Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego

  • Znak sprawy: ADP.2302.66.2021
  • Termin składania ofert: 2021-11-23 12:00
  • Opublikowano: 2021-11-15 13:39:33 przez Marcin Kmieciak

 

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.66.2021

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „dostawa sprzętu komputerowego                      i elektronicznego

W dniu  15.11.2021 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 23.11.2021 r., do godziny 12:00.

wpłynęły  oferty Wykonawców:

1)    MARKSOFT MAREK KUNDERA 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

za łączną kwotę 23357,70 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia trzy

tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem zł. 70/100), w tym należny podatek VAT

w tym:

a) ZPPZ/2021/01044 4698,60 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące sześćset

dziewięćdziesiąt osiem zł. 60/100), w tym należny podatek VAT

b) ZPPZ/2021/01047 2189,40 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące sto

osiemdziesiąt dziewięć zł 40/100), w tym należny podatek VAT

c) ZPPZ/2021/01051 2460,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące czterysta

sześćdziesiąt zł. 00/100), w tym należny podatek VAT

d) ZPPZ/2021/01057 3247,20 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście

czterdzieści siedem zł., 20/100), w tym należny podatek VAT

e) ZPPZ/2021/01293 1389,90 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta

osiemdziesiąt dziewięć zł. 90/100), w tym należny podatek VAT

f) ZPPZ/2021/01445 3062,70 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące sześćdziesiąt

dwa zł. 70/100), w tym należny podatek VAT

g) ZPPZ/2021/01447 3247,20 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście

czterdzieści siedem zł., 20/100), w tym należny podatek VAT

h) ZPPZ/2021/01729 3062,70 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące sześćdziesiąt

dwa zł. 70/100), w tym należny podatek VAT. Oferta wybrana jako najkorzystniejsza.

 

2)    Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

za łączną wartość 26 553,76 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

(słownie złotych : dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 76/100 PLN

w tym:

a)ZPPZ/2021/01044     4 119,02 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

b)ZPPZ/2021/01047     3 246,88 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

c)ZPPZ/2021/01051     3 095,66 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

d)ZPPZ/2021/01057     3 963,92 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

e)ZPPZ/2021/01293     1 921,08 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

f)ZPPZ/2021/01445      3 206,83 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

g)ZPPZ/2021/01447     3 793,54 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

h)ZPPZ/2021/01729     3 206,83 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

 

3)    MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1 (lokal)  25-417 Kielce za łączną kwotę 27795,54 zł

w tym:

a)ZPPZ/2021/01044     4 619,88 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

b)ZPPZ/2021/01047     3 169,71 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

c)ZPPZ/2021/01051     2 981,52 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

d)ZPPZ/2021/01057     4 236,12 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

e)ZPPZ/2021/01293     2 587,92 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

f)ZPPZ/2021/01445      3 343,14 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

g)ZPPZ/2021/01447     3 514,11 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

h)ZPPZ/2021/01729     3 343,14 zł brutto w tym podatek VAT 23 %

 

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 29430 zł

 

a)ZPPZ/2021/01044     - 5000 zł

b)ZPPZ/2021/01047     -3622 zł

c)ZPPZ/2021/01051     -4000 zł

d)ZPPZ/2021/01057     -3900 zł

e)ZPPZ/2021/01293     -1800 zł

f)ZPPZ/2021/01445      -4000zł

g)ZPPZ/2021/01447     -5000zł

h)ZPPZ/2021/01729     -3250 zł

 

Łącznie 30583 zł brutto

 

Zapraszamy Wykonawcę MARKSOFT MAREK KUNDERA 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  do podpisania umowy w terminie 25.11.2021 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 349 7277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl  

 

Numer sprawy: ADP.2302.66.2021

 

Kielce dnia 15.11.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego”.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu komputerowego i elektronicznego                      zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod CPV:

Główny 302000001

              30237200-1

 

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić                    z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach.

2. Dostarczone produkty powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

4. Wymagany okres gwarancji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 

IV. TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Zamówienie należy wykonać w terminie max. 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

2. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do jednostek organizacyjnych Uczelni w Kielcach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

 

4. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1. Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

Cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d. Specyfikację techniczną oferowanych produktów.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2021 r., do godziny 12:00

Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona             w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego , numer sprawy ADP.2302.66.2021”. Nie otwierać przed 23.11.2021r., godzina 12:00

           złożenie oferty następuje w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.64.2021.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego” nr ADP.2302.66.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

 

UWAGA: W związku z tym że każdy z pozycji będzie finansowana z różnych źródeł, wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wystawienia  osobnych faktur na każdą z pozycji osobno.

