zmywarkach  28 szt np. Finish

 

30

 

 

 

 

56

Sól do zmywarki  1,5 kg

np. Finish

 

15

 

 

 

 

 

57

 

Środek  p/kurzowy 

do mebli (w aerozolu) konserwujący powierzchnię     250 ml np. PRONTO

 

 

 

500

 

 

 

 

58

Środek do czyszczenia piekarników – płyn 500 ml skutecznie usuwający zabrudzenia, przypalenia  np. Tytan

 

15

 

 

 

 

59

Środek do czyszczenia wind metalowych (aerozol) 600 ml skutecznie polerujący, nie pozostawiający smug i zarysowań  np. 3M

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

60

Środek koncentrat do codziennego mycia podłóg z PCV linoleum. winylu, kamienia, terakoty, gumy, żywicy epoksydowej, zabezpieczający przed rozwojem bakterii i grzybów 5 l  np. NanoClean  Nr 3 

 

10

 

 

 

 

61

Środek grzybobójczy do ścian i podłóg 0,5 l ze spryskiwaczem np. Tytan

 

40

 

 

 

 

62

Środek do usuwania kamienia i rdzy 500 ml np. Cyklon

 

600

 

 

 

 

 

63

 

Środek – koncentrat do czyszczenia mocno zabrudzonych posadzek i powierzchni mikroporowatych,skutecznie usuwający stary brud, tłuszcze, oleje, smary 5L np. MAXPRO STRONG 4 SURFACE

 

 

15

 

 

 

 

64

Środek czyszczący, odkażająco- dezynfekcyjny5l np. Podchloryn Sodowy (roztwór wodny) zawartość chloru aktywnego min. 100g/l. Środek do czyszczenia n.in. koszy i pojemników , toalet itp.

 

15

 

 

 

 

65

Żel do WC z dozownikiem 700g skutecznie usuwający brud i osady z kamienia np. TYTAN

 

50

 

 

 

 

66

Żel odświeżacz (zapach) do WC 150g   np. BRISE

 

 

50

 

 

 

 

67

 Żel do WC 750 ml np. Bref

 

200

 

 

 

 

68

Żel  do usuwania kamienia  i rdzy 420 ml  np. CILIT

 

400

 

 

 

 

69

Żel do WC  750 ml np. Kret

 

100

 

 

 

 

70

Żel do WC  750 ml np. Harpic

 

200

 

 

 

 

 

RAZEM  WARTOŚĆ OFERTY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

W rubryce 2  „NAZWA ARTYKUŁU”,  zamawiający określił nazwy artykułów, które należy traktować  jako przykłady. Wykonawca może zaproponować artykuły zamienne – nie gorsze o takich samych właściwościach, w opakowaniach                    o takiej samej gramaturze lub pojemności. W rubryce 3  „ NAZWA OFEROWANEGO ARTYKUŁU” należy  wpisać nazwę oferowanego artykułu, jego pojemność, nazwę producenta – brak tych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty.