Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa blankietów elektronicznych legitymacji studenckich ADP.2302.20.2022

Dostawa blankietów elektronicznych legitymacji studenckich ADP.2302.20.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.20.2022
  • Termin składania ofert: 2022-06-29 10:00
  • Opublikowano: 2022-06-21 12:34:11 przez Marcin Kmieciak

Kielce, dnia 21.06.2022 r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich”.

Nr postepowania: ADP.2302.20.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1189 ze zmianami) – art. 2 ust. 1 pkt 1.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania w uzasadnionych przypadkach.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza skłaniania ofert wariantowych.

 

I.            DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV zgodnie ze słownikiem zamówień: 22458000-5 - Pozostałe druki

 

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych kart elektronicznych (3200 szt.) wraz z licencjami
na oprogramowanie Middleware, stanowiących blankiety Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wraz
z materiałami eksploatacyjnymi., zgodnie
z poniższym zestawieniem oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

Specyfikacja zakupu 3200 ( trzy tysiące dwieście ) sztuk kart elektronicznej legitymacji studenckiej ELS

L.p.

Nazwa

Ilość

1

Blankiet karty elektronicznej

legitymacji studenckiej

3200 sztuk

2

Taśma kolorowa  z overlay’em

do dwustronnego zadruku kart w drukarce Evolis Primacy

20 sztuk ( przy założeniu, że 1 taśma pozwala obustronnie zadrukować 150 kart)

3

Materiały czyszczące do drukarki Evolis Primacy-zestaw standardowy

4 sztuki

4

Materiały czyszczące do drukarki Evolis Primacy- zestaw zaawansowany

4 sztuka

 

 

III.            OPIS WYMAGAŃ:

1.       Dostarczone blankiety powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami.

2.       Wykonawca dostarczy, przedmioty zamówienia do Zamawiającego na własny koszt.

3.       Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone blankiety i materiały eksploatacyjne  na okres min. 12  miesięcy.

IV.            KRYTERIA OCENY OFERT:

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1.       Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1)      maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną   brutto,

2)      pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

 

                        Najniższa cena oferty

   Ilość pkt.  = ------------------------------ x 100

                        Cena oferty badanej  

2.       Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium  przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.       Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

V.            WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy, spełniają warunki dot. zdolności technicznej i zawodowej, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwie główne dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 45 000,00 zł.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę ww. warunku do oferty należy dołączyć:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według załącznika nr 4 oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw o wartości brutto nie mniejszej niż 45 000,00zł brutto każda.
 

 

VI.            TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Termin realizacji: do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2.       Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Sekcji Aplikacji i Wsparcia Informatycznego, ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25 – 406, pok. 4.09.

3.       Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

4.       Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VII.            WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 

1.       Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).

2.       Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według załącznika nr 4 oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw o wartości brutto nie mniejszej niż 45 000,00 zł każda.

3.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.       Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:

-         Wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty umowy spółki cywilnej nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji,

-         Wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

5.       Oświadczenie Wykonawcy:

-         o zgodności dostarczonych blankietów kart procesorowych z załącznikiem numer 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

-         Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[1] (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

 

 

VIII.            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.       Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

3.       Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.       Oferta musi być napisana w języku polskim.

5.       Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

IX.            TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1.       Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres mailowy marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  , do dnia 29.06.2022 r., do godziny 10:00. W temacie maila należy wpisać „Oferta na dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich, nr sprawy ADP.2302.20.2022.

2.       Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2022 r. o godz. 10:15.

3.       Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona.

4.       Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

 

X.            OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.       Rozliczenia pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

2.       W ofercie cena ryczałtowa brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

3.       Jeżeli w postepowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

4.       Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku

5.       Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6.       Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

 

XI.            INFORMACJE DODATKOWE:

1.       Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano.
W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2.       Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

4.       Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)      w zakresie proceduralnym: Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365  email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl,

2)       w zakresie merytorycznym: Andrzej Ososiński, tel. 41 349 7190, email:  andrzej.ososinski@ujk.edu.pl.

5.       Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień  publicznych  z dnia  11 września  2019 r. (Dz.Urz.z2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż:

1)       administratorem   Pani/Pana danych   osobowych   jest   Uniwersytet   Jana   Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

2)       podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

-         art.  6  ust.1  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4)       podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który  wiąże  się  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udzielenia zamówienia publicznego.

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6)       odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające  dane osobowe na zlecenie  administratora  w  związku  z  wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan:

a.        na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  w  szczególności  podania: daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego);

b.       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2];

c.        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  osobowych
z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa wart.18 ust. 2 RODO[3];

9)       nie przysługuje Pani/Panu:

a.        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.        na   podstawie  art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

10)   posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z przepisami RODO.

11)   w przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  może  Pan/Pani skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail:
iod@ujk.edu.pl.

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Wzór umowy.
  4. Wykaz dostaw.

Komisja akceptuje treść zapytania ofertowego:

 

1.       Andrzej Ososoński …………………………….

2.       Robert Sztuk …………………………………..

3.       Agnieszka Kowalczyk……………………………………

4.       Marcin Kmieciak…………………………………

.

 

 

ZATWIERDZAM

 

 

………………………..
              KANCLERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  OPIS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kart elektronicznych  ( 3200 szt.) wraz                                 z licencjami na oprogramowanie Middleware, stanowiących blankiety Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

 

Specyfikacja zakupu 3200 ( trzy tysiące dwieście ) sztuk kart elektronicznej legitymacji studenckiej ELS

L.p.

Nazwa

Ilość

1

Blankiet karty elektronicznej

legitymacji studenckiej

3200 sztuk

2

Taśma kolorowa  z overlay’em

do dwustronnego zadruku kart w drukarce Evolis Primacy

20 sztuk ( przy założeniu, że 1 taśma pozwala obustronnie zadrukować 150 kart)

3

Materiały czyszczące do drukarki Evolis Primacy-zestaw standardowy

4 sztuki

4

Materiały czyszczące do drukarki Evolis Primacy- zestaw zaawansowany

4 sztuka

 

 

Specyfikacja dla powyższego zakupu  dla punktów 1,2,3 i 4

 

1.       Wymagania formalne

1.1.1.  Złożenie oświadczenia o zgodności dostarczonych blankietów kart procesorowych  

z załącznikiem numer 1  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

 

Wymagania dla 3200 kart procesorowych dostarczonych do współpracy z Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy OPTeam S.A. 

1.2.     Ogólne wymagania dla kart procesorowych

1.2.1.  Rodzaj blankietu i wygląd elektronicznej legitymacji studenckiej musi być zgodny z załącznikiem numer 1  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

1.2.2.  Karty wykonane są z materiału nie ulegającemu odkształceniu i / lub rozwarstwieniu. Sposób wykonania kart określa załącznik numer 1  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

 

1.3.     Minimalne wymagania techniczne dla kart procesorowych

Wstępnie zadrukowany blankiet ELS (Karta) elektronicznej legitymacji studenckiej jest hybrydową elektroniczną kartą procesorową z dwoma interfejsami (dwoma, niezależnymi układami elektronicznymi).

 

1.3.1.  Karta procesorowa musi być kartą hybrydową.

 

1.3.2.  Interfejs stykowy musi być zgodny z normami ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 75 kilobajtów.

 

1.3.3.  Interfejs bezstykowy musi być zgodny z normą ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® DESFIRE EV1 o pojemności pamięci 4 kilobajty (MIFARE® DESFire EV1 4k - MF3 IC D41).

 

1.3.4.  Wymagania dla części elektronicznej – stykowej.

1.3.4.1.  Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs określony w normach  ISO/IEC 7816-2
i ISO/IEC 7816-3.

1.3.4.2.  Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji Karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4.

1.3.4.3.  Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 .

1.3.4.4.  Blankiet ELS musi spełniać następujące wymagania:

1.3.4.5.  Układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 75 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym.

1.3.4.6.  Układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej  EAL5+.

1.3.4.7.  Card Management i API zgodne z Global Platform 2.1.1

1.3.4.8.  System operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.2 wraz z roszerzeniami JC 3.0 o wsparcie dla kryptografii bazującej na krzywych eliptycznych (ECC).

1.3.4.9.  Blankiet ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej EAL5+ według profilu PP SSCD/QSCD Protection Profile – Qualified Signature Creation Device/Secure Signature Creation Device wg EN 419211 część 1 do  6 (poprzednio publikowane pod kodem EN 14169). Zgodność ze specyfikacją eIDAS.

1.3.4.10. Zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890).

1.3.4.11. DAP zgodne z Global Platform 2.1.1  (PK-Based).

1.3.4.12. Funkcjonalność PKI zgodna ze standardem minidriver ver. 7.x  firmy Microsoft oraz PKCS#11 ver. 2.20. Minidriver dla karty powinien być dostępny na stronach Microsoft Update.

1.3.4.13. Obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS.

1.3.4.14. Prędkość transmisji czytnik – karta do 230 Kbauds.

1.3.4.15. Dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty.

1.3.4.16. Wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie.

1.3.4.17. Użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika. Osobna para PIN/PUK dla kluczy związanych z kwalifikowanym certyfikatem.

1.3.4.18. Blankiet ELS w części stykowej musi pozwalać na zarządzanie pamięcią EEPROM poprzez: usuwanie apletów/pakietów, udostępnianie pamięci zwolnionej po usunięciu apletu/pakietu i defragmentację luk w pamięci EEPROM.

1.3.4.19. Generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA. Generowanie kluczy kryptograficznych ECC o długości do 521 bitów, podpisywanie za pomocą algorytmu ECC, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, obsługa algorytmów 3DES (ECB, CBC), AES (128, 192, 256 bitów).

1.3.4.20. Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie.

1.3.5.  Wymagania dla części elektronicznej – bezstykowej

1.3.5.1.  Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A.

1.3.5.2.  Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® DESFIRE

1.3.5.3.  Pamięć: EEPROM 4kB

1.3.5.4.  Organizacja pamięci - System plików

1.3.5.5.  Ilość cykli zapisów: 500 000

1.3.5.6.  Interfejs RF: Typ: ISO 14443 1-4

1.3.5.7.  Prędkość transmisji: 106-848 kbit/s

1.3.5.8.  Zasięg działania: do 10 cm

1.3.5.9.  Wbudowany generator liczb losowych

1.3.5.10. Wieloaplikacyjność: 28 aplikacji, MAD3

1.3.5.11. Unikalny numer seryjny: 7B

1.3.5.12. Zaimplementowane mechanizmy kryptograficzne: DES, DES3, AES(128bit) 3KDES 

1.3.6.  Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE® DESFIRE) i stykowej. Klucze transportowe dla części bezstykowej muszą być akceptowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (ul. Głowackiego 4; 25-368 Kielce ) w związku z możliwością wykorzystania legitymacji studenckiej jako Kieleckiej Karty Miejskiej w Kielcach.

 

 

1.3.7.  Oprogramowanie

Do każdej karty oferent dołączy licencję na oprogramowanie Middleware umożliwiające zarządzanie kartą oraz wykorzystanie dodatkowych możliwości karty.

 

1.3.8.  Karta musi współpracować z Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

OPTIcamp firmy OPTeam S.A. (OPTeam S.A. ul. Tajęcina 113, 36-002 Jasionka)

zaimplementowanym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Warunki gwarancji

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

Nieodpłatna wymiana wadliwych kart na pozbawione wad karty.

 

 

2.       Wymagania dla materiałów eksploatacyjnych do drukarki kart Evolis Primacy

2.1.     Taśmy kolorowe z overlay’em w ilości umożliwiającej wydrukowanie dwustronne  3000 (trzy tysiące sztuk) kart. Ilość taśm -20 sztuk. Obydwie strony karty pokrywane są warstwą zabezpieczającą overlay;

2.1.1.  Opis taśmy do drukarki Dualis Primacy : YMCKO 5 Panel Color Ribbon, P/N : R5F008EAA, 300 cards /rool;

2.2.     Materiały czyszczące do drukarki Dualis Primacy w ilości 4 zestawów standardowych.

2.2.1.  Opis standardowego zestawu czyszczącego. Regular Cleaing KIT oznaczony ACL001

(Każdy zestaw powinien zawierać karty czyszczące standard do czyszczenia mechanizmu transportowego drukarki (5 szt.), sztyfty do czyszczenia głowicy (5 szt.));

2.3.     Materiały czyszczące do drukarki Dualis Primacy w ilości 4 zestawów zaawansowanego.

2.3.1.  Opis zaawansowanego zestawu czyszczącego. Advanced Cleaing KIT oznaczony ACL002 (Każdy zestaw powinien składać się z 2 kart czyszczących typu ‘T’ , 2 kart czyszczących standard ,  1 pisaka czyszczącego do czyszczenia głowicy, pojemnika z 60 chusteczkami do czyszczenia);

 

 

 

Gwarancja na materiały eksploatacyjne 12 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Pełna nazwa firmy:          ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo):        ………………….………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nr KRS: ………………………… NIP:………………………… REGON:…………………………….

Adres poczty elektronicznej:  ……………………………………………………………………………

Numer telefonu :…………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………………..

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

 

FORMULARZ  OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie, prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. :Dostawa blankietów elektronicznych legitymacji studenckich”.

 ( 3200 szt.) wraz   z licencjami na oprogramowanie Middleware, stanowiących blankiety Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Nr sprawy ADP.2302.20.2022:

1.       Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za łączną cenę brutto ……………..…..zł, (słownie złotych: ……………………………………… 00/100), w tym należny podatek VAT.

L.p.

Nazwa

Jednostkowa cena brutto (zł)

Ilość

Łączna cena brutto (zł)

(kol. 3 x kol.4) + VAT

1

2

3

4

5

1.        

Blankiet karty elektronicznej

legitymacji studenckiej

 

3200 sztuk

 

2.        

Taśma kolorowa  z overlay’em

do dwustronnego zadruku kart w drukarce Evolis Primacy

 

20 sztuk ( przy założeniu, że 1 taśma pozwala obustronnie zadrukować 150 kart)

 

3.        

Materiały czyszczące do drukarki Evolis Primacy-zestaw standardowy

 

4 sztuki

 

4.        

Materiały czyszczące do drukarki Evolis Primacy- zestaw zaawansowany

 

4 sztuka

 

 

Razem brutto:

 

…………………… zł

 

2.       Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …..….. miesięcznej gwarancji oraz ………miesięcznej rękojmi.

3.       Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Oświadczam/my, że oferowany przez nas przedmiot jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

5.       Zamówienie wykonamy w terminach zgodnych z zapytaniem ofertowym.

6.       Warunki płatności: Zamawiający ureguluje fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego – przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy.

7.       Oświadczam/my, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: aprobaty techniczne, atesty oraz wszystkie niezbędne dokumenty. Zobowiązujemy się do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę Zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

8.       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego: …….…..………, tel. kontaktowy ….…………….., email …...……………….

9.       Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

10.    Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.    Oświadczam/my, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.    Osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy są:


…………………………………………., telefon: ………………………………, e-mail: ………………………...

13.    Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ………………. stron.

14.    Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu/e-maila ………………………………………………………...

15.    Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[4]  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[5].

16.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[6] (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

17.    Oświadczamy że  dostarczone blankiety kart procesorowych   będą zgodne

z załącznikiem numer 1  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

 

 

18.    W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

 

Załącznik do formularza ofertowego:

  1. ……………………………………..
  2. ……………………………………..

 

…………………… dnia …………………. r.

………………………………………………..

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 3

(WZÓR)

 

UMOWA NR ADP.2302…..2022

zawarta w dniu ……………….. 2022 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-369) przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………. – …………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .........................., REGON……………….. NIP…………………zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………….– ………………..

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ........................................, przedsiębiorcą działającym pod firmą .......................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP ………………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania ofertowego, bez stosowania  przepisów  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – art. 2 ust. 1 pkt 1) zawarto umowę następującej treści:

 

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych kart elektronicznych (3200 szt.) wraz z licencjami
na oprogramowanie Middleware, stanowiących blankiety Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wraz
z materiałami eksploatacyjnymi.
Przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie z wymaganiami
i ilościami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z terminami określonymi w zapytaniu ofertowym.

§ 3.

                                                          SPOSÓB REALIZACJI

1.       Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy do Sekcji Aplikacji
i Wsparcia Informatycznego, ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25 – 406, pok. 4.09, po uprzednim   powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.

2.       Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy niezgodnego co do ilości lub jakości.

3.       Wykonawca na przedmiot umowy udziela …………. miesięcznej gwarancji oraz ……………… miesięcznej rękojmi.

4.       W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie dokonane elektronicznie na następujący adres e-mail: ……………………….. Domniemywa się, że stwierdzone wady przedmiotu umowy wynikają z przyczyn tkwiących w danym elemencie przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru  i leżą po stronie Wykonawcy.

5.       Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają:

   a) ze strony Wykonawcy

       - ………………………………… tel. …………………………. e-mail:…………………………..

   b) ze strony Zamawiającego:

        - ………………………………… tel. ………………………… e-mail:…………………………..

§ 4.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.       Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto: ………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………00/100), w tym należny podatek VAT.

2.       Zamawiający dokona całkowitego rozliczenia za faktycznie dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

3.       Ceny określone w ofercie Wykonawcy na przedmiot umowy obejmują wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz nie podlegają zmianom do końca realizacji umowy.

4.       Zapłata nastąpi za faktycznie dostarczony i odebrany każdorazowo przedmiot umowy.

5.       Dane płatnika – Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 369 Kielce,

ul. Żeromskiego 5, NIP 6570234850.

6.       Zamawiający zobowiązuje uregulować fakturę VAT Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na nr konta bankowego wskazany na fakturze.

7.       Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.       Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP ………………..

9.       Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu nie wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 w okresie trwania umowy.

10.   Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT,  posiada NIP 657-02-34-850.

11.   Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

§ 5.

KARY UMOWNE

1.       W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

2)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

3)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

4)      10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

2.       Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wy­sokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.       Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

1)      przy zwłoce w odbiorze przedmiotu dostawy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

2)      10 % wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych, poprzez jego odpowiednie zastosowanie.

5.       Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy.

6.       Ciężar wykazania przesłanek umożliwiających odstąpienie od nałożenia kary umownej, ciąży na tej Stronie, na którą może być, zgodnie z postanowieniami umowy, nałożona kara umowna.

7.       Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 6.

INNE POSTANOWIENIA

1.       Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe zainstalowanie, uruchomienie lub korzystanie z oprogramowania wskazanego w § 1.

2.       Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, a także na topografie układów scalonych, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.       Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe
i przemysłowe, a także na topografie układów scalonych, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.       Wykonawca oświadcza, że autorzy oprogramowania ani osoby trzecie nie będą zgłaszać względem Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym z tytułu swoich autorskich praw osobistych, ani roszczeń
z tytułu autorskich praw majątkowych w stosunku do oprogramowania lub poszczególnych jego części, będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, związanych z roszczeniami osób trzecich.

5.       Na mocy niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie na terytorium całego świata z oprogramowania na ilość stanowisk, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia (minimum 1) oraz na wszystkich dostarczonych kartach na następujących polach eksploatacji:

1)      wprowadzanie oprogramowania do pamięci komputerów Zamawiającego,

2)      usuwania z pamięci komputerów,

3)      stosowanie oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego, oraz na dostarczonych w ramach niniejszej umowy kartach ,

4)      korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,

5)      tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmian w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

6)      modyfikowania i rozbudowy oprogramowania lub łączenie go z innym programem lub programami na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego,

7)      trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1-6 powyżej.

6.       Umowa licencyjna zawierana jest na okres 5 lat, a po upływie tego terminu przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony.

7.       Z uwagi na fakt, iż blankiety elektronicznych legitymacji studenckiej będą używane przez cały okres studiów, strony ustalają, iż okres wypowiedzenia licencji wynosi 6 lat i upływa z końcem października odpowiedniego roku.

 

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.       Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realiza­cji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

3.       Wszelkie informacje związane z wnioskami, opiniami, umowami i raportami dotyczącymi zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b oraz art. 365 pkt 5, 7, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), oraz dotyczące Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, o jakiej mowa w art. 373 ust. 4 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, a także związane z ochrona osób i mienia, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

4.       Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.       Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd  w Kielcach.

6.       Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest  adres wskazany powyżej w  Umowie. O każdej  zmianie  adresu  Wyko­nawca jest zobowią­zany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.  W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zama­wiającemu, uważana jest za skutecznie dorę­czoną.

7.       W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych i Kodeksu Cywilnego.

8.       Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

9.       Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

10.   Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.).

11.   W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).

12.   Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca przekaże każdej z tych osób informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także poinformuje iż klauzule informacyjne Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/odo_klauzule_informacyjne_rodo.html.

13.   Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:                                                                                         

 

Załącznik nr 1 do umowy ADP.2302…………2022

 

(WZÓR)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Sporządzony w dniu……………………….. r.

 

Zakres realizacji zamówienia obejmował dostawę:

 

L.p.

Rodzaj

(Nazwa)

Ilość

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie/ niezgodnie* z umową nr ADP.2302………2022 z dnia…………………

Odbioru dokonali w imieniu:

 

Zamawiającego:      1. ………………………………. 2……………………………………………….

 

Wykonawcy:  1. ……………………………….   2……………………………………………….

 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

 

 

 

     WYKONAWCA:                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

 

 

    ……………………………                                                                          ………………………………

        (podpis i pieczątka)                                                                                                 (podpis i pieczątka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić

**- w przypadku braku uwag, wpisać BRAK UWAG

 

 

 

Załącznik 4

                                                                

...................................., dnia ....................... 2022 r.

 

…………………..................…………..

 Pieczęć Wykonawcy

 

                                                    W Y K A Z   D O S T A W

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.......................................................................................................................................................                                     w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy:

Lp.

Przedmiot dostawy

Wartość brutto dostawy

Data wykonania

Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................................., dnia. …..……................

...............................................................................

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 [1] Zgodnie z treścią  art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

[2] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

[3] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego.

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[5] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

[6] Zgodnie z treścią  art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres mailowy marcin.kmieciak@ujk.edu.pl , do dnia 29.06.2022 r., do godziny 10:00. W temacie maila należy wpisać „Oferta na dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich, nr sprawy ADP.2302.20.2022.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2022 r. o godz. 10:15.
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.