Drukuj

Zapytanie ofertowe

Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej

Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej

 • Znak sprawy: ADP.2302.33.2022
 • Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00
 • Opublikowano: 2022-09-14 13:21:44 przez Marcin Kmieciak


Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o jednoznaczne sprecyzowanie terminu udzielenia dostępu do oprogramowania objętego przedmiotem umowy, gdyż z jednej strony § 2 ust. 1 termin ten określa na 7 dni od dnia zawarcia umowy, zaś § 2 ust. 2 wskazuje z kolei konkretną datę 13 listopada 2022 r. W takiej sytuacji powstaje wątpliwość w jaki sposób ma zachować się Wykonawca, gdy umowa zostanie zawarta np. dnia 2 listopada? Czy dostęp ma w takiej sytuacji zostać udzielony w terminie 7 dni, tj. do dnia 9 listopada, czy też zgodnie z § 2 ust. 2 dopiero w dniu 13 listopada? Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie w powyższym zakresie tak, aby żadna ze Stron nie miała wątpliwości co do oczekiwanego przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia udzielania dostępu do oprogramowania


Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na zmianę treści § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do połowy kwoty wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia? Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna, która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałała poprawnie z każdym oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych dostawców aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich produkt w warunkach sprzętowych, jak i środowisku komputerowym, oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, którym warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły wyłączają w ogóle swoją odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy.


Pytanie nr 3

Z uwagi na charakter publikacji online objętej zapytaniem ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego nie budzi wątpliwości, że przedmiotem przyszłej umowy zawartej przez Strony jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę niewyłącznych i niezbywalnych licencji na korzystanie z tej publikacji przez czas oznaczony, tj. w oznaczonym umową okresie abonamentowym. Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca zwraca się  z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić zdanie pierwsze w § 1 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób: „1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej, tryb dostępu: online IP z sieci wewnętrznej (login i hasło) oraz dostępy zewnętrzne w ilości 15 sztuk”.Pytanie nr 4

Z uwagi na specyficzny rodzaj użytkowników oprogramowania, tj. m.in. studentów Zamawiającego, Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie projektu umowy o następujące słowa chroniące słuszne interesy Wykonawcy (lub słowa równoważne, podobne, jeśli Zamawiający uzna, że te zaproponowane przez Wykonawcę nie są odpowiednie): „1. Zamawiający może udostępnić przedmiot Umowy wyłącznie następującym osobom: a) swoim pracownikom; b) studentom Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: ……………………………., zaś Zamawiający oświadcza, że będzie w okresie obowiązywania Umowy sprawować nadzór nad prawidłowym korzystaniem przez swoich studentów z przedmiotu Umowy na zasadach określonych Umową. 2. Zamawiający oświadcza, iż korzystanie z przedmiotu Umowy będzie odbywać się w sposób zgodny z Umową. Przedmiot Umowy nie będzie udostępniany innym podmiotom / osobom trzecim, niż wskazanym w ust. 1 powyżej. Zamawiający zabezpieczy dostęp do przedmiotu Umowy, tak by nie doszło do jej udostępnienia osobom nieuprawnionym w świetle Umowy. 3. Naruszenia dokonane przez osoby wymienione w ust 1 lit. „a” i/lub „b” powyżej, traktowane są jak naruszenia dokonane przez Zamawiającego, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi”.


ODPOWIEDZI:

AD 1. Zamawiający zmienia  treść par 2 ust 2 umowy jak w przesłanym projekcie ( Nowy załącznik umowa po zmianach z 21.09)
Ad. 2. Nie wyrażamy zgody - i tak w umowie wprowadzono ograniczenie w stosunku do przepisów KC
Ad. 3.  Wprowadzono zmianę w par 1 ust 1 projektu. Z uwagi na treść art 67 ust 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zapis o niezbywalności jest zbędny.
Ad.4. Wprowadzono zmianę jak w par 1 ust 1 projektu. Studenci zamawiającego będą mieli dostęp do oprogramowania jedynie w sieci wewnętrznej.  Z treści umowy wynika że z oprogramowanie nie będzie udostępniane innym osobom niż pracownicy i studenci.


Zamawiający załączył projekt umowy po zmianach


Kielce, dnia 14.09.2022 r

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszamy do złożenia oferty na:Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej”.

Nr postepowania: ADP.2302.33.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego w oparciu o art.2 ust.1 pkt 1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz oraz § 9  Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach o następującej treści:

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania w uzasadnionych przypadkach.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza skłaniania ofert wariantowych.

 

I.            DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV zgodnie ze słownikiem zamówień:


48000000  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48810000 Systemy informacyjne

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej, tryb dostępu: online IP z sieci wewnętrznej (login i hasło) oraz dostępy zewnętrzne w ilości 15 sztuk. Wymagane będzie 2 godzinne szkolenie dla minimum 10 osób w zakresie obsługi programu.

Baza Aktów Prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z kompletem tekstów pierwotnych – od minimum1950 roku w najwyższej wersji i wzorami pism i umów.

System powinien zawierać minimum poniższe moduły (zbiory praw):

•       Prawo cywilne
•       Postępowanie cywilne
•       Prawo rodzinne
•       Prawo spółek handlowych
•       Prawo rynku kapitałowego
•       Prawo nieruchomości
•       Unia Europejska
•       Prawo pracy
•       Prawo administracyjne
•       Prawo podatkowe
•       Zamówienia publiczne
•       Prawo karne
•       Postępowanie karne
•       Prawo gospodarcze
•       Prawo upadłościowe
•       Prawo medyczne
•       Prawo samorządowe
•       Prawo własności intelektualnej
a także
•       Moduły komentarzowe do przepisów tym w szczególności komentarze do kodeksów oraz ustaw dotyczących dziedzin podanych w powyższych punktach w najwyższej wersji modułowej lub systemowej
•       Orzecznictwo sądów, w tym SN, TK, NSA, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądów Powszechnych
•       Aktualności z zakresu prawa
•       Monografie
•       Kalkulatory, wskaźniki i informatory
•       Archiwalne i aktualne sprawozdania finansowe

Gwarancja na oprogramowanie na okres 36 miesięcy.

 

 

III.            OPIS WYMAGAŃ:

1.     Wykonawca  obowiązany jest wykonać dostawę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy

 1. Umowa jest zawierana  na 36 miesięcy od daty uruchomienia dostępu do oprogramowania. Uruchomienie dostępu nastąpi w dniu 13 listopada 2022 r. na wniosek wykonawcy, zamawiający może wyrazić zgodę na uruchomienie dostępu od dnia 14 listopada 2022 roku. 
 2. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie nie posiada wad fizycznych                              i prawnych oraz jest wolne od roszczeń osób trzecich.
 4. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem,  w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej   i żądanej przez Zamawiającego pomocy zmierzającej   do wykazania bezzasadności tychże roszczeń lub podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu.
 5. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Wykonawcy o takich roszczeniach  i umożliwi Wykonawcy pełny i aktywny udział w postępowaniu dotyczącym tych roszczeń.  W razie niewykazania bezzasadności takich roszczeń mimo pomocy Wykonawcy, Wykonawca zaspokoi wszelkie roszczenia orzeczone wobec Zamawiającego prawomocnym orzeczeniem sądu, także zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z prowadzeniem postepowania sądowego.  W takim przypadku Wykonawca na swój własny koszt i wg własnego wyboru: uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Oprogramowania, albo zapewni modyfikację Oprogramowania tak, żeby było zgodne z Umową, ale wolne od roszczeń osób trzecich.

 

 

 

IV.            KRYTERIA OCENY OFERT:

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1.       Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1)      maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną   brutto,

2)      pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

 

                        Najniższa cena oferty

   Ilość pkt.  = ------------------------------ x 100

                        Cena oferty badanej  

2.       Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium  przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.       Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

V.            WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy, spełniają warunki dot. zdolności technicznej i zawodowej, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwie główne dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000,00 zł.
 
 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę ww. warunku do oferty należy dołączyć:
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według załącznika nr 4 oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000,00zł brutto każda.
 

 

VI.            TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Umowa jest zawierana  na 36 miesięcy od daty uruchomienia dostępu do oprogramowania. Uruchomienie dostępu nastąpi w dniu 13 listopada 2022 r. na wniosek wykonawcy, zamawiający może wyrazić zgodę na uruchomienie dostępu od dnia 14 listopada 2022 roku

VII.            WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 

1.     Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).

2.     Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według załącznika  oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000,00 zł każda.

3.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.     Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:

-         Wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty umowy spółki cywilnej nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji,

-         Wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

 

 

VIII.            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.     Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

3.     Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.     Oferta musi być napisana w języku polskim.

5.     Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

IX.            TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1.     Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres mailowy marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  , do dnia 26.09.2022 r., do godziny 10:00. W temacie maila należy wpisać „Oferta na dostawę licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej, nr sprawy ADP.2302.33.2022.

2.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2022 r. o godz. 10:15.

3.     Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona.

4.     Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

 

X.            OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.     Rozliczenia pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

2.     W ofercie cena ryczałtowa brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

3.     Jeżeli w postepowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

4.     Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku

5.     Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6.     Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

 

XI.            INFORMACJE DODATKOWE:

1.     Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano.
W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2.     Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.     Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

4.     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)    w zakresie proceduralnym: Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365  email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl,

5.     Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień  publicznych  z dnia  11 września  2019 r. (Dz.Urz.z2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż:

1)    administratorem   Pani/Pana danych   osobowych   jest   Uniwersytet   Jana   Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

2)    podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

-         art.  6  ust.1  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4)    podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który  wiąże  się  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udzielenia zamówienia publicznego.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6)    odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające  dane osobowe na zlecenie  administratora  w  związku  z  wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)    posiada Pani/Pan:

a.     na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  w  szczególności  podania: daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego);

b.     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

c.     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  osobowych
z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa wart.18 ust. 2 RODO[2];

9)    nie przysługuje Pani/Panu:

a.     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.     na   podstawie  art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

10)  posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z przepisami RODO.

11)  w przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  może  Pan/Pani skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail:
iod@ujk.edu.pl.

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wzór umowy.
 4. Wykaz dostaw.

Komisja akceptuje treść zapytania ofertowego:

 

1.     Michał Różycki ……………………………………

2.     Bogusława Rusek……………………………………

3.     Marcin Kmieciak…………………………………

.

 

 

ZATWIERDZAM

 

 

………………………..

 

 

 

 [1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego.

Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej, tryb dostępu: online IP z sieci wewnętrznej (login i hasło) oraz dostępy zewnętrzne w ilości 15 sztuk. Wymagane będzie 2 godzinne szkolenie dla minimum 10 osób w zakresie obsługi programu.

Baza Aktów Prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z kompletem tekstów pierwotnych – od minimum1950 roku w najwyższej wersji i wzorami pism i umów.

System powinien zawierać minimum poniższe moduły (zbiory praw):

•       Prawo cywilne
•       Postępowanie cywilne
•       Prawo rodzinne
•       Prawo spółek handlowych
•       Prawo rynku kapitałowego
•       Prawo nieruchomości
•       Unia Europejska
•       Prawo pracy
•       Prawo administracyjne
•       Prawo podatkowe
•       Zamówienia publiczne
•       Prawo karne
•       Postępowanie karne
•       Prawo gospodarcze
•       Prawo upadłościowe
•       Prawo medyczne
•       Prawo samorządowe
•       Prawo własności intelektualnej
a także
•       Moduły komentarzowe do przepisów tym w szczególności komentarze do kodeksów oraz ustaw dotyczących dziedzin podanych w powyższych punktach w najwyższej wersji modułowej lub systemowej
•       Orzecznictwo sądów, w tym SN, TK, NSA, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądów Powszechnych
•       Aktualności z zakresu prawa
•       Monografie
•       Kalkulatory, wskaźniki i informatory
•       Archiwalne i aktualne sprawozdania finansowe

Gwarancja na oprogramowanie na okres 36 miesięcy.UMOWA NR DP. 2302……..2022

zawarta w dniu …………….2021 r. w Kielcach pomiędzy:

UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach   z siedzibą w Kiel­cach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

 1. Dr Aleksandra Pisarska.–  Kanclerz UJK

a

……………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1)    ………………………….

 

 

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w formie zapytania ofertowego w oparciu o art.2 ust.1 pkt 1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz oraz § 9  Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach o następującej treści:

 

 

 

                                                                 § 1

                                                        Przedmiot umowy

1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest  zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej, tryb dostępu: online IP z sieci wewnętrznej (login i hasło) oraz dostępy zewnętrzne w ilości 15 sztuk. Wymagane będzie 2 godzinne szkolenie dla minimum 10 osób w zakresie obsługi programu, zwanego dalej oprogramowaniem w terminie do 10 dni roboczych od uruchomienia dostępu (dokładny termin szkolenia zostanie uzgodniony po zawarciu umowy). Treść zapytania ofertowego , oferta Wykonawcy i załączony do niej Formularz asortymentowy stanowią integralną część umowy.

2.    Oprogramowanie powinno zawierać,  minimum poniższe moduły (zbiory praw):

1)    Prawo cywilne

2)    Postępowanie cywilne

3)    Prawo rodzinne

4)    Prawo spółek handlowych

5)    Prawo rynku kapitałowego

6)    Prawo nieruchomości

7)    Unia Europejska

8)    Prawo pracy

9)    Prawo administracyjne

10) Prawo podatkowe

11) Zamówienia publiczne

12) Prawo karne

13) Postępowanie karne

14) Prawo gospodarcze

15) Prawo upadłościowe

16) Prawo medyczne

17) Prawo samorządowe

18) Prawo własności intelektualnej

19) Moduły komentarzowe do przepisów tym w szczególności komentarze do kodeksów oraz ustaw dotyczących dziedzin podanych w powyższych punktach w najwyższej wersji modułowej lub systemowej

20)  Orzecznictwo sądów, w tym SN, TK, NSA, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądów Powszechnych

21) Aktualności z zakresu prawa

22) Monografie

23) Kalkulatory, wskaźniki i informatory

24) Archiwalne i aktualne sprawozdania finansowe

 

3.    Warunki użytkowania i gwarancji są określone przez producenta oprogramowania i  udostępniane po zawarciu Umowy.

4.    W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową ma zastosowanie Regulamin korzystania                        z oprogramowania obowiązujący u wykonawcy w dniu podpisania umowy ( o ile go posiada), jednakże w przypadku sprzeczności postanowień regulaminu z postanowieniami niniejszej umowy pierwszeństwo maja postanowienia umowy. Regulamin dostarczony jest przez wykonawcę przed zawarciem umowy.

5.    W przypadku gdy regulamin określony w ust 4 zawiera postanowienia ograniczające lub utrudniające określony w umowie dostęp do oprogramowania (licencji) dla pracowników                         i studentów Zamawiającego w okresie trwania umowy, postanowienia regulaminu, w tym zakresie nie mają zastosowania, z wyłączeniem sytuacji gdy przyczyna  utrudnienia lub braku dostępu do oprogramowania jest niezależna od Wykonawcy (np. brak dostępu do sieci Internet, brak energii elektrycznej) lub gdy przyczyna jest zwłoka w uiszczeniu wynagrodzenia o którym mowa w § 3 umowy

 

                                                                    § 2

                                                         Termin realizacji

1.    Wykonawca  obowiązany jest wykonać dostawę określoną w § 1 w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust 2.

 1. Umowa jest zawierana  na 36 miesięcy od daty uruchomienia dostępu do oprogramowania. Uruchomienie dostępu nastąpi w dniu 13 listopada 2022 r. na wniosek wykonawcy, zamawiający może wyrazić zgodę na uruchomienie dostępu od dnia 14 listopada 2022 roku.  

 

                                                                      § 3

                                                           Warunki płatności

1.      Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 1 w tym za udzielenie licencji Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy wynagrodzenie umowne w wysokości: ………….zł netto (………%  VAT), czyli …………… zł brutto (słownie brutto: ……………………….. 00/100).

2.      Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.

3.      W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie.

4.      Wynagrodzenie Wykonawcy  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszt transportu przedmiotu zamówienia oraz koszty szkolenia w siedzibie Zamawiającego.

5.      Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika – Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy ( w tym uruchomienie dostępu i przeprowadzenie szkolenia), potwierdzone pisemnym protokołem odbioru stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

6.    Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:

1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021r.poz.1800 z późn.zm.), lub

2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

7.      W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

 

                                                                          § 4

                                                                  Kary umowne

1.      Za  zwłokę w uruchomieniu dostępu Wykonawca  zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy

2.      Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy jest ograniczona do kwoty wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 

                                                                           § 5

                                                           Oprogramowanie

1.    Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie nie posiada wad fizycznych                              i prawnych oraz jest wolne od roszczeń osób trzecich.

2.    Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem,  w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej   i żądanej przez Zamawiającego pomocy zmierzającej   do wykazania bezzasadności tychże roszczeń lub podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu.

3.    W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

4.    Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Wykonawcy o takich roszczeniach  i umożliwi Wykonawcy pełny i aktywny udział w postępowaniu dotyczącym tych roszczeń.  W razie niewykazania bezzasadności takich roszczeń mimo pomocy Wykonawcy, Wykonawca zaspokoi wszelkie roszczenia orzeczone wobec Zamawiającego prawomocnym orzeczeniem sądu, także zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z prowadzeniem postepowania sądowego.  W takim przypadku Wykonawca na swój własny koszt i wg własnego wyboru: uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Oprogramowania, albo zapewni modyfikację Oprogramowania tak, żeby było zgodne z Umową, ale wolne od roszczeń osób trzecich.

                                                                       § 6

                                                       Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, oraz wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.), stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.  W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Do umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

7.  Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

8. Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

9. Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

10.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla każdej ze stron.

 

           WYKONAWCA :                                          


 ...................................., dnia ....................... 2022 r.

 

…………………..................…………..

 Pieczęć Wykonawcy

 

                                                    W Y K A Z   D O S T A W

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę ....................................................................................................................................................   w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy:

Lp.

Przedmiot dostawy

Wartość brutto dostawy

Data wykonania

Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwaga :

1) Za dostawy tego samego rodzaju zamawiający uzna dostawy, przedmiotów o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia.

2) Za dostawy odpowiadające wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia zamawiający uzna dostawy, których wartość brutto każdej (pojedynczej) dostawy, jest nie mniejsza niż wartości określone w Rozdziale V, pkt. 1.2c) SIWZ.

3) Data wykonania to data zakończenia umowy.

4) Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ.

 

.

..................................., dnia. …..……................

 

...............................................................................

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615
Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres mailowy marcin.kmieciak@ujk.edu.pl , do dnia 26.09.2022 r., do godziny 10:00. W temacie maila należy wpisać „Oferta na dostawę licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej, nr sprawy ADP.2302.33.2022.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2022 r. o godz. 10:15.
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.