Drukuj

Zapytanie ofertowe

ADP.2302.1.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ADP.2302.1.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Opublikowano: 2021-02-10 11:36:49
  • Ważne do:

Kielce, 09.02.2021r

 

NOTATKA

dotycząca udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości

kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

 

W celu udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na  transport uczestników obozu zimowego (zapytanie nr ADP.2302.1.2021) przeprowadzono rozeznanie rynku, ponieważ Pzp nie stosuje się.

W dniu 27.01.2021r zamieszczono zaproszenie (Zapytanie ofertowe ADP.2302.1.2021) do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni.

W odpowiedzi na nasze zapytanie do upływu wyznaczonego terminu na składanie oferty, tj. do dnia 03.02.2021r. do godziny 13:00 wpłynęły oferty:

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy i adres

Cena brutto

Ocena oferty

1.

„RAFKRUSZ” Rafał Tworek

Brzeziny ul. Chęcińska 41,

26-026 Morawica

Kwota brutto za 1 km za autokar – 5,19 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 4,18 zł

Za kryterium „cena brutto za 1km przejazdu autokarem” oferta otrzymała 80,00pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem” oferta otrzymała 20,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

2.

„TERTRANS” Teresa Tworek

Brzeziny ul. Chęcińska 41,

26-026 Morawica

Kwota brutto za 1 km za autokar – 7,00 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 6,00 zł

Rok produkcji dwóch autokarów podanych przez Wykonawcę (2005r.) jest większy niż wymagania Zamawiającego uwzględnione w zapytaniu ofertowym pkt II 2).

Oferta nie spełnia wymagań i została odrzucona.

3.

Stanisław Misztal

Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe „MISZTOUR”

Rykoszyn,

ul. Świętokrzyska 100,

26-065 Piekoszów

Kwota brutto za 1 km za autokar – 6,67 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 5,67 zł

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem oferta otrzymała 62,25 pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała  14,74 pkt.

Łącznie oferta otrzymała  76,99 pkt.

4.

Przewóz osób w kraju i za granicą „WZOREK-BUS” Marian Wzorek

ul. Krakowska 291,

25-801 Kielce

Kwota brutto za 1 km za autokar – 8,90 zł

Kwota brutto za 1km

za busa – 5,90 zł

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem oferta otrzymała 46,65 pkt.

Za kryterium „cena brutto za 1 km przejazdu busem oferta otrzymała  14,17 pkt.

Łącznie oferta otrzymała  60,82 pkt.

 

 

Proponuję:

-zawarcie umowy na  realizację zamówienia  z firmą : „RAFKRUSZ” Rafał Tworek,

26-026 Morawica, Brzeziny, ul. Chęcińska 41

Uzasadnienie : Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100) za kryteria wyboru ofert określone w zapytaniu ofertowym ADP.2302.1.2021 na  transport uczestników obozu zimowego.

 

 

 

                                                                                             AKCEPTUJĘ

 

 

                                                                                                  KANCLERZ UJK