 

                                                                                                                                                             ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                             ……..…………….……………..

                                                                                                                                                             Kanclerz UJK

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

a)    ZPPZ/2021/01044

 

Zestaw zaawansowany, All in One. – 1 zestaw

Rodzaj: All in One

przekątna ekranu: min. 23.8 cali

rozdzielczość: min. 1920 x 1080

procesor: min. 12000pkt. W teście passmark, min. 6 rdzenie, min. 8MB Cache

pamięć RAM: min 16 GB, DDR4-2666

dysk twardy: SSD min. 960 GB

karta graficzna: zintegrowana

złącza: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0, czytnik kart pamięci

komunikacja: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera

gwarancja: min. 2 lata (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej

reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji

Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami

oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Mysz i klawiatura: Klawiatura pełnowymiarowa, układ polski QWERTY, Mysz optyczna USB

 

b)    ZPPZ/2021/01047

Notebook – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 7000 pkt.
Ekran LCD: o przekątnej 13.3 lub 14 cali, matowy, nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli
Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 ( min. 2133 MHz)
Dysk twardy: SSD o pojemności min. 240 GB
Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna
Komunikacja: Bluetooth, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax  Interfejsy: USB 3.0,  USB C 3.1
Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, karta dźwiękowa
Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny
Waga: maks.1,5 kg
Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

c)    ZPPZ/2021/01051

 

Komputer przenośny  laptop biznesowy - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 6000 pkt. . Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920x10B0 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2133 MHz)

Dysk twardy. SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana

Wyjścia karty graficzną. 1x wyjście HDMl

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11blglnlac, min. 3 x USB

(w tym min.2 x USB 3.0)

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera HD, czytnik kart

pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, szyfrowanie TPM

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równowazny

Waga: maks.2.2kg

Gwarancja: min' 24 miesiące (gwarancja producenta)

oprogramowanie: system operacyjny Windows 10 PL 64 bit lub równoważny,

z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu

o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD, spełniający następujące

warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania

użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego;

możliwość szyfrowania dysku/pańyqi przy pomocy usługi dostępnej w systemie

operacyjnym. System musi współpracować z programami: Simple. ERP,

Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System

lnformacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

firmy opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do

systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi

Wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie

przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

 

 

d)    ZPPZ/2021/01057

Notebook – 1 szt

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min  11100 punktów.

Procesor ma posiadać minimum 6 rdzeni / 6 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna w zakresie od 14 cala do 15,6 cala, matowy, LED, IPS, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (o min. częstotliwości 2666 MHz).

Dysk twardy: SSD M.2 PCIe  o pojemności min. 512 GB

Karta graficzna zintegrowana - pamięć współdzielona o wydajności w teście Passmark G3D Markt co najmniej 1250 punktów.

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI (pełnowymiarowe)

Wewnętrzne głośniki stereo oraz wbudowane mikrofony.

Kamera internetowa o rozdzielczości co najmniej 0.5  Mpix

Łączność: Moduł Bluetooth , WiFi  IEEE 802.11 b/g/n/ac, Gigabit Ethernet – gniazdo RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0 - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet)

Złącza: minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0 lub szybsze

HDMI  - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

wejście zasilania - 1 szt.

Wielodotykowy touchpad

Wytrzymała obudowa.

Zabezpieczenia  -   Szyfrowanie TPM

Akumulator o pojemności co najmniej 30 Wh.

Waga: maks. 2.2 kg (z baterią)

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10  PRO PL. – (wersja systemu operacyjnego -Professional 64-bit,  wersja językowa - polska) lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące

Oprogramowanie:1. Windows 10 PRO PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

e)    ZPPZ/2021/01293

 

1)    Tablet do pracy zdalnej i akwizycji danych - 1 szt.

o Procesor:min.8-rdzeniowy o Ekran: dotykowy, pojemnościowy 1O-punktowy, przekątna 10'1-10.5 cala,

nominalna rozdzielczość m i n. 1 920x1 200 piksel i . Pamięć RAM: min' 3 GB . Pamięć flash: wbudowana min. 32 GB GB' zewnętrzna min. 128 GB . Karta graficzna: zintegrowana

karta dźwiękowa: stereo . Zastosowane technologie optymalizacji obrazu i dźwięku  Wbudowany mikrofon, głośniki stereo' moduł GPS . złącza: słuchawkowe, zasilania, karta (nano)SlM, karta microSD, microUSB

(karty SlM i SD mogą być użytkowane łącznie) . Wbudowany aparat przedni i tylny,  min. 8 Mpix, autofocus, nagrywanie

filmów w rozdzielczości min. HD (1280x720) . Komunikacja: Bluetooth min.4.2, WiFi 5 IEEE 802.11blglnlac, modem . Modem min.4G LTE o Akumulator o pojemności min. 7000 mAh, zasilacz sieciowy . Metalowa obudowa o Zainstalowany system operacyjny: Android min. 9.0 Pie lub równoważny . Czujniki wbudowane - przynajmniej: światła, akcelerometr, żyroskop . Gwarancja: min' 24 miesiące (gwarancja producenta/importera) . oprogramowanie: system operacyjny Android min. 9.0 lub równoważny, z możliwością instalacji oprogramowania Microsoft365 posiadanego przez

Zamawiającego, oraz usług Microsoft (poczta, komunikatory) i Google (poczta,

komunikatory, mapy) bez potrzeby dostępu typu root. W przypadku zaoferowania

systemu równoważnego oferent winien skonfigurować tablet do pracy

z wszystkimi wyżej wymienionymi programami/usługami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej

wymienionych programów/usług

 

2) Karta micro SDXC do wyżej opisanego tabletu 1 szt.

. 128 GB Class 10 U3 . Gwarancja producenta min' 60 miesięcy . Wodo-i wstrząsoodporność. W zestawie adapter micro SD/SD

 

3)    Rysik do tabletu z poz.1 - 1 szt. . Kompatybilność z ekranem pojemnościowym . Gwarancja producenta min. 12 miesięcy

4)    Etui z klawiaturą do tabletu z poz.1 - 1 szt. . Komunikacja z tabletem: Bluetooth . Gwarancja producenta na kompatybilność z modelem tabletu . Powłoka wodoodporna . 4-punktowy uchwyt na tablety Android Windows/iPad . Kąt pochylenia min. 60 stopni . Wskaźniki LED zasilania i połączenia z tabletem . Żywotność klawiszy wg producenta min. 5 mln uderzeń . Dedykowane klawisze funkcyjne i skróty dla Android/Windows/iPad  Wymienna bateria . Gwarancja producenta min. 'l2 miesięcy

 

 

 

f)     ZPPZ/2021/01445

1.    Komputer przenośny - laptop biznesowy, mysz optyczna, torba – 1 szt.

·         Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark minimum 6000 pkt.

·         Ekran LCD matowy o przekątnej minimum 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli

·         Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2666 MHz lub więcej)

·         Dysk twardy: SSD M.2 PCIe o pojemności minimum 480 GB

·         Karta graficzna: zintegrowana

·         Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4

·         Karta dźwiękowa: stereo

·         Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, co najmniej WiFi 5 IEEE 802.11b/a/g/n/ac , min. 2 x USB (w tym min. 2 x USB 3.0), 1 x USB typu C

·         Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera HD, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, szyfrowanie TPM

·         Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny /laptop musi spełniać wymagania dla potrzeb przyszłej i bezpłatnej aktualizacji do Windows 11/.

·         Waga: maks. 2 kg

·         Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

·         Oprogramowanie: system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bit lub równoważny,
z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD, spełniający następujące warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania

użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; możliwość szyfrowania dysku/partycji przy pomocy usługi dostępnej w systemie operacyjnym. System musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

W zestawie 1 x mysz optyczna, bezprzewodowa z odbiornikiem nano USB 2.4 GHz, minimum 1000dpi, liczba przycisków 3 + rolka, kolor czarny. Gwarancja 24 miesiące.

W zestawie 1 x torba do laptopa z materiału poliester, kompatybilna z laptopem, 1 komorowa, na zamek błyskawiczny z pasem mocującym do walizki oraz dwiema kieszeniami z przodu, kolor torby czarny.

 

g)    ZPPZ/2021/01447

Laptop zaawansowany: 1 szt

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8100 pkt. Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz) Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI Karta dźwiękowa: stereo Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0 Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny Waga: maks. 2.2 kg Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

h)    ZPPZ/2021/01729

1.    Komputer przenośny - laptop biznesowy, mysz optyczna, torba – 1 szt.

·         Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark minimum 6000 pkt.

·         Ekran LCD matowy o przekątnej minimum 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli

·         Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2666 MHz lub więcej)

·         Dysk twardy: SSD M.2 PCIe o pojemności minimum 480 GB

·         Karta graficzna: zintegrowana

·         Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4

·         Karta dźwiękowa: stereo

·         Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, co najmniej WiFi 5 IEEE 802.11b/a/g/n/ac, min. 2 x USB (w tym min. 2 x USB 3.0), 1 x USB typu C

·         Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera HD, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, szyfrowanie TPM

·         Laptop musi spełniać wymagania dla potrzeb przyszłej i bezpłatnej aktualizacji do Windows 11

·         Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny.

·         Waga: maks. 2 kg

·         Gwarancja: min. 12 miesięcy (gwarancja producenta)

·         Oprogramowanie: system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bit lub równoważny,
z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD, spełniający następujące warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania

użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; możliwość szyfrowania dysku/partycji przy pomocy usługi dostępnej w systemie operacyjnym. System musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

W zestawie 1 x mysz optyczna, bezprzewodowa z odbiornikiem nano USB 2.4 GHz, minimum 1000dpi, liczba przycisków 3 + rolka, kolor czarny. Gwarancja 24 miesiące.

W zestawie 1 x torba do laptopa z materiału poliester, kompatybilna z laptopem, 1 komorowa, na zamek błyskawiczny z pasem mocującym do walizki oraz dwiema kieszeniami z przodu, kolor torby czarny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Nr KRS/ wpis do CEIDG:……………………………………………………………………………

 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

1.         W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ADP.2302.64.2021 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

 za łączną kwotę……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

W tym:

 

a)    ZPPZ/2021/01044……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

b)    ZPPZ/2021/01047……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

c)    ZPPZ/2021/01051……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

d)    ZPPZ/2021/01057……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

e)    ZPPZ/2021/01293……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

f)     ZPPZ/2021/01445……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

g)    ZPPZ/2021/01447……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

h)    ZPPZ/2021/01729……………….zł brutto (słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do tego, aby podać nazwę i parametry, numery części katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisać parametry techniczne                                                                                  w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami. UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SIWZ" nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania",  z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym.

L.p.

Wymagany przedmiot zamówienia

 Oferowany przedmiot zamówienia  nazwa  parametry

 

a)      ZPPZ/2021/01044

 

Zestaw zaawansowany, All in One. – 1 zestaw

Rodzaj: All in One

przekątna ekranu: min. 23.8 cali

rozdzielczość: min. 1920 x 1080

procesor: min. 12000pkt. W teście passmark, min. 6 rdzenie, min. 8MB Cache

pamięć RAM: min 16 GB, DDR4-2666

dysk twardy: SSD min. 960 GB

karta graficzna: zintegrowana

złącza: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0, czytnik kart pamięci

komunikacja: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera

gwarancja: min. 2 lata (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej

reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji

Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami

oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Mysz i klawiatura: Klawiatura pełnowymiarowa, układ polski QWERTY, Mysz optyczna USB

 

b)      ZPPZ/2021/01047

Notebook – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 7000 pkt.
Ekran LCD: o przekątnej 13.3 lub 14 cali, matowy, nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli
Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 ( min. 2133 MHz)
Dysk twardy: SSD o pojemności min. 240 GB
Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna
Komunikacja: Bluetooth, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax  Interfejsy: USB 3.0,  USB C 3.1
Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, karta dźwiękowa
Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny
Waga: maks.1,5 kg
Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

c)       ZPPZ/2021/01051

 

Komputer przenośny  laptop biznesowy - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 6000 pkt. . Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920x10B0 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2133 MHz)

Dysk twardy. SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana

Wyjścia karty graficzną. 1x wyjście HDMl

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11blglnlac, min. 3 x USB

(w tym min.2 x USB 3.0)

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera HD, czytnik kart

pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, szyfrowanie TPM

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równowazny

Waga: maks.2.2kg

Gwarancja: min' 24 miesiące (gwarancja producenta)

oprogramowanie: system operacyjny Windows 10 PL 64 bit lub równoważny,

z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu

o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD, spełniający następujące

warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania

użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego;

możliwość szyfrowania dysku/pańyqi przy pomocy usługi dostępnej w systemie

operacyjnym. System musi współpracować z programami: Simple. ERP,

Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System

lnformacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

firmy opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do

systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi

Wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie

przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

 

 

d)      ZPPZ/2021/01057

Notebook – 1 szt

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min  11100 punktów.

Procesor ma posiadać minimum 6 rdzeni / 6 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna w zakresie od 14 cala do 15,6 cala, matowy, LED, IPS, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (o min. częstotliwości 2666 MHz).

Dysk twardy: SSD M.2 PCIe  o pojemności min. 512 GB

Karta graficzna zintegrowana - pamięć współdzielona o wydajności w teście Passmark G3D Markt co najmniej 1250 punktów.

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI (pełnowymiarowe)

Wewnętrzne głośniki stereo oraz wbudowane mikrofony.

Kamera internetowa o rozdzielczości co najmniej 0.5  Mpix

Łączność: Moduł Bluetooth , WiFi  IEEE 802.11 b/g/n/ac, Gigabit Ethernet – gniazdo RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0 - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet)

Złącza: minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0 lub szybsze

HDMI  - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

wejście zasilania - 1 szt.

Wielodotykowy touchpad

Wytrzymała obudowa.

Zabezpieczenia  -   Szyfrowanie TPM

Akumulator o pojemności co najmniej 30 Wh.

Waga: maks. 2.2 kg (z baterią)

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10  PRO PL. – (wersja systemu operacyjnego -Professional 64-bit,  wersja językowa - polska) lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące

Oprogramowanie:1. Windows 10 PRO PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

e)       ZPPZ/2021/01293

 

2)      Tablet do pracy zdalnej i akwizycji danych - 1 szt.

o Procesor:min.8-rdzeniowy o Ekran: dotykowy, pojemnościowy 1O-punktowy, przekątna 10'1-10.5 cala,

nominalna rozdzielczość m i n. 1 920x1 200 piksel i . Pamięć RAM: min' 3 GB . Pamięć flash: wbudowana min. 32 GB GB' zewnętrzna min. 128 GB . Karta graficzna: zintegrowana

karta dźwiękowa: stereo . Zastosowane technologie optymalizacji obrazu i dźwięku  Wbudowany mikrofon, głośniki stereo' moduł GPS . złącza: słuchawkowe, zasilania, karta (nano)SlM, karta microSD, microUSB

(karty SlM i SD mogą być użytkowane łącznie) . Wbudowany aparat przedni i tylny,  min. 8 Mpix, autofocus, nagrywanie

filmów w rozdzielczości min. HD (1280x720) . Komunikacja: Bluetooth min.4.2, WiFi 5 IEEE 802.11blglnlac, modem . Modem min.4G LTE o Akumulator o pojemności min. 7000 mAh, zasilacz sieciowy . Metalowa obudowa o Zainstalowany system operacyjny: Android min. 9.0 Pie lub równoważny . Czujniki wbudowane - przynajmniej: światła, akcelerometr, żyroskop . Gwarancja: min' 24 miesiące (gwarancja producenta/importera) . oprogramowanie: system operacyjny Android min. 9.0 lub równoważny, z możliwością instalacji oprogramowania Microsoft365 posiadanego przez

Zamawiającego, oraz usług Microsoft (poczta, komunikatory) i Google (poczta,

komunikatory, mapy) bez potrzeby dostępu typu root. W przypadku zaoferowania

systemu równoważnego oferent winien skonfigurować tablet do pracy

z wszystkimi wyżej wymienionymi programami/usługami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej

wymienionych programów/usług

 

2) Karta micro SDXC do wyżej opisanego tabletu 1 szt.

. 128 GB Class 10 U3 . Gwarancja producenta min' 60 miesięcy . Wodo-i wstrząsoodporność. W zestawie adapter micro SD/SD

 

5)      Rysik do tabletu z poz.1 - 1 szt. . Kompatybilność z ekranem pojemnościowym . Gwarancja producenta min. 12 miesięcy

6)      Etui z klawiaturą do tabletu z poz.1 - 1 szt. . Komunikacja z tabletem: Bluetooth . Gwarancja producenta na kompatybilność z modelem tabletu . Powłoka wodoodporna . 4-punktowy uchwyt na tablety Android Windows/iPad . Kąt pochylenia min. 60 stopni . Wskaźniki LED zasilania i połączenia z tabletem . Żywotność klawiszy wg producenta min. 5 mln uderzeń . Dedykowane klawisze funkcyjne i skróty dla Android/Windows/iPad  Wymienna bateria . Gwarancja producenta min. 'l2 miesięcy

 

 

 

f)       ZPPZ/2021/01445

2.       Komputer przenośny - laptop biznesowy, mysz optyczna, torba – 1 szt.

·         Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark minimum 6000 pkt.

·         Ekran LCD matowy o przekątnej minimum 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli

·         Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2666 MHz lub więcej)

·         Dysk twardy: SSD M.2 PCIe o pojemności minimum 480 GB

·         Karta graficzna: zintegrowana

·         Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4

·         Karta dźwiękowa: stereo

·         Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, co najmniej WiFi 5 IEEE 802.11b/a/g/n/ac , min. 2 x USB (w tym min. 2 x USB 3.0), 1 x USB typu C

·         Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera HD, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, szyfrowanie TPM

·         Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny /laptop musi spełniać wymagania dla potrzeb przyszłej i bezpłatnej aktualizacji do Windows 11/.

·         Waga: maks. 2 kg

·         Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

·         Oprogramowanie: system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bit lub równoważny,
z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD, spełniający następujące warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania

użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; możliwość szyfrowania dysku/partycji przy pomocy usługi dostępnej w systemie operacyjnym. System musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

W zestawie 1 x mysz optyczna, bezprzewodowa z odbiornikiem nano USB 2.4 GHz, minimum 1000dpi, liczba przycisków 3 + rolka, kolor czarny. Gwarancja 24 miesiące.

W zestawie 1 x torba do laptopa z materiału poliester, kompatybilna z laptopem, 1 komorowa, na zamek błyskawiczny z pasem mocującym do walizki oraz dwiema kieszeniami z przodu, kolor torby czarny.

 

g)      ZPPZ/2021/01447

Laptop zaawansowany: 1 szt

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8100 pkt. Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz) Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI Karta dźwiękowa: stereo Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0 Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny Waga: maks. 2.2 kg Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

h)      ZPPZ/2021/01729

3.       Komputer przenośny - laptop biznesowy, mysz optyczna, torba – 1 szt.

·         Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark minimum 6000 pkt.

·         Ekran LCD matowy o przekątnej minimum 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli

·         Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2666 MHz lub więcej)

·         Dysk twardy: SSD M.2 PCIe o pojemności minimum 480 GB

·         Karta graficzna: zintegrowana

·         Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4

·         Karta dźwiękowa: stereo

·         Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, co najmniej WiFi 5 IEEE 802.11b/a/g/n/ac, min. 2 x USB (w tym min. 2 x USB 3.0), 1 x USB typu C

·         Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera HD, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, szyfrowanie TPM

·         Laptop musi spełniać wymagania dla potrzeb przyszłej i bezpłatnej aktualizacji do Windows 11

·         Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny.

·         Waga: maks. 2 kg

·         Gwarancja: min. 12 miesięcy (gwarancja producenta)

·         Oprogramowanie: system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bit lub równoważny,
z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD, spełniający następujące warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania

użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; możliwość szyfrowania dysku/partycji przy pomocy usługi dostępnej w systemie operacyjnym. System musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

W zestawie 1 x mysz optyczna, bezprzewodowa z odbiornikiem nano USB 2.4 GHz, minimum 1000dpi, liczba przycisków 3 + rolka, kolor czarny. Gwarancja 24 miesiące.

W zestawie 1 x torba do laptopa z materiału poliester, kompatybilna z laptopem, 1 komorowa, na zamek błyskawiczny z pasem mocującym do walizki oraz dwiema kieszeniami z przodu, kolor torby czarny.

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do oferty.

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2.       Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia.

3.       Oświadczam/y, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym jak i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

4.       Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: aprobaty techniczne, atesty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie oraz zobowiązujemy się do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

5.       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: ………..…..…, tel. kontaktowy, ….………….., email:…………..

6.       Oświadczam/y, że zawarty w zapytaniu ofertowym  wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.       Akceptuje/my termin i warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  z końcowym protokołem odbioru.

8.       Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.       Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu…………………….e-mail……………………………

10.   Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

ž        TAK

ž        NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

………Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.................................................................... tel. .................................... e-mail………...............................

13. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

 

Załącznikami do oferty są:

Specyfikacja techniczna

…………………………………….…

 

........................................ dnia ................ 2021r.

.......................................................

 podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń woli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

UMOWA NR ADP.2302…..2021

zawarta w dniu ........................ 2021 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., REGON……………….. NIP…………………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………….– ………………..

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP …………………wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego (art. 11 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych):

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż i dostarczenie urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych
i oprogramowania, zwanego dalej  „przedmiotem umowy”, spełniającego warunki techniczne określone w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy 

2. Miejsce dostarczenia (dokładny adres) ……………………………………..

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

4. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

6. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.

7. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia przedmiotu umowy.

8. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej.

9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

10. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

§ 2

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego oraz jego instalacją.

2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto ………….zł (słownie złotych: ……………………………………00/100) w tym podatek Vat.

3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2, stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnej mu kwoty z tytułu realizacji niniejszej umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów prac albo koszty okazały się wyższe niż przewidywane.

5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dokumentu upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z naliczoną 0% stawką podatku Vat., a w razie konieczności Wykonawca będzie zobligowany do przedłożenia stosownej korekty faktury VAT.

 

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: ................................. tel/e-mail .....................

2. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego: ......................... tel/e-mail ..................

3. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

 

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp., wymagane przy tego typu sprzęcie oraz powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.), niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.

 

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: ………….. miesięcy.

2. Wykonawca udziela także rękojmi na okres: 24 miesięcy.

3. Gwarancja jak i rękojmia obejmują wszystkie elementy dostarczonego sprzętu (w tym oprogramowania) wraz
z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.

5. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji, przy czym Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji również po upływie okresu trwania gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

6. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji, przy czym do uprawnień i obowiązków Stron z tytułu rękojmi stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące uprawnień i obowiązków Stron z tytułu gwarancji.

7. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zamawiającego.

8. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

9. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/e-mailem na numer telefonu/e-maila ……….……..

10. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji, Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

11. W przypadku wymiany sprzętu termin gwarancji sprzętu, o którym mowa w ust. 1, zaczyna swój bieg na nowo od daty wymiany. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 1, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

12. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. W przypadku braku odpowiedzi na pismo Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę.

13. W razie sprzeczności między postanowieniami karty gwarancyjnej, a treścią niniejszej umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy, chyba że postanowienia karty gwarancyjnej są bardziej korzystne dla Zamawiającego.

 

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy sprzętu wraz z licencją, pozwalające na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwia korzystanie z oprogramowania dla celu, dla którego oprogramowanie zostaje zakupione, w szczególności:

1) wprowadzanie programu do pamięci komputerów Zamawiającego,

2) usuwanie z pamięci komputerów,

3) stosowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,

4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,

5) sporządzanie kopii programu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

6) wykorzystanie programu podczas pokazów lub prezentacji publicznych,

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

8) modyfikowanie i rozbudowa oprogramowania lub łączenie go z innym programem lub programami na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego,

9) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1-8 powyżej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, obejmuje także prawo korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.

 

 

§ 7.

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez osobę wskazaną przez Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty  doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

4. Osobami upoważnionymi do odbioru faktury VAT są osoby wskazane w ust. 1.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP...............................

 

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1) 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

2) 0,1 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji lub rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

3) 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego:

1) w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej  w § 2 ust. 2,

2) w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w § 9 ust. 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy, w tym z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

 

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, oraz wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478), stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Do umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

4. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

 

§ 12.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

 

§ 13.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

 

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                      WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia ………………………

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

                  ……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                 ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: …………………………….

                            …………………………….

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

Nazwa

Producent

Nr wersji

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ADP.2302…..2021,  z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:                                                                                                              Strona odbierająca:

……………………………                           ………………………..                                                                                          (Czytelny podpis i pieczęć)                                                                                                (Czytelny podpis i pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2021 r., do godziny 12:00
Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego , numer sprawy ADP.2302.66.2021”. Nie otwierać przed 23.11.2021r., godzina 12:00
złożenie oferty następuje w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl