Drukuj

Zapytanie ofertowe

świadczenie usług dzierżawy drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu. ADP.2302.54.2021

świadczenie usług dzierżawy drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu. ADP.2302.54.2021

  • Znak sprawy: ADP.2302.54.2021
  • Termin składania ofert: 2021-10-07 10:00
  • Opublikowano: 2021-09-29 14:35:54 przez Marcin Kmieciak


ADP.2302.54.2021                                                                                                  Kielce dn.13.08.2021

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.54.2021

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1 pzp.) ustawy    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług dzierżawy drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.” W dniu  29.09.2021 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 07.10.2021 r., do godziny 10:00.

WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY

 

1)     Pepix Piotr Misztal 25-715 Kielce ul. Kołłątaja 10/6 z zaoferowaną kwotą brutto 81556 zł  otrzymuje 100 pkt i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza

NAZWA URZĄDZENIA

Cena brutto za 1 stronę                      ( wydruk)

(A) Drukarka laserowa monochromatyczna A4

0,036

(B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (kolor) A4

0,16

(B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (czerń) A4

0,036

( C )  Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4

0,036

 

2)     PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski Wałbrzych ul. Moniuszki 68e                                   z zaoferowaną kwotą brutto 94069,00 zł  otrzymuje 86,69 pkt

NAZWA URZĄDZENIA

Cena brutto za 1 stronę                      ( wydruk)

(A) Drukarka laserowa monochromatyczna A4

0,039

(B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (kolor) A4

0,19

(B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (czerń) A4

0,039

( C )  Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4

0,039

 

3)     Globo Group Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C 25-565 Kielce ul. Magazynowa 5                     z zaoferowaną kwotą brutto 98240,00 zł  otrzymuje 83,01 pkt

NAZWA URZĄDZENIA

Cena brutto za 1 stronę                      ( wydruk)

(A) Drukarka laserowa monochromatyczna A4

0,03

(B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (kolor) A4

0,20

(B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (czerń) A4

0,04

( C )  Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4

0,05

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 100 000 zł

Zapraszamy Wykonawcę Pepix Piotr Misztal 25-715 Kielce ul. Kołłątaja 10/6 do podpisania umowy                w terminie 18.10.2021 r.

  

                                                                                                                       Zatwierdzam wynik postepowania

 

                                                                                                                          ……………………………………………                                                                                

ADP.2302.54.2021                                                                                                  Kielce, 29.09.2021

                                                                                                                                                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1  ustawy  z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty  na   świadczenie usług dzierżawy drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                        w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi dzierżawy drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.  Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1

 

Miejsce świadczenia usług : budynki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.

Termin świadczenia usług do dnia 30 czerwca 2023 roku ( około 20 miesięcy)

A)   Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 15 szt.

B)   Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – 49 szt.

C)   Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne  A4 – 15 szt.

 

1.     Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje mające wpływ na stan bezpieczeństwa działalności Zamawiającego oraz usług świadczonych przez Wykonawcę- zarówno w zakresie obowiązywania umowy, jak i 10 lat po jej rozwiązaniu.

2.     Wykonawca zobowiązuje się do skonfigurowania i serwisu urządzeń, uniemożliwiającego zapisywanie danych w ich pamięci wewnętrznej.

 

II. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

1.O zamówienia mogą ubiegać wykonawcy którzy  spełniają warunki dotyczące:

1)posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali:

- minimum dwie usługi  o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

2)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. dysponują minimum 1 osobą / serwisantem zdolnym do ewentualnej naprawy usterki i  pomocy technicznej

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno  wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte  w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych poniżej.

3.Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt.III.1:

1)Wykaz  usług ( formularz załącznik nr 3) zgodnie z warunkiem określonym w pkt. II.1.1);

2)Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje minimum 1 osobą / serwisantem zdolnym do ewentualnej naprawy usterki i  pomocy technicznej.

3) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

W przypadku kiedy Wykonawca będzie należał do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą  składającym ofertę w niniejszym postepowaniu, Zamawiający w takim przypadku wykluczy                               z postepowania wszystkich wykonawców , którzy złożyli ofertę  w niniejszym postępowaniu którzy przynależą do tej samej grupy kapitałowej

 

 

IV.KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Kryterium wyboru oferty będzie:

1)       Łączna kwota  brutto za całość usługi- 100%

maksymalną ilość punktów (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto za całość usługi   pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

(Cena brutto najniższa : Cena brutto badana) * 100 pkt= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty.

 

Wykonawca w Formularzu cenowym zobowiązany jest podać cenę brutto za :

1)      Wydruk jednej strony na urządzeniu A) Drukarka laserowa monochromatyczna A4

2)      Wydruk jednej strony w kolorze na urządzeniu B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4

3)      Wydruk jednej strony w czerni na urządzeniu B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4

4)      Wydruk jednej  strony na urządzeniu C) Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4

 

Po wpisaniu wyżej opisanych cen brutto, edytor Exel przeliczy automatycznie  wpisaną cenę                         w następujący sposób:

 

Kwota brutto za 1 wydruk na danym urządzeniu x szacowana w OPZ miesięczna ilość wydruków                        x szacowana ilość urządzeń wpisana w OPZ x ilość miesięcy trwania dzierżawy tj do końca terminu świadczenia usługi wskazanego w punkcie I ( zamawiający przyjął ilość miesięcy  20 )

 

Łączna szacowana kwota brutto  ( po przeliczeniu poszczególnych cen jednostkowych) posłuży do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej (na podstawie kryterium 100 % cena)

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.       

 

V. WYKONAWCA WINIEN PODAĆ W SWOJEJ OFERCIE:

 

Ceny jednostkowe brutto za wydrukowanie 1 strony przez urządzenia A, B i C.

 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć

do dnia 07.10.2021r.do godziny 10:00. Kontakt Marcin Kmieciak tel. 41 349 7365  ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e mail : marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

 

 

VI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

1)Wykaz  usług zgodnie z warunkiem określonym w pkt. III.1.1).

2) Oświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. dysponują minimum 1 osobą / serwisantem zdolnym do ewentualnej naprawy usterki i  pomocy technicznej

3)Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4)Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy                     w dokumentach rejestrowych.

5) OŚWIADCZENIE (DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ)

6) Wypełniony formularz ofertowy oraz załącznik do formularza

 

 

Załączniki:

1.Wzór umowy

2.Formularz oferty

3.Opis przedmiotu zamówienia

3.Formularz wykaz usług

4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

 

Akceptuję

 

 

……………..

Kanclerz UJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 Formularz oferty

Nazwa firmy ...............................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................................................

wpisaną do rejestru w ........................................pod numerem...............................................

posiadająca REGON    ...........................................NIP...........................................................

tel…………………………. faks………………………….. e-mail……………………………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia 29.09.2021r.  dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r-  Prawo zamówień publicznych na. Dzierżawę urządzeń

 Niniejszym składamy ofertę następującej treści:

 

1) Łączna kwota  brutto za całość usługi ……………………… brutto w tym podatek VAT

Na podstawie kwot jednostkowych podanych w Formularzu cenowym

 

NAZWA URZĄDZENIA

Cena brutto za 1 stronę  ( wydruk)

(A) Drukarka laserowa monochromatyczna A4

0

(B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (kolor) A4

0

(B) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (czerń) A4

0

( C )  Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4

0

 

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu  ofertowym warunki.

Termin realizacji do 30.06.2023 r. od daty podpisania umowy

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez  30 dni

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.............................................................................. tel. .................................... fax. ................................

W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

Załącznikami do oferty są:

……………………………..

………………………………..

………………………………………                                          ……………………………….

                    /miejscowość, data/                                                          podpis Wykonawcy/

 

OŚWIADCZENIE (DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ)

Postępowanie pn.  świadczenie usług dzierżawy drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.  ADP.2302.54.2021

oświadczamy, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę  w niniejszym postępowaniu *)

lub

- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej *)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                                                          z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………….……. , dnia ………….……. r.

                                                                    ………………………………………………………..

                                                                    Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych

                                                                 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

*niepotrzebne skreślić

 Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT 

 

   Lp.

 

Nazwa i zakres

usługi ( w tym określenie ilości osób)

 

Wartość brutto wykonanej usługi w zł.

 

Okres realizacji

daty od - do

 

Nazwa i adres

Zamawiającego, dla

którego wykonano usługę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                

 

                                                                                  

 

…………………………………………….

uprawniony do składania oświadczeń woli

                                                                                                         w imieniu Wykonawcy


Cena brutto za 1 stronę Szacowana ilość wydruków w miesiącu Ilość urządzeń Czas trwania umowy w miesiącach Wartość
Drukarka laserowa monochromatyczna 0 500 15 20 0,00 zł
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (kolor) 0 350 49 20 0,00 zł
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (czerń) 0 450 49 20 0,00 zł
Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 0 500 15 20 0,00 zł
Łączna szacowana wartość postępowania 0,00 zł

UMOWA nr ADP.2302…….2021

 

zawarta w dniu ……………..2021r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kiel­cach przy
ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Dzierżawcą”, reprezentowanym przez:

dr Aleksandrę Pisarską – Kanclerza UJK,

a

………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wydzierżawiającym",

zaś wspólnie zwanych w dalszej treści umowy „Stronami”,

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego (zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy określonego w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; nr DP.2302.54.2021) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.      Przedmiotem umowy jest dzierżawa niżej wymienionych urządzeń z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania, zwanych w dalszej treści umowy „urządzeniami”, wraz z ich serwisem.

2.      Umowa obejmuje dzierżawę:

1)      15 sztuk drukarek laserowych monochromatycznych A4 marki ………………………………. ; (urządzenie A)

2)      49 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A4 marki ……………………………………….; (urządzenie B)

3)      15 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych  monochromatycznych A4 marki  ……………………  (urządzenie C)

- w tym serwis, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) oraz usuwanie usterek, wad i awarii, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w niniejszej umowie;

3.      Dostawa, instalacja i uruchomienie ww. urządzeń nastąpi w siedzibie Dzierżawcy tj. w budynkach UJK w Kielcach, Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Filii w Sandomierzu.

4.      Dzierżawca ma prawo zmienić lokalizację urządzeń Wydzierżawiającego w obrębie budynków UJK położonych w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu. O fakcie tym Dzierżawca winien poinformować Wydzierżawiającego na 7 dni przed zmianą lokalizacji.

5.      Na skutek informacji Dzierżawcy, Wydzierżawiający jest obowiązany do dokonania we wskazanym terminie demontażu i ponownej instalacji urządzeń w nowej lokalizacji.

6.      Dokonując instalacji urządzenia w danej lokalizacji Wydzierżawiający potwierdza tym samym, iż lokalizacja ta jest właściwa dla pracy urządzenia.

7.      W razie dokonania przez Dzierżawcę jakichkolwiek przeróbek lub zmian urządzenia, Wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

8.      Przy dokonaniu pierwszej instalacji każdego urządzenia, zostanie sporządzony protokół,
z informacją o aktualnej liczbie wydrukowanych stron na urządzeniu (w przypadku urządzeń typu B z podziałem na strony kolorowe i czarno-białe)

§2

1.  Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy urządzenia na własny koszt i ryzyko do pomieszczeń
w budynkach UJK wskazanych przez osobę upoważnioną przez Dzierżawcę do kontaktu z Wydzierżawiającym.

2.  Urządzenia zostaną dostarczone i zainstalowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy.

3.  Urządzenia i oprogramowanie zostanie zainstalowane przez Wydzierżawiającego pod nadzorem
i we współpracy z informatykiem Dzierżawcy.

4.  Dzierżawca w okresie trwania umowy, może zwiększyć liczbę dzierżawionych urządzeń poszczególnych typów o 40% w stosunku do ilości wskazanej w § 1 ust 2. W takiej sytuacji dodatkowe urządzenia zostaną dostarczone i zainstalowane, na zasadach określonych w ust. 1 i 3
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego przez Dzierżawcę o konieczności dostarczenia kolejnego urządzenia.

5.  Z tytułu zwiększenia liczby dzierżawionych urządzeń, jak i też w sytuacji braku jej zwiększenia w okresie obowiązywania umowy, Wydzierżawiającemu nie przysługują względem Dzierżawcy.

6. Dzierżawca w okresie trwania umowy, może zmniejszyć liczbę dzierżawionych urządzeń poszczególnych typów o 30% w stosunku do ilości wskazanej w § 1 ust 2. W takiej sytuacji urządzenia zostaną odebrane przez Wydzierżawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od pisemnego poinformowania przez Dzierżawcę o konieczności odebrania urządzenia.

§3

Wydzierżawiający zobowiązuje się w szczególności do:

1)      wykonywania wszystkich czynności związanych z kompleksową obsługą serwisową urządzeń
w tym z konserwacją urządzeń, ich naprawą i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz przeglądem maszyn co 3 miesiące lub 30 000 stron - przez cały okres dzierżawy;

2)      dostarczenia i zainstalowania wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części (w tym tonerów), z wyłączeniem papieru. Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i części nastąpi:

a)  do godziny 11.00 następnego dnia roboczego w przypadku zgłoszenia takiej konieczności do godziny 11.00,

b)  do godziny 15.30 następnego dnia roboczego w przypadku zgłoszenia takiej konieczności
w godz. od 11.00-15.30.

 

Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się godzinę wykonania telefonu, wysłania wiadomości e-mail lub faks.

3)      przeszkolenia pracowników Dzierżawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania
z urządzeń, w terminie 7 od zainstalowania urządzenia.

§4

1.       Wydzierżawiający zapewnia bezawaryjne korzystanie z przedmiotu umowy.

2.       Usuwanie wszelkiego rodzaju usterek/wad/awarii przedmiotu dzierżawy wynikających z prawidłowego używania sprzętu spoczywa na Wydzierżawiającym.

3.       Zgłoszenie zdarzenia określonego w ust 2 urządzenia następuje telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem. Osoba do kontaktu ze strony wydzierżawiającego  …………………………………….  Adres email: …………………………..

4.       Usunięcie usterki nastąpi:

a)  do godziny 11.00 następnego dnia roboczego w przypadku zgłoszenia usterki przez dzierżawcę w godz.11.00-15.30

b)  do godz. 15.30 w przypadku zgłoszenia usterki w godz. 11.00-15.30.

5.       Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się godzinę wykonania telefonu, wysłania wiadomości e-mail lub faks.

6.       W przypadku nieusunięcia usterki/wady/awarii do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, Wydzierżawiający dostarczy na własny koszt i ryzyko oraz zainstaluje, na okres naprawy, urządzenie o porównywalnych parametrach wolne od wad.

7.       Usługi serwisowe, o których mowa w niniejszym paragrafie Wydzierżawiający będzie wykonywał w dni robocze w godzinach od godz.  7:30 do godz. 15:30.

8.       Dzierżawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z jego winy.

9.       Wydzierżawiający zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia urządzeń z tytułu kradzieży, pożaru, zalania na własny koszt.

§ 5

1.    Strony ustalają, że Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny ustalony na podstawie ilości wydrukowanych stron (jednostek rozliczeniowych) na urządzeniach będących przedmiotem dzierżawy, przy czym strony ustalają, iż:

1)      wynagrodzenie za wydruk jednej jednostki rozliczeniowej na urządzeniu A wynosi ………….. zł netto plus podatek VAT ……..%, co daje  …………  zł brutto za  każdą wydrukowaną jednostkę rozliczeniową,

2)      wynagrodzenie za wydruk jednej jednostki rozliczeniowej kolorowej na urządzeniu B wynosi ……….. zł netto plus podatek VAT ……%, co daje  ……….  zł brutto za  każdą wydrukowaną jednostkę rozliczeniową,

3)      wynagrodzenie za wydruk  jednej jednostki rozliczeniowej czrno-białej na urządzeniu B wynosi ………. zł netto plus podatek VAT ……%, co daje  ……… zł brutto za  każdą wydrukowaną jednostkę rozliczeniową,

4)      wynagrodzenie za wydruk jednej jednostki rozliczeniowej na urządzeniu C wynosi ………… zł netto plus podatek VAT …….%, co daje  ……….zł brutto za każdą wydrukowaną jednostkę rozliczeniową.

2.    Wynagrodzenie określone w ust. 1 - będące podstawą do naliczenia czynszu dzierżawnego - pozostaje niezmienne w okresie na jaki została zawarta umowa.

3.    Czynsz dzierżawny jest wynagrodzeniem za prawidłową realizację wszystkich obowiązków określonych w niniejszej umowie (w szczególności instalację i demontaż urządzeń, przeprowadzenie przeszkolenia, zapewnienie części i materiałów eksploatacyjnych [z wyjątkiem papieru], serwis, usuwanie usterek/wad/awarii). Dzierżawca nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

4.    Faktury VAT z tytułu dzierżawy będą wystawiane, nie częściej niż raz na dwa miesiące.

5.    Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zawierający informacje o liczbie wydrukowanych stron przez dane urządzenie (w wypadku urządzeń typu B z rozróżnieniem na strony kolorowe i czarno białe), od poprzedniego odczytu.

6.    Dzierżawca dokona zapłaty przelewem w terminie 30 od otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

7.    Wydzierżawiający nie może bez pisemnej zgody Dzierżawcy przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 6

1.       Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od momentu podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r.

2.       Faktyczne wykonywanie umowy rozpocznie się z dniem dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia urządzeń w siedzibie dzierżawcy, jednak nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz przeszkolenia min....... pracowników dla każdego urządzenia, jednak nie później niż 7 dni od dnia zainstalowania urządzenia.

3.       Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą faktur za co najmniej dwa miesiące.

4.       Dzierżawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż 3 dni robocze w:

1)                  dostawie materiałów eksploatacyjnych lub części,

2)                  braku dostarczenia urządzeń o jakich mowa w § 2 ust 4 lub urządzeń zamiennych,
o jakich mowa w § 4 ust 6.

 

Wypowiedzenie może nastąpić po wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu na realizację  wyżej wymienionych obowiązków. W przypadku, gdy dojdzie do następnego opóźnienia
w realizacji wyżej wymienionych obowiązków, wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

5.       Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.       Wydzierżawiający dokona odbioru urządzeń z siedziby Dzierżawcy na swój koszt, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron.

§ 7

Strony dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany modelu dzierżawionego urządzenia
z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich, jak model oferowany lub który został udoskonalony lub dodatkowo wyposażony, przy czym cena za wydruk jednej jednostki rozliczeniowej będąca podstawą do wyliczenia czynszu dzierżawnego nie ulegnie zmianie w stosunku do oferty Wydzierżawiającego. Zmiana nie będzie wymagać aneksu do umowy.

§ 8

1.         W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w:

1)      § 4 ust 4,

2)      § 2 ust 6,

3)      § 3 pkt 2) Wydzierżawiający zapłaci dzierżawcy karę umowną w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

- Wydzierżawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2.       Ponadto Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę za brak przeszkolenia wymaganej liczby pracowników (§ 3 pkt. 3 w zw. z § 6 ust 2) w wysokości 300 zł.

3.       Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje mające wpływ na stan bezpieczeństwa działalności Dzierżawcy oraz usług świadczonych przez Wydzierżawiającego - zarówno w zakresie obowiązywania umowy, jak i 10 lat po jej rozwiązaniu.

4.       Wydzierżawiający zobowiązuje się do skonfigurowania i serwisu urządzeń, uniemożliwiającego zapisywanie danych w ich pamięci wewnętrznej. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający jest obowiązany pokryć wszelkie szkody Dzierżawcy lub kary nałożone na  Dzierżawcę za naruszenie przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych) w pełniej wysokości.

§9

1.       W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

2.       Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu  podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

3.       Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

4.       Strony ustalają, że Wydzierżawiający będzie każdorazowo informował Dzierżawcę na piśmie
o każdej zmianie siedziby, rachunku bankowego oraz numerów: NIP i REGON.

5.       Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Dzierżawcy i jeden egzemplarz dla Wydzierżawiającego.

 

 

Wydzierżawiający:                                                                                                     Dzierżawca:

 

 

 

 

Parametry urządzeń drukujących do dzierżawy

 

A)    Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 15 szt.

 

 

Technologia druku:

Laserowa, monochromatyczna

Rozdzielczość wydruku

1200 x 1200dpi

Szybkość drukowania:

A4: 38 str./min

Czas pierwszego wydruku:

Nie wyższy niż 7 sek

Interfejs:

USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet

Druk dwustronny

Automatyczny

Szacunkowe średnie miesięczne obciążenie

500 stron

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2008 R2 (64-bit),
Windows Vista (32-bit & 64-bit),
Windows 7 (32-bit & 64-bit),
Windows 8 (32-bit & 64-bit)
Windows 10 (32-bit & 64-bit)

 

B)    Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – 49 szt.

 

technologia druku

laserowa kolorowa

rozdzielczość druku w czerni

600 x 600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze

600 x 600 dpi

szybkość druku mono

30 str./min.

szybkość druku kolor

25 str./min.

typ skanera

Płaski + ADF

rozdzielczość skanera

600 x 600 dpi

skanowanie do plików w formacie

PDF, JPEG, M-TIFF

skanowanie do:

Skanowanie do komputera, e-maila, USB, FTP.

szybkość kopiarki w czerni

30 str./min.

szybkość kopiarki w kolorze

26 str./min.

rozdzielczość kopiarki

600 x 600 dpi

interfejs

USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps

zainstalowane opcje

Automatyczny dupleks druku i skanu, ADF z dupleksem

Szacunkowe średnie miesięczne obciążenie

800 stron (przy stosunku 350 stron kolorowych 450 stron czarno – białych)

Wymagania systemowe


Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2008 R2 (64-bit),
Windows Vista (32-bit & 64-bit),
Windows 7 (32-bit & 64-bit),
Windows 8 (32-bit & 64-bit)
Windows 10 (32-bit & 64-bit)

 

 

C)    Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne  A4 – 15 szt.

Technologia druku:

Laserowa, monochromatyczna

Rozdzielczość wydruku

1200 x 1200 dpi

Szybkość drukowania:

38 str./min - jednostronny,

18 str/min - dwustronny

Czas pierwszego wydruku:

Poniżej 7 s

Interfejs:

USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet

Podajnik papieru:

Podajnik główny-  250 arkuszy,

ADF – min. 50 arkuszy

Druk dwustronny

automatyczny

Parametry skanera

Skanowanie w kolorze, dwustronne,  automatyczne kopiowanie dwustronne skanowanie do komputera, e-maila, USB, FTP.

Ekran dotykowy

7”

Szacunkowe średnie miesięczne obciążenie

500 stron

Obsługiwane systemy operacyjne


Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2008 R2 (64-bit),
Windows Vista (32-bit & 64-bit),
Windows 7 (32-bit & 64-bit),
Windows 8 (32-bit & 64-bit)
Windows 10 (32-bit & 64-bit)

 

 

 

Średni miesięczny przebieg wyliczony na podstawie trwającej umowy.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od momentu podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r.

Dostawa, instalacja i uruchomienie ww. urządzeń nastąpi w siedzibie Dzierżawcy tj.                         w budynkach UJK w Kielcach, Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Wydziale zamiejscowym w Sandomierzu.

 

  

 

Oferty należy złożyć
do dnia 07.10.2021r.do godziny 10:00. Kontakt Marcin Kmieciak tel. 41 349 7365 ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e mail : marcin.kmieciak@ujk.edu.pl