Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.11.2022

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.11.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.11.2022
  • Termin składania ofert: 2022-05-18 12:00
  • Opublikowano: 2022-05-10 14:36:57 przez Marcin Kmieciak

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 349 7277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl  

 

Numer sprawy: ADP.2302.11.2022

 

Kielce dnia 10.05.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: „Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.11.2022”.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu komputerowego i elektronicznego                      zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod CPV:

Główny 302000001

              30237200-1

 

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić                    z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach.

2. Dostarczone produkty powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

4. Wymagany okres gwarancji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 

IV. TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

2. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do jednostek organizacyjnych Uczelni w Kielcach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

 

4. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1. Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

Cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d. Specyfikację techniczną oferowanych produktów.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

7. Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty  ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT. W przypadku otrzymania pisma z MEiN, z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „zwolnienie z VAT”. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku. 

 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2022 r., do godziny 12:00

Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona             w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych , numer sprawy ADP.2302.11.2022”. Nie otwierać przed 18.05.2022r., godzina 12:00

           złożenie oferty następuje w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.11.2022.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego” nr ADP.2302.11.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

 

 

                                                                                                                                                             ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                             ……..…………….……………..

                                                                                                                                                             Kanclerz UJK

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Część 1  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki ZPPZ/2022/00070

1)      Laptop 1 szt.

 

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 21000 pkt.

Ekran LCD: matowy, 15.6-16.5 cala, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, IPS

Pamięć RAM: min. 32 GB DDR4 (3200 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 500 GB

Pamięć karty graficznej: min. 6 GB GDDR6

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth 5, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.2 gen. 1

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 2.5 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Oprogramowanie:
1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

2)      Laptop z funkcją tabletu 1 szt.


Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13000 pkt.
Ekran LCD: 15,6 cala, min. 1920 x 1080 pikseli, IPS, ekran dotykowy
Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (3200 MHz)
Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 500 GB
Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna
Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI
Karta dźwiękowa: stereo
Komunikacja: Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0
Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych
Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny
Waga: maks. 2 kg
Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)


Oprogramowanie:
1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

                     

Część 2  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00321

 

Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 110 00 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/ funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64

Waga: maks. 2.2 kg bit) lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowan ia oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszys tkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

Część 3  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Zarządzania  ZPPZ/2022/00315

1 ) Laptop ekonomiczny 1 szt. + torba do laptopa – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2133 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 240 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64 Waga: maks. 2,5 kg bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie : 1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, A LEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

2) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa  - 1 szt.

Interfejs: USB, 2,4GHz

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania: TAK Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: min. do 12 miesięcy

Odbiornik: nano Rozdzielczość: min. 1000dpi

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

 

Część 4  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00288

            Monitor 34-35” Curved – 1 szt.

Przekątna ekranu: 34-35”

Proporcje ekranu: 21:9

Ekran zakrzywiony: krzywizna 1000R lub 1500R

Typ matrycy: VA LED

Rozdzielczość: 3440x1440

Kontrast statyczny: min. 2500:1

Jasność ekranu: min. 250 cd/m2, max. 400 cd/m2

Czas reakcji matrycy: max. 5ms

Częstotliwość odświeżania: min. 100 Hz

Kąt widzenia w pionie / w poziomie: min 178 stopni

Złącza: min. 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x USB 3.0/3.1 typ. C, wyjście liniowe audio

Dodatkowe własności:

redukcja migotania, filtr światła niebieskiego, HDR (High Dynamic Range), technologia FreeSync, regulacja pochylenia w pionie,   regulacja wysokości,  możliwość montażu na ścianie (standard VESA 100x100 mm)

Kabel zasilający, kabel DisplayPort i kabel HDMI

Gwarancja: min. 24 miesiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 5  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa   ZPPZ/2022/00283

            PENDRIVE  512 gb – 6 szt.

·         Prędkość odczytu co najmniej 80 MB/s

·         Prędkość zapisu co najmniej 20 MB/s

·         Wymiary 53,8 x 19,5 x 9,5 mm

·         Interfejs USB 3.1

·         Pojemność pamięci flash  512 GB

·         |Gwarancja, co najmniej 24

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00271

            Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 110 00 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/ funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64

Waga: maks. 2.2 kg bit) lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowan ia oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszys tkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170

         Tablet 10 cali LTE + futerał dedykowany z klawiaturą  + przejściówka USB C – HDMI - 1 szt.

Przekątna ekranu: 10.1 cali, IPS

Rozdzielczość ekranu min: 1920x1080

Pamięć RAM min: 3GB Pamięć Flash min.: 32GB

Ilość rdzeni procesora min.: 8 Modem: 4G LTE

Aparat fotograficzny: 5 Mpix, lampa błyskowa

Obsługa kart pamięci: microSD

Głośniki: stereo

Pojemność akumulatora min: 5100 mAh

Komunikacja: microUSB, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth

System operacyjny: Android 8.0 lub nowszy Czujniki: zbliżeniowy, akcelerometr lub odpowiednik

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Biologii ZPPZ/2022/00255

 

1)      Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 110 00 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/ funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64

Waga: maks. 2.2 kg bit) lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowan ia oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszys tkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

            2) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa  - 1 szt.

Interfejs: USB, 2,4GHz

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania: TAK Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: min. do 12 miesięcy

Odbiornik: nano Rozdzielczość: min. 1000dpi

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

2)      Torba do laptopa 1 szt.

 

 

Część 9  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00197

        Skaner płaski – 1 szt.

Typ sensora CIS

Wyświetlacz brak

Interfejs USB

Rozdzielczość optyczna min 4800x4800dpi

Prędkośc skanowania w kolorze min 6str./min

Głębia koloru (wejście) min 48 bit

Głebia koloru (wyjście) min 24 bitowe

Obsługiwane nośniki minimum A4

Dołączone akcesoria Kabel USB, Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem

Gwarancja min 24 miesiące

 

 

 

 

 

Część 10  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Psychologii ZPPZ/2022/00183

 

  1. Ultrabook 2 w 1 x 1 szt.

Ultrabook spełniający co najmniej poniższe parametry:

Procesor 4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache, passmark co najmniej 10100

Pamięć RAM 16 GB LPDDR4X, z taktowaniem co najmniej 4200MHz)

Dysk SSD M.2 PCIe NVME 512 GB

Dotykowy ekran, błyszczący LED, IPS o przekątnej ekranu najmniej 14,0" a najwięcej 14,1”

Matryca z pokryciem barw co najmniej 99% DCI-P3

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 (WUXGA)

Karta graficzna z rodziny Intel z wydajnością 3DMark minimum 1100 pkt.

Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix

Łączność: Wi-Fi 6, moduł Bluetooth

Złącza: USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt., czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik linii papilarnych, podświetlana klawiatura

Typ baterii: Litowo-jonowa

Zabezpieczenia

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Szyfrowanie: TPM

Obudowa i wykonanie:

Magnezowa pokrywa matrycy

Magnezowe wnętrze laptopa

Magnezowa obudowa

Musi spełniać Standard militarny MIL-STD-810G

System operacyjny:

Co najmniej Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) z możliwością aktualizacji do Windows 11 lub równoważny

Dołączone oprogramowanie:

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Waga: maksymalnie 1,3 kg

Dołączone akcesoria: oryginalny zasilacz sieciowy, rysik do obsługi ekranu, przejściówka USB Typu-C -> HDMI

Rodzaj gwarancji: producenta 24 miesiące, gwarancja na baterię 12 miesięcy producenta

 

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów. Możliwość aktualizacji do wyższej wersji oprogramowania.

Przykładowy spełniający wymagania: LG GRAM 14T90P-G i5-1135G7/16GB/512/Win10

 

  1. Akcesoria dodatkowe:

Replikator portów x 1 szt.

Kompatybilność: uniwersalny

Interfejs: USB-C

Rodzaje wejść / wyjść /co najmniej/: USB 3.0 - 3 szt., USB 3.0 Typ C - 1 szt.,  VGA - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wejście / wyjście audio - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Zasilanie: USB

Dodatkowe informacje: obsługa monitora Ultra HD 4K, Plug & Play, dźwięk combo, funkcja Power Delivery

Urządzenie mobilne o wymiarach nie przekraczających: wysokość 20 mm, szerokość 125 mm, głębokość 100 mm

Waga: max 200g

Rodzaj gwarancji: producenta 24 miesiące Przykładowe spełniający wymagania : ICY BOX USB-C - USB, HDMI, VGA, RJ-45, PD 100W

 

    Część 11  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00381

1)      Laptop – 1 szt + torba + mysz bezprzewodowa optyczna

Wymagany komputer typu laptop:

Oparty na procesorze min 6 rdzeniowym 12 wątkowym

O taktowaniu rdzeni min 2,7 GHz w trybie turbo min 4,4 GHz

Wykonanym w technologii max 12nm  Z pamięcią podręczną  min 7 MB

Osiągający wynik w teście PassMark min 15920 jednostek

Wymagana karta graficzna o litografii max 8nm

O taktowaniu bazowym rdzeni min 1550 MHz

Ilość pamięci karty min 4 GB poziomu min GDDR6 i taktowaniu pamięci min 14000 MHz

Szyna pamięci wymagana min 128-bit z przepustowością min 220 GB/s

Wymagany ekran laptopa: 15.6” FHD (1920x1080); IPS: 144Hz 90% sRGB Matowy
Wymagana klawiatura: Podświetlana klawiatura wielokolorowa
Wymagana Pamięć RAM: min 16 GB (2 x 8) DDR4 3200 MHz CL20
Wymagany Dysk SSD M.2: SSD min 1TB w technologii M.2 2280 (odczyt/zapis: min: 560/530MB/s)

Audio: Technologia High Definition Audio | Wbudowany mikrofon | Wbudowane dwa głośniki | typu Sound Blaster™ Cinema 5 lub równoważne

Porty I/O: 1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) | 1 x USB 3.1 Gen 2 port (Type A) USB 3.1 Gen 2 (Type-C) z możliwością przesyłania obrazu | 1 x Mini Display 1.2 | 1 x HDMI | 1xGniazdo słuchawkowe | 1 x Gniazdo mikrofonowe | 1 x RJ-45 | 1 x Gniazdo zasilania

WYMAGANY KONIECZNIE PORT: 1 x Mini Display PORT ver. 1.2 – dedykowany do podłączenia OKULARÓW VR OCULUS RIFT S

Czytnik kart     6-in-1- MMC / RSMMC / SD / mini SD / SDHC / SDXC

Komunikacja   Wbudowany moduł LAN 10/100/1000Mb | Moduł WiFi/Bluetooth na złączu M.2 | Wbudowana kamera internetowa

Wymagana Karta WiFi: min 2.4 Gbps M.2 WLAN + Bluetooth 5.2
System operacyjny: Wymagane do laptopa oprogramowanie systemowe typu min Windows 10 64Bit w języku Polskim lub oprogramowanie równoważne.
Gwarancja: Standard - 24 miesiące

W zestawie bezprzewodowa mysz optyczna o rozdzielczości min 600 dpi – 1 szt.

W zestawie wymagana dedykowana torba – 1 szt.

 

 

2)      Akumulatory 9V/6F22 min 550 mAh – 3 szt. z dedykowaną ładowarką – 1 szt.

 

Wymagana uniwersalna, procesorowa ładowarka z LCD z gniazdem USB.

Posiadać ma 8 w pełni niezależnych, inteligentnych kanałów ładowania z funkcją odświeżania/rozładowania.

6x R03 AAA, R6 AA wymienne z 4x C R14, D R20 + 2 kanały do ogniw 9V/6F22.

Musi też ładować pojedyncze ogniwa i nieparzyste, nietypowe konfiguracje akumulatorów.

Tryb ładowania oraz rozładowania; Wymagana funkcja odświeżania ogniw

Min 4 stopniowy system ładowania oraz Min 8 niezależnych kanałów

Procentowy wskaźnik naładowania każdego z ogniw

Współpraca z różnego rodzaju akumulatorami oraz Ładowanie urządzeń z portu USB

Musi pozwalać na ładowanie akumulatorów w wielu unikalnych konfiguracjach np.:

4x R6 AA / R03 AAA + 2x R14 C / R20 D + 2x HR22 9V jednocześnie,

3x R6 AA + 3x R03 AAA + 2x HR22 9V jednocześnie,

6x R6 AA / R03 AAA + 2x HR22 9V jednocześnie,

1x R6 AA + 1x R03 AAA + 3x R14 C / R20 D + 2x HR22 9V jednocześnie.

- obudowa z wysokiej jakości tworzywa,

- automatyczna funkcja rozładowania/odświeżania (REFRESH), umożliwia utrzymanie akumulatorów w dobrej kondycji,

- wbudowane gniazdo USB - możliwość ładowania urządzeń zasilanych z portu USB,

- możliwość ładowania dowolnej ilości akumulatorów o dowolnej pojemności - 6+2 niezależne kanały ładowania,

- detekcja -dV - akumulatorki muszą być naładowane do ich pełnej pojemności,

- dodatkowe zabezpieczenie timerem, termistorem i przepięciowe,

- detekcja uszkodzonych akumulatorków oraz ogniw alkalicznych,

- prąd ładowania do 1000mA (uzależniony od rozmiaru ładowanych akumulatorów

 

 

Część 12  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00389

 

 

1)      komputer stacjonarny: - 1 zestaw

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 16500 pkt. Min. 8 rdzeni / 16 wątków

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB

Dysk twardy: SSD M.2 o pojemności min. 512 GB,

Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej: 2048 MB

Typ pamięci karty dedykowanej: GDDR5

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro (64-bit) lub równoważny

Napęd optyczny: DVD+/-RW

Mysz i klawiatura w zestawie: tak

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: czytnik kart pamięci (microSD)

Złącza minimum na panelu przednim: USB 3.2 - 2 szt., USB 2.0 – 2 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Łączność: Wi-Fi (ac/a/b/g/n)

Moduł Bluetooth 4.2

Głośnik zintegrowany

Moc zasilacza: min. 260W

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Waga: maks. 6 kg

 

 

2)       monitor:- 1 szt.

Ekran:   przekątna 27”,

Ekran dotykowy: nie,

Nominalna rozdzielczość: min. 1920 x 1080,

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9,

Rodzaj matrycy: IPS,

Kąt widzenia [stopnie]: min. 170 (pion) , 170 (poziom);

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%

Złącza: min. 1xHDMI,

Obrotowy ekran (PIVOT): Tak

Technologie ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

Okres gwarancji: min. 36 miesiący (gwarancja producenta)

 

 

Część 13  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii ZPPZ/2022/00257 ZPPZ/2022/00263, ZPPZ/2022/00264

 

 

1)      Laptop – komputer przenośny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8600 pkt. Min. 4 rdzenie

Ekran LCD: przekątna 15.6 cala, matowy

Nominalna rozdzielczość min. 33840 x 2160 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 2933 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 512 GB

Karta graficzna: wynik w teście G3D Mark min. 7400 pkt. z min. 4GB

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 2.0

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n, RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0  - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet)

Minimum 3 porty, w tym. min. 2 szt. USB 3.0 lub wyższy

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci (microSD)

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.9 kg

Wymiary: szerokość maks. 359 mm, głębokość: maks. 250 mm, wysokość: 20 mm

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Przykładowy komputer spełniający kryteria: Lenovo ThinkBook 15p IMH i5 10300H 15,6 symbol 20V30008PB

 

 

2)      Laptop – komputer przenośny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 10500 pkt. Min. 4 rdzenie

Ekran LCD: przekątna 17 cali

Nominalna rozdzielczość min. 2560 x 1600 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 4266 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 1000 GB

Karta graficzna: wynik w teście G3D Mark min. 2700 pkt. z min. 4GB

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 2.0

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n, RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0  - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet)

Minimum 3 porty, w tym. min. 2 szt. USB 3.0 lub wyższy

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci (microSD)

Obudowa: Obudowa magnezowa - Standard militarny MIL-STD-810G

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.35 kg

Wymiary: szerokość maks. 380 mm, głębokość: maks. 260 mm, wysokość: 18 mm

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Przykładowy komputer spełniający kryteria: LG GRAM 2021 17Z90P i 7 11 gen/ 16GB/1TB/ Win 11

 

3)      Oprogramowanie do projektowania graficznego CorelDRAW Graphics Suite 2020 PL lub nowszy - licencja wieczysta edukacyjna na platformę windows lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące wymagania

Za równoważne uznaje się oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:
- Polska wersja językowa,
- Dołączony do programu podręcznik użytkownika w formie elektronicznej w języku polskim,
- Udostępnia obszary robocze z możliwością ich dostosowania, oraz posiada gotowe obszary robocze podobne do używanych w programach Adobe Ilustrator lub Adobe Photoshop,
- Posiada możliwość definicji własnego obszaru roboczego wraz z możliwością jego zapisania
- Program musi zawierać w pakiecie moduł do obróbki grafiki wektorowej, bitmapowej oraz przechwytywania zrzutów ekranu,

MODUŁ DO GRAFIKI BITMAPOWEJ MUSI UMOŻLIWIAĆ:
- Współpracę z plikami typu: AI, AVI, BMP, CAL, CDR, CDX, CGM, CMX, CPT, CPX, DES, DWG, DFX, EMF, FMV, FPX, JP2, JPG, MAC, PLX, GIF, ANIMOWANY GIF, PIC, PCT, PNG, PP4, PP5, PPF, POSTSCRIPT (IPS, EPS, PRN), PSD, PSP, RAW, RIFF, TGA, FIF, WMF, WPG, WI.,
- Możliwość eksportu do formatu PDF,
- Możliwość osadzania, i wykrywania znaków wodnych,
- Praca z warstwami, obiektami, kanałami,
- Narzędzia do edycji „bitmapy” tj.: wskazywanie obiektów, maska obiekt(u)/ów, kadrowanie, powiększenie, pipeta, gumka, tekst, usuwanie „czerwonych oczu”, wypełnianie, malowanie, efekty cienia, „kawałkowanie” obrazu
- Narzędzie eksport bitmapy do formatu PDF i na potrzeby Internetu
- Konwersję bitmap do trybów: 1 bit, 8 bitów, 16 bitów, 24 bity, 32 bity, 48 bitów
- Musi zapewniać możliwość ręcznego ustawienia następujących parametrów edytowanej bitmapy: kontrast, histogram, równoważenie tonalne, barwa – nasycenie – jasność, jaskrawość – kontrast – intensywność, gamma, balans, barwa, odcień koloru.
- Musi posiadać możliwość tworzenia filmu z edytowanej bitmapy,
- Posiada gotowe efekty graficzne typu: szum, rozmycie, wyostrzanie,
- Musi posiadać obsługę plików typu RAW z cyfrowego aparatu fotograficznego

MODUŁ DO GRAFIKI WEKTOROWEJ MUSI UMOŻLIWIAĆ:
- Kontrolę i edycję warstw niezależnie dla każdej strony
- Wstawianie tabel, dynamiczny podgląd tekstu
- Grupowanie, rozmieszczanie, skalowanie obiektów
- Współpracę z plikami typu: AI, BMP, CAL, CLK, CDR, CDX, CGM, CMX, CPT, CPX, CSL, DES, DOC, DOCX, DSF, DRW, DST, MGX, DWG, DXF, EMF, FH, FMV, FPX, GIF, ANIMOWANY GIF, JP2, JPG, MAC, PCX, PDF, PIC, PCT, PLT, PNG, PP4, PP5, PPF, PPT, POSTSCRIPT, PSD, PSP, PUB, RAW, RIFF, RTF, SVG, SVGZ, TGA, TIF, TXT, WB, WQ, WK, WMF, WP4, WP5, WPD, WPG, WSD, WI, XLS.
- Musi umożliwiać export pliku do formatu PDF,
- Sprawdzanie pisowni w tekście w oparciu o wbudowany słownik,
-Musi posiadać elementy interfejsu służące do: formatowania tekstu, zaznaczania obiektów, kadrowania, nadawani kształtu obiektom, powiększania obszaru roboczego, kreślenia wieloboków, wypełniania kolorem obiektów, metamorfozy obiektów (np.: cień, zniekształcenie, głębia, przeźroczystość, obrys).
- Posiada gotowe efekty graficzne typu: obrys, obwiednia, głębia, faza, soczewka, metamorfoza,
- Zapis i wykonywanie operacji przy pomocy makropolecenia.

MODUŁ DO PRZECHWYTYWANIA ZRZUTÓW EKRANOWYCH MUSI UMOŻLIWIAĆ:
- Przechwytywanie okien, animacji, pełnego ekranu, przechwytywanie menu, przechwytywanie zdefiniowanego przez użytkownika obszaru,
- Aktywację „przechwycenia” obrazu przy pomocy dowolnego, definiowalnego przez użytkownika klawisza funkcyjnego, lub kombinacją klawiszy,
- Możliwość ręcznej edycji czasu opóźnienia przechwycenia pierwszego zrzutu,
- Możliwość ustawienia parametrów przechwyconego obrazu tj. rozdzielczość oraz tryb kolory: 1, 4, 8, 16, 24bit,
- Możliwość zapisania przechwyconego zrzutu w postaci pliku w dowolnym miejscu na wolumenie lub wydruk bezpośrednio na urządzenie drukujące.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Sprzedający jest zobowiązany do przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia dla liczby użytkowników odpowiadającej liczbie zakupywanych licencji. Szkolenie ma być autoryzowane przez producenta oprogramowania. Program szkolenia będzie obejmował zakres wiedzy i umiejętności wymagany do zaawansowanej obsługi oferowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym autoryzowanym przez producenta oprogramowania zlokalizowanym w Polsce, poza siedzibą Kupującego.

4)    Dysk zewnętrzny USB SSD – 5 szt.
Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 240GB

Prędkość odczytu: min. 440MB/s

Prędkość zapisu: min. 430MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Zwiększona odporność na drgania, Odporność na wibracje i upadki

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

Przykładowy model spełniający kryteria: ADATA SD600Q 240GB

5)      Pendrive USB – 6 szt.

Interfejs: USB 2.0 lub nowszy

Pojemność: min. 16GB

Prędkość odczytu: min. 20MB/s

Prędkość zapisu: min. 5MB/s

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

Przykładowy model spełniający kryteria: GOODRAM 16GB UCO2

 

 

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Nr KRS/ wpis do CEIDG:……………………………………………………………………………

 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

1.         W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ADP.2302.11.2022 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 

Część 1  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki ZPPZ/2022/00070

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 2  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00321

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 3  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Zarządzania  ZPPZ/2022/00315

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 4  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00288

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 4  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00288

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 5  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa   ZPPZ/2022/00283

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

 

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00271

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Biologii ZPPZ/2022/00255

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 9  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00197

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 10  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Psychologii ZPPZ/2022/00183

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 11  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00381

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 12  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00389

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 13  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii ZPPZ/2022/00257 ZPPZ/2022/00263, ZPPZ/2022/00264

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

 

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do tego, aby podać nazwę i parametry, numery części katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisać parametry techniczne                                                                                  w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami. UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SIWZ" nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania",  z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym.

L.p.

Wymagany przedmiot zamówienia

 Oferowany przedmiot zamówienia  nazwa  parametry

 

.

Część 1  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki ZPPZ/2022/00070

Laptop 1 szt.

 

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 21000 pkt.

Ekran LCD: matowy, 15.6-16.5 cala, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, IPS

Pamięć RAM: min. 32 GB DDR4 (3200 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 500 GB

Pamięć karty graficznej: min. 6 GB GDDR6

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth 5, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.2 gen. 1

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 2.5 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Oprogramowanie:
1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

Laptop z funkcją tabletu 1 szt.


Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13000 pkt.
Ekran LCD: 15,6 cala, min. 1920 x 1080 pikseli, IPS, ekran dotykowy
Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (3200 MHz)
Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 500 GB
Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna
Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI
Karta dźwiękowa: stereo
Komunikacja: Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0
Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych
Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny
Waga: maks. 2 kg
Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)


Oprogramowanie:
1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

 

 

 

                     

Część 2  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00321

 

Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 110 00 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/ funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64

Waga: maks. 2.2 kg bit) lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowan ia oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszys tkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

 

Część 3  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Zarządzania  ZPPZ/2022/00315

1 ) Laptop ekonomiczny 1 szt. + torba do laptopa – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2133 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 240 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64 Waga: maks. 2,5 kg bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie : 1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, A LEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

2) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa  - 1 szt.

Interfejs: USB, 2,4GHz

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania: TAK Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: min. do 12 miesięcy

Odbiornik: nano Rozdzielczość: min. 1000dpi

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

 

Część 4  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00288

            Monitor 34-35” Curved – 1 szt.

Przekątna ekranu: 34-35”

Proporcje ekranu: 21:9

Ekran zakrzywiony: krzywizna 1000R lub 1500R

Typ matrycy: VA LED

Rozdzielczość: 3440x1440

Kontrast statyczny: min. 2500:1

Jasność ekranu: min. 250 cd/m2, max. 400 cd/m2

Czas reakcji matrycy: max. 5ms

Częstotliwość odświeżania: min. 100 Hz

Kąt widzenia w pionie / w poziomie: min 178 stopni

Złącza: min. 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x USB 3.0/3.1 typ. C, wyjście liniowe audio

Dodatkowe własności:

redukcja migotania, filtr światła niebieskiego, HDR (High Dynamic Range), technologia FreeSync, regulacja pochylenia w pionie,   regulacja wysokości,  możliwość montażu na ścianie (standard VESA 100x100 mm)

Kabel zasilający, kabel DisplayPort i kabel HDMI

Gwarancja: min. 24 miesiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 5  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa   ZPPZ/2022/00283

            PENDRIVE  512 gb – 6 szt.

·         Prędkość odczytu co najmniej 80 MB/s

·         Prędkość zapisu co najmniej 20 MB/s

·         Wymiary 53,8 x 19,5 x 9,5 mm

·         Interfejs USB 3.1

·         Pojemność pamięci flash  512 GB

·         |Gwarancja, co najmniej 24

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00271

            Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 110 00 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/ funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64

Waga: maks. 2.2 kg bit) lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowan ia oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszys tkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170

         Tablet 10 cali LTE + futerał dedykowany z klawiaturą  + przejściówka USB C – HDMI - 1 szt.

Przekątna ekranu: 10.1 cali, IPS

Rozdzielczość ekranu min: 1920x1080

Pamięć RAM min: 3GB Pamięć Flash min.: 32GB

Ilość rdzeni procesora min.: 8 Modem: 4G LTE

Aparat fotograficzny: 5 Mpix, lampa błyskowa

Obsługa kart pamięci: microSD

Głośniki: stereo

Pojemność akumulatora min: 5100 mAh

Komunikacja: microUSB, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth

System operacyjny: Android 8.0 lub nowszy Czujniki: zbliżeniowy, akcelerometr lub odpowiednik

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Biologii ZPPZ/2022/00255

 

Laptop zaawansowany 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 110 00 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/ funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64

Waga: maks. 2.2 kg bit) lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowan ia oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszys tkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

            2) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa  - 1 szt.

Interfejs: USB, 2,4GHz

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania: TAK Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: min. do 12 miesięcy

Odbiornik: nano Rozdzielczość: min. 1000dpi

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

3)      Torba do laptopa 1 szt.

 

 

Część 9  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00197

        Skaner płaski – 1 szt.

Typ sensora CIS

Wyświetlacz brak

Interfejs USB

Rozdzielczość optyczna min 4800x4800dpi

Prędkośc skanowania w kolorze min 6str./min

Głębia koloru (wejście) min 48 bit

Głebia koloru (wyjście) min 24 bitowe

Obsługiwane nośniki minimum A4

Dołączone akcesoria Kabel USB, Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem

Gwarancja min 24 miesiące

 

 

 

 

 

Część 10  Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Psychologii ZPPZ/2022/00183

 

Ultrabook 2 w 1 x 1 szt.

Ultrabook spełniający co najmniej poniższe parametry:

Procesor 4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache, passmark co najmniej 10100

Pamięć RAM 16 GB LPDDR4X, z taktowaniem co najmniej 4200MHz)

Dysk SSD M.2 PCIe NVME 512 GB

Dotykowy ekran, błyszczący LED, IPS o przekątnej ekranu najmniej 14,0" a najwięcej 14,1”

Matryca z pokryciem barw co najmniej 99% DCI-P3

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 (WUXGA)

Karta graficzna z rodziny Intel z wydajnością 3DMark minimum 1100 pkt.

Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix

Łączność: Wi-Fi 6, moduł Bluetooth

Złącza: USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt., czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik linii papilarnych, podświetlana klawiatura

Typ baterii: Litowo-jonowa

Zabezpieczenia

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Szyfrowanie: TPM

Obudowa i wykonanie:

Magnezowa pokrywa matrycy

Magnezowe wnętrze laptopa

Magnezowa obudowa

Musi spełniać Standard militarny MIL-STD-810G

System operacyjny:

Co najmniej Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) z możliwością aktualizacji do Windows 11 lub równoważny

Dołączone oprogramowanie:

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Waga: maksymalnie 1,3 kg

Dołączone akcesoria: oryginalny zasilacz sieciowy, rysik do obsługi ekranu, przejściówka USB Typu-C -> HDMI

Rodzaj gwarancji: producenta 24 miesiące, gwarancja na baterię 12 miesięcy producenta

 

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów. Możliwość aktualizacji do wyższej wersji oprogramowania.

Przykładowy spełniający wymagania: LG GRAM 14T90P-G i5-1135G7/16GB/512/Win10

 

Akcesoria dodatkowe:

Replikator portów x 1 szt.

Kompatybilność: uniwersalny

Interfejs: USB-C

Rodzaje wejść / wyjść /co najmniej/: USB 3.0 - 3 szt., USB 3.0 Typ C - 1 szt.,  VGA - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wejście / wyjście audio - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Zasilanie: USB

Dodatkowe informacje: obsługa monitora Ultra HD 4K, Plug & Play, dźwięk combo, funkcja Power Delivery

Urządzenie mobilne o wymiarach nie przekraczających: wysokość 20 mm, szerokość 125 mm, głębokość 100 mm

Waga: max 200g

Rodzaj gwarancji: producenta 24 miesiące Przykładowe spełniający wymagania : ICY BOX USB-C - USB, HDMI, VGA, RJ-45, PD 100W

 

    Część 11  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00381

Laptop – 1 szt + torba + mysz bezprzewodowa optyczna

Wymagany komputer typu laptop:

Oparty na procesorze min 6 rdzeniowym 12 wątkowym

O taktowaniu rdzeni min 2,7 GHz w trybie turbo min 4,4 GHz

Wykonanym w technologii max 12nm  Z pamięcią podręczną  min 7 MB

Osiągający wynik w teście PassMark min 15920 jednostek

Wymagana karta graficzna o litografii max 8nm

O taktowaniu bazowym rdzeni min 1550 MHz

Ilość pamięci karty min 4 GB poziomu min GDDR6 i taktowaniu pamięci min 14000 MHz

Szyna pamięci wymagana min 128-bit z przepustowością min 220 GB/s

Wymagany ekran laptopa: 15.6” FHD (1920x1080); IPS: 144Hz 90% sRGB Matowy
Wymagana klawiatura: Podświetlana klawiatura wielokolorowa
Wymagana Pamięć RAM: min 16 GB (2 x 8) DDR4 3200 MHz CL20
Wymagany Dysk SSD M.2: SSD min 1TB w technologii M.2 2280 (odczyt/zapis: min: 560/530MB/s)

Audio: Technologia High Definition Audio | Wbudowany mikrofon | Wbudowane dwa głośniki | typu Sound Blaster™ Cinema 5 lub równoważne

Porty I/O: 1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) | 1 x USB 3.1 Gen 2 port (Type A) USB 3.1 Gen 2 (Type-C) z możliwością przesyłania obrazu | 1 x Mini Display 1.2 | 1 x HDMI | 1xGniazdo słuchawkowe | 1 x Gniazdo mikrofonowe | 1 x RJ-45 | 1 x Gniazdo zasilania

WYMAGANY KONIECZNIE PORT: 1 x Mini Display PORT ver. 1.2 – dedykowany do podłączenia OKULARÓW VR OCULUS RIFT S

Czytnik kart     6-in-1- MMC / RSMMC / SD / mini SD / SDHC / SDXC

Komunikacja   Wbudowany moduł LAN 10/100/1000Mb | Moduł WiFi/Bluetooth na złączu M.2 | Wbudowana kamera internetowa

Wymagana Karta WiFi: min 2.4 Gbps M.2 WLAN + Bluetooth 5.2
System operacyjny: Wymagane do laptopa oprogramowanie systemowe typu min Windows 10 64Bit w języku Polskim lub oprogramowanie równoważne.
Gwarancja: Standard - 24 miesiące

W zestawie bezprzewodowa mysz optyczna o rozdzielczości min 600 dpi – 1 szt.

W zestawie wymagana dedykowana torba – 1 szt.

 

 

Akumulatory 9V/6F22 min 550 mAh – 3 szt. z dedykowaną ładowarką – 1 szt.

 

Wymagana uniwersalna, procesorowa ładowarka z LCD z gniazdem USB.

Posiadać ma 8 w pełni niezależnych, inteligentnych kanałów ładowania z funkcją odświeżania/rozładowania.

6x R03 AAA, R6 AA wymienne z 4x C R14, D R20 + 2 kanały do ogniw 9V/6F22.

Musi też ładować pojedyncze ogniwa i nieparzyste, nietypowe konfiguracje akumulatorów.

Tryb ładowania oraz rozładowania; Wymagana funkcja odświeżania ogniw

Min 4 stopniowy system ładowania oraz Min 8 niezależnych kanałów

Procentowy wskaźnik naładowania każdego z ogniw

Współpraca z różnego rodzaju akumulatorami oraz Ładowanie urządzeń z portu USB

Musi pozwalać na ładowanie akumulatorów w wielu unikalnych konfiguracjach np.:

4x R6 AA / R03 AAA + 2x R14 C / R20 D + 2x HR22 9V jednocześnie,

3x R6 AA + 3x R03 AAA + 2x HR22 9V jednocześnie,

6x R6 AA / R03 AAA + 2x HR22 9V jednocześnie,

1x R6 AA + 1x R03 AAA + 3x R14 C / R20 D + 2x HR22 9V jednocześnie.

- obudowa z wysokiej jakości tworzywa,

- automatyczna funkcja rozładowania/odświeżania (REFRESH), umożliwia utrzymanie akumulatorów w dobrej kondycji,

- wbudowane gniazdo USB - możliwość ładowania urządzeń zasilanych z portu USB,

- możliwość ładowania dowolnej ilości akumulatorów o dowolnej pojemności - 6+2 niezależne kanały ładowania,

- detekcja -dV - akumulatorki muszą być naładowane do ich pełnej pojemności,

- dodatkowe zabezpieczenie timerem, termistorem i przepięciowe,

- detekcja uszkodzonych akumulatorków oraz ogniw alkalicznych,

- prąd ładowania do 1000mA (uzależniony od rozmiaru ładowanych akumulatorów

 

 

Część 12  Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum ZPPZ/2022/00389

 

 

komputer stacjonarny: - 1 zestaw

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 16500 pkt. Min. 8 rdzeni / 16 wątków

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB

Dysk twardy: SSD M.2 o pojemności min. 512 GB,

Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej: 2048 MB

Typ pamięci karty dedykowanej: GDDR5

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro (64-bit) lub równoważny

Napęd optyczny: DVD+/-RW

Mysz i klawiatura w zestawie: tak

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: czytnik kart pamięci (microSD)

Złącza minimum na panelu przednim: USB 3.2 - 2 szt., USB 2.0 – 2 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Łączność: Wi-Fi (ac/a/b/g/n)

Moduł Bluetooth 4.2

Głośnik zintegrowany

Moc zasilacza: min. 260W

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Waga: maks. 6 kg

 

 

 monitor:- 1 szt.

Ekran:   przekątna 27”,

Ekran dotykowy: nie,

Nominalna rozdzielczość: min. 1920 x 1080,

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9,

Rodzaj matrycy: IPS,

Kąt widzenia [stopnie]: min. 170 (pion) , 170 (poziom);

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%

Złącza: min. 1xHDMI,

Obrotowy ekran (PIVOT): Tak

Technologie ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

Okres gwarancji: min. 36 miesiący (gwarancja producenta)

 

 

Część 13  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii ZPPZ/2022/00257 ZPPZ/2022/00263, ZPPZ/2022/00264

 

 

Laptop – komputer przenośny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8600 pkt. Min. 4 rdzenie

Ekran LCD: przekątna 15.6 cala, matowy

Nominalna rozdzielczość min. 33840 x 2160 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 2933 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 512 GB

Karta graficzna: wynik w teście G3D Mark min. 7400 pkt. z min. 4GB

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 2.0

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n, RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0  - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet)

Minimum 3 porty, w tym. min. 2 szt. USB 3.0 lub wyższy

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci (microSD)

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.9 kg

Wymiary: szerokość maks. 359 mm, głębokość: maks. 250 mm, wysokość: 20 mm

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Przykładowy komputer spełniający kryteria: Lenovo ThinkBook 15p IMH i5 10300H 15,6 symbol 20V30008PB

 

 

Laptop – komputer przenośny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 10500 pkt. Min. 4 rdzenie

Ekran LCD: przekątna 17 cali

Nominalna rozdzielczość min. 2560 x 1600 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 4266 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 1000 GB

Karta graficzna: wynik w teście G3D Mark min. 2700 pkt. z min. 4GB

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 2.0

Karta dźwiękowa: stereo

Bluetooth, Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n, RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0  - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet)

Minimum 3 porty, w tym. min. 2 szt. USB 3.0 lub wyższy

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci (microSD)

Obudowa: Obudowa magnezowa - Standard militarny MIL-STD-810G

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 1.35 kg

Wymiary: szerokość maks. 380 mm, głębokość: maks. 260 mm, wysokość: 18 mm

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie: 1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Przykładowy komputer spełniający kryteria: LG GRAM 2021 17Z90P i 7 11 gen/ 16GB/1TB/ Win 11

 

Oprogramowanie do projektowania graficznego CorelDRAW Graphics Suite 2020 PL lub nowszy - licencja wieczysta edukacyjna na platformę windows lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące wymagania

Za równoważne uznaje się oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:
- Polska wersja językowa,
- Dołączony do programu podręcznik użytkownika w formie elektronicznej w języku polskim,
- Udostępnia obszary robocze z możliwością ich dostosowania, oraz posiada gotowe obszary robocze podobne do używanych w programach Adobe Ilustrator lub Adobe Photoshop,
- Posiada możliwość definicji własnego obszaru roboczego wraz z możliwością jego zapisania
- Program musi zawierać w pakiecie moduł do obróbki grafiki wektorowej, bitmapowej oraz przechwytywania zrzutów ekranu,

MODUŁ DO GRAFIKI BITMAPOWEJ MUSI UMOŻLIWIAĆ:
- Współpracę z plikami typu: AI, AVI, BMP, CAL, CDR, CDX, CGM, CMX, CPT, CPX, DES, DWG, DFX, EMF, FMV, FPX, JP2, JPG, MAC, PLX, GIF, ANIMOWANY GIF, PIC, PCT, PNG, PP4, PP5, PPF, POSTSCRIPT (IPS, EPS, PRN), PSD, PSP, RAW, RIFF, TGA, FIF, WMF, WPG, WI.,
- Możliwość eksportu do formatu PDF,
- Możliwość osadzania, i wykrywania znaków wodnych,
- Praca z warstwami, obiektami, kanałami,
- Narzędzia do edycji „bitmapy” tj.: wskazywanie obiektów, maska obiekt(u)/ów, kadrowanie, powiększenie, pipeta, gumka, tekst, usuwanie „czerwonych oczu”, wypełnianie, malowanie, efekty cienia, „kawałkowanie” obrazu
- Narzędzie eksport bitmapy do formatu PDF i na potrzeby Internetu
- Konwersję bitmap do trybów: 1 bit, 8 bitów, 16 bitów, 24 bity, 32 bity, 48 bitów
- Musi zapewniać możliwość ręcznego ustawienia następujących parametrów edytowanej bitmapy: kontrast, histogram, równoważenie tonalne, barwa – nasycenie – jasność, jaskrawość – kontrast – intensywność, gamma, balans, barwa, odcień koloru.
- Musi posiadać możliwość tworzenia filmu z edytowanej bitmapy,
- Posiada gotowe efekty graficzne typu: szum, rozmycie, wyostrzanie,
- Musi posiadać obsługę plików typu RAW z cyfrowego aparatu fotograficznego

MODUŁ DO GRAFIKI WEKTOROWEJ MUSI UMOŻLIWIAĆ:
- Kontrolę i edycję warstw niezależnie dla każdej strony
- Wstawianie tabel, dynamiczny podgląd tekstu
- Grupowanie, rozmieszczanie, skalowanie obiektów
- Współpracę z plikami typu: AI, BMP, CAL, CLK, CDR, CDX, CGM, CMX, CPT, CPX, CSL, DES, DOC, DOCX, DSF, DRW, DST, MGX, DWG, DXF, EMF, FH, FMV, FPX, GIF, ANIMOWANY GIF, JP2, JPG, MAC, PCX, PDF, PIC, PCT, PLT, PNG, PP4, PP5, PPF, PPT, POSTSCRIPT, PSD, PSP, PUB, RAW, RIFF, RTF, SVG, SVGZ, TGA, TIF, TXT, WB, WQ, WK, WMF, WP4, WP5, WPD, WPG, WSD, WI, XLS.
- Musi umożliwiać export pliku do formatu PDF,
- Sprawdzanie pisowni w tekście w oparciu o wbudowany słownik,
-Musi posiadać elementy interfejsu służące do: formatowania tekstu, zaznaczania obiektów, kadrowania, nadawani kształtu obiektom, powiększania obszaru roboczego, kreślenia wieloboków, wypełniania kolorem obiektów, metamorfozy obiektów (np.: cień, zniekształcenie, głębia, przeźroczystość, obrys).
- Posiada gotowe efekty graficzne typu: obrys, obwiednia, głębia, faza, soczewka, metamorfoza,
- Zapis i wykonywanie operacji przy pomocy makropolecenia.

MODUŁ DO PRZECHWYTYWANIA ZRZUTÓW EKRANOWYCH MUSI UMOŻLIWIAĆ:
- Przechwytywanie okien, animacji, pełnego ekranu, przechwytywanie menu, przechwytywanie zdefiniowanego przez użytkownika obszaru,
- Aktywację „przechwycenia” obrazu przy pomocy dowolnego, definiowalnego przez użytkownika klawisza funkcyjnego, lub kombinacją klawiszy,
- Możliwość ręcznej edycji czasu opóźnienia przechwycenia pierwszego zrzutu,
- Możliwość ustawienia parametrów przechwyconego obrazu tj. rozdzielczość oraz tryb kolory: 1, 4, 8, 16, 24bit,
- Możliwość zapisania przechwyconego zrzutu w postaci pliku w dowolnym miejscu na wolumenie lub wydruk bezpośrednio na urządzenie drukujące.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Sprzedający jest zobowiązany do przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia dla liczby użytkowników odpowiadającej liczbie zakupywanych licencji. Szkolenie ma być autoryzowane przez producenta oprogramowania. Program szkolenia będzie obejmował zakres wiedzy i umiejętności wymagany do zaawansowanej obsługi oferowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym autoryzowanym przez producenta oprogramowania zlokalizowanym w Polsce, poza siedzibą Kupującego.

Dysk zewnętrzny USB SSD – 5 szt.
Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Pojemność: min. 240GB

Prędkość odczytu: min. 440MB/s

Prędkość zapisu: min. 430MB/s

Dodatkowe zasilanie: Nie

Akcesoria: przewód USB

Zwiększona odporność na drgania, Odporność na wibracje i upadki

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

Przykładowy model spełniający kryteria: ADATA SD600Q 240GB

Pendrive USB – 6 szt.

Interfejs: USB 2.0 lub nowszy

Pojemność: min. 16GB

Prędkość odczytu: min. 20MB/s

Prędkość zapisu: min. 5MB/s

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

Przykładowy model spełniający kryteria: GOODRAM 16GB UCO2

 

 

 

 

 

 

Oferujemy przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do oferty.

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2.       Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia.

3.       Oświadczam/y, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym jak i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

4.       Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: aprobaty techniczne, atesty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie oraz zobowiązujemy się do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

5.       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: ………..…..…, tel. kontaktowy, ….………….., email:…………..

6.       Oświadczam/y, że zawarty w zapytaniu ofertowym  wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.       Akceptuje/my termin i warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  z końcowym protokołem odbioru.

8.       Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.       Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu…………………….e-mail……………………………

10.   Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

ž        TAK

ž        NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

………Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.................................................................... tel. .................................... e-mail………...............................

13. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty  ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT. W przypadku otrzymania pisma z MEiN, z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „zwolnienie z VAT”. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku. 

 

 

 

Załącznikami do oferty są:

Specyfikacja techniczna

…………………………………….…

 

........................................ dnia ................ 2022 r.

.......................................................

 podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń wol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

UMOWA NR ADP.2302…..2022

zawarta w dniu ........................ 2022 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., REGON……………….. NIP…………………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………….– ………………..

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP …………………wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego (art. 11 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych):

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż i dostarczenie urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych
i oprogramowania, zwanego dalej  „przedmiotem umowy”, spełniającego warunki techniczne określone w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy 

2. Miejsce dostarczenia (dokładny adres) ……………………………………..

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

4. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

6. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.

7. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia przedmiotu umowy.

8. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej.

9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

10. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

§ 2

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego oraz jego instalacją.

2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto ………….zł (słownie złotych: ……………………………………00/100) w tym podatek Vat.

3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2, stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnej mu kwoty z tytułu realizacji niniejszej umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów prac albo koszty okazały się wyższe niż przewidywane.

5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dokumentu upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z naliczoną 0% stawką podatku Vat., a w razie konieczności Wykonawca będzie zobligowany do przedłożenia stosownej korekty faktury VAT.

 

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: ................................. tel/e-mail .....................

2. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego: ......................... tel/e-mail ..................

3. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

 

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp., wymagane przy tego typu sprzęcie oraz powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.), niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.

 

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: ………….. miesięcy.

2. Wykonawca udziela także rękojmi na okres: 24 miesięcy.

3. Gwarancja jak i rękojmia obejmują wszystkie elementy dostarczonego sprzętu (w tym oprogramowania) wraz
z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.

5. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji, przy czym Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji również po upływie okresu trwania gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

6. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji, przy czym do uprawnień i obowiązków Stron z tytułu rękojmi stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące uprawnień i obowiązków Stron z tytułu gwarancji.

7. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zamawiającego.

8. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

9. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/e-mailem na numer telefonu/e-maila ……….……..

10. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji, Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

11. W przypadku wymiany sprzętu termin gwarancji sprzętu, o którym mowa w ust. 1, zaczyna swój bieg na nowo od daty wymiany. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 1, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

12. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. W przypadku braku odpowiedzi na pismo Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę.

13. W razie sprzeczności między postanowieniami karty gwarancyjnej, a treścią niniejszej umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy, chyba że postanowienia karty gwarancyjnej są bardziej korzystne dla Zamawiającego.

 

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy sprzętu wraz z licencją, pozwalające na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwia korzystanie z oprogramowania dla celu, dla którego oprogramowanie zostaje zakupione, w szczególności:

1) wprowadzanie programu do pamięci komputerów Zamawiającego,

2) usuwanie z pamięci komputerów,

3) stosowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,

4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,

5) sporządzanie kopii programu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

6) wykorzystanie programu podczas pokazów lub prezentacji publicznych,

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

8) modyfikowanie i rozbudowa oprogramowania lub łączenie go z innym programem lub programami na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego,

9) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1-8 powyżej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, obejmuje także prawo korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.

 

 

 

§ 7.

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez osobę wskazaną przez Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty  doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

4. Osobami upoważnionymi do odbioru faktury VAT są osoby wskazane w ust. 1.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP...............................

 

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1) 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

2) 0,1 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji lub rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

3) 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego:

1) w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej  w § 2 ust. 2,

2) w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w § 9 ust. 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy, w tym z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

 

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, oraz wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.), stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Do umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

4. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

 

§ 12.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

 

§ 13.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

 

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                      WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia ………………………

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

                  ……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                 ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: …………………………….

                            …………………………….

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

Nazwa

Producent

Nr wersji

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ADP.2302…..2022,  z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:                                                                                                              Strona odbierająca:

……………………………                           ………………………..                                                                                          (Czytelny podpis i pieczęć)                                                                                                (Czytelny podpis i pieczęć)

 

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2022 r., do godziny 12:00
Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych , numer sprawy ADP.2302.11.2022”. Nie otwierać przed 18.05.2022r., godzina 12:00
złożenie oferty następuje w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl