Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa akordeonów

Dostawa akordeonów

  • Znak sprawy: ADP.2302.42.2021
  • Termin składania ofert: 2021-08-16 10:00
  • Opublikowano: 2021-08-06 14:33:54 przez Marcin Kmieciak

 

 UWAGA PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 13.08.2021.

W związku z ukazaniem się zapytania ofertowego pn.: „Dostawa akordeonów”, wnioskuję o wyrażenie zgody na zmiany niektórych parametrów instrumentów, gdyż ich pozostawienie w obecnym brzemieniu ogranicza możliwość złożenia oferty do jednej firmy. Propozycje poniższych zmian, nie zmniejszają użyteczności oraz jakości instrumentów, a mogą wpłynąć na zaoszczędzenie środków finansowych przez kupującego. 1. Akordeon klawiszowy a. Wysokość akordeonu – maksimum 42 cm. Wnoszę o zgodę na zwiększenie do 43, 5 cm Uzasadnienie – instrumenty przeznaczone są dla studentów – osób dorosłych i minimalnie większy instrument korzystniej wpłynie na prawidłową postawę grającego b. Waga instrumentu do 8 kg Wnoszę o zgodę na zwiększenie do 8,5 kg Uzasadnienie – instrumenty przeznaczone są dla studentów – osób dorosłych. Zwiększenie wagi o 0,5 kg nie ma wpływu na komfort użytkowania 2. AKORDEON GUZIKOWY Z MM a. Wysokość akordeonu – maksimum 42 cm. Wnoszę o zgodę na zwiększenie do 47 cm Uzasadnienie – instrumenty przeznaczone są dla studentów, czyli osób dorosłych. Minimalnie większy instrument korzystniej wpłynie na prawidłową postawę grającego. Ponadto sugerowałbym doprecyzowanie jakości stroików ( głosów ) instrumentów objętych postępowaniem, gdyż mają one bardzo duży wpływ na zakres dynamiki oraz jakość brzemienia.


ODPOWIEDŹ:  w odpowiedzi zapytanie uprzejmie informujemy, iż nie wyrażamy zgody na zmiany specyfikacji  w zakresie wysokości i wagi akordeonów. Warunki zapytania ofertowego w szczególności specyfikacji są przemyślane i wynikają  z potrzeb Katedry Muzyki w tym zakresie. Nadmieniam, iż każda firma produkująca akordeony może dostosować się również do parametrów wykazanych w specyfikacji zapytania ofertowego. Nadmieniamy że termin wykonania i dostawy sprzetu jest dośc odległy bo do 31.10.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 3497277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl  

 

Numer sprawy: ADP.2302.42.2021

 

Kielce dnia 06.08.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. art. 2 ust.1 pkt 1 pzp.) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: „Dostawa akordeonów”

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. akordeonów klawiszowych oraz 1 szt. akordeona guzikowego. Wszelkie wymagania w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

 

Kod CPV:

Główny 37310000-4 Instrumenty muzyczne

 

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1 Dostarczony przedmiot zamówienia nie może być  przedmiotem praw osób trzecich.

2.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego.


 

 

IV. TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Zamawiający wymaga dostawy sprzętu  w terminie  do 31.10.2021 roku

2.      Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3.      Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1. Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

Cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d. Specyfikację techniczną produktu.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 16.08.2021 r., do godziny 10:00

2. Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę akordeonów numer sprawy ADP.2302.42.2021”. Nie otwierać przed 16.08.2021r., godzina 10:00

 

 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.42.2021.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup dostępu do bazy pytań egzaminu LEK” nr ADP.2302.8.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

                                                                                                                                                             ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                             ……..…………….……………..

                                                                                                                                                             KANCLERZ UJK

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

 

PARAMETR WYMAGANY

PARAMETR OFEROWANY

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

AKORDEON klawiszowy – 2 szt.
- Akordeon klawiszowy Produkcji włoskiej w kolorze czarnym
Pożądana specyfikacja Prawej strony:
-Liczba dźwięków w prawej ręce – dokładnie 37
- Liczba chórów przynajmniej 3 chórowy
- Wysokość akordeonu – maksimum 42 cm
- liczba regestrów: przynajmniej 7

Pożądana specyfikacja lewej strony:
Liczba basów standard przynajmniej 96
Liczba chórów – przynajmniej 4
Liczba regestrów: przynajmniej 2
Waga instrumentu do 8 kg.

 

 

 

 

AKORDEON GUZIKOWY Z MM – 1 szt.

- Akordeon guzikowy z manuałem melodycznym z konwerterem
 Produkcji włoskiej w kolorze czarnym

Pożądana specyfikacja Prawej strony:
-Liczba dźwięków w prawej ręce - przynajmniej 52
-Regestry brodowe: przynajmniej 3
- Liczba chórów przynajmniej 3 chórowy
- Wysokość akordeonu – maksimum 42 cm
- liczba regestrów: przynajmniej 7

Pożądana specyfikacja lewej strony:
Liczba dźwięków w manuale melodycznym – przynajmniej od 49
Liczba basów standard 120
Liczba chórów – przynajmniej od 4
Posiada przełącznik wzmocnienia dolnej oktawy w manuale basowym – przynajmniej 1
Liczba regestrów: przynajmniej od 5
Waga instrumentu do 11 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

 

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Nr KRS/ wpis do CEIDG:……………………………………………………………………………

 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

 

1.         W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ADP.2302.42.2021 pn. „dostawa akordeonów” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę : ……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

W tym

1)      Akordeon klawiszowy -2 szt. .kwota brutto …………….. w tym podatek VAT

2)      Akordeon guzikowy – 1 szt. kwota brutto …………….. w tym podatek VAT

Oświadczamy że dostawę sprzętu zrealizujemy  w terminie  do 31.10.2021 roku

Na sprzęt udzielamy gwarancji ………. miesięcy

Oferujemy przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do oferty.

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2.       Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia.

3.       Oświadczam/y, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym jak i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

4.       Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: aprobaty techniczne, atesty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie oraz zobowiązujemy się do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

5.       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: ………..…..…, tel. kontaktowy, ….………….., email:…………..

6.       Oświadczam/y, że zawarty w zapytaniu ofertowym  wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.       Akceptuje/my termin i warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  z końcowym protokołem odbioru.

 

 

 

 

 

8.       Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.       Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu…………………….e-mail……………………………

10.   Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

ž        TAK

ž        NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

………Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.................................................................... tel. .................................... e-mail………...............................

13. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

 

Załącznikami do oferty są:

Specyfikacja techniczna

…………………………………….…

 

........................................ dnia ................ 2021r.

.......................................................

 podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń woli w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


WYNIK
POSTĘPOWANIA ADP.2302.42.2021

            W
związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art.
2 ust.1 pkt 1 pzp.) ustawy    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych na
Dostawa akordeonów”

W
dniu  06.08.2021 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na
stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 16.08.2021
r., do godziny 10:00.

WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY

 

1)      Studio Edukacji Waldemar Jednoróg 62-510 Konin,
ul. Północna 10 z
zaoferowana kwota brutto 49950 zł –
oferta zdobyła 100 pkt w jedynym kryterium oceny ofert (100%cena) i została
wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu

 

2)      ANDERSKI Roman Anderski 44-207 Rybnik ul. Gliwicka 246 z zaoferowana kwota brutto 63200 zł – oferta zdobyła 71,1 pkt

 

Zamawiający oszacował
wartość zamówienia na kwotę brutto 50000 zł

 

Zapraszamy Wykonawcę Studio
Edukacji Waldemar Jednoróg
do podpisania umowy w terminie 18.08.2021 r.

 Załącznik
nr 3

UMOWA  NR 
DP.2302…....2021

 

zawarta
w dniu ........................ 2021 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z
siedzibą w Kiel­cach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………….–  ………………..

a

(w
przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

.....................................................................,
z siedzibą w ............................... przy ulicy
.............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd
Rejonowy....................................................... Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .....................,
wysokość kapitału zakładowego ………..…………………….…,

w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego ……………….……….. i
kapitału wpłaconego ……………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.      
........................................

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej)

(imię
i nazwisko) ................................, przedsiębiorcą działającym pod
firmą ........................................ z siedzibą w ..................................
przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP …………………wpisa­nym
do Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej)
 zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………

w rezultacie
dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§
1.

1.      
Przedmiotem umowy jest dostawa 3 kompletnych, fabrycznie nowych
i gotowych do eksploatacji akordeonów dla Wydziału sztuki Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, spełniających warunki techniczne
określone w zapytaniu ofertowym.

2.      
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć akordeony
w cenach zgodnych z ofertą. Cena  w
czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

3.      
Wszystkie czynności objęte
niniejszą umową, w tym dostarczenie Wykonawca zrealizuje

w terminie do 31.10.2021 r.

4.      
Wykonawca, nie później na 2 dni przed
planowanym terminem dostarczenia instrumentów, o których mowa w ust. 1
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia,
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

5.      
Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w
ciągu  2 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza
gotowość Zamawiającego do odbioru instrumentów, o których mowa w ust. 1.

6.      
Uwzględniając postanowienia, o których mowa w
ust. 3,  ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony
ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia instrumentów, o którym mowa
w ust. 1.

7.      
Zmiana terminu, o którym mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie

w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których
mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w
szczególności będących następstwem  siły
wyższej.

8.      
Przez siłę wyższą Strony rozumieją
nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie
mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie
bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy,

w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach
mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy,
decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie  niniejszej umowy.

9.      
Zmiana terminu realizacji umowy
może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy,
zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

§
2.

1.      
Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty
związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem i
wniesieniem instrumentów określonych w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń
Zamawiającego.

2.      
Wartość umowy stanowiąca wynagrodzenie należne
wykonawcy wyniesie łącznie  ………………… zł
brutto (słownie złotych: …………………………00/100) w tym podatek VAT.

W
tym:

1)     
Akordeon klawiszowy – 2 szt. kwota
brutto…………..w tym podatek VAT.

2)     
Akordeon guzikowy – 1 szt. kwota brutto…………..w
tym podatek VAT.

§
3.

1.      
Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie
Wykonawcy: ……………………………….... tel./fax ………………………, e-mail……………………………..

2.      
Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego:
…………………………… tel./fax ………………………, e-mail……………………………..

3.      
W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt
z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawia­domi na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.

§
4.

1.     
Wykonawca
oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonywa­nia  umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i
oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające
prawidłowe jej wykonanie.

2.     
Wykonawca wykona
umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt winien
posiadać: kartę gwarancyjną, instruk­cję obsługi oraz niezbędne dokumenty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie oraz
powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy niezbędne do
uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot umowy
jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do do­starczonego sprzętu winny
być sporządzone w ję­zyku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.

3.      Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć akordeony, wnieść do
wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń na własny koszt.

§ 5.

1.      
Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na
okres:  ………. miesięcy.

2.      
 Wykonawca udziela także rękojmi na okres:
24  miesięcy.

3.      
Gwarancja obejmuje wszystkie elementy
dostarczonych akordeonów. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny
i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową

w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy akordeonu.

4.      
W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego
samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na
nowy, w pełni sprawny.

5.      
Zamawiający z tytułu rękojmi, gwarancji może
żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi,
gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi,
gwarancji  po upływie okresu trwania
rękojmi,  gwarancji jeżeli zawiadomił
Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

6.      
Zamawiający może według swojego wyboru,
wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.

7.      
Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu
rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając
Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem,
że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego
z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej
umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub
Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Zamawiającego.

8.      
W przypadku konieczności transportu
uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

9.      
Zgłoszenie awarii lub wady następuje
telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu ……………….

10.  
W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji
lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego instrumentu.

11.  
W przypadku wymiany akordeonów termin
gwarancji oraz rękojmi wszystkich instrumentów, o których mowa w ust. 1 i
ust. 2, zaczyna swój bieg na nowo od daty wymiany. W przypadku naprawy wiążącej
się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy
jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, i rozpoczyna swój bieg od
daty wymiany części.

12.  
W razie sprzeczności między postanowieniami
karty gwarancyjnej a treści niniejszej umowy, pierwszeństwo mają  zapisy umowy, chyba że postanowienia karty
gwarancyjnej są bardziej korzystne dla Zamawiającego.

§
6.

1.       
Wykonawca jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, w tym również za
ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji
na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku  z wprowadzaniem sprzętu do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       
Wykonawca zwalnia Zamawiającego od
ewentualnych roszczeń osób trzecich 
wynikających

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji
na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu  do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

 

 

§
7.

1.       
Podstawą do wystawienia faktury VAT na
płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym
protokołem odbioru stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez
osobę wskazaną przez Zamawiającego i upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy.

2.       
Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP
657-02-34-850.

3.       
Zamawiający zobowiązuje uregulować fakturę VAT
Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.       
Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT i
podpisania protokołu odbioru po stronie Zamawiającego jest……………..

5.       
Za datę zapłaty strony przyjmują datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.       
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT
czynnym i posiada NIP...............................

§
8.

1.      
W przypadku niewykonania lub niewłaściwego
wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1)     
0,5% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.
2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

w realizacji umowy,

2)      0,2%
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,

3)     
0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.
2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu występujących  wad w okresie gwarancji lub rękojmi,

4)     
10 % wartości brutto umowy określonej w § 2
ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z  przyczyn zależnych od
Wykonawcy.

2.      
Strony 
zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami
kodeksu cywilnego.

3.      
Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty
kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

1)     
zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w
wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2)     
10 % wartości brutto umowy określonej w § 2
ust. 2 , jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu
poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji
określonej

w § 9 ust 2.

4.      
Zamawiający zastrzega sobie prawo do
potrącania kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy w tym z należnego
wynagrodzenia  Wykonawcy.

5.      
Łączna wysokość kar umownych, których mogą
dochodzić Strony, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto umowy
określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

6.      
Ciężar wykazania przesłanek umożliwiających
odstąpienie od nałożenia kary umownej , ciąży na tej Stronie, na którą może
być, zgodnie z postanowieniami umowy, nałożona kara umowna.

§
9.

1.      
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.      
Oprócz przypadków wymienionych w przepisach
kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie  zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa

w zdaniu poprzednim wykonawca może żądać wyłącznie wy­nagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

§
10.

1.      
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.      
Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny
przelew wierzytelności przysługującej Wyko­nawcy z tytułu niniejszej umowy.

3.      
Wszelkie załączniki do umowy stanowią
integralną jej część.

§ 11.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według
prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 12.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w 
Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku,
korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zama­wiającemu,
uważana jest za skutecznie dorę­czoną.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
dla Zamawiającego

i jeden dla Wykonawcy.

 

 

WYKONAWCA:                                                                                             
ZAMAWIAJĄCY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615
Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl tel 41 3497365