Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego

 • Znak sprawy: ADP.2302.22.2021
 • Termin składania ofert: 2021-04-20 12:00
 • Opublikowano: 2021-04-15 14:25:10 przez Marcin Kmieciak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 349 7277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl  

 

Numer sprawy: ADP.2302.22.2021

 

Kielce dnia 15.04.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego”.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu komputerowego i elektronicznego                      zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

Kod CPV:

Główny 302000001

              30237200-1

 

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić                    z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach.

2. Dostarczone produkty powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

4. Wymagany okres gwarancji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

5. Zamawiający będzie się ubiegał o dokument upoważniający do zastosowania zerowej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do naliczenia VAT zgodnie aktualną/ podstawową stawką podatku VAT na ten sprzęt. W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT a w przypadku otrzymania pisma z MEiN z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „ zwolnienie z VAT”, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku.

IV. TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.      Zamówienie należy wykonać w terminie max. 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

2. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do jednostek organizacyjnych Uczelni w Kielcach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

 

4. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1. Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

Cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d. Specyfikację techniczną oferowanych produktów.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 20.04.2021 r., do godziny 12:00

2. Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego , numer sprawy ADP.2302.22.2021”. Nie otwierać przed 20.04.2021r., godzina 12:00

 

 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.22.2021.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego” nr ADP.2302.22.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

 

UWAGA: W związku z tym że każdy z pozycji będzie finansowana z różnych źródeł, wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wystawienia  osobnych faktur na każdą z pozycji osobno.

 

                                                                                                                                                    ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                    ……..…………….……………..

                                                                                                                                                    Kanclerz UJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Dostawa dla Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00590

1.      Kamera komputerowa do wideokonferencji 1 szt.

 

Rodzaj urządzenia:                                          Kamera do wideokonferencji

Liczba klatek na sekundę:                                min. 30

Możliwość rejestrowania obrazu w 4K: Tak

Pole widzenia:                                                 min. 120 stopni

Przysłona obiektywu:                                       Tak

Balans bieli:                                                     min. automatyczny

Sterowanie ręczne za pomocą aplikacji: Tak

Redukcja szumów 2D:                                     Tak

Kompensacja światła tylnego:                          Tak

Odległość robocza:                                          min. 80 cm

Wbudowany, jednokierunkowy mikrofon:           Tak

Czułość wbudowanego mikrofonu:                    min. -37dB

Złącze USB typu C:                                         Tak

Gniazdo DC do zasilacza (połączenie USB 2.0):            Tak

Gniazdo audio 3,5 mm do wyjścia liniowego:     Tak

Przycisk reset:                                                Tak

Format wideo:                                                  min. YUV i MJPEG

 

Dodatki

Gwarancja:      min. 60 miesięcy

Do kamery należy dołączyć akcesoria: zasilacz (do użycia USB 2.0), kabel USB 3.0 typu C do typu A (min. 180 cm), adapter USB 3.0 typu A na typ C, instrukcja obsługi.

 

2) Statyw do kamery komputerowej – 1 szt.

 

Wysokość statywu po złożeniu:             max. 70 cm

Maksymalna wysokość statywu:           min. 180 cm

Wysokość sztycy:                                min.  40 cm

Pochylenie głowicy:                              min. +90° do  -80°

Obrót głowicy:                                     min. 360°

Stabilizacja statywu:                             Tak

Poziomica statywu:                              Tak

Poziomica głowicy:                              Tak

Pianki atermiczne:                               Tak

Uchwyt do przenoszenia:                      Tak

Udźwig:                                               min. 3 kg

 

Dodatki

Gwarancja:      min. 24 miesiące

Do statywu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producenta.

 

3) Mikrofon bezprzewodowy do komputera – 1 szt.

 

Rodzaj urządzenia:                   mikrofon bezprzewodowy, krawatowy

Częstotliwość działania :           min. 2.4 GHz

Pasmo przenoszenia:               min. 50Hz - 18 KHz

Zasięg:                                                min. 30 metrów

Zasilanie:                                 wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V

Czas pracy baterii:                   min. 6 h

Odbiornik :                               min. 1 szt.

Waga odbiornika:                     max. 30 g

Nadajnik:                                 min. 1 szt.

Waga nadajnika:                      max. 40 g

Mikrofony w nadajniku: min. 2 szt. (1 szt. krawatowy i 1 szt. wbudowany)

Kabel mini Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do smartfonów):    min. 1 szt.

Kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS:       min. 1 szt.

Kabel USB/USB-C:                  min. 2 szt.

Igła do parowania urządzeń:     min. 1 szt.

 

Dodatki

Gwarancja:      min. 24 miesiące

Instrukcja obsługi w komplecie.

 

 

4)  Przedłużacz USB 3.0- 1 szt


Długość przedłużacza:              min. 2 m

Pozłacane wtyki:                      Tak

Złącze 1: USB 3.0 typ A męski: Tak

Złącze 2: USB 3.0 typ A żeński:            Tak

 

Dodatki

Gwarancja:      min. 12 miesięcyCzęść 2 Dostawa dla Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00598

Kamerka internetowa – 1 szt.

Specyfikacja:

Rozdzielczość - 1920 x 1080

Funkcja aparatu cyfrowego – TAK

Focus – TAK

Mikrofon wbudowany – TAK

Funkcja wideokonferencji - TAK

 

Część 3 Dostawa do Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00622

Ultrabook – komputer przenośny  1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

 

Część 4 Dostawa do Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00607

Zestaw komputerowy All-in-One – 2 zestawy

Rodzaj:                        All in One

Typ ekranu:                  Matowy, LED

Przekątna ekranu:        min. 23.8 cali

Rozdzielczość:             min. 1920 x 1080

Procesor:                     min. 10000 pkt. w teście passmark, min. 6 rdzeni, min. 12MB Cache

Pamięć RAM:               min. 32 GB (DDR4)

Karta graficzna :           zintegrowana

Dysk SSD:                   min. 960 GB

Czytnik kart pamięci:    min. 1 szt.

Złącza USB 2.0:                       min. 2 szt.

Złącza USB 3.0:                       min. 2 szt.

Złącze RJ-45 (LAN):     min. 1 szt.

Złącze HDMI:               min. 1 szt.

Wejście zasilania:         min. 1 szt.

Wyj. słuchawkowe/wej. mikrofon:          min. 1 szt.

Wbudowane głośniki:                           Tak

Wbudowany mikrofon:                          Tak

Wbudowana kamera internetowa:         Tak

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac):   Tak

Łączność LAN 10/100/1000 Mbps:        Tak

Łączność Bluetooth:                             Tak

System Operacyjny:

Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji  w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Dodatki

Gwarancja:                  min. 24 miesiące

Do zestawu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producenta.

Mysz i klawiatura muszą być zawarte w zestawie komputerowym All-in-One.

 

 

Część 5 Dostawa do Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00603

 

Drukarka laserowa kolorowa 1 szt.

Technologia druku: Laserowa

Druk w kolorze: TAK

Format nośnika: co najmniej A4, A5

Podajnik papieru: min. 150 arkuszy Szybkość druku: czerń - min. 30 str./min, kolor – 25 str./min

Minimalna rozdzielczość druku: 1200 x 600 dpi

Automatyczny druk dwustronny: TAK Wyświetlacz: TAK

Interfejsy: LAN, USB

Waga: maks. 24 kg

W komplecie tonery startowe, kabel zasilający

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Część 6 Dostawa do Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00596

 

Ultrabook – komputer przenośny  1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

 

 

 

Część 7 Dostawa do Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00626

 

Ultrabook – komputer przenośny  1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

 

 

Część 8 Dostawa do Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00540

 

Dysk zewnętrzny HDD – 2 szt

Typ dysku: HDD

Pojemność: min. 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: min. USB 3.0

Dołączone akcesoria: Kabel USB

Kolor: Czarny

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

 

 

 

Część 9 Dostawa do Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00444

 

1)     Prezenter – wskaźnik laserowy z możliwością obsługi pokazów slajdów -  1 szt.

Łączność: bezprzewodowa 2.4GHz

Zasięg: min do 10m

Zasilanie: baterie typu AAA lub AA

Dodatkowe: wskaźnik poziomu naładowania baterii

Interfejs: USB

Czas pracy prezentera na baterii: min. 1000h

Czas pracy wskaźnika na baterii: min. 20h

Kompatybilność: Microsoft Windows 7, 8, 10

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

2)     Pendrive 128 GB – USB 3.0 – 2 szt.

3)     Pendrive 64 GB – USB 3.0 – 2 szt.

4)     Pendrive 32 GB – USB 3.0 – 2 szt.

 

Część 10 Dostawa do Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00386

1)     Pendrive 64 GB – USB 3.02 szt.

 

Część 11 Dostawa dla Wydziału Humanistycznego  ZPPZ/2021/00672

1)     Pendrive 64 GB – USB 3.01 szt.

 

Część 12 Dostawa dla Instytutu Historii UJK ZPPZ/2021/00535

1) Dysk zewnętrzny – Pamięć przenośna do komputera 1 TB – 2 szt.

Pojemnosć 1000 GB

Format 2,5

Interfejs USB 3.0  ( wstecznie kompatybilne z USB 2.0

Zasilanie przez port USB

Dołączone akcesoria Kabel USB

Gwarancja producenta min 24 miesiące

 

Część 13 Dostawa dla Instytutu Historii  UJK

ZPPZ/2021/00521 i ZPPZ/2021/00589

1)     Ultrabook – komputer przenośny  - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

2)     Monitor 22” – 1 szt.

Przekątna ekranu: min. 22 cale;

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (Full HD);

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;

Typ matrycy: IPS; Typ podświetlenia: LED; filtrowanie niebieskiego światła i redukcja migotania; Czas reakcji: maks. 5 ms; Jasność [cd/m2]: min. 250;

Kąt widzenia [stopnie]: min. 178 (pion) , 178 (poziom);

Złącza: 1x D-Sub (VGA) , 1x HDMI;

Konstrukcja: możliwy montaż ścienny , Odłączana podstawa , Regulacja kąta pochylenia;

Załączone wyposażenie: Przewód zasilający, przewód sygnałowy;

Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

Część 14 Dostawa dla Instytutu Chemii  UJK

ZPPZ/2021/00581

Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8100 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 2.2 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

Część 15 zakup dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00576

Tablet ekonomiczny 10” – 1 szt.

• Przekątna ekranu: 10.1 cali, IPS

• Rozdzielczość ekranu min: 1920x1080

• Pamięć RAM min: 3GB

• Pamięć Flash min.: 32GB

• Ilość rdzeni procesora min.: 8

• Modem: 4G LTE

• Aparat fotograficzny: 5 Mpix, lampa błyskowa

• Obsługa kart pamięci: microSD

• Głośniki: stereo

• Pojemność akumulatora min: 5100 mAh

• Komunikacja: microUSB, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth

• System operacyjny: Android 8.0 lub nowszy – lub odpowiednik

• Czujniki: zbliżeniowy, akcelome

 

Część 16 zakup dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00509

 

1)     Tablet – 1 szt.

Przekątna ekranu: 10" - 11”

Rozdzielczość ekranu, min: 2100 x 1600

Typ ekranu: IPS

Pamięć Ram, min.: 3GB

Pamięć wbudowana, min: 128 GB

Zainstalowany system operacyjny: iPadOS lub odpowiednik

Czytnik linii papilarnych: Tak

Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Aparat, min 2 szt: 1 x przód, 1 x tył

Dodatkowe informacje: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon

Kolor: Szary lub zbliżony

Gwarancja, min: 12 miesięcy

Rysik dedykowany do tabletu:

Typ połączenia: Bluetooth

2)     Multimedialny projektor komputerowy – 1 szt.

Technologia          LCD

Typ lampy Lampa metalohalogenkowa

Jasność lampy     min.  4000 Ansi Lumen

Rozdzielczość      min. Full HD 1920 x 1080 

Format      16:10 lub 16:9

Kontrast    min.   15000 : 1

Szumy urządzenia           max.   40 dB

Żywotność lampy min.  5000 h

Stosunek projekcji            min. 1.4-2.2 : 1

Korekcja trapezu w poziomie      min. 20 °

Korekcja trapezu w pionie           min. 30 °

Wejścia (minimum)          2 x HDMI (w tym jedno zgodne z MHL),1 x port Ethernet, 1 x RS232,1 x  Composite-Video,1 x USB typu A,1 x USB typu B, 2 x VGA, 1 x 3,5 mm Mini Jack

Wyjścia (minimum)          1 x VGA, 1 x 3,5 mm Mini Jack

Parametry projektora       Zgodność z MHL, Miracast, USB Display; Wbudowany głośnik, obsługa łączności WiFi

Waga produktu     max. 4,5 kg

Wyposażenie        Kabel VGA, Oprogramowanie (CD), wbudowany moduł W-LAN

Gwarancja            min. 36 miesięcy

 

 

Część 17 zakup dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00424

Zasilacz do laptopa Lenovo  Think Pad 13 cali- 1 szt.

1)    Input 100-240V 1.8A,50-60Hz 2) Output 20V, 3.25A, moc zasilacza 65W Max, wtyk prostokątny (slim tip)

 

Część 18 zakup dla Collegium Medicum ZPPZ/2021/00373

1.      Program - Caleidagraf  


OPIS:
Wymagany program do wizualizacji danych, analizy wyników i przekazywania
wyników.
Możliwość wpisania danych bezpośrednio w oknie danych.
Możliwość otworzenia bezpośrednio plików Excela (w tym pliki .xlsx).
Możliwość importu plików tekstowych, rozdzielane tabulatorami, spacjami
i przecinkami utworzone w innych aplikacjach.
Musi odczytywać formaty danych określone przez użytkownika, w tym stałe
/ zmienne szerokości danych oraz możliwość odczytu / pominięcia.
Możliwość wklejenia danych z innych aplikacji za pomocą Schowka.
Możliwość użycia pierwszego wiersza jako tytułów kolumn podczas
wklejania.
Możliwość wyświetlania podglądu zestawu danych podczas importowania.
Możliwość wypełniania kolumny danych numerami wierszy, liczbami losowymi
lub seriami zdefiniowanymi przez użytkownika.
Obsługa klienta DDE (wersja Windows).
Możliwość wklejenia danych z innej aplikacji, otwierania bezpośrednio
plików Microsoft Excel lub import różnorodnych plików tekstowych (w tym
możliwość określenia struktury importowanego pliku tekstowego).

Program ma zapewniać możliwość dostosowania praktycznie każdego obiektu
na wykresie. Muszą być wstawianie podziały osi, przesuwane osie i zmiana
kolorów, symbole wydruku, style linii, grubości i więcej. Wymagane
funkcje typu: Dodaj linie upuszczania i różne paski błędów, Użyj
dostarczonych narzędzi, aby dodać etykiety tekstowe i inne obiekty w
dowolnym miejscu wykresu.
Wymagane łatwe eksportowanie wykresów i układów za pomocą Schowka lub
zapisywanie ich w różnych formatach plików, w tym TIFF, JPG i PNG.
Funkcja określ rozmiar i rozdzielczość eksportowanego obrazu. Możliwość
zmniejszenia ilości białej przestrzeni wokół wykresu lub układu.

2. Program - EndNote x 9 Premium

OPROGRAMOWANIE TYPU ENDNOTE X9

Wymagany program do zarządzania bazami bibliograficznymi i obsługi
cytowań dla systemu Windows.
Zestaw zawierać ma program, starter, szkolenie e-learningowe dla min 3
użytkowników.
Wymagane funkcje
Wyszukiwanie baz online, znajdowanie referencji i pełnych treści
artykułów w formacie PDF oraz uzupełnianie danych o referencjach.
Możliwość przechowywania i korzystania z bibliografii w dowolnym
miejscu, przy użyciu jednej z trzech instalacji programu oraz
bezpłatnego dostępu poprzez EndNote Web.
Tworzenie bibliografii i cytowania oraz możliwość sformatowania w jednym
z ponad 7 000 stylów najpopularniejszych czasopism naukowych.
Udostępnianie - Możliwość współpracy w grupie 15 osób i udostępniania
bazy innym naukowcom.
Dopasowanie - Na podstawie tytułu i abstraktu program musi wyszukiwać
czasopisma najlepiej pasujące do opublikowania w nich tekstu.
Musi posiadać bibliotekę programu oraz możliwość jej tworzenia - bazę
danych składającą się z pozycji bibliograficznych (rekordów). Każdy
rekord ma składać się z pól charakteryzujących daną referencję: autor,
tytuł, rok wydania, czasopismo, wydawca, ostatnia aktualizacja itd.
Referencje zawarte w bibliotece mogą być grupowane przez użytkownika,
np. ze względu na poruszany temat lub autora.
Program musi umożliwiać przeszukiwanie baz danych online na podstawie
zadanych kryteriów, ułatwiając odnalezienie odpowiedniej literatury.
Zgromadzona biblioteka referencji musi być współdzielona ze
współpracownikami (np. współautorami publikacji).

 

 

 

Część 19 zakup oprogramowania dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00441, ZPPZ/2021/00446, ZPPZ/2021/00512

1)     Zakup rocznej licencji oprogramowania Origin Pro Group NL 3 users/seats EDU

 

2)     Oprogramowanie Origin Pro w najnowszej wersji tj. 2021, w opcji licencyjnej edukacyjnej dla trzech użytkowników.

Origin Pro 2021 Licencja grupowa (Group Node-Locked) • Licencja bezterminowa, zawiera roczny kontrakt serwisowy • Zamawiający otrzymuje jeden numer licencji, bez względu na liczbę stanowisk, którą licencja obejmuje. • Licencja musi być aktualizowana (upgrade) w całości na wszystkich stanowiskach

 

 

 

Część 20 zakup dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00758

 

1)     Komputer stacjonarny – 1 szt.

procesor: min. 20000 pkt. w teście passmark, min. 10 rdzeni

pamięć RAM: min 32 GB DDR4 dyski twarde, 2 szt.: SSD min. 500GB; HDD min. 2000GBkarta graficzna: min. 6000pkt. w teście passmark, 4GB GDDR5

system operacyjny: brak

gwarancja: min. 2 lata (gwarancja producenta)

 

2)     Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono – 1 szt.

A4 Technologia druku: laserowa (mono)

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy

Wydajność: min. 10000 str/mies

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi

Szybkość druku: min. 30 str/min

Druk dwustronny: automatyczny

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5 Skanowanie/kopiowanie

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

3)     Dysk przenośny USB SSD 2 TB – 1 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 2000GB

Prędkość odczytu: min. 400MB/s

Prędkość zapisu: min. 400MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 


Część 21 zakup dla Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00751

Pendrive – 2 szt.

 

Pojemność: min. 512GB

Interfejs: USB 3.1 lub nowszy

Prędkość odczytu: min. 200MB/s

Prędkość zapisu: min. 200MB/s

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Dysk zewnętrzny 8TB – 1 szt

 

Przeznaczenie: backup danych

Rozmiar: 3.5”

Pojemność: min. 8TB

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Akcesoria: przewód USB, zasilacz

Kolor: czarny

Gwarancja: min. 24miesiące (gwarancja producenta)

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Nr KRS/ wpis do CEIDG:……………………………………………………………………………

 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

1.        W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ADP.2302.22.2021 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 

Część 1

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:


 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 1 Dostawa dla Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00590

1.      Kamera komputerowa do wideokonferencji 1 szt.

 

Rodzaj urządzenia:                                               Kamera do wideokonferencji

Liczba klatek na sekundę:                                 min. 30

Możliwość rejestrowania obrazu w 4K:       Tak

Pole widzenia:                                                min. 120 stopni

Przysłona obiektywu:                                               Tak

Balans bieli:                                                    min. automatyczny

Sterowanie ręczne za pomocą aplikacji:            Tak

Redukcja szumów 2D:                                              Tak

Kompensacja światła tylnego:                                  Tak

Odległość robocza:                                               min. 80 cm

Wbudowany, jednokierunkowy mikrofon:         Tak

Czułość wbudowanego mikrofonu:                    min. -37dB

Złącze USB typu C:                                              Tak

Gniazdo DC do zasilacza (połączenie USB 2.0):         Tak

Gniazdo audio 3,5 mm do wyjścia liniowego:            Tak

Przycisk reset:                                               Tak

Format wideo:                                               min. YUV i MJPEG

 

Dodatki

Gwarancja:      min. 60 miesięcy

Do kamery należy dołączyć akcesoria: zasilacz (do użycia USB 2.0), kabel USB 3.0 typu C do typu A (min. 180 cm), adapter USB 3.0 typu A na typ C, instrukcja obsługi.

 

2) Statyw do kamery komputerowej – 1 szt.

 

Wysokość statywu po złożeniu:          max. 70 cm

Maksymalna wysokość statywu:           min. 180 cm

Wysokość sztycy:                                   min.  40 cm

Pochylenie głowicy:                                    min. +90° do  -80°

Obrót głowicy:                                     min. 360°

Stabilizacja statywu:                                    Tak

Poziomica statywu:                                   Tak

Poziomica głowicy:                                   Tak

Pianki atermiczne:                                   Tak

Uchwyt do przenoszenia:               Tak

Udźwig:                                                min. 3 kg

 

Dodatki

Gwarancja:      min. 24 miesiące

Do statywu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producenta.

 

3) Mikrofon bezprzewodowy do komputera – 1 szt.

 

Rodzaj urządzenia:                         mikrofon bezprzewodowy, krawatowy

Częstotliwość działania :           min. 2.4 GHz

Pasmo przenoszenia:                        min. 50Hz - 18 KHz

Zasięg:                                                min. 30 metrów

Zasilanie:                                 wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V

Czas pracy baterii:                       min. 6 h

Odbiornik :                              min. 1 szt.

Waga odbiornika:                        max. 30 g

Nadajnik:                                min. 1 szt.

Waga nadajnika:                        max. 40 g

Mikrofony w nadajniku:             min. 2 szt. (1 szt. krawatowy i 1 szt. wbudowany)

Kabel mini Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do smartfonów):    min. 1 szt.

Kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS: min. 1 szt.

Kabel USB/USB-C:                       min. 2 szt.

Igła do parowania urządzeń:         min. 1 szt.

 

Dodatki

Gwarancja:      min. 24 miesiące

Instrukcja obsługi w komplecie.

 

 

4)  Przedłużacz USB 3.0- 1 szt


Długość przedłużacza:                        min. 2 m

Pozłacane wtyki:                       Tak

Złącze 1: USB 3.0 typ A męski:          Tak

Złącze 2: USB 3.0 typ A żeński:          Tak

 

Dodatki

Gwarancja:      min. 12 miesięcy

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 2

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 2 Dostawa dla Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00598

Kamerka internetowa – 1 szt.

Specyfikacja:

Rozdzielczość - 1920 x 1080

Funkcja aparatu cyfrowego – TAK

Focus – TAK

Mikrofon wbudowany – TAK

Funkcja wideokonferencji - TAK

 

 

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 3

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 3 Dostawa do Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00622

Ultrabook – komputer przenośny  1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

Część 4

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 4 Dostawa do Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00607

Zestaw komputerowy All-in-One – 2 zestawy

Rodzaj:                        All in One

Typ ekranu:                  Matowy, LED

Przekątna ekranu:        min. 23.8 cali

Rozdzielczość:             min. 1920 x 1080

Procesor:                     min. 10000 pkt. w teście passmark, min. 6 rdzeni, min. 12MB Cache

Pamięć RAM:               min. 32 GB (DDR4)

Karta graficzna :            zintegrowana

Dysk SSD:                   min. 960 GB

Czytnik kart pamięci:    min. 1 szt.

Złącza USB 2.0:                       min. 2 szt.

Złącza USB 3.0:                       min. 2 szt.

Złącze RJ-45 (LAN):     min. 1 szt.

Złącze HDMI:               min. 1 szt.

Wejście zasilania:         min. 1 szt.

Wyj. słuchawkowe/wej. mikrofon:          min. 1 szt.

Wbudowane głośniki:                           Tak

Wbudowany mikrofon:                          Tak

Wbudowana kamera internetowa:     Tak

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac):      Tak

Łączność LAN 10/100/1000 Mbps:  Tak

Łączność Bluetooth:                             Tak

System Operacyjny:

Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji  w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Dodatki

Gwarancja:                  min. 24 miesiące

Do zestawu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producenta.

Mysz i klawiatura muszą być zawarte w zestawie komputerowym All-in-One.

 

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

Część 5

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 5 Dostawa do Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00603

 

Drukarka laserowa kolorowa 1 szt.

Technologia druku: Laserowa

Druk w kolorze: TAK

Format nośnika: co najmniej A4, A5

Podajnik papieru: min. 150 arkuszy Szybkość druku: czerń - min. 30 str./min, kolor – 25 str./min

Minimalna rozdzielczość druku: 1200 x 600 dpi

Automatyczny druk dwustronny: TAK Wyświetlacz: TAK

Interfejsy: LAN, USB

Waga: maks. 24 kg

W komplecie tonery startowe, kabel zasilający

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

Część 6

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 6 Dostawa do Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00596

 

Ultrabook – komputer przenośny  1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

 

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 7

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 7 Dostawa do Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00626

 

Ultrabook – komputer przenośny  1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 8

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 8 Dostawa do Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00540

 

Dysk zewnętrzny HDD – 2 szt

Typ dysku: HDD

Pojemność: min. 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: min. USB 3.0

Dołączone akcesoria: Kabel USB

Kolor: Czarny

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 9

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 9 Dostawa do Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00444

 

1)     Prezenter – wskaźnik laserowy z możliwością obsługi pokazów slajdów -  1 szt.

Łączność: bezprzewodowa 2.4GHz

Zasięg: min do 10m

Zasilanie: baterie typu AAA lub AA

Dodatkowe: wskaźnik poziomu naładowania baterii

Interfejs: USB

Czas pracy prezentera na baterii: min. 1000h

Czas pracy wskaźnika na baterii: min. 20h

Kompatybilność: Microsoft Windows 7, 8, 10

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

2)     Pendrive 128 GB – USB 3.0 – 2 szt.

3)     Pendrive 64 GB – USB 3.0 – 2 szt.

4)     Pendrive 32 GB – USB 3.0 – 2 szt.

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 10

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 10 Dostawa do Instytutu Biologii ZPPZ/2021/00386

1)     Pendrive 64 GB – USB 3.02 szt.

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 11

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 11 Dostawa dla Wydziału Humanistycznego  ZPPZ/2021/00672

2)     Pendrive 64 GB – USB 3.01 szt.

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

Część 12

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 12 Dostawa dla Instytutu Historii UJK ZPPZ/2021/00535

1) Dysk zewnętrzny – Pamięć przenośna do komputera 1 TB – 2 szt.

Pojemnosć 1000 GB

Format 2,5

Interfejs USB 3.0  ( wstecznie kompatybilne z USB 2.0

Zasilanie przez port USB

Dołączone akcesoria Kabel USB

Gwarancja producenta min 24 miesiące

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 13

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 13 Dostawa dla Instytutu Historii  UJK

ZPPZ/2021/00521 i ZPPZ/2021/00589

1)     Ultrabook – komputer przenośny  - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Wąskie ramki ekranu - maks. szerokość całego laptopa 320mm, maks. wysokość(nie grubość) całego

laptopa 200mm

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3700 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac ,

Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD)

Materiał wykonania aluminium

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.2 kg

Dodatkowo stacja dokująca dedykowana, producenta laptopa posiadająca:

Interfejs USB-C, min 2 porty USB 3.0 , port USB Typ C, HDMI, VGA, RJ-45(LAN)

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

3)     Monitor 22” – 1 szt.

Przekątna ekranu: min. 22 cale;

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (Full HD);

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;

Typ matrycy: IPS; Typ podświetlenia: LED; filtrowanie niebieskiego światła i redukcja migotania; Czas reakcji: maks. 5 ms; Jasność [cd/m2]: min. 250;

Kąt widzenia [stopnie]: min. 178 (pion) , 178 (poziom);

Złącza: 1x D-Sub (VGA) , 1x HDMI;

Konstrukcja: możliwy montaż ścienny , Odłączana podstawa , Regulacja kąta pochylenia;

Załączone wyposażenie: Przewód zasilający, przewód sygnałowy;

Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 14

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 14 Dostawa dla Instytutu Chemii  UJK

ZPPZ/2021/00581

Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8100 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 2.2 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

Część 15

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 15 zakup dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00576

Tablet ekonomiczny 10” – 1 szt.

• Przekątna ekranu: 10.1 cali, IPS

• Rozdzielczość ekranu min: 1920x1080

• Pamięć RAM min: 3GB

• Pamięć Flash min.: 32GB

• Ilość rdzeni procesora min.: 8

• Modem: 4G LTE

• Aparat fotograficzny: 5 Mpix, lampa błyskowa

• Obsługa kart pamięci: microSD

• Głośniki: stereo

• Pojemność akumulatora min: 5100 mAh

• Komunikacja: microUSB, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth

• System operacyjny: Android 8.0 lub nowszy – lub odpowiednik

• Czujniki: zbliżeniowy, akcelome

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 16

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 16 zakup dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00509

 

1)     Tablet – 1 szt.

Przekątna ekranu: 10" - 11”

Rozdzielczość ekranu, min: 2100 x 1600

Typ ekranu: IPS

Pamięć Ram, min.: 3GB

Pamięć wbudowana, min: 128 GB

Zainstalowany system operacyjny: iPadOS lub odpowiednik

Czytnik linii papilarnych: Tak

Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Aparat, min 2 szt: 1 x przód, 1 x tył

Dodatkowe informacje: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon

Kolor: Szary lub zbliżony

Gwarancja, min: 12 miesięcy

Rysik dedykowany do tabletu:

Typ połączenia: Bluetooth

2)     Multimedialny projektor komputerowy – 1 szt.

Technologia          LCD

Typ lampy Lampa metalohalogenkowa

Jasność lampy     min.  4000 Ansi Lumen

Rozdzielczość      min. Full HD 1920 x 1080 

Format      16:10 lub 16:9

Kontrast    min.   15000 : 1

Szumy urządzenia      max.   40 dB

Żywotność lampy min.  5000 h

Stosunek projekcji      min. 1.4-2.2 : 1

Korekcja trapezu w poziomie   min. 20 °

Korekcja trapezu w pionie      min. 30 °

Wejścia (minimum)      2 x HDMI (w tym jedno zgodne z MHL),1 x port Ethernet, 1 x RS232,1 x  Composite-Video,1 x USB typu A,1 x USB typu B, 2 x VGA, 1 x 3,5 mm Mini Jack

Wyjścia (minimum)      1 x VGA, 1 x 3,5 mm Mini Jack

Parametry projektora      Zgodność z MHL, Miracast, USB Display; Wbudowany głośnik, obsługa łączności WiFi

Waga produktu     max. 4,5 kg

Wyposażenie        Kabel VGA, Oprogramowanie (CD), wbudowany moduł W-LAN

Gwarancja            min. 36 miesięcy

 

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 17

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówi

Część 17 zakup dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00424

Zasilacz do laptopa Lenovo  Think Pad 13 cali- 1 szt.

1)    Input 100-240V 1.8A,50-60Hz 2) Output 20V, 3.25A, moc zasilacza 65W Max, wtyk prostokątny (slim tip)

 

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 18

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 18 zakup dla Collegium Medicum ZPPZ/2021/00373

1.      Program - Caleidagraf  


OPIS:
Wymagany program do wizualizacji danych, analizy wyników i przekazywania
wyników.
Możliwość wpisania danych bezpośrednio w oknie danych.
Możliwość otworzenia bezpośrednio plików Excela (w tym pliki .xlsx).
Możliwość importu plików tekstowych, rozdzielane tabulatorami, spacjami
i przecinkami utworzone w innych aplikacjach.
Musi odczytywać formaty danych określone przez użytkownika, w tym stałe
/ zmienne szerokości danych oraz możliwość odczytu / pominięcia.
Możliwość wklejenia danych z innych aplikacji za pomocą Schowka.
Możliwość użycia pierwszego wiersza jako tytułów kolumn podczas
wklejania.
Możliwość wyświetlania podglądu zestawu danych podczas importowania.
Możliwość wypełniania kolumny danych numerami wierszy, liczbami losowymi
lub seriami zdefiniowanymi przez użytkownika.
Obsługa klienta DDE (wersja Windows).
Możliwość wklejenia danych z innej aplikacji, otwierania bezpośrednio
plików Microsoft Excel lub import różnorodnych plików tekstowych (w tym
możliwość określenia struktury importowanego pliku tekstowego).

Program ma zapewniać możliwość dostosowania praktycznie każdego obiektu
na wykresie. Muszą być wstawianie podziały osi, przesuwane osie i zmiana
kolorów, symbole wydruku, style linii, grubości i więcej. Wymagane
funkcje typu: Dodaj linie upuszczania i różne paski błędów, Użyj
dostarczonych narzędzi, aby dodać etykiety tekstowe i inne obiekty w
dowolnym miejscu wykresu.
Wymagane łatwe eksportowanie wykresów i układów za pomocą Schowka lub
zapisywanie ich w różnych formatach plików, w tym TIFF, JPG i PNG.
Funkcja określ rozmiar i rozdzielczość eksportowanego obrazu. Możliwość
zmniejszenia ilości białej przestrzeni wokół wykresu lub układu.

2. Program - EndNote x 9 Premium

OPROGRAMOWANIE TYPU ENDNOTE X9

Wymagany program do zarządzania bazami bibliograficznymi i obsługi
cytowań dla systemu Windows.
Zestaw zawierać ma program, starter, szkolenie e-learningowe dla min 3
użytkowników.
Wymagane funkcje
Wyszukiwanie baz online, znajdowanie referencji i pełnych treści
artykułów w formacie PDF oraz uzupełnianie danych o referencjach.
Możliwość przechowywania i korzystania z bibliografii w dowolnym
miejscu, przy użyciu jednej z trzech instalacji programu oraz
bezpłatnego dostępu poprzez EndNote Web.
Tworzenie bibliografii i cytowania oraz możliwość sformatowania w jednym
z ponad 7 000 stylów najpopularniejszych czasopism naukowych.
Udostępnianie - Możliwość współpracy w grupie 15 osób i udostępniania
bazy innym naukowcom.
Dopasowanie - Na podstawie tytułu i abstraktu program musi wyszukiwać
czasopisma najlepiej pasujące do opublikowania w nich tekstu.
Musi posiadać bibliotekę programu oraz możliwość jej tworzenia - bazę
danych składającą się z pozycji bibliograficznych (rekordów). Każdy
rekord ma składać się z pól charakteryzujących daną referencję: autor,
tytuł, rok wydania, czasopismo, wydawca, ostatnia aktualizacja itd.
Referencje zawarte w bibliotece mogą być grupowane przez użytkownika,
np. ze względu na poruszany temat lub autora.
Program musi umożliwiać przeszukiwanie baz danych online na podstawie
zadanych kryteriów, ułatwiając odnalezienie odpowiedniej literatury.
Zgromadzona biblioteka referencji musi być współdzielona ze
współpracownikami (np. współautorami publikacji).

 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

Część 19

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 19 zakup oprogramowania dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00441, ZPPZ/2021/00446, ZPPZ/2021/00512

1)     Zakup rocznej licencji oprogramowania Origin Pro Group NL 3 users/seats EDU

 

2)     Oprogramowanie Origin Pro w najnowszej wersji tj. 2021, w opcji licencyjnej edukacyjnej dla trzech użytkowników.

Origin Pro 2021 Licencja grupowa (Group Node-Locked) • Licencja bezterminowa, zawiera roczny kontrakt serwisowy • Zamawiający otrzymuje jeden numer licencji, bez względu na liczbę stanowisk, którą licencja obejmuje. • Licencja musi być aktualizowana (upgrade) w całości na wszystkich stanowiskach


 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Część 20

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 20 zakup dla Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00758

 

1)     Komputer stacjonarny – 1 szt.

procesor: min. 20000 pkt. w teście passmark, min. 10 rdzeni

pamięć RAM: min 32 GB DDR4 dyski twarde, 2 szt.: SSD min. 500GB; HDD min. 2000GBkarta graficzna: min. 6000pkt. w teście passmark, 4GB GDDR5

system operacyjny: brak

gwarancja: min. 2 lata (gwarancja producenta)

 

2)     Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono – 1 szt.

A4 Technologia druku: laserowa (mono)

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy

Wydajność: min. 10000 str/mies

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi

Szybkość druku: min. 30 str/min

Druk dwustronny: automatyczny

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5 Skanowanie/kopiowanie

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

3)     Dysk przenośny USB SSD 2 TB – 1 szt.

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 2000GB

Prędkość odczytu: min. 400MB/s

Prędkość zapisu: min. 400MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta) 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 21

Łącznie kwota……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

W tym:

 

Opis Przedmiotu
zamówienia

Część 21 zakup dla Katedry Matematyki ZPPZ/2021/00751

Pendrive – 2 szt.

 

Pojemność: min. 512GB

Interfejs: USB 3.1 lub nowszy

Prędkość odczytu: min. 200MB/s

Prędkość zapisu: min. 200MB/s

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Dysk zewnętrzny 8TB – 1 szt

 

Przeznaczenie: backup danych

Rozmiar: 3.5”

Pojemność: min. 8TB

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Akcesoria: przewód USB, zasilacz

Kolor: czarny

Gwarancja: min. 24miesiące (gwarancja producenta) 

Produkt oferowany

(producent, model)

 

 

 

 

Wartość brutto
             (PLN)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie:…………. dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

 

Oferujemy przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do oferty.

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2.      Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia.

3.      Oświadczam/y, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym jak i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

4.      Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: aprobaty techniczne, atesty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie oraz zobowiązujemy się do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

5.      W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: ………..…..…, tel. kontaktowy, ….………….., email:…………..

6.      Oświadczam/y, że zawarty w zapytaniu ofertowym  wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.      Akceptuje/my termin i warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  z końcowym protokołem odbioru.

8.      Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.      Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu…………………….e-mail……………………………

10.   Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

ž       TAK

ž       NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

………Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.................................................................... tel. .................................... e-mail………...............................

13. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

 

Załącznikami do oferty są:

Specyfikacja techniczna

…………………………………….…

 

........................................ dnia ................ 2021r.

.......................................................

 podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń woli w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA NR ADP.2302…..2021

zawarta w dniu ........................ 2021 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., REGON……………….. NIP…………………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………….– ………………..

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP …………………wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego (art. 11 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych):

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż i dostarczenie kompletnego, fabrycznie nowego i gotowego do eksploatacji sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zwanego dalej łącznie „przedmiotem umowy”, spełniającego warunki techniczne określone w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy (część ……………….).

2. Miejsce dostarczenia (dokładny adres) …………………………………………………………

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

4. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje w terminie ………………dni, licząc od daty zawarcia umowy.

5. Wykonawca, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

6. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.

7. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia przedmiotu umowy.

8. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej.

9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

10. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

 

 

§ 2

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego oraz jego instalacją.

2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto ………….zł (słownie złotych: ……………………………………00/100) w tym podatek Vat.

3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2, stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnej mu kwoty z tytułu realizacji niniejszej umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów prac albo koszty okazały się wyższe niż przewidywane.

5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dokumentu upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z naliczoną 0% stawką podatku Vat., a w razie konieczności Wykonawca będzie zobligowany do przedłożenia stosownej korekty faktury VAT.

 

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: ................................. tel/e-mail .....................

2. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego: ......................... tel/e-mail ..................

3. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

 

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp., wymagane przy tego typu sprzęcie oraz powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.), niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.

 

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: ………….. miesięcy.

2. Wykonawca udziela także rękojmi na okres: 24 miesięcy.

3. Gwarancja jak i rękojmia obejmują wszystkie elementy dostarczonego sprzętu (w tym oprogramowania) wraz
z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.

5. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji, przy czym Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji również po upływie okresu trwania gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

6. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji, przy czym do uprawnień i obowiązków Stron z tytułu rękojmi stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące uprawnień i obowiązków Stron z tytułu gwarancji.

7. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zamawiającego.

8. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

9. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/e-mailem na numer telefonu/e-maila ……….……..

10. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji, Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

11. W przypadku wymiany sprzętu termin gwarancji sprzętu, o którym mowa w ust. 1, zaczyna swój bieg na nowo od daty wymiany. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 1, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

12. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. W przypadku braku odpowiedzi na pismo Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę.

13. W razie sprzeczności między postanowieniami karty gwarancyjnej, a treścią niniejszej umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy, chyba że postanowienia karty gwarancyjnej są bardziej korzystne dla Zamawiającego.

 

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy sprzętu wraz z licencją, pozwalające na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwia korzystanie z oprogramowania dla celu, dla którego oprogramowanie zostaje zakupione, w szczególności:

1) wprowadzanie programu do pamięci komputerów Zamawiającego,

2) usuwanie z pamięci komputerów,

3) stosowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,

4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,

5) sporządzanie kopii programu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

6) wykorzystanie programu podczas pokazów lub prezentacji publicznych,

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

8) modyfikowanie i rozbudowa oprogramowania lub łączenie go z innym programem lub programami na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego,

9) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1-8 powyżej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, obejmuje także prawo korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.

 

§ 7.

1. Podstawą do wystawienia faktur VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez osobę wskazaną przez Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować faktury VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

4. Osobami upoważnionymi do odbioru faktur VAT są osoby wskazane w ust. 1.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP...............................

 

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1) 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

2) 0,1 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji lub rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

3) 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego:

1) w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej  w § 2 ust. 2,

2) w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w § 9 ust. 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy, w tym z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

 

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, oraz wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478), stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Do umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

4. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

 

§ 12.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

 

§ 13.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

 

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                      WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia ………………………

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

                  ……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                 ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: …………………………….

                            …………………………….

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

Nazwa

Producent

Nr wersji

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ADP.2302…..2021,  z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:                                                           Strona odbierająca:

……………………………                                                                …………………………..                                                                                          (Czytelny podpis i pieczęć)                                                                    (Czytelny podpis i pieczęć)

 

 

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


WYNIK
POSTĘPOWANIA ADP.2302.22.2021 


 

ADP.2302.22.2021                                                                         
                        Kielce dn.22.04.2021

WYNIK
POSTĘPOWANIA ADP.2302.22.2021

            W związku z
zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na
dostawa sprzętu
komputerowego                            
i elektronicznego

W dniu  15.04.2021 r. 
zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni .
Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 20.04.2021 r., do godziny 12:00.

WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY

 

Część 1 Dostawa dla Katedry Matematyki
ZPPZ/2021/00590


 1. Man
  Complex
  Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 2998,74
  w tym podatek VAT – w jedynym kryterium oceny ofert 100% cena,  oferta zdobyła 100 pkt i została
  wybrana jako najkorzystniejsza

 2. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 3947,38
  – oferta zdobyła 75,96 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 3535 zł

 

Część 2 Dostawa dla Instytutu Biologii
ZPPZ/2021/00598

 


 1. Man Complex Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce                  z zaoferowana kwotą
  brutto 298,89 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła 38,16  pkt

 2. Framko
  2 spółka jawna
  J.Strykowski, S,Miazga ul. Duża
  22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 114,06 zł – w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 3. Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
  Warszawska 25A z zaoferowaną kwota brutto 418,20  zł w tym podatek VAT – oferta zdobyła
  27,27 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 300 zł

 

Część 3 Dostawa do Katedry Matematyki
ZPPZ/2021/00622


 1. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 5504,89
  – oferta zdobyła 94,75 pkt.

 2. Forti
  Krzysztof Jurek
  26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z
  zaoferowaną kwota brutto 6680 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła 78 pkt

 3. Marksoft
  Marek Kundera
  25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
  zaoferowaną kwota brutto 5215,20 zł w tym podatek VAT – w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 5500 zł

 

 

 

 

 

Część 4 Dostawa do Katedry Matematyki
ZPPZ/2021/00607


 1. Man Complex Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce                  z zaoferowana kwotą
  brutto 9291,42 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła 95,84 pkt

 2. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 9537,86
  – oferta zdobyła 93,3 pkt

 3. Forti
  Krzysztof Jurek
  26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z
  zaoferowaną kwota brutto 9900 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła 89,95pkt

 4. Marksoft
  Marek Kundera
  25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
  zaoferowaną kwota brutto 8905,20 zł w tym podatek VAT – w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 9000 zł

 

Część 5 Dostawa do Instytutu Biologii
ZPPZ/2021/00603

 

1.     
Man
Complex
Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417
Kielce                  z zaoferowana
kwotą brutto 1781,04 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła 92,58 pkt

2.     
Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z
zaoferowana kwotą brutto 1648,90 zł – w jedynym kryterium oceny ofert
100% cena,  oferta zdobyła 100 pkt i
została wybrana jako najkorzystniejsza

3.     
Forti
Krzysztof Jurek
26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z
zaoferowaną kwota brutto 1850 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła
89,12pkt

 

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 1700 zł

 

           Część 6 Dostawa do Katedry
Matematyki ZPPZ/2021/00596


 1. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 5402,95 zł
  – oferta zdobyła  96,52 pkt

 2. Forti
  Krzysztof Jurek
  26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z
  zaoferowaną kwota brutto 6480 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła
  80,48 pkt

 3. Marksoft Marek
  Kundera
  25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną
  kwota brutto 5215,20 zł w tym podatek VAT – w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 5500 zł

 

Część 7 Dostawa do Katedry Matematyki
ZPPZ/2021/00626


 1. Forti
  Krzysztof Jurek
  26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z
  zaoferowaną kwota brutto 6480 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła
  80,48 pkt

 2. Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
  Warszawska 25A z zaoferowaną kwota brutto 5215,20 zł w tym podatek
  VAT
  – w jedynym kryterium
  oceny ofert 100% cena,  oferta
  zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 


 1. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 5453,92 zł
  – oferta zdobyła 95,62 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 5500 zł

 

Część 8 Dostawa do Instytutu Biologii
ZPPZ/2021/00540


 1. Bino Computers S.Bobek,
  B. Bielak, S. Bara spółka jawna
  ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice  z zaoferowaną kwota brutto 393,60 zł
  w tym podatek VAT– w jedynym kryterium oceny ofert 100% cena,  oferta zdobyła 100 pkt i została
  wybrana jako najkorzystniejsza

 2. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 445,11 zł
  – oferta zdobyła 88,42 pkt

 3. Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
  Warszawska 25A z zaoferowaną kwota brutto 418,20 zł w tym podatek
  VAT – oferta zdobyła 94,11 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 500 zł

 

Część 9 Dostawa do Instytutu Biologii
ZPPZ/2021/00444


 1. Bino Computers
  S.Bobek, B. Bielak, S. Bara spółka jawna
  ul. Urocza
  27, 32-040 Wrząsowice  z
  zaoferowaną kwota brutto 281,67 zł w tym podatek VAT– w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 2. Man Complex Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce                  z zaoferowana kwotą
  brutto 397,29 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła 70,89 pkt

 3. Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
  Warszawska 25A z zaoferowaną kwota brutto 344,40 zł w tym podatek
  VAT – oferta zdobyła 81,78 pkt

 4. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 332,32 zł
  – oferta zdobyła 84,75 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 584 zł

 

Część 10 Dostawa do Instytutu Biologii
ZPPZ/2021/00386


 1. Man Complex Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce                  z zaoferowana kwotą
  brutto 78,72 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła 93,75 pkt

 2. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 109,62 zł
  – oferta zdobyła 67,32 pkt

 3. Marksoft
  Marek Kundera
  25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
  zaoferowaną kwota brutto 73,80 zł w tym podatek VAT – w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 350 zł

 

Część 11 Dostawa dla Wydziału
Humanistycznego  ZPPZ/2021/00672

1.      Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 54,81 zł
oferta zdobyła 89,76 pkt


 1. Man
  Complex
  Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce                  z zaoferowana kwotą
  brutto 49,20 zł w tym podatek VAT– w jedynym kryterium oceny ofert
  100% cena,  oferta zdobyła 100
  pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 2. Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną
  kwota brutto 73,80 zł w tym podatek VAT – oferta zdobyła 66,66
  pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 100 zł

 

Część 12 Dostawa dla Instytutu Historii UJK
ZPPZ/2021/00535


 1. Bino Computers
  S.Bobek, B. Bielak, S. Bara spółka jawna
  ul. Urocza
  27, 32-040 Wrząsowice  z
  zaoferowaną kwota brutto 393,60 zł w tym podatek VAT– w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 2. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą
  brutto 445,11 zł – oferta zdobyła 88,42 pkt

 3. Man Complex Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417
  Kielce                  z
  zaoferowana kwotą brutto 462,48 zł w tym podatek VAT– oferta
  zdobyła 85,10 pkt

 4. Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwota brutto 418,20
  w tym podatek VAT – oferta zdobyła 94,11 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 400 zł

 

Część 13 Dostawa dla Instytutu Historii  UJK

ZPPZ/2021/00521 i ZPPZ/2021/00589

1.     
Framko
2 spółka jawna
J.Strykowski, S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą
brutto 6006,94 zł – oferta zdobyła 95,41 pkt


 1. Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej
  Curie 18 z zaoferowaną kwota brutto 6450 zł w tym podatek VAT–
  oferta zdobyła 88,86 pkt

 2. Marksoft
  Marek Kundera
  25-512
  Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwota brutto 5731,80 zł w
  tym podatek VAT
  – w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 6491,66 zł

 

Część 14 Dostawa dla Instytutu Chemii  UJK

ZPPZ/2021/00581


 1. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 2966,93
  zł  
  - oferta w tej części
  została odrzucona. Powodem odrzucenia oferty jest niespełniający wymagań
  zapytania ofertowego sprzet  ( brak
  LAN 1Gbps oraz USB 3.1 typu C)

 2. Forti Krzysztof Jurek 26-600
  Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwota brutto 3800
  w tym podatek VAT– w jedynym kryterium oceny ofert 100% cena,  oferta zdobyła 100 pkt i została
  wybrana jako najkorzystniejsza

 3. Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
  Warszawska 25A z zaoferowaną kwota brutto 4120,50 zł w tym podatek
  VAT – oferta zdobyła 92,22 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 4000 zł

 

 

Część 15 zakup dla Instytutu Fizyki
ZPPZ/2021/00576


 1. Bino
  Computers S.Bobek, B. Bielak, S. Bara spółka jawna
  ul. Urocza
  27, 32-040 Wrząsowice  z
  zaoferowaną kwota brutto 1226,31 zł w tym podatek VAT – oferta
  odrzucona, powodem odrzucenia jest zaoferowanie sprzętu który nie spełnia
  wymagań  postawionych w zapytaniu
  ofertowym (  ( brak wyświetlacza
  IPS, brak lampy błyskowej)

 2. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S,Miazga ul.
  Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 1028,60 zł – oferta
  odrzucona, powodem odrzucenia jest zaoferowanie sprzętu który nie spełnia
  wymagań  postawionych w zapytaniu
  ofertowym (  ( brak czujnika
  zbliżeniowego , brak lampy błyskowej)

 3. Man
  Complex
  Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce                  z zaoferowana kwotą
  brutto 1538,73 zł w tym podatek VAT– w jedynym kryterium oceny ofert 100%
  cena,  oferta zdobyła 100 pkt i
  została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 1000 zł

 

           Część 16 zakup dla Instytutu Fizyki
ZPPZ/2021/00509 – część unieważniona. Powodem unieważnienia części jest brak
ofert nie podlegających odrzuceniu


 1. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą
  brutto 10214,04 zł  - oferta
  odrzucona powodem odrzucenia jest złożenie oferty  zawierającej sprzęt nie spełniający
  wymagań technicznych (Multimedialny projektor nie posiada lampy
  metalohalogenkowej)

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 10000 zł

 

          Część 17 zakup dla Instytutu Fizyki
ZPPZ/2021/00424


 1. Man
  Complex
  Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul
  Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce                  z zaoferowana kwotą
  brutto 78,72 zł w tym podatek VAT– w jedynym kryterium oceny ofert
  100% cena,  oferta zdobyła 100
  pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 2. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 130,97 zł
  – oferta zdobyła 60.1 pkt

 3. Forti Krzysztof Jurek 26-600
  Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwota brutto 200 zł
  w tym podatek VAT– oferta zdobyła 65.1 pkt

 

 

Zamawiający oszacował wartość
zamówienia na kwotę brutto 100 zł

 

       Część 18 zakup dla Collegium Medicum
ZPPZ/2021/00373– część unieważniona. Kwota jedynej oferty przekracza założony
przez Zamawiającego budżet.


 1. Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń
  sp.z.o.o.
  Al.Pokoju 29B/22-24, 31-564 Kraków  z zaoferowana kwotą brutto 5423,07 zł

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 2500 zł

 

           Część 19 zakup oprogramowania dla
Instytutu Fizyki ZPPZ/2021/00441, ZPPZ/2021/00446, ZPPZ/2021/00512

1.      Gambit
Centrum Oprogramowania i Szkoleń sp.z.o.o.
Al.Pokoju
29B/22-24, 31-564 Kraków  z
zaoferowana kwotą brutto 11347,98 zł – w jedynym kryterium oceny ofert
100% cena,  oferta zdobyła 100 pkt i
została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 11343,98 zł

 

Część 20 zakup dla Instytutu Fizyki
ZPPZ/2021/00758


 1. Marksoft
  Marek Kundera
  25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
  zaoferowaną kwota brutto 5535 zł w tym podatek VAT – w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 2. Man Complex Norbert
  Łapacz, Marek Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce                  z zaoferowana kwotą
  brutto 7566,96 zł w tym podatek VAT– oferta zdobyła 73,15 pkt.


 1. Bino
  Computers S.Bobek, B. Bielak, S. Bara spółka jawna
  ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice  z zaoferowaną kwota brutto 7863,39 zł
  w tym podatek VAT
  – oferta zdobyła
  70,39 pkt

 2. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 10245,42 zł
  – oferta zdobyła 54,02 pkt

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 8000 zł

 

 

Część 21 zakup dla Katedry Matematyki
ZPPZ/2021/00751


 1. Bino Computers S.Bobek, B. Bielak, S. Bara spółka jawna ul. Urocza
  27, 32-040 Wrząsowice  z
  zaoferowaną kwota brutto 1378,83 zł w tym podatek VAT– oferta
  zdobyła 94,61 pkt

 2. Man Complex Norbert Łapacz, Marek Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417
  Kielce                  z
  zaoferowana kwotą brutto 1367,76 zł w tym podatek VAT– oferta
  zdobyła 95,31pkt

 3. Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej
  Curie 18 z zaoferowaną kwota brutto 1700 zł w tym podatek VAT–
  oferta zdobyła 76,64 pkt

 4. Marksoft
  Marek Kundera
  25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
  zaoferowaną kwota brutto 1303,80 zł w tym podatek VAT – w jedynym
  kryterium oceny ofert 100% cena, 
  oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 5. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
  S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 1464,94
  – oferta zdobyła 89 pkt

 

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na
kwotę brutto 1800 zł

 

Zapraszamy do podpisania umowy w terminie 16.04.2021 r., następujących
wykonawców:

W części 1 – Man Complex Norbert Łapacz, Marek
Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce

W części 2-   Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce

W części 3-   Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

W części 4-   Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce
ul. Warszawska 25A

W części 5-   Framko 2 spółka jawna J.Strykowski,
S,Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce

W części 6 -  Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce
ul. Warszawska 25A

W części 7-   Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce
ul. Warszawska 25A

W części 8-   Bino Computers S.Bobek, B. Bielak, S. Bara spółka
jawna
ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice  

W części 9-   Bino Computers S.Bobek, B. Bielak, S. Bara spółka
jawna
ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice  

W części 10- Marksoft
Marek Kundera
25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 11- Man Complex Norbert
Łapacz, Marek Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce

W części 12- Bino Computers S.Bobek, B.
Bielak, S. Bara spółka jawna
ul. Urocza 27, 32-040
Wrząsowice  

W części 13- Marksoft
Marek Kundera
25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 14- Forti
Krzysztof Jurek
26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18

W części 15- Man Complex Norbert
Łapacz, Marek Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce

W części 16- UNIEWAŻNIONO

W części 17- Man Complex Norbert
Łapacz, Marek Grzywna ul Przyborowskiego 4 lok 1, 25-417 Kielce

W części 18- UNIEWAŻNIONO

W części 19 - Gambit Centrum
Oprogramowania i Szkoleń sp.z.o.o.
Al.Pokoju 29B/22-24,
31-564 Kraków

W części 20- Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska
25A

W części 21- Marksoft Marek Kundera 25-512
Kielce ul. Warszawska 25A

 

 

 

W części 16 i 18
postepowanie zostało unieważnione.

Zamówienie należy wykonać w
terminie max. 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  ( max do 30.04.2021 r.). Termin podpisania
umowy 23.04.2021 r.

 

 

 

 


 

  


Uwaga z dnia 19.04 dotyczy częśći 19

Zwracamy się do Państwa o wyłączenie tej pozycji z przetargu o sygnaturze ADP.2302.22.2021 w zadaniu 19, z uwagi na brak możliwości złożenia wiążącej oferty na tą pozycję i podtrzymanie ważności oferty w okresie wymaganym zapisami Zapytania ofertowego tj. przez okres 30 dni. Nasza prośba wynika z faktu, że producent przedmiotowego oprogramowania, firma OriginLab Corporation, zapowiedziała publikację nowej wersji jeszcze w kwietniu 2021r. Według zasad dystrybucji licencji oprogramowania tego producenta, w momencie publikacji nowej wersji stracą Państwo prawo zakupu przedłużenia kontraktu serwisowego dla posiadanej licencji 

Odpowiedź: Zamawiająsy wyraża zgode na usunięcie w części nr 19 pozycji nr 1  Zakup rocznej licencji oprogramowania Origin
Pro Group NL 3 users/seats EDU, pozostawiając w zapytaniu ofertowym części 19 jedynie zakup 
Oprogramowania Origin Pro w najnowszej wersji
tj. 2021, w opcji licencyjnej edukacyjnej dla trzech użytkowników.
UWAGA 


Pytania i odpowiedzi z dnia 16.04.2021 r.


jako potencjalny Oferent części 18 oraz 19 w ramach
_Zapytania ofertowego nr ADP.2302.22.2021_ (_Dostawa sprzętu komputerowego i
elektronicznego_, ogłoszonego 15.04.2021) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia
odnośnie przedmiotu zamówienia w dwóch przywołanych częściach, jak niżej.

A) Część 18

Ad.1.

Prosimy o szczegółową informację odnośnie oczekiwanej licencji pakietu
KaleidaGraph wyszczególnionego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w p.1 tej części.
Czy Zamawiającego interesuje jedna licencja jednostanowiskowa Single User? Dla
jakiego systemu operacyjnego ma być przeznaczona oczekiwana licencja: Windows
czy Mac? Czy Zamawiający jest zainteresowany licencją roczną, czy bezterminową?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje 1
licencji typu Single-User na oprogramowanie 
dla systemu operacyjnego Windows 10 – Zamawiający zainteresowany jest
licencją bezterminową.Ad 2.

Prosimy o akceptację zaoferowania najnowszej dostępnej wersji oprogramowania wyszczególnionego
w Opisie Przedmiotu Zamówienia p.2, tj. EndNote 20. Ponieważ Zamawiający wymaga
zaoferowania licencji dla 3 użytkowników (3xSingle User) w zestawie Premium,
prosimy o

potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje dostawę, oprócz licencji, tylko kursu
e-learningowego w pełnej formie (temat - _EndNote: Zarządzanie bazami
bibliograficznymi_). Wynika to stąd, że skrócony kurs w postaci _Startera _nie
jest obecnie dostępny w sprzedaży.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje licencji typu 3xSingle-User
na oprogramowanie  dla systemu
operacyjnego Windows 10 – Zamawiający zainteresowany jest licencją
bezterminową.

Zamawiający zaakceptuje dostawę
kursu e-learningowego w formie pełnej.Ad.3.

Oprócz postawionych poprzednio pytań, prosimy także o wskazanie w przypadku
pakietu KaleidaGraph, jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego typ licencji:
czy to ma być licencja ze zniżką

akademicka, czy licencja komercyjna?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje 1
licencji typu Single-User. Program jest do dyspozycji uczelni i wykonywania
prac badawczych więc Zamawiający oczekuje licencji Akademickiej.

 B) Część 19

Prosimy o doprecyzowanie czym ostatecznie w kontekście oprogramowania Origin
Pro 2021 jest zainteresowany Zamawiający?

Czy chodzi o zakup dwóch różnych osobnych licencji _Origin Pro Group NL 3
users/seats_: jedna licencja jako licencja czasowa roczna, a druga jako
licencja bezterminowa wraz rocznym kontraktem serwisowym (jakby sugerowały
łącznie punkty 1. i 2. w Opisie Przedmiotu Zamówienia

części 19). Czy chodzi jednak o zakup tylko jednej licencji _Origin Pro Group
NL 3 users/seats + roczny kontrakt serwisowy_?

Prosimy uprzejmie o ustosunkowanie się do postawionych wyżej pytań i próśb.

Odpowiedź: Chodzi o zakup:

 1. Oprogramowania Origin Pro 2021 Group N-L - 3 seats, Licencja bezterminowa z rocznym kontraktem serwisowym
 2. Przedłużenia kontraktu serwisowego Maintenance dla użytkowanej licencji oprogramowania Origin Pro Group NL 3 users/seats EDU


DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615
Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 20.04.2021 r., do godziny 12:00
2. Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego , numer sprawy ADP.2302.22.2021”. Nie otwierać przed 20.04.2021r., godzina 12:00


3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